SETURI/TEKAISU: Häkämyrkytysten tapausmäärä ja tautitaakka arviot

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Pääviesti
Kysymys:

Mitkä ovat olennaiset tautitaakkaa aiheuttavat tekijät Suomessa?

Vastaus:

Arvio on tehty vuonna 2013. (Asikainen ym. Ympäristöaltisteisiin liittyvä tautitaakka Suomessa. Ympäristö ja Terveys 5/2013)


Edistymisluokitus
Opasnetissa lukuisat sivut ovat työn alla eri vaiheissa. Niiden tietosisältöön pitää siis suhtautua harkiten. Tämän sivun sisällön edistyminen on arvioitu:
Tämä sivu on tarkistettu
Sisältö on tarkistettu ja viitteet ovat kunnossa. Vertautuu käsikirjoitukseen, joka on lähetettävissä lehteen.
Tarkasteltavat terveysvaikutukset

Häkää eli hiilimonoksidia (CO) syntyy epätäydellisessä palamisessa. Ongelmalliseksi altistumisen välttämisen tekee se että ilmassa olevaa häkää ei voida aistia, sillä se on väritön, hajuton ja mauton kaasu. Häkämyrkytys on myrkytystila, jossa hiilimonoksidi eli häkä on sitoutuneena hemoglobiiniin. Myrkyllisyys aiheutuu hiilimonoksidin voimakkaammasta sitoutumisesta johtuvasta hapen syrjäytymisestä, jolloin häkämyrkytyksen seurauksena elimistö ei saa riittävästi happea.

Häkämyrkytyksistä toipuneista 10–30 %:lle ilmaantuu päivien tai viikkojen kuluessa persoonallisuuden muutoksia, dementiaa ja Parkinsonin taudin oireita. Suurimmalla osalla nämä oireet häviävät itsekseen.

SETURIn Y&T lehdessä julkaistuun tapaumäärälaskelmaan [1] valittiin arvioitaviksi terveysvaikutuksiksi

 • Kuolleisuus

Annos-vaste funktiot

Ei tarpeellinen tässä laskennassa. Riskinarvio perustuu rekisteriaineistoon.

Terveysvaikutusten taustatautikuorma

Tapausmäärät

Kokonaistautitaakka, BoD

 • Kuolleisuus = 309 073 DALY/vuosi (laskettu WHO:n 3%:n diskonttauksella ja ikäpainotuksella, vuoden 2010 aineisto)

Terveysvaikutusten haitta ja kesto

Haittapainokerroin

 • Kuolleisuus = 1

Sairauden kesto

 • Häkämyrkytyskuoleman aiheuttama menetetty elinikä = 28 vuotta (Vuosina 2002-2011 tapaturmaiseen häkämyrkytykseen kuolleiden iän keskiarvo oli 54 vuotta ja mediaani 55 vuotta; Ilkka Ojanperän, Helsingin yliopisto).

Altistuminen Suomessa

Altistustasot

Ei tarpeellinen tässä arviossa.

Altistuva väestö

Periaatteessa kaikki suomalaiset voivat altistua CO:lle.

Kuolleisuus

 • 5 307 690 henkilöä [2]

Terveysvaikutusarvion tulokset

Syyosuus lähdeväestössä (PAF)

Ei tarpeellinen tässä laskelmassa

Tapausmäärä

SETURIn Y&T lehdessä[1] julkaistut arviot:

Riskiarvio perustuu rekisteröityihin kuolemantapauksiin, joissa pääasiallisena kuolemansyynä on diagnostisoitu häkämyrkytys. Luokkaan ’Muut kaasut ja höyryt’ kuolleiden määrä Suomessa vuosina 1998–2007 (ICD-10 X47) oli keskimäärin 10,8 kuolemantapausta. Pienin vuotuinen tapausmäärä oli neljä ja suurin seitsemäntoista (Tilastokeskus 2009)[3].

 • Kuolleisuus = 11 (4 - 17) tapausta/vuosi

Muut arviot tapausmääristä:

 • Häkätapaturmat 1995-1999= 285 => per vuosi = 285/5 = 57 tapausta vuodessa [4]
 • Accidental poisonings = 516 [5]
 • CO poisonings 2003 = 4 [6]
 • Huonosti toimivat uunit, nestekaasuista aiheutuvat kuolemat n. 9 kuolemaa vuodessa => 4-10 tapausta vuodessa (asiantuntija-arvio Juha Pekkanen)


Tautitaakka

Tapausmäärä x haittapainokerroin x kesto

Laskenassa kuolemantapaukset laitettiin ikäryhmälle 49-56 vuotiaat (kuolleiden keski-ikään perustuen). Lasekennassa käytettiin WHO:n ikäpainotusta ja 3%:n diskonttausta.

 • Häkäkuolemien aiheuttama terveiden elinvuosien menetys 160 DALY/vuosi [7])

Keskeiset epävarmuudet


Viitteet

 1. 1,0 1,1 Otto Hänninen, Olli Leino, Erkki Kuusisto, Hannu Komulainen, Päivi Meriläinen, Ulla Haverinen- Shaugnessy, Ilkka Miettinen, Juha Pekkanen. Elinympäristön altisteiden terveysvaikutukset Suomessa. Ympäristö ja terveys 3/2010
 2. Tilastokeskus, Toukokuu 2008 http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/vrm/vaerak/vaerak_fi.asp
 3. http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=050_ksyyt_tau_105_fi&ti=Kuolleet+peruskuolemansyyn+%283%2Dnumerotason+luokitus%29%2C+i%E4n+ja+sukupuolen+mukaan+1998%2D++2007&path=../Database/StatFin/ter/ksyyt/&lang=3&multilang=fi
 4. http://www.terveysportti.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=sae25150
 5. http://www.who.int/whosis/database/mort/table1_process.cfm
 6. http://www.pelastustoimi.fi/turvatietoa/arjen-turvaa/
 7. Arja Asikainen, Otto Hänninen ja Juha Pekkanen. Ympäristöaltisteisiin liittyvä tautitaakka Suomessa. Ympäristö ja terveys 5/2013