Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma (VATU)

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma (VATU)

A: Ohjelmatason tavoitteet vuoteen 2015 ja 2020

Hallitusohjelma:

Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla, josta hallitus sopii vaalikauden kehyksestä päätettäessä. Tuloksellisuus syntyy aidosti tuottavuutta lisäävin toimenpitein. Tavoitteena on, että työ muuttuu samalla työntekijälle mielekkäämmäksi, asiakkaat kokevat palvelun laadun paremmaksi ja työn yhteiskunnallinen vaikuttavuus nousee. Mittaluokaltaan toimintojen tehokkuuden lisäämiselle asetetut tavoitteet säilytetään taloudelliselta koko-naisvaikutukseltaan ennallaan. Valtion henkilöstöpolitiikassa hyödynnetään eläköitymisen ja tehtävärakenteen läpikäyntien myötä syntyvät mahdollisuudet. Uuden ohjelman puitteissa varmistetaan, että henkilöstömäärään liittyvät ratkaisut eivät missään tapauksessa johda julkisen hallinnon kokonaistuottavuuden heikentymiseen.

Ohjelmatason tavoitteet

Vaikuttavuustavoitteet

1.Edellytysten luominen valtion toiminnantuloksellisuuden parantamiselle (vv 2012 – 2015).

2.Valtion toiminnan vaikuttavuuden parantuminenVatu-ohjelmahankkeiden ja uudistustenvaikutusalueella (vv 2013 – 2020).

3.Tieto kansalaisten, yritysten ja hallinnon laajassakäytössä.

Palvelukykytavoitteet

1.Ohjelma tukee hallinnonaloja tuloksellisuudenparantamisessa ohjelman osioissa kehitetyillämenettelytavoilla.

2.Valtion toiminnan palvelukykytavoitteidentoteutuminen ohjelman vaikutusalueella.

3.Kansalaisten, yritysten ja hallinnon sisäisentoiminnan hallinnollisen taakan keventyminen.

Aikaansaannoskykytavoitteet

1.Edellytysten luominen työyhteisön ja henkilöstönkyvylle saada aikaan hyviä tuloksia

2.Inhimillisten voimavarojen (arvon) kasvu

Tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteet

1.Valtion kokonaistuottavuuden tietopohjantukeminen

2.Tuottavuuden kasvu hankkeiden kohdealueilla

3.Kustannusten vähentämistä koskevientavoitteiden toteutuminen ohjelmanvaikutusalueella


Koko valtionhallinnon toiminnan seuranta

Osaaminen ja uudistuminen

Motivaatio ja työn imu

Johtaminen ja vuorovaikutus

Toimintamenot

Henkilötyövuodet

Ohjelmatason tavoitteet, indikaattorit ja mittarit sekä tavoitearvot vuoteen 2015 ja 2020

Vaikuttavuustavoitteet

1.Edellytysten luominen valtion toiminnan tuloksellisuuden parantamiselle (vv 2012 – 2015).

2.Valtion toiminnan vaikuttavuuden parantuminen Vatu-ohjelmahankkeiden ja uudistustenvaikutusalueella (vv 2013 – 2020).

3.Tieto kansalaisten, yritysten ja hallinnon laajassa käytössä


Indikaattori 1.Tasapainoisentuloksellisuusajattelun ja arvioinnin käyttö VATU-hankkeissa

Mittari Tasapainoisen tavoiteasettelun ja arvioinnin menettelytapojen käyttöönotto VATU-hankkeissa.

Tavoitearvo 100 % v 2013 loppuun mennessä

Tietolähde Netra / VATU-hankkeet


Indikaattori 2 a) Hallinnonalojen Vatu-ohjelmien vaikuttavuustavoitteiden toteutuminen

Mittari VATU-hankkeiden vaikuttavuustavoitteiden toteutuminen, % hankkeista.

Tavoitearvo 2a. 80 % suunnitellussa aikataulussa/ ohjelmakauden aikana

Tietolähde Netra / VATU-hankkeet


Indikaattori 2 b) VATU-ohjelmaan tiiviimmin kytkeytyvien YTA-uudistusten vaikuttavuustavoitteiden toteutuminen

Mittari YTA-uudistusten vaikuttavuustavoitteiden toteutuminen % uudistuksista

Tavoitearvo 2b. 80 % suunnitellussa aikataulussa/ ohjelmakauden aikana

Tietolähde Hankkeet


Indikaattori 3.Tunnistautumisten kokonaismääränkehitys

Mittari 3a) Tunnistautumisten kasvu% VETUMA- ja tunnistus.fi-palveluissa

Tavoitearvo +25 % v 2013 (muutos v.2012) +40 % v 2014 (muutos v. 2012)

Tietolähde VETUMA ja tunnistus.fi


Palvelukykytavoitteet

1.Ohjelma tukee hallinnonaloja tuloksellisuuden parantamisessa ohjelman osioissa kehitetyillämenettelytavoilla.

2.Toiminnan palvelukykytavoitteiden toteutuminen ohjelman vaikutusalueella.

3.Kansalaisten, yritysten ja hallinnon sisäisen toiminnan hallinnollisen taakan keventyminen (ohjelmanvaikutusalueella?)


Indikaattori 1 a) Ohjelman tuki hallinnonaloille niiden ohjelmaan liittyvissä toiminnoissa

Mittari Tukipyyntöihin vastaaminen (% pyynnöistä/tuen laatu)

Tavoitearvo 100 %/ Erinomainen

Tietolähde Kysely ministeriöille ja virastoille


Indikaattori 1 b) Ohjelmasta aiheutuva hallinnollinen taakka

Mittari Koettu hyöty hallinnonaloille suhteessa koettuun taakkaan (kysely ministeriöille ja virastoille)

Tavoitearvo ¨ Koettu hyöty > koettu taakka

Tietolähde Kysely ministeriöille ja virastoille


Indikaattori 2 a) Hallinnonalojen VATU-ohjelmien palvelukykytavoitteiden toteutuminen

Mittari VATU-ohjelmien palvelukykytavoitteista toteutunut suunnitellussa aikataulussa (%)

Tavoitearvo 80 %

Tietolähde Netra / VATU-hankkeet


Indikaattori 2 b) VATU-ohjelmaan tiiviimmin kytkeytyvien YTA-uudistusten palvelukykytavoitteiden toteutuminen

Mittari YTA-uudistusten palvelukykytavoitteista toteutunut suunnitellussa aikataulussa (%)

Tavoitearvo 80 %

Tietolähde Hankkeet


Indikaattori 3 a) Hallinnon sisäisen toiminnan sujuvuus eli poikkihallinnollisten järjestelmien käyttö.

Mittari Kiekun, Torin ja Asiointitilin käyttäjiksi liittyneiden organisaatioiden yhteismäärä

Tavoitearvo x kpl v 2014 alussa x + n kpl v 2015 alussa

Tietolähde TAHA2020, VK


Indikaattori 3 b) Asiakaspalvelujen monikanavainen saatavuus SADE-ohjelman eräiden palvelujen osalta^

Mittari 3 b) SADe-ohjelman eräiden palvelujen käyttöönottotavoitteiden toteutuminen

Tavoitearvo 10 % v. 2014 25 % v. 2015

Tietolähde -


Indikaattori 3 c) Lupa- (ja lausunto-tms.) menettelyjen keventyminen

Mittari 3c) 1.Lupien vähentyminen kpl eräissä seurattavissa hankkeissa ^^

2.Lupaprosessien kevenemistäkoskevien suunnitelmien toteutuminen**

Tavoitearvo 20 kpl

80 % toteutunut suunnitellussa aikataulussa v 2014 ja v 2015

Tietolähde -


^SADE-ohjelman seurattavat palvelut ovat - Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuuden energiatodistuspalvelu (YM) - Oppijan palvelukokonaisuuden opintohallinnon automatisoidut palvelut (OKM) - Oppijan palvelukokonaisuuden 2. asteen laajennettu hakeutuminen (OKM) - Osallistumisympäristön lausuntoprosessin sähköistäminen eli lausuntopalvelu.fi (OM)

^^Lupa- ja lausuntomenettelyjen keventämisen seurattavat hankkeet ks. Liite


Aikaansaannoskykytavoitteet

1.Edellytysten luominen työyhteisön ja henkilöstön kyvylle saada aikaan hyviä tuloksia

2.Valtion toiminnan aikaansaannoskyvyn parantuminen Vatu-ohjelmahankkeiden ja uudistustenvaikutusalueella (vv 2013 – 2020).

3.Inhimillisten voimavarojen arvon kasvu


Indikaattori 1.Ohjelmassa esiin nostettujen IPO-osa-alueiden, toimenpiteiden ja työvälineiden käyttö

Mittari IPO-suunnittelu ja toimenpiteet

Tavoitearvo 100 %

Tietolähde Kysely


Indikaattori 2.Ohjelman piirissä olevienhankkeiden ja uudistusten aikaansaannoskykyä koskevien tavoitteiden toteutuminen

Mittari VATU-hankkeiden ja ohjelman piirissä olevien YTA- uudistusten aikaansaannoskykytavoitteista toteutunut suunnitellussa aikataulussa (%)

Tavoitearvo 90 %

Tietolähde Netra / VATU-hankkeet YTA-hankkeet


Indikaattori 3 a) Työyhteisöjen osaaminen ja uudistuminen

Mittari Valtion indeksin keskiarvo^

Tavoitearvo Keskiarvo 3,5 vuonna 2014

Tietolähde VMbaro


Indikaattori 3 b) Motivaatio ja työn imu

Mittari Valtion indeksin keskiarvo^

Tavoitearvo 3,7 vuonna 2014

Tietolähde VMbaro


Indikaattori 3 c) Johtaminen ja vuorovaikutus

Mitteri Valtion indeksin keskiarvo*

Tavoitearvo 3,6 vuonna 2014

Tietolähde VMbaro

Indikaattori 3 d) Sairauspoissaolot

Mittari Sairauspoissaolot työpäivää/htv*

Tavoitearvo 9 vuonna 2014

Tietolähde Tahti


^Vuoden 2012 valtion indeksin arvot ovat Työyhteisöjen osaaminen ja uudistuminen 3,41, Motivaatio ja työnimu 3,64 sekä Johtaminen ja vuorovaikutus 3,46.


Tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteet

4.Valtion kokonaistuottavuuden tietopohjan tukeminen

5.Tuottavuuden kasvu hankkeiden kohdealueilla

6.Kustannusten vähentämistä koskevien tavoitteiden toteutuminen ohjelman vaikutusalueella


Indikaattori 1. a) Tuottavuustilastoinnin jatkuvuus

Mittari Vuositilastojen julkistus/ vuosi

Tavoitearvo 1 / vuosi Tietolähde

Tietolähde Tilastokeskus


Indikaattori 1. b) Tuottavuustilastoinnin kattavuus

Mittari Tuottavuustilastointi % virastojen lukumäärästä

Tavoitearvo 90 %

Tietolähde Tilastokeskus


Indikaattori 2.VATU-hankkeiden ja ohjelmaantiiviimmin kytkeytyvien YTA-uudistusten tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteiden toteutuminen

Mittari Tavoitteiden toteutuminen % suunnitellussa aikataulussa

Tavoitearvo 90 %

Tietolähde Netra / VATU-hankkeet YTA-hankkeet


Indikaattori 3.VATU-hankkeille ja YTA-hankkeilleasetettujen euromääräisten tavoitteiden toteutuminen

Mittari Hankkeiden ilmoitetut yhteenlasketut kustannusten muutostavoitteet milj euroa.

Tavoitearvo 449 milj euroa vuoteen 2015 620 milj euroa vuoteen 2020

Tietolähde VATU-hankkeet YTA-hankkeet

Koko valtionhallinnon toiminnan seuranta (hyväksytty ohjausryhmässä

Koko valtionhallinnon seuranta Toimintamenot, pl 25-35

Seuranta 6 172 mrd euroa v 2012 x mrd euroa v 2014 y mrd euroa v 2015 6 219 mrd eur v 2012

Netra / KKP


Koko valtionhallinnon seuranta Henkilötyövuodet

Seuranta 80 500 htv v 2012 n htv v 2014 n htv v 2015

Netra / TahtiKoko valtionhallinnon seuranta Kokonaistuottavuuden muutos Työn tuottavuuden muutos

Seuranta Valtion tuottavuustilasto julkaistaan 11.10.2013

Tilastokeskus

Liite: VATU- ohjelmatasolla tapahtuva tavoitteiden toteutumisen seuranta

Seurattavat lupa- ja lausuntomenettelyjen keventämistä koskevat hankkeet

Luopuminen

Luovutaan nimikirjalainsäädännöstä ja korvataan ne muista henkilöstöhallinnon rekistereistä saatavilla tiedoilla /VM

Energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautusten hakumenettely järjestetään uudella tavalla /VM

Tuettuun rakentamiseen liittyvä ennakkohyväksynnästä luopuminen /MMM

14:n lupatehtävän lakkauttaminen valtion tehtävänä /LVM

Työsuojelun tapaturmaselostusrekisteristä luopuminen /STM

Työaikojen poikkeusluvista luopuminen /STM

Luovutaan eräistä viranomaisten välisistä lausunnoista työsuojelun alueella /STM

Yht. 20 kpl


Prosessin keventäminen

Sakonmuuntorangaistusjärjestelmän yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen /OM

Oikaisuvaatimusjärjestelmän kehittäminen /OM

Perukirjapalvelu: perunkirjojen laatiminen, käsittely, säilytys ja tietopalvelu sähköiseksi palveluksi /VM

Kootaan avustuksia suuremmiksi ja vaikuttavimmiksi kokonaisuuksiksi: valtionavustuskäytänteiden kehittäminen ja aikuttavuuden vahvistaminen /OKM

Eläinten keinollisen lisäämisen lupajärjestelmän kehittäminen /MMM

Keskitetään prosesseja ja järjestelmä /LVM

Tiestöön liittyvien lupa-asioiden keskittäminen (liittymäluvat, työluvat, tilapäiset luvat) yhteen ELYt /LVM

Tekesin innovaatiorahoitusprosessin kokonaisvaltainen uudistaminen (mm. arviointiprosessi, hakemisen ja raportoinnin keventäminen) /TEM

Kauppa- ja yhdistysrekisterien paikallisviranomaisverkoston uudistaminen (tehtävien keskittäminen PRH:n maistraateilta ja ELY-keskuksilta) /TEM

Työsuojelun valvontaa tukevan tietojärjestelmän (Vera) käyttöönotto /STM

Apteekkilupien myöntämisprosessin uudistaminen /STM

Panostajalupien myöntämisen siirto työsuojelusta poliisille /STM