Pohjois-Savon Partiolaiset ry:n suoriutuminen

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Rajaus

Miten Pohjois-Savon Partiolaiset ry (PoSaPa) suoriutuu itselleen asettamista tarkoituksesta ja tehtävistä?

Määritelmä

Data

Sääntöjen mukaan PoSaPan tarkoitus on seuraava:

 • Piirin tarkoituksena on edistää partiotoimintaa ja partiokasvatusta.
 • Piirin tarkoituksena on edistää partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy myös yksilöiden valmiuksien kehittäminen siten, että he pystyvät luovasti toimimaan yhteiskunnassa.
 • Piiri pyrkii alueellaan toteuttamaan tarkoitustaan partiokasvatuksen muodoin, käyttäen partioihanteita ja ikäkausittain toteutettavaa partio-ohjelmaa. Partio-ohjelmaa toteutetaan johtajakoulutuksessa, kokouksissa, kursseilla, leireillä ja retkillä.
Termejä
Tynkä-PoSaPalla tarkoitetaan niitä pohjoisavolaisia lippukuntia, jotka eivät ole J-SP:n jäseniä, ja niiden yhteistoimintaa piiripalvelujen tuottamiseksi. Vastaavasti yhdistys-PoSaPa tarkoittaa Pohjois-Savon Partiolaiset ry -nimistä yhdistystä ja sen toimintaa. Jäspi-PoSaPa tarkoittaa sitä osaa pohjoissavolaisista partiolaisista, jotka toimivat J-SP:n organisaatiossa ja saavat piiripalvelunsa sieltä. Idea-PoSaPalla puolestaan tarkoitetaan sitä pohjoissavolaisten partiolaisten joukkoa, joka tarvitsee piiripalveluja ja niitä saadakseen järjestäytyy ja toimii; idea-PoSaPa ei riipu mistään muodollisista organisaatiorajoista.

Tällä hetkellä on vain kolme lippukuntaa, jotka eivät ole Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n (J-SP) jäseniä vaan ainoastaan PoSaPan: Kallan Tiirat, Maaningan Maahiset ja Tervon Tervaspartio. Ensisijaisesti on siis arvioitava suoriutumista näiden lippukuntien suhteen, ja toissijaisesti muiden lippukuntien suhteen.


Tämänhetkinen toiminta

Toimintasuunnitelman mukaan PoSaPan nykyinen toiminta keskittyy omaisuuden ja suhteiden ylläpitoon. Lisäksi tuetaan piirin jäsenten aloitteesta synnytettyä varsinaista partiotoimintaa.

Tällä hetkellä tällaista varsinaista toimintaa ei ole, eivätkä jäsenet ole sitä piiriltä pyytäneet. Jäsenet ovat kylläkin keskenään järjestämässä partiotaitokisoja ja kesäleiriä, mutta tähän ei ole piirin apua pyydetty[1], eikä se siis nykysuunnitelman mukaan ole piirin toimintaa.

Syy-seuraussuhteet

Nämä tekijät vaikuttavat siihen, miten PoSaPa suoriutuu tehtävästään.[2]

 • Katkeruus siitä, miten piiriuudistusta on toteutettu, miten ihmisiin on suhtauduttu, ja miten on tarkoitushakuisesti vedätetty ihmisiä jonkin politiikan takia.
 • Epäluottamus nykyisten PoSaPan ja J-SP:n toimijoiden kykyyn ja haluun edistää tärkeäksi koettuja asioita.
 • Halu turvata omaisuuden säilyminen pohjoissavolaisten partiolaisten käsissä. Tämä halu tuottaa kahdenlaisia päätelmiä:
  • Omaisuus säilyy parhaiten J-SP:n hallinnassa, koska suurin osa pohjoissavolaisista partiolaisistakin on siellä.
  • Omaisuus säilyy parhaiten yhdistys-PoSaPassa (tai erikseen perustettavassa säätiössä tai muussa omaisuudenhoitoyhdistyksessä), koska silloin sananvalta säilyy yksinomaan pohjoissavolaisilla partiolaisilla.
 • Halu turvata partiotoiminta tynkä-PoSaPassa.
 • Reiluuden vaatimus omaisuuden suhteen edellyttää, että kaikki pohjoissavolaiset lippukunnat pääsevät päättämään ja hyötymään yhdistys-PoSaPan omaisuudesta ja sen tuotosta.


Kaava

Idea-PoSaPa on tarkoituksensa toteuttamiseksi organisoitunut kolmeen osaan: jäspi-PoSaPaan, yhdistys-PoSaPaan ja tynkä-PoSaPaan. --1 Tämä organisaatio on erittäin epäoptimaalinen kaikkien kannalta. --Jouni 24. tammikuuta 2009 kello 00.59 (EET)

Poliittisesti PoSaPassa vallitsee kolme erilaista ideologiaa:

 • Jäspiläiset jotka haluavat, että kaikki idea-PoSaPan jäsenet, toiminta ja omaisuus siirtyvät J-SP:n alaisuuteen ja hallintaan. He eivät usko tynkä-PoSaPan elinkelpoisuuteen, eikä heillä ole suuria epäluuloja J-SP:n kyvystä hallita PoSaPan omaisuutta idea-PoSaPan etujen mukaisesti.
 • Tynkäposapalaiset haluavat ylläpitää aktiivista piiritoimintaa tynkä-PoSaPassa. He korostavat lippukuntien itsemääräämisoikeutta ja vaativat muita tunnustamaan tynkä-PoSaPan oikeuden toimia piirinä.
 • Omaisuudenvartijat epäilevät J-SP:n kykyä ja/tai halua hallinnoida yhdistys-PoSaPan omaisuutta idea-PoSaPan etujen mukaisesti. He vastustavat omaisuuden siirtämistä J-SP:n hallintaan.


On mielenkiintoista ja tärkeää ymmärtää, että nämä ideologiat eivät muodosta kolmea eri puoluetta, vaan ne muodostavat useita erilaisia puolueita, joiden johtoajatuksena on jokin kokoelma näistä ideologioista. Nämä puolueet puolestaan organisoituvat liitoiksi eri tavoin. Puolueet kuvataan seuraavaksi[3]:

 • Jäspiläisten yleispuolue on suurin puolue päätellen siitä, miten lippukunnat ovat J-SP:n jäsenyyteen suhtautuneet ja yhdistys-PoSaPan kokouksissa äänestäneet. Sillä ei kuitenkaan ole ollut yhdistys-PoSaPan kokouksissa omaisuuden irrottamiseen tai piirin purkamiseen vaadittavaa määräenemmistöä. Näkyvimmät puolueen kannattajat ovat olleet entiset PoSaPan piirin johtohahmot Jouni Kröger ja Anne Jalkanen.
 • Jäspiläiset omaisuudenvartijat eivät vastusta toimintaa J-SP:n osana, mutta he noudattavat omaisuudenvartijoiden ideologiaa omaisuuskysymyksissä. Tähän puolueeseen kuului aiemmin erityisesti Puijon Poikien jäseniä, mutta he ovat viime aikoina olleet hiljaisia. Puolueen ääntä on pitänyt esillä Olli Happonen.
 • Opportunisteilla ei ole ideologiaa sen enempää toiminnan kuin omaisuudenkaan suhteen, mutta he kannattavat PoSaPan säilyttämistä juridis-teknisten etujen vuoksi. Tähän puolueeseen on ilmoittanut kuuluvansa ainoastaan Veli-Matti Lammentausta.
 • Ideologit pitävät pientä piiriä parempana kuin isoa ja uskovat tynkä-PoSaPan toimivan hyvänä piirinä, jos sille vain annetaan työrauha. Omaisuuskysymys on toissijainen. Puolueen johtohahmo on Marjukka "Pöö" Toropainen.
 • Ideologiset omaisuudenvartijat ovat tynkäposapalaisia toiminnan suhteen mutta omaisuudenvartijoita omaisuuden suhteen eli he haluavat pitää sekä toimintaa PoSaPassa että omaisuuden J-SP:n ulottumattomissa. Tätä puoluetta ovat kokouksissa varsin yksimielisesti edustaneet Kallan Tiirat.


Puolueet ovat liittoutuneet keskenään siten, että ainoastaan Jäspiläisten yleispuolue on Liittoutuman ulkopuolella. Tosin Opportunistit ovat ilmeisesti lopettaneet toimintansa eivätkä ole enää osa Liittoutumaa. Liittoutumassa on siten vahvoja sisäisiä ristiriitoja eri ideologioiden kesken. --2 Tämä vaikeuttaa ideologisten tavoitteiden saavuttamista. --Jouni 23. tammikuuta 2009 kello 08.10 (EET)

Voimasuhteet ovat piirin kokouksissa olleet sellaiset, että Jäspiläisten yleispuolueella on kokouksissa enemmistö mutta ei määräenemmistöä, joka vaaditaan sääntömuutoksiin, omaisuuden luovuttamiseen ja purkautumiseen. Niinpä näissä ratkaisevissa kysymyksissä on aina säilynyt nykytilanne.

Jos tarkastellaan eri tavoitteiden painoarvoja, ovat omaisuuskysymykset hallinneet päätöksentekoa tynkä-PoSaPan toiminnan kustannuksella. Sekä Jäspiläisten yleispuolue että Liittoutuma ovat äänestyksissä toimineet näin. Edelliset äänestivät toimintasuunnitelmasta mm. tynkä-PoSaPan piirileirin pois. Liittoutuma puolestaan äänesti vastaan sitä, että omaisuuden pääosa olisi luovutettu J-SP:lle; tällöin Jäspiläisten yleispuolue olisi lopettanut vaikuttamisen tynkä-PoSaPaan yhdistys-PoSaPan kautta.

Ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että tässä äänestystasapainossa tynkä-PoSaPa päättää Jäspi-PoSaPan omaisuudesta (eli siitä osuudesta, jonka se katsoo kuuluvan itselleen), ja Jäspi-PoSaPa päättää tynkä-PoSaPan toiminnasta. Kummankaan päätösvaltaa on toisen osapuolen vaikea horjuttaa. Katkeruus ja epäluottamus estävät asioista sopimisen.

Tulos

Piirin toiminta tällä hetkellä on ainoastaan hallinnointia eli tarkoituksen kannalta toissijaista työtä. Tällä hetkellä näyttää siltä, tynkä-PoSaPa ei kaipaa varsinaista toimintaa yhdistys-PoSaPalta tai ei usko että se voisi sitä toimittaa. Niinpä tynkä-PoSaPan lippukunnat joko järjestävät sen itse tai pärjäävät ilman. Piiri ei siis tuota tarkoitustaan vastaavaa lisäarvoa.


Katso myös

Viitteet

 1. Omat keskusteluni lippukuntien kanssa. Jouni 21.1.2009
 2. Arviot perustuvat useisiin keskusteluihini entisten ja nykyisten posapalaisten ja J-SP:läisten partiojohtajien kanssa. Erityisesti asiaan ovat vaikuttaneet keskustelut 20.-22.1.2009. --Jouni 23. tammikuuta 2009 kello 08.10 (EET)
 3. Henkilökohtainen tiedonanto. -Jouni 23. tammikuuta 2009 kello 08.10 (EET)