Raportointi

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Tähän hankkeeseen kuuluvia sivuja Hankkeen etusivu · Sisällysluettelo · Ohjeita kirjoittajille · Hyviä käytäntöjä kaivoshankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnissa (tämän hankkeen tuottama lopullinen opas)
Muita kaivostoimintaan liittyviä sivuja Minera-malli · Hyvä kaivos pohjoisessa · Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt · Ympäristövaikutusten arviointimenettely kaivoshankkeissa · Teemasivu:Kaivostoiminta
Sivun aiheeseen liittyviä muita sivuja

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn raportointi kulminoituu yhtäältä hankkeesta vastaavan laatimaan arviointiohjelmaan ja -selostukseen ja toisaalta yhteysviranomaisen näistä antamiin lausuntoihin. YVA-menettelyn kannalta olennaista on arviointiselostuksen laadukkuus. Suomessa yhteysviranomainen on keskeisessä roolissa arviointiselostusten laadunvarmistuksessa. Yhteysviranomaisen tehtäviin kuuluu varmistaa, että YVA-selostuksessa on tarvittavat, YVA-asetuksen mukaiset tiedot päätöksentekoa varten. YVA-lain (12 §) mukaan yhteysviranomainen antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta ja sen riittävyydestä.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitettävät asiat on lueteltu YVA-asetuksen 9 §:ssä. Arviointiohjelma on samanaikaisesti vaikutusten arvioinnin työsuunnitelma ja tietopohja muille osapuolille hankkeen suunnittelusta ja arvioinnista. Tämän vuoksi arviointiohjelman on syytä olla yleiskielinen ja havainnollinen. Jos arviointiohjelma on laaja, on siihen hyvä laatia yleistajuinen tiivistelmä, jossa esitellään hanke, suunniteltu aikataulu, arvioitavat vaihtoehdot, selvitettävät asiat ja osallistumismahdollisuudet.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitettävät asiat on lueteltu YVA-asetuksen 10 §:ssä. Arviointiselostus laaditaan arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella (YVAL 10 §). Arviointiselostuksessa esitetään myös, miten yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on otettu huomioon arviointiselostusta laadittaessa. Arviointiselostuksessa esitetään arvioinnin tulokset siten, että hankkeen merkittäviksi arvioidut ympäristövaikutukset tuodaan selkeästi esiin. Ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksista laaditaan yleistajuinen ja havainnollinen yhteenveto. Sen tarkoitus on kuvata lain edellyttämällä tavalla tutkittujen vaihtoehtojen vaikutuksia ja vaihtoehtojen vertailun tuloksia.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhtenä keskeisenä tavoitteena on lisätä kansalaisten tiedonsaantia. Tämä edellyttää raportoinnilta selkeyttä, havainnollisuutta ja yleistajuisuutta. Kaivoshankkeiden arviointiselostukset ovat usein hyvin laajoja ja maallikoille vaikeaselkoisia. Raportit tulee pyrkiä kirjoittamaan siten, että ne ovat myös maallikoiden ymmärrettävissä ja hallittavissa. Tärkeää on, että arvioinnin johtopäätökset on johdettu selkeästi ja läpinäkyvästi tehdyistä selvityksistä ja faktoista ja esitetty yleistajuisesti. Yksityiskohtaiset mittaustulokset ja tekniset yksityiskohdat voidaan sijoittaa liitteisiin. Varsinaisen arviointiselostuksen suositeltava laajuus on 100-150 sivua.----#: . Sivumäärä ei saisi rajoittaa sisältöä ts. asettaa arvion tarkkuutta ja tasoa. Arviosta tulee sen laajuinen kuin on asian suuruus. Yhteenvedolle ja sen sisällölle voitaisiin antaa alla oleva suositus: Maksimi sivumäärä ja keskittyminen olennaisimpien ilmenneisiin asioihin. --Opashknet (keskustelu) 17. kesäkuuta 2014 kello 10.36 (UTC) (type: truth; paradigms: science: comment) (Kommentti: Arviointiselostukseen tulee liittää tarpeellisessa määrin yleistajuinen ja havainnollinen yhteenveto. Jos arviointiselostus on kovin laaja, voi yhteenveto olla 20-30 sivun laajuinen. Yhteenvedossa esitettyjen tietojen tulee myös olla johdettu selkeästi ja läpinäkyvästi arvioinnin tuloksista. Raportoinnin tulee painottua hankkeen merkittävimpiin vaikutuksiin.