Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
--#: Taulukko näyttää nyt hyvältä. Lisätkää vielä perusteluihin viite alkuperäiseen asetukseen Finlexissä. Yleisohje on, että aina pitää olla linkki ja/tai viite alkuperäislähteeseen. Sivutyyppi minua mietityttää, mutta ehkä tämä on metodi eli en ehdota muutosta. Sen sijaan väliotsikointi pitäisi päivittää: kysymys, vastaus, perustelu on se jaottelu jota käytetään kaikilla sivuilla (uuden sivun aloitussivutkin ovat vanhentuneet ja ne pitäisi päivittää!) Ainoa poikkeus on arviointi, jossa kysymys on rajaus-otsikon alla oleva väliotsikko. --Jouni Tuomisto 12. kesäkuuta 2012 kello 16.20 (EEST)

Kysymys

Millainen on valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista?

Vastaus

Maaperän haitallisten aineiden pitoisuuksien kynnys- ja ohjearvot

Tässä liitteessä esitetään eräiden yleisesti esiintyvien maaperän haitallisten aineiden pitoisuuksien kynnys- ja ohjearvot maaperässä kokonaispitoisuutena kuiva-ainetta kohti. Epäorgaanisten aineiden kynnys- ja ohjearvoja verrataan alle 2 mm raekoosta mitattuun tulokseen. Jos on syytä epäillä muiden kuin tässä liitteessä esitettyjen haitallisten aineiden esiintymistä maaperässä taikka epäorgaanisten aineiden esiintymistä yli 2 mm raekoossa tai tavanomaista haitallisemmassa muodossa, myös nämä on otettava huomioon maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa. Ohjearvot on määritelty joko ekologisten riskien (e) tai terveysriskien (t) perusteella. Jos pohjaveden pilaantumisriski on tavanomaista suurempi alempaa ohjearvoa alhaisemmissa pitoisuuksissa, aineet on merkitty p-kirjaimella. Maaperän haitallisten aineiden pitoisuuksien vertailua kynnys- ja ohjearvoihin voidaan tehdä yksittäisten mitattujen pitoisuuksien lisäksi alueen erilaisia pitoisuusjakaumia kuvaavien tilastollisten tunnuslukujen avulla, jos käytössä on tilastolliseen käsittelyyn riittävä määrä mittaustuloksia ja tämä on arvioinnin kannalta muuten perusteltua.


Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista(mg /kg)
ObsAineYksikköLuontainen pitoisuusKynnysarvoAlempi ohjearvoYlempi ohjearvoKuvaus
1Antimonimg /kg0.02(0.01-0.2)21050 Alempi ohjearvo: (t) Ylempi ohjearvo:(e)
2Antraseenimg /kg-1515Alempi ohjearvo: (e) Ylempi ohjearvo: (e)
3Arseenimg /kg1 (0.1-25)550100Alempi ohjearvo: (e) Ylempi ohjearvo: (e)
4Atratsiinimg /kg0.0512Alempi ohjearvo: (e) Ylempi ohjearvo: (e)
5Bensiinijakeet (C5-C10)mg /kg--100500
6Bentseenimg /kg-0.020.21Alempi ohjearvo: (t) Ylempi ohjearvo: (t)
7Bentso(a)antraseenimg /kg-1515Alempi ohjearvo: (e) Ylempi ohjearvo: (e)
8Bentso(a)pyreenimg /kg-0.22 (t)15Alempi ohjearvo: Ylempi ohjearvo: (t)
9Bentso(k)fluoranteenimg /kg-1515Alempi ohjearvo: (e) Ylempi ohjearvo: (e)
10DDT-DDD-DDEmg /kg-0.112Alempi ohjearvo: (e) Ylempi ohjearvo: (e) Ks. kohta 8
11Dieldriinimg /kg-0.0512Alempi ohjearvo: (e) Ylempi ohjearvo: (e)
12Dikloorieteenitmg /kg-0.010.050.2Alempi ohjearvo: (t) Ylempi ohjearvo: (t) Ks. kohta 3
13Dikloorifenolitmg /kg-0.5540Alempi ohjearvo: (t) Ylempi ohjearvo: (t) Ks. kohta 3
14Dikloorimetaanimg /kg-0.0115Alempi ohjearvo: (t) Ylempi ohjearvo: (e,t)
15Elohopeamg /kg0.005 (< 0.005-0.05)0.525Alempi ohjearvo: (e) Ylempi ohjearvo: (e)
16Endosulfaanimg /kg-0.112Alempi ohjearvo: (e) Ylempi ohjearvo: (e) Ks. kohta 9
17Etyylibentseenimg /kg--1050Alempi ohjearvo: (t) Ylempi ohjearvo: (t)
18Fenantreenimg /kg-15 15Alempi ohjearvo:(e) Ylempi ohjearvo: (e)
19Fluoranteenimg /kg-1515Alempi ohjearvo: (e) Ylempi ohjearvo: (e)
20Heksaklooribentseenimg /kg-0.010.050.2Alempi ohjearvo: (t) Ylempi ohjearvo: (e)
21Heptakloorimg /kg-0.010.21Alempi ohjearvo: (t) Ylempi ohjearvo: (e)
22Kadmiummg /kg0.03 (0.01-0.15)11020Alempi ohjearvo: (e) Ylempi ohjearvo: (e)
23Keskitisleet (>C10-C21)mg /kg--3001000 Ks. kohta 12
24Kobolttimg /kg8 (1-30)20100250Alempi ohjearvo: (e) Ylempi ohjearvo: (e)
25Kromimg /kg31 (6-170)100200300Alempi ohjearvo: (e) Ylempi ohjearvo: (e)
26Ksyleenitmg /kg--1050Alempi ohjearvo: (t) Ylempi ohjearvo: (t) Ks. kohta 3
27Kuparimg /kg22 (5-110)100150200Alempi ohjearvo: (e) Ylempi ohjearvo: (e)
28Lindaanimg /kg-0.010.22Alempi ohjearvo: (t) Ylempi ohjearvo: (e)
29Lyijymg /kg5 (0.1-5)60200750Alempi ohjearvo: (t) Ylempi ohjearvo: (e)
30Monokloorifenolitmg /kg-0.5510Alempi ohjearvo: (e,t) Ylempi ohjearvo: (e) Ks. kohta 3
31MTBE-TAMEmg /kg-0.1550Alempi ohjearvo: (t) Ylempi ohjearvo: (t) Ks. kohta 11
32Naftaleenimg /kg-1515Alempi ohjearvo: (e) Ylempi ohjearvo: (e)
33Nikkelimg /kg17 (3-100)50100150Alempi ohjearvo: (e) Ylempi ohjearvo: (e)
34PAHmg /kg-1530100Alempi ohjearvo: (e) Ylempi ohjearvo: (e) Ks. kohta 5
35PCBmg /kg-0.10.51Alempi ohjearvo: (t) Ylempi ohjearvo: (e) Ks. kohta 6
36PCDD-PCDF-PCBmg /kg-0.000010.00010.0015Alempi ohjearvo: (t) Ylempi ohjearvo: (e) Ks. kohta 7
37Pentaklooribentseenimg /kg-0.115Alempi ohjearvo: (t) Ylempi ohjearvo: (e)
38Pentakloorifenolimg /kg-0.51020Alempi ohjearvo: (e,t) Ylempi ohjearvo: (e)
39Raskaat öljyjakeet (>C21-C40)mg /kg--6002000 Ks. kohta 12
40Sinkkimg /kg31 (8-110)200250400Alempi ohjearvo: (e) Ylempi ohjearvo: (e)
41Syanidimg /kg-11050
42TBT-TPTmg /kg-0.112Alempi ohjearvo: (e) Ylempi ohjearvo: (e)Ks. kohta 10
43Tetraklooribentseenitmg /kg-0.115Alempi ohjearvo: (t) Ylempi ohjearvo: (e) Ks. kohta 3
44Tetrakloorieteenimg /kg-0.010.52Alempi ohjearvo: (t) Ylempi ohjearvo: (t)
45Tetrakloorifenolitmg /kg-0.51040Alempi ohjearvo: (e,t) Ylempi ohjearvo: (e) Ks. kohta 4
46TEXmg /kg-1-- Ks. kohta 4
47Tolueenimg /kg--525Alempi ohjearvo: (t) Ylempi ohjearvo: (t)
48Triklooribentseenitmg /kg-0.1520Alempi ohjearvo: (t) Ylempi ohjearvo: (e) Ks. kohta 3
49Trikloorieteenimg /kg-0.010.52Alempi ohjearvo: (t) Ylempi ohjearvo: (t)
50Trikloorifenolitmg /kg-0.51040Alempi ohjearvo: (e,t) Ylempi ohjearvo: (e) Ks. kohta 3
51Vanadiinimg /kg38 (10-115)100150250Alempi ohjearvo: (e) Ylempi ohjearvo: (e)
52Vinyylikloridimg /kg-0.010.010.01Alempi ohjearvo: (t) Ylempi ohjearvo: (t)
53Öljyjakeet (>C10-C40)mg /kg-300-- Ks. kohta 12

Perustelu


1. Moreenin hienoaineksen luontaisen pitoisuuden mediaani ja vaihteluväli kuningasvesiuutolla määritettynä, paitsi elohopea pyrolyyttisestimääritettynä. Kohdekohtaisissa tarkasteluissa tulee ottaa huomioon, että erityisesti savissa luontaiset pitoisuudet voivatolla selvästi suurempia kuin moreenista mitatut pitoisuudet.

2. Ekologisin perustein määritellyt metallien ja puolimetallien ohjearvot on johdettu lisäämällä aineen hyväksyttävää ekologista riskiä kuvaavaan laskennalliseen pitoisuuteen mineraalimaan keskimääräinen luontainen pitoisuus. Vastaavasti voidaan kohdekohtaisissatarkasteluissa ottaa huomioon alueen maaperän luontainen pitoisuus, jos tämä on luotettavasti selvitetty.

3. Summapitoisuus sisältäen aineen rakenneisomeerit.

4. Summapitoisuus sisältäen seuraavat yhdisteet: tolueeni, etyylibentseeni ja ksyleeni.

5. PAH- yhdisteiden summapitoisuus sisältäen seuraavat yhdisteet: antraseeni, asenafteeni, asenaftyleeni, bentso(a)antraseeni, bentso(a)pyreeni, bentso(b)fluoranteeni, bentso(g,h,i)peryleeni, bentso(k)fluoranteeni, dibentso(a,h)antraseeni, fenantreeni, fluoranteeni,fluoreeni, indeno(1,2,3-c,d)pyreeni, kryseeni, naftaleeni ja pyreeni.

6. Summapitoisuus sisältäen PCB-kongeneerit 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.

7. Summapitoisuus WHO:n toksisuusekvivalenttina ilmoitettuna sisältäen PCDD/F-yhdisteet sekä dioksiinien kaltaiset PCByhdisteet.

8. Summapitoisuus sisältäen seuraavat yhdisteet: diklooridifenyylitrikloorietaani (DDT), diklooridifenyylidikloorietaani (DDD) ja diklooridifenyylidikloorietyleeni (DDE).

9. Summapitoisuus sisältäen seuraavat yhdisteet: alfa-endosulfaani ja beta-endosulfaani.

10. Summapitoisuus sisältäen seuraavat yhdisteet: tributyylitina (TBT) ja trifenyylitina (TPT).

11. Summapitoisuus sisältäen seuraavat yhdisteet: metyyli-tert-butyylieetteri (MTBE) ja tert-amyylimetyylieetteri (TAME).

12. n-parafiinisarja kaasukromatografisessa analyysissä.

http://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/5382.pdf

Katso myös

Kaivostoiminnan haitta-aineet maaperässä

Avainsanat

Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>