YVAR Liikenneväylät ja satamat

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Hyviä käytäntöjä kaivoshankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnissa
Tämän raportin osat Kaivoshankkeen elinkaari · Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset · Kaivoshankkeen kuvaaminen ja ympäristöön kohdistuvat paineet · Selvitys kaivosympäristön nykytilasta · Kaivostoiminnan vaikutuksien arvioiminen · Kaivostoiminnan vaikutukset luonnonympäristön kemialliseen ja fysikaaliseen tilaan · Kaivostoiminnan vaikutukset eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen · Kaivostoiminnan terveys- ja viihtyvyysvaikutusten arviointi · Kaivostoiminnan sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset · Kaivostoiminnan yhteisvaikutusten ja vaikutusten merkittävyyden arviointi
Muuta kaivostoimintaan liittyvää Minera-malli · Hyvä kaivos pohjoisessa · Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt · Ympäristövaikutusten arviointimenettely kaivoshankkeissa
Sivun aiheeseen liittyviä muita sivuja


Tämä sivu on tiedonmuru. Tämä sivu poikkeaa muusta Opasnetin sisällöstä sen suhteen ettei se ole vapaasti muokattavissa. Käyttäessäsi sivun sisältämää tietoa muualla ole hyvä ja viittaa tähän sivuun näin:


Kauppila T, Kauppila PM, Räisänen ML, Makkonen H, Jantunen J, Komulainen H, Törmä H, Kauppinen T, Leppänen MT, Tornivaara A, Pasanen A, Kemppainen E, Liukko U-M, Raunio A, Marttunen M, Mustajoki J, Huttula T, Kauppi S, Ekholm P, Tran-Nguyen E, Vormisto J, Karjalainen N, Tuomela P, Hietala J: Hyviä käytäntöjä kaivohankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnissa. Opasnet 2015. Viite: Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 222, 2015. [[1] Hyviä käytäntöjä kaivoshankkeiden YVAssa TR222] Viitattu 15.08.2022.
Kaivoshankkeista aiheutuu raskasta liikennettä malmin ja valmiiden tuotteiden kuljettamisesta markkinoille sekä kaivoksen tarvitsemien kemikaalien ja muiden raaka-aineiden kuljetuksesta ja työntekijöiden työmatkoista. Kaivoshankkeet merkitsevät käytännössä aina suuria kuljetussuoritteita maanteitse, rautateitse tai vesitse. Liikenteen merkittävimmät vaikutukset liittyvät lähialueella liikenneväylien rakentamiseen, liikennemäärien lisääntymiseen, liikenneturvallisuuteen, viihtyvyyteen, meluun ja pölyyn sekä muuhun ilmanlaatuun. Liikenteestä aiheutuu myös kasvihuonepäästöjä. Niistä hiilidioksidipäästöt ovat luonteeltaan globaaleja, eivätkä kohdennu paikallisesti.

Uusien liikenneväylien rakentaminen ja käytönaikaiset vaikutukset otetaan mukaan YVA-menettelyyn. Mikäli hankkeesta johtuva uusien liikenneyhteyksien rakentaminen vaatii YVA-lain mukaisen YVA-menettelyn, vastaa siitä kulloisestakin liikennehankkeesta vastaava toimija.

Lähitieverkolla hankkeen vaikutukset liikennemäärien lisääntymiseen, liikenneturvallisuuteen, viihtyvyyteen, meluun ja pölyyn voidaan arvioida lähinnä asiantuntija-arviona tai mallintamalla. Vaikka vastuu yleisestä tieverkosta on tienpitäjällä, eikä sen käytöstä säädetä kaivoshankkeita koskevissa lupamenettelyissä, on ympäristövaikutusten arvioinnissa hyvä tarkastella myös mahdollisia liikenteen haitallisten vaikutusten lieventämiskeinoja. Näitä ovat esimerkiksi näkymäalueiden parantaminen, kevyen liikenteen väylien rakentaminen ja nopeusrajoitusten alentaminen. Näistä voidaan tehdä tarvittavia esityksiä tienpitäjän käsiteltäväksi. Yleisellä tieverkolla vastuu näistä kuuluu ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruurivastuualueelle ja katuverkolla kunnalle. Yleisen tien käyttöä ei voida rajoittaa tai kieltää yleisesti, vaan rajoitukset voivat kohdistua ajonopeuteen tai tien heikosta kantavuudesta johtuen ajoneuvojen painoon.

Siirryttäessä kauemmas tieverkolla vilkkaasti liikennöidyille osuuksille kaivoshankkeesta syntyvä raskas liikenne aiheuttaa lisäyksen liikennevirtaan. Tämä lisää lähinnä liikenneväylän turvallisuutta ja meluvaikutusta. Meluvaikutusta on syytä tarkastella tieverkolla niin pitkälle kuin hankkeesta aiheutuvan liikenteen lisäyksen vaikutus on selvästi erotettavissa muun liikenteen aiheuttamista vaikutuksista.

Joidenkin hankkeiden yhteydessä voivat tulla kyseeseen myös rautatiekuljetukset ja vesiteitse tapahtuvat kuljetukset. Näissä tapauksissa arviointi tehdään kunkin alan ohjeistuksen mukaisesti.

Lisätietoja:

Kaivostoiminnan liikenteelliset tarpeet pohjoisessa –esiselvitys, Työryhmän taustaraportti Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 11/2013, Liikennevirasto, Helsinki 2013

Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa, Tiehallinnon ohje 2009.

Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten selvittäminen, Tiehallinto 1999.

Radansuunnitteluohje. Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 20. 2008

Ohje ympäristövaikutusten arviointimenettelystä väylätöissä. Merenkulkuhallituksen sisäisiä julkaisuja 1/2009.