Riskinarviointi viranomaisen näkökulma

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Viime vuosina on uusien kaivosten ympäristölupapäätöksiin lisätty määräys ympäristöriskianalyysin tekemistä. Tyypillinen riskinarviointimääräys on seuraavanlainen: ”Luvan saajan on tehtävä ja ylläpidettävä ympäristöriskianalyysi ao. ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. Riskinarviointiin on sisällytettävä aikataulu mahdollisten havaittujen merkittävien riskien pienentämistoimenpiteiden toteuttamiselle. Riskinarviointi on toimitettava ao. ELY-keskukselle ennen tuotannollisen toiminnan alkamista ja välittömästi jokaisen päivityksen jälkeen.” Lupamääräys perustellaan häiriö- ja poikkeustilanteeseen varautumisella, esimerkiksi poikkeuksellisella jätevesipurkaumalla tai polttoaineiden varastoinnissa ja käytössä mahdollisesti tapahtuvalla onnettomuudella, johon liittyy ympäristön pilaantumisen vaara.

Käytännössä ympäristöriskianalyysin sisältövaatimukset asettaa valvoja (ELY-keskus) joko hyväksymällä suoraan toiminnanharjoittajan esityksen riskinarvioinnin sisällöstä tai vaatimalla täydennyksiä sen puutteellisina pitämiinsä osiin. Näin ollen ympäristöriskianalyysin sisältövaatimukset saattavat vaihdella ELY-keskuksittain riippuen valvojan perehtyneisyydestä riskianalyysiin ja valvontakohteen ominaisuuksista. Häiriöpäästöjen ympäristöriskianalyysiä koskevan YMPÄRI-hankkeen mukaan riskianalyysin tulee sisältää kohteen rajaus, riskien tunnistus, riskien suuruuden arviointi (todennäköisyys ja seuraus), riskien merkityksen arviointi, toimenpide-ehdotukset ja riskien pienentäminen (riskien hallinta).

Viranomaisnäkökulmasta katsottuna ympäristöriskien analysoinnissa olennaista onkin kohteen rajaaminen niin, että kaikki ne toiminnot, joista voi häiriö- ja poikkeustilanteessa aiheutua haitallisia ympäristövaikutuksia on tunnistettu, ja että riskien esiintymistodennäköisyyttä ja merkitystä ei ole aliarvioitu. Toiminnan alkuvaiheessa tunnistettujen ympäristöriskien painotus voi muuttua toiminnan aikana. Jotkin riskit voivat poistua tai niiden painoarvo voi vähentyä huomattavasti tehtyjen riskienhallintatoimenpiteiden ansiosta. Toisaalta pitkäaikaisessa toiminnassa saattaa ympäristöriskeiksi nousta asioita, joita aiemmin ei ole sellaisiksi mielletty.

Käytännön valvontatyön perusteella ympäristöriskianalyysin ongelmakohdat ovat se, mitä analyysiin tulee sisältyä; analyysin päivittäminen ja tulosten toimittaminen viranomaiselle. Toiminnanharjoittajan ympäristönsuojelullisesta asiantuntemuksesta riippuen valvoja saattaa joutua ohjaamaan riskianalyysiä hyvinkin paljon. Tässä tilanteessa on vaarana, että analyysitulokset jäävät ”viranomaisten vaatimaksi paperinipuksi”, jonka yhtymäkohdat käytännön toimintaan ovat vähäiset. Tällöin esim. toiminnan muuttuessakaan analyysituloksia ei päivitetä ja varautuminen mahdollisesta häiriö- ja poikkeustilanteesta aiheutuviin ympäristövaikutuksiin saattaa olla puutteellista, koska riskien seurauksia ei ole huomioitu riittävästi. Valvovan viranomaisen näkökulmasta katsottuna ympäristöriskianalyysiä koskevat lupamääräykset tulisi ”kirjoittaa auki” nykyistä täsmällisemmin.

Katso myös

Minera-malli: Ohjeistusta kaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskien arviointiin.
Osa linkeistä vie ohjeistuksiin eri vaikutusarvioinnin osien tekemisestä, osa taas valmiisiin laskentamalleihin (lihavoitu).
Kaivostoiminta

Kohdekohtaisen arvioinnin esimerkkisivu · Rikastus · Kaivosprosessit

Minera-kokonaismalli.png
Pölyn ja hiukkasten päästöt

Pöly (ohje) · Lähteet · Pintamaan poisto! · Tarvekivi ! · Louhinta ! · Murskaus · Lastaus ja pudotus · Kuljetuksen pakokaasupäästöt! · Kuljetuksen pölypäästöt! · Työkoneet · Hihnakuljetus · Energiantuotanto · Polttomoottorit! · Sähköntuotanto ! · Boilerit ! · Varastointi · Kaivannaisjäte · Sivukivi · Rikastushiekka

Muut päästöt

Haju · Kaasut · Typpi · Säteily! · Tärinä · Jätevesi · Varastoinnin vesipäästö · Mallinnusohjelmat · Rikastuskemikaalipäästöt · Melu

Pitoisuus ympäristössä

Pohjavesi · Pintavesi · Kulkeutuminen vedessä! · Sedimentit · Sedimentit (mittaukset) · Sedimentit (huokosvedet) · Maaperä! · Maaperän terveysriskinarvio

Ihmiset Ympäristö ja ekologia
Altistuminen

Altistumisen arviointi

Nisäkkäät ja linnut · Kasvit! · Maaselkärangattomat! · Ravinto!

Vaikutus

Terveysriskinarvioinnin rakenne · Riskinarviointiohjeet: · Pohjavesi · Pintavesi · Pöly · Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet · Maaperä · Tärinä · Haju · Säteily! · Maaperän terveysriski · Kaasut · Melu · Pienhiukkasvaikutukset! · Terveysriskin kuvaus

Vesistöt · Maaperä · Sedimentti · Ekologinen riskinarviointi: · Ekologisten vaikutusten arviointi · Kohdekohtaisen mallin vaiheet · Alustus · Kohdetutkimukset · Vaikutusten arviointi · Mittauksiin perustuva arvio · Luonnehdinta

Integroitu riskinarvio

Integroitu riskinarvio · Viitearvoja

Muita Minera-projektin tuotoksia
Minera-mallin sovelluksia

· Luikonlahden tapaustutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti

Muut

· Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt · Minera-hanke · MINERA Loppuseminaari · Kauppila T, Makkonen S, Komulainen H, Tuomisto JT: Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti. · Lehdistötiedote 15.4.2013 · Kohdekohtainen esimerkki · Lyhenteet ja määritelmät · Loppuraportti kokonaismalli · Kaivostoiminnan ympäristöterveysriskien arviointi (suojattu sivu) · Mallinnusohjelmat päästöjen arvioinnissa · Viitearvot · Talvivaaran kaivoksen terveysvaikutukset · Loppuraportti · Raportti · Yaran tapaustutkimus

Muita kaivostoimintaan liittyvää

· Vesijalanjälki · Hyvä kaivos pohjoisessa · Yhteiskuntatieteellinen kaivostutkimus Itä-Suomen yliopistossa · Teemasivu:Kaivostoiminnan vaikutusarviointi


VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png Minera-logo.png

Viitteet

Suomen ympäristö 2/2006. Häiriöpäästöjen ympäristöriskianalyysi