Tuotosten jäsentäminen Opasnetissä

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tuotosten jäsentäminen Opasnetissä on työtä, jolla eri käyttäjien tuotokset eli kontribuutiot saadaan jäsennettyä rakenteelliseellisesti muutenkin kuin wikisivuina. Metodi perustuu siihen, että tuotokset pilkotaan kappaleen mittaiseksi jakeiksi, joilla on yksilöllinen tunniste JaeID. Sen avulla sisällöllisiä, ontologisia ja työprosessin aikaisia kytköksiä voi seurata järjestelmässä koneluettavassa muodossa.

Kysymys

Miten jäsennetään osallistujien tuotoksia niin, että

 • tuotoksen ontologisia kytköksiä voi seurata (esim. sellaiset relaatiot kuin X kuuluu Y:hyn tai jos tehdään X, ei voi tehdä Y)
 • tuotoksen kehittymistä tai häviämistä sisällöstä voi seurata versiohistoriassa eteen- ja taaksepäin
 • tuotokset voidaan yksilöidä ja niihin voidaan kytkeä kirjoittajuus-, arvostus- ja muita tietoja,
 • sisältöä voidaan tarkastella ja analysoida koneluettavasti?

Vastaus

Sisällön yhdenmukaistaminen

Tuotosten jäsentämisen perimmäinen tavoite on tuottaa osallistujien keskuudessa jaettua ymmärrystä. Tämän saavuttamiseksi on pyrittävä kirkastamaan sitä, mitkä ovat ne asiat joista puhutaan, mistä niistä vallitsee yksimielisyys tai erimielisyys ja miksi. Koska asiat ovat laajoja ja yksityiskohtia paljon, ymmärrystä pyritään lisäämään jäsentämällä asioita koneluettavaan muotoon. Koneluettavuus ei tässä tarkoita pelkästään sitä, että data esiintyy tietokoneelle automaattisesti luettavissa taulukoissa vaan paljon haastavammin niin, että eri asioiden väliset suhteen on kuvattu niin, että tietokone voi tuottaa niistä esimerkiksi suhdeverkoston ja lopulta asioiden suhteita kuvaavan kvantitatiivisen eli määrällisen mallin.

Määrällinen malli ja luonnollinen puhe ovat niin kaukana toisistaan, että tarvitaan useita työvaiheita, ennen kuin osallistujan kirjoittama tuotos on jalostunut osaksi mallia. Tässä yrtitetään ohjeistaa noita työvaiheita. Tiivistäen ne ovat

 1. tuotoksen kirjaaminen Opasnettiin,
 2. asiaankuulumattoman sisällön poistaminen,
 3. tuotosten tiivistäminen tarvittaessa ja numerointi jakeisiin,
 4. jakeiden luokittelu yhteen tai useampaan näistä luokista:
  • päätökset (ehdotus jostain päätöksestä tai päätösvaihtoehdosta)
  • vaikutukset (kuvaus ilmiöstä, jossa on syy-seuraussuhde liittyen suoraan tai välillisesti päätöksiin tai arvoihin)
  • arvot (arvoarvostelma jonkin asian hyvyydestä, merkityksestä tai tarpeellisuudesta)
  • arvioinnin tekemiseen liittyvä asia (ei siis substanssia vaan työjärjestysasia)
  • epäselvä luokka,
 5. jakeiden avainsanoittaminen eli asiaa kuvaavien avainsanojen kytkeminen jakeeseen,
 6. relaatioiden eli jakeiden välisten suhteiden kuvaaminen (joukkoon kuuluminen, syysuhteet, jakeen sulautuminen toiseen,...)
 7. sisältöjen täydentäminen ja syysuhteiden edelleen rakentaminen punoksiksi (jokainen punos alkaa päätöksestä ja kytkeytyy syysuhteilla yhden tai useamman vaikutuksen kautta arvoon),
 8. sisältöjen ulottuvuuksien eli indeksien kuvaaminen,
 9. sisältöjen ja niiden välisten syysuhteiden määrällinen kuvaaminen.


Sisältöjen täydentäminen tarkoittaa, että koetetaan ymmärtää sen olennainen sisältö vaikkei osallistuja olisi sitä selvästi sanonut. Esimerkiksi päätöksessä pitäisi olla aina kuvattavissa

 • kuka päättää
 • milloin päätetään
 • mitkä ovat eri vaihtoehdot
 • mitä toimenpiteitä vaihtoehtoihin liittyy
 • kuka toimenpiteet suorittaa.

Aina yksityiskohtien puute ei haittaa asian ymmärtämistä eikä niiden aukikirjoittaminen ole aina tarpeen. Mutta nämä kohdat on syytä käydä mielessä läpi, koska ne usein paljastavat väärinymmärryksen paikkoja.

Jäsentämisen perustana toimii edelleen wikisivu, joka on toteutettu määrittelemällä sivulle täsmällinen aihe ja sitten keräämällä siihen aiheeseen liittyvä aineisto samalle sivulle. Vastaavasti muiden aiheiden aineistot kerätään omille sivuilleen. Sivuja linkataan tavallisilla linkeillä toisiinsa tarpeen mukaan. Tätä yleismuokkausta on ohjeistettu tarkemmin muualla (esim. Ohje:Ohje)

Tällä sivulla kuitenkin keskitytään kuvaamaan wikisivujen täydennykseksi kehitettyjä toimintamalleja ja työkaluja. Niitä on kehitetty erityisesti yleensä yhden kappaleen mittaisten jakeiden jäsentämiseksi. Yhdessä tuotoksessa eli kontribuutiossa on siis usein useita jakeita. Jakeita voi tuottaa eri tavoilla, tässä listattuna järjestykseen, jossa osallistumisen ja asiaan perehtyneisyyden vaatimus lisääntyy:

 • Antaa kommentteja sivun sisällöstä Kommentointityökalulla, joka on sivun alalaidassa. Tämä on ainoa tapa, joka ei vaadi kirjautumista.
 • Kirjautua Opasnettiin ja kirjoittaa kommenttinsa aiheen keskustelusivulle.
 • Opetella säännöt ja osallistua jäsennettyyn keskusteluun.
  • Jäsentää muualla käytyä keskustelua jälkikäteen. Tämä on varsin työlästä ja kannattaa vain jos keskustelu on tärkeä. Muussa tapauksessa riittää keskustelun päätelmien tuominen Opasnettiin.
 • Osallistua sisällön tuottamiseen suoraan aiheen pääsivulle. Pitkälle jalostetuilla tai kiivaan keskustelun kohteena olevilla sivuilla tämä on joskus estetty.
  • Keskustelusivujen ratkaisut nostetaan pääsivulle ja sieltä linkataan keskusteluihin ratkaisulinkillä R↻ ja keskeneräisiin keskusteluihin keskustelulinkillä D↷.
  • Sisältöä voi tuottaa myös ilman keskustelua, jos siihen ei ole tarvetta. Tällöin on syytä noudattaa normaalia tieteellistä viittauskäytäntöä.

Jakeistaminen

Jakeistaminen tarkoittaa tuotosten pilkkomista jakeisiin ja jakeiden numerointia yksikäsitteillä tunnisteilla, joita sitten käytetään kytkemään jakeisiin avainsanoja ja relaatioita. Jakeistaminen tapahtuu yhdellä näistä tavoista:

 • Halutuille jakeille annetaan nimi käyttämällä mallinetta Malline:Jae.
 • Tekstimassa vedetään läpi koodista, joka pilkkoo koko tekstin kappaleen mittaisiin tekstipätkiin, numeroi ne ja tallentaa tietokantaan.
 • Kommentointityökalulla annetut kommentit on jo valmiiksi numeroitu, ja joka kommentti tulkitaan jakeeksi. JaeID alkaa tässä tapauksessa K-kirjaimella.
 • Keskustelu-mallinetta käyttävä jäsennetty keskustelu kaipaa oman jaetunnisteen. Tähän ei ole erityistä valmista toiminnallisuutta, vaan keskustelu merkataan lisäämällä ensimmäisen, Väittämät-parametrin alkuun Jae-malline. Tekninen toiminnallisuus on siis samanlainen kuin jakeessa. ⇤--#: . Kannattaako keskustelu vakiona varustaa Jae-mallineella? Vaihtoehtona on, että keskustelusivut jakeistetaan samalla kuin pääsivukin ja JaeID aloitetaan T-kirjaimella (T kuin Talk). Pitäisi sopia jokin käytäntö, jolla hankkeen yhteenvetosivulle erotellaan asiasivut ja keskustelusivut. Olisiko sellainen, että yhteenvetosivu koostuu ykköstason otsikolla erotelluista sivujen sisällöistä, ja otsikkona on aina kyseisen sivun nimi. Aihesivu ja sen keskustelusivu tulevat aina peräkkäin (jos keskustelusivulla on jotain asiaa). --Jouni Tuomisto (keskustelu) 29. kesäkuuta 2014 kello 18.24 (UTC) (type: truth; paradigms: science: attack)
 • Jos teknisistä tai muista syistä tarvitaan uusia jakeita, joita ei ole wikisivulla eikä kommentointityökalussa, niitä lisätään Tägikoneella. Nämä jakeet numeroidaan automaattisesti ja ne alkavat L-kirjaimella.

Jakeita voi nimetä tekstiin yksinkertaisella mallineella Malline:Jae, jossa ainoa parametri on jakeen nimi: {{jae|Nimi}}. Etuna tässä on, että jakeen nimi säilyy versiosta toiseen ----#: . Koodia pitäisi parantaa siten, että tämä oikeasti tapahtuu eli jos on Jae-malline, ei käytetä automaattista numerointia vaan jakeelle annettua nimeä. --Jouni Tuomisto (keskustelu) 29. kesäkuuta 2014 kello 18.24 (UTC) (type: truth; paradigms: science: comment) ja toisaalta siihen voi suoraan linkata. Tällainen jae on merkitty tekstiin symbolilla alakärki (∇). Alakärjessä on kaksi toiminnallisuutta: kun vie hiiren sen päälle, se ilmoittaa hover boxissa jakeen numeron ja lyhyen ohjeen. Hover-toiminnallisuus toimii Malline:H:title-mallineella ja se on kuvattu [1]. Toinen toiminnallisuus on linkki, joka vie suoraan jakeen kohtaan ko. sivulla. Tämä perustuu span-tagin nimeämiseen ankkuriksi, katso tarkemmin Wikimediasta tai Wikipediasta. Jos jakeella on käsin annettu nimi, tietokannassa käytetään sitä eikä automaattista numerointia.

Jakeiden jäsentäminen perustuu siihen, että jokaiselle jakeelle voidaan antaa yksiselitteinen tunniste. Tämä koostuu useasta osasta:

 • Hankkeen versionumero
 • Sen sivun nimi, jolla jae on.
 • Jakeen tunniste JaeID.

Tägääminen

Tägäämiseksi kutsutaan työtä, jossa tuotokseen (käytännössä yksittäisiin jakeisiin) kytketään lisätietoja niin, että ne ovat koneluettavasti haettavissa. Tällaisia ovat esimerkiksi kahden tuotoksen ontologiset kytkennät. Tähän työhön käytetään Tägikonetta. Tiedon hallittavuuden vuoksi kannattaa jokaiselle isommalle hankkeelle perustaa oma tägikone, jotta hankkeen sisäiset tägäykset ovat helposti hallittavissa ja erotettavissa koko Opasnetin tägäyksistä. Tämä mahdollistaa myös hankekohtaisen räätälöinnin, vaikka Tägikone pyritäänkin rakentamaan hyvin yleiskäyttöiseksi. Esimerkiksi hankkeen Liikenne ja viestintä digitaalisessa Suomessa 2020 oma tägikone on sivulla Keskustelu:Liikenne ja viestintä digitaalisessa Suomessa 2020.

Yleisohjeena tägäämisestä voi sanoa, että siinä kannattaa pysyä isommissa kokonaisuuksissa jos mahdollista. Vaikka kone numeroi jokaisen kappaleen omaksi jakeekseen, voi aina niputtaa useita jakeita yhteen ryhmään luomalla uuden jakeen joukoksi, johon muut kuuluvat. Tämän ryhmäjakeen avainsanoittaminen ja relaatioiden kuvaaminen on paljon vähätöisempää kuin jokaisen jakeen erikseen. Tietysti ongelmaksi muodostuu se, että ryhmän kasvaessa sen sisäinen vaihtelu eli heterogeenisyys kasvaa myös ja relaatioiden luomisesta tulee vaikeampaa ja epämääräisempää.

Tägääminen on periaatteessa suoraviivaista. Voit liittää jakeeseen joko avainsanoja eli hakusanoja tai sitten kuvata jakeen relaation johonkin toiseen jakeeseen. Tägikoneen käyttöliittymässä kysytään vain nämä perusasiat:

Avainsanoitus

 • Jakeen tunniste
 • Jakeeseen liittyvät avainsanat (käyttöliittymään kannattaa rakentaa valmiiksi juuri tämän hankkeen kannalta tärkeimpien avainsanojen lista)

Relaatioiden kuvaus

 • Ensimmäisen jakeen tunniste
 • Toisen jakeen tunniste
 • Relaatio

Avainsanojen määrä ja tägättävien jakeiden yksityiskohtaisuus riippuu meneillään olevan hankkeen tarpeista. Jos useamman liuskan mittainen sivu tägätään jokaisen kappaleen osalta, menee työhön helposti useita tunteja tai päivä. Kannattaa siis miettiä minkälaisten relaatioiden kuvaaminen on hyödyllisintä.

Perustelut

Jäsennystaulujen rakenne

----#: . Olen katsonut eri työkalujen rakennetta läpi ja löysin joitakin epäjohdonmukaisuuksia. Ne on syytä nyt oikaista kun käyttö ei vielä ole kovin yleistä. Tässä on siis ehdotus taulukoiden rakenteesta ja käytöstä. Yleisohjeena on, että taulukot ja sarakkeet kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, mutta niistä luotavat oliot pienellä kirjaimella. --Jouni Tuomisto (keskustelu) 30. kesäkuuta 2014 kello 08.49 (UTC) (type: truth; paradigms: science: comment)

Kommentit
(hankkeen jokaiselle aihesivulle, jossa halutaan käydä keskustelua; yleensä ei arvioinnin pääsivulle eikä aihesivujen keskustelusivulle, vaikka siellä muuten käytäisiin keskustelua. Tämä siksi, että haluamme ihmisten löytävän kommentointityökalun helposti ja keskittyvän kommentoimaan itse asiaa eikä keskustelun rönsyjä.)
 • Versio: Hankkeen versio juoksevana numerona. Tietyllä hetkellä yhden hankkeen kaikilla sivuilla ja jakeilla on sama hankeversio. Erillisessä taulussa kerrotaan, mitkä sivujen versiot ovat käytössä hankkeen tietyssä versiossa. ←--#: . Lisättävä. --Jouni Tuomisto (keskustelu) 30. kesäkuuta 2014 kello 08.49 (UTC) (type: truth; paradigms: science: defence)
 • JaeID: Jakeen juokseva, automaattinen tunnistenumero (ennen Obs). Tunniste alkaa K-kirjaimella.
 • Aika: Jakeen automaattinen antoaika
 • Liittymä: Sellaisen jakeen tunniste tai kuvaus, johon tämä kommentti liittyy
 • Tulos (Result): Varsinainen kommentti (ennen kommentti oli indeksissä Kommentti, mikä on tietorakenteellisesti huono)


Kommentinpoistot
(aina yhdessä Kommentit-taulukon kanssa; aiemmin Kommenttipoistot)
 • Versio: Hankkeen versio. ←--#: . Lisättävä. --Jouni Tuomisto (keskustelu) 30. kesäkuuta 2014 kello 08.49 (UTC) (type: truth; paradigms: science: defence)
 • Aika: Toimenpiteen tekoaika
 • Käyttäjä: Tekijän käyttäjätunnus tai IP
 • Syy: Kommentin poistamisen syy (yleensä valitaan pudotusvalikosta)
 • Tulos (Result): JaeID eli kommentin tunniste (Aiemmin Kommenttinro)

----#: . Sarakkeet Aika ja Käyttäjä kannattanee lisätä. Se helpottaa ylläpitoa (korjailua). --Teemu R (keskustelu) 30. kesäkuuta 2014 kello 17.23 (UTC) (type: truth; paradigms: science: comment)

Jakeet
(hankkeen pääsivun keskustelusivulla)
 • Versio: Hankkeen versio. ←--#: . Lisättävä. --Jouni Tuomisto (keskustelu) 30. kesäkuuta 2014 kello 08.49 (UTC) (type: truth; paradigms: science: defence)
 • Sivu: Sen sivun nimi, jolla jae on
 • Aihe: Toisen tason otsikko ←--#: . Helpottanee ison sivun jakeiden selaamista. --Teemu R (keskustelu) 30. kesäkuuta 2014 kello 17.33 (UTC) (type: truth; paradigms: science: defence)
 • JaeID: Jakeen tunnistenumero. Tämän edessä ei ole täsmentävää kirjainta.
 • Tulos (Result): Varsinainen jae eli yleensä yksi kappale tekstiä.


Jakeenlisäys
(aina yhdessä Jakeet-taulun kanssa; aiemmin kirjoitettu pienellä)
 • Versio: Hankkeen versio. ←--#: . Lisättävä. --Jouni Tuomisto (keskustelu) 30. kesäkuuta 2014 kello 08.49 (UTC) (type: truth; paradigms: science: defence)
 • Aika: Toimenpiteen tekoaika
 • Käyttäjä: Tekijän käyttäjätunnus tai IP
 • Sivu: Sen sivun nimi, jolla jae on
 • JaeID: Jakeen tunnistenumero. Tunniste alkaa L-kirjaimella.
 • Tulos (Result): Varsinainen jae eli yleensä yksi kappale tekstiä.

----#: . Sarakkeet Aika ja Käyttäjä kannattanee lisätä. Se helpottaa ylläpitoa (korjailua). --Teemu R (keskustelu) 30. kesäkuuta 2014 kello 17.23 (UTC) (type: truth; paradigms: science: comment)


Jakeenpoistot
(aina yhdessä Jakeet-taulun kanssa; aiemmin kirjoitettu pienellä)
 • Versio: Hankkeen versio. ←--#: . Lisättävä. --Jouni Tuomisto (keskustelu) 30. kesäkuuta 2014 kello 08.49 (UTC) (type: truth; paradigms: science: defence)
 • Aika: Toimenpiteen tekoaika
 • Käyttäjä: Tekijän käyttäjätunnus tai IP
 • Sivu: Sen sivun nimi, jolla jae on
 • Syy: Jakeen poistamisen syy (yleensä valitaan pudotusvalikosta)
 • Tulos (Result): Jakeen tunnistenumero. Tässä on oltava myös K- tai L-kirjain, jos kyseessä on kommentti tai lisäys.

----#: . Sarakkeet Aika ja Käyttäjä kannattanee lisätä. Se helpottaa ylläpitoa (korjailua). --Teemu R (keskustelu) 30. kesäkuuta 2014 kello 17.23 (UTC) (type: truth; paradigms: science: comment)

Avainsanat
(aina yhdessä Jakeet-taulun kanssa)
 • AvainsanaID: Avainsanan yksilöllinen tunniste juoksevana numerona. ←--#: . Lisättävä. --Jouni Tuomisto (keskustelu) 30. kesäkuuta 2014 kello 08.49 (UTC) (type: truth; paradigms: science: defence)
 • Versio: Hankkeen versio. ←--#: . Lisättävä. --Jouni Tuomisto (keskustelu) 30. kesäkuuta 2014 kello 08.49 (UTC) (type: truth; paradigms: science: defence)
 • Aika: automaattinen avainsanan lisäämisen ajankohta
 • Käyttäjä: automaattinen avainsanan lisääjän käyttäjätunnus tai IP
 • Sivu: Sen sivun nimi, jolla avainsana on
 • JaeID: Sen jakeen tunniste, johon avainsana lisätään (ennen Jae; aiemmin oli myös Obs-indeksi mutta siitä luovutaan)
 • Tulos (Result): Lisättävä avainsana (ennen oli Avainsana).
Avainsananpoistot
(aina yhdessä Avainsanat-taulun kanssa)
 • Aika: automaattinen avainsanan poistamisen ajankohta
 • Käyttäjä: automaattinen avainsanan poistajan käyttäjätunnus tai IP
 • Syy: Avainsanan poistamisen syy (yleensä pudotusvalikosta)
 • Tulos (Result): Poistettavan avainsanan AvainsanaID.


Relaatiot
(aina yhdessä Jakeet-taulun kanssa)
 • RelaatioID: Relaation yksilöllinen tunniste juoksevana numerona. ←--#: . Lisättävä. --Jouni Tuomisto (keskustelu) 30. kesäkuuta 2014 kello 08.49 (UTC) (type: truth; paradigms: science: defence)
 • Aika: automaattinen avainsanan lisäämisen ajankohta
 • Käyttäjä: automaattinen avainsanan lisääjän käyttäjätunnus tai IP
 • Sivu1: Sen sivun nimi, jolla on relaation alku
 • JaeID1: Sen jakeen tunniste, joka on relaation alku (ennen Jae; aiemmin oli myös Obs-indeksi mutta siitä luovutaan)
 • Sivu2: Sen sivun nimi, jolla on relaation loppu
 • JaeID2: Sen jakeen tunniste, joka on relaation loppu
 • Tulos: Jakeiden välinen relaatio (sisältää aiemmat indeksit Liittyminen ja Sisällytys)
  • Liittyminen: Relaatio, joka kertoo miten annetut kaksi jaetta liittyvät toisiinsa (yleensä valitaan pudotusvalikosta)
  • Sisällytys: Relaatio, joka kertoo onko ensimmäinen jae sisällytetty toiseen jakeeseen (yleensä valitaan pudotusvalikosta; yleensä ensimmäinen jae on tekstin vanhasta versiosta ja toinen jae uudesta) ----#: . Tämän voisi jatkossa toteuttaa siten, että on kahden erillisen pudotusvalikon sijasta yksi checkbox, josta valitaan kaikki asiaankuuluvat relaatiot (kuvauksiin on selkeästi merkittävä, miten relaatiot ryhmittyvät keskenään eli millaista alaryhmistä otetaan korkeintaan yksi relaatio. Jokaista valittua relaatiota kohden tallennetaan yksi rivi. --Jouni Tuomisto (keskustelu) 29. kesäkuuta 2014 kello 12.45 (UTC) (type: truth; paradigms: science: comment)
Relaationpoistot
(aina yhdessä Relaatiot-taulun kanssa)
 • Aika: automaattinen relaation poistamisen ajankohta
 • Käyttäjä: automaattinen relaation poistajan käyttäjätunnus tai IP
 • Syy: Relaation poistamisen syy (yleensä pudotusvalikosta)
 • Tulos (Result): Poistettavan relaation RelaatioID.


Versiot
(aina hankekohtaisesti eli käytännössä Jakeet-taulun kanssa. Toteutetaan t2b:nä, jotta on helpompi tarkastella tilannetta.)
 • Versio: versio on koko hankkeen yhteinen versiointi ja se vaihtuu harvakseltaan esim. ison kansalaiskuulemisen jälkeen.
 • Sivu: kunkin hankkeessa olevan sivun nimi
 • Oldid: sivukohtainen versionumero eli wikin oldid. Se on siis se versio josta teksti otetaan jakeistettavaksi.
  • Hankkeessa listataan "sivuiksi" myös tägäykseen liittyvät tietokantataulut. Niistä annetaan act_id:t vastaavasti kuin sivuista oldid.

----#: . Tämä ei vielä ole käytössä, mutta pitäisi ottaa käyttöön. --Jouni Tuomisto (keskustelu) 29. kesäkuuta 2014 kello 18.24 (UTC) (type: truth; paradigms: science: comment)

Kun uutta versiota halutaan alkaa työstää, tehdään kerta-ajona koko hankkeen sivuille jakeistus eli teksti pilkotaan jakeiksi, numeroidaan ja tallennetaan tietokantaan. Tarvittava R-koodi löytyy täältä: R↻.

Versionumeroiden ansiosta voidaan hallinnoida useita tägäyskierroksia johdonmukaisesti. Kun siirrytään versiosta toiseen kannattaa ensimmäisenä luoda relaatiot A sulautuu B:hen kahden version jakeiden välille. Jae-mallinetta käyttämällä tämä on automaattista. Dokumenttien vertailu auttaa myös tässä, ja identtiset jakeet voi sulauttaa automaattisesti vanhasta versiosta uuteen. Muiden jakeiden osalta on tehtävä käsityötä, kun älykkäämpää algoritmia ei ole (vielä) tarjolla. ----#: . Pienet muutokset voidaan kyllä aika helposti tunnistaa käyttämällä agrep perusfunktiota esim. 20 merkin maksimierolla alkuperäiseen. --Teemu R (keskustelu) 30. kesäkuuta 2014 kello 17.23 (UTC) (type: truth; paradigms: science: comment)

←--#: . Tämä on hyvä idea. En tiennyt tuollaisesta funktiosta, mutta olisi pitänyt arvata että sellainen on. --Jouni Tuomisto (keskustelu) 1. heinäkuuta 2014 kello 11.41 (UTC) (type: truth; paradigms: science: defence)

Tämän jälkeen voidaan kaikki avainsanat periyttää lapsille, samoin kuin relaatiot periytetään niin että ne ovat lasten välisiä. Tämä ei tosin koske kaikentyyppisiä relaatioita mutta on mietittävä milloin se on järkevää. Järkevää tämä on esim. Liittyminen-relaatioissa (paitsi on uusi linjaus tai painotus) mutta Sisällytys-relaatioita ei periytetä lapsille.

Tämä automaattinen periminen aiheuttaa sen että syntyy vanhentuneita avainsanoja ja relaatioita. Näiden poistamiseksi käsin käytetään tauluja Avainsananpoistot ja Relaationpoistot.


Yksi analyysin tavoite on linkittää alkuperäinen toimenpide-ehdotus Liittymät-relaatiolla siihen jakeeseen (toimenpide-ehdotukseen), joka kirjoitetaan mahdollisesti uusiksi uuteen versioon. Lisäksi olisi samalla rivillä nähtävä mikä oli se toimenpide eli Sisällytys-relaatio, joka tehtiin. Eli tietokannan tuloste, joka nyt hajoaa usealle riville pitäisi jotenkin saada näyttämään esimerkiksi seuraavalta:

Käyttäjän ehdotus (jae 1) | tukee/vastustaa/on neutraali | Alkuperäinen LVM-ehdotus (jae 2) | Toimenpide (muutettiin/ei muutettu koska sisältyi/ei muutettu) | Uusittu LVM:n ehdotus (jae 3 = jakeen 1 modifioitu muoto)

----#: . Tämä toimii vain jos on lisätty Sisältyy-relaatiot sekä osallistujan tuotoksesta uuteen versioon että vanhasta versiosta uudeen versioon. Onko näin tehty? --Jouni Tuomisto (keskustelu) 30. kesäkuuta 2014 kello 08.49 (UTC) (type: truth; paradigms: science: comment)

Katso myös

Viitteet

Aiheeseen liittyviä tiedostoja