Pohjois-Savon partiotuki

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
1.11.2009 on päätetty, että Pohjois-Savon Partiolaiset ry:n omaisuus luovutetaan Pohjois-Savon partiotuelle, joka samalla päivämäärällä myös perustettiin. Yhdistys hallinnoi omaisuutta ja käyttää omaisuudesta saatavan tuoton partiotoiminnan edistämiseen Pohjois-Savossa.

Perustavan kokouksen jälkeen yhdistyksen rekisteröinti kestää noin kaksi kuukautta[1]. Kuitenkin aikaa pystyy kiirehtimään, jos siihen on olennaisia perusteita. Olisi siis mahdollista rekisteröidä yhdistys ja siirtää omaisuus tukiyhdistykselle ennen vuoden vaihdetta tai jopa ennen PoSaPan vuosikokousta, jonka täytyy olla marraskuun loppuun mennessä.

Yleishyödyllinen yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ilman, että niistä täytyy maksaa lahjaveroa[2]. Kuitenkin lahjasta on vastaanottamisen yhdeydessä tehtävä lahjaveroilmoitus[3], jonka perusteella verottaja tekee veropäätöksen. Tässä tapauksessa yleishyödyllisyyden kriteerit täyttynevät selvästi (katso sääntöehdotuksen kohta 2).

Perustajina uudessa yhdistyksessä olivat pohjoissavolaiset partiolippukunnat. PoSaPa on toiminut asian selvittelijänä ja valmistelijana. Pohjois-Savon partiotuen perustava kokous pidettiin 1.11.2009. Yhdistyksen perustamisen ja yhdistysrekisteriin kirjaamisen jälkeen PoSaPan on tarkoitus välittömästi luovuttaa kyseinen omaisuus Pohjois-Savon partiotuelle, jotta PoSaPa voi siirtyä uuden järjestelyn mukaiseen toimintaan. Tämän takia toivomme, että uusi yhdistys saadaan rekisteröityä ja omaisuus siirrettyä ennen PoSaPan omaa syyskokousta 24.11.

Suunniteltu aikataulu:

 • 10.10.2009: Ennakkotarkastusmaksu maksetaan ja sääntöehdotus lähtee PRH:een.
 • 26.10.2009 mennessä: Sääntöjen ennakkotarkastus tehdään ja tulos on PoSaPan tiedossa.
 • 30.10.2009 mennessä: PoSaPan hallitus tarvittaessa muuttaa sääntöehdotusta ennakkotarkastuksen mukaisesti.
 • 1.11.2009 PoSaPan ylimääräinen kokous päättää omaisuuden siirtämisestä perustettavalle Pohjois-Savon partiotuelle.
 • 1.11.2009 Pohjois-Savon partiotuen perustava kokous pidetään.
 • 20.11.2009 mennessä: Pohjois-Savon partiotuki merkitään yhdistysrekisteriin.
 • 23.11.2009 mennessä: PoSaPa luovuttaa osakeomaisuutensa Pohjois-Savon partiotuelle.
 • 24.11.2009 PoSaPa pitää sääntömääräisen syyskokouksen, jossa siirrytään uuden tilanteen mukaiseen toimintaan.


POHJOIS-SAVON PARTIOTUKI ry. SÄÄNNÖT (ENNAKKOTARKASTETTU JA PERUSTAVASSA KOKOUKSESSA HYVÄSKYTTY 1.11.2009)

Säännöt on ennakkotarkastettu ja hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 23.10.2009


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon partiotuki ja sen kotipaikka on Kuopio.


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea aatteellisesti ja taloudellisesti pohjoissavolaista partiotoimintaa sekä edistää partiotoiminnan leviämistä Pohjois-Savossa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää tiedotus- ja koulutustilaisuuksia
 • hankkii ja tarjoaa tiloja, leirialueita tai kalustoa eri partioyhteisöjen käyttöön
 • jakaa koulutusstipendejä
 • tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 • ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta
 • järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia.

Yhdistys kohtelee tasapuolisesti kaikkia toiminta-alueen partiolippukuntia. Tukeen tai partiotyön edistämiseen ei saa esimerkiksi vaikuttaa, mihin piirijärjestöön lippukunta kuuluu, millä paikkakunnalla se toimii, mikä on sen taustayhteisö tai mikä on sen sukupuolijakauma.


3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen pohjoissavolainen rekisteröity partiolippukunta, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.


4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.


6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 7 muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.


8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.


9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yksi henkilö ei voi kokouksessa edustaa kahta eri jäsentä.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä ja lisäksi yhdistyksen kotimaakunnassa ilmestyvässä sanomalehdessä tai yhdistyksen nettisivulla.


11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 86 prosentin (86/100) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


Yhteistyösopimus

Yhdistyksen säännöt on suunniteltu pitkäaikaiseen käyttöön. Vuosien 2009-2014 ajalle ehdotetaan seuraavaa yhteistyösopimusta, jota sopimuksen allekirjoittajat sitoutuvat noudattamaan omassa toiminnassaan ja suosittelemaan muille. Yhteistyösopimukseen liittyy jokainen henkilökohtaisesti. Lisäksi lippukunnat liittyvät siihen yhdistyksinä. Sopimukseen voi liittyä myös myöhemmin. Tilaisuus liittymiseen tarjotaan ennen jokaisen Pohjois-Savon partiotuen vuosikokouksen alkua. Sopimus astuu voimaan, jos Pohjois-Savon Partiolaisten omaisuus siirtyy suunnitelman mukaan Pohjois-Savon partiotuelle.

 1. Edistän sitä, ettei Pohjois-Savon partiotuki ry:tä pureta.
 2. Edistän sitä, että tasapuolisuus säilyy Pohjois-Savon partiotuki ry:n säännöissä ja käytännön toiminnassa.
 3. Edistän sitä, että Pohjois-Savon partiotuen hallitukseen ei valita kolmatta jäsentä samasta lippukunnasta.
 4. Annan Järvi-Suomen Partiolaisille ja Pohjois-Savon Partiolaisille kummallekin mahdollisuuden asettaa yhden ehdokkaan Pohjois-Savon partiotuen hallitukseen, ja sitoudun kannattamaan heitä.
 5. Edistän sitä, että lippukuntani valitsee toimintapiirikseen joko Järvi-Suomen Partiolaiset tai Pohjois-Savon Partiolaiset ja eroaa toisesta. Edistän tätä myös muissa lippukunnassa.


Asiantuntijoita, joiden mielipidettä kysyttiin Partiotuen perustamissuunnitelmasta:

 • Christer Lundström: Muistakaa aatteellisuus. Yhdistys ei voi olla pelkästään rahan hankkimista varten.
 • Patentti- ja rekisterihallituksen edustaja (erityisesti yleishyödyllisyyskriteerit): Säännöt ennakkotarkastettu ja tarkoitus päivitetty korjausten mukaisesti.
 • Verohallinnon edustaja (erityisesti luovutukseen liittyvät lahjaverokysymykset ja yleishyödyllisyys): Yleishyödyllisyyden kriteerit on kirjattu ohjeeseen [4]


Katso myös

Viitteet

 1. Patentti- ja rekisterihallitus, suullinen tieto 5.10.2009.
 2. Perintö- ja lahjaverolaki 12.7.1940/378.
 3. Lahjaveroilmoitus
 4. Viittausvirhe: Virheellinen <ref>-elementti; viitettä veroohje ei löytynyt