Pohjois-Savon Partiolaiset ry:n säännöt

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Rajaus

Mitkä ovat Pohjois-Savon Partiolaiset ry:n nykyiset säännöt?

Määritelmä

Data

Yhdistyksen omilla nettisivuilla on syyskokouksen 18.11.2001 hyväksymät ja yhdistysrekisteriin 3.4.2002 merkityt säännöt.

Tulos

Pohjois-Savon Partiolaiset ry. säännöt

Piirin sääntömääräisen syyskokouksen 18.11.2001 hyväksymät.

Yhdistysrekisteriin merkitty 3.4.2002

1§ NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Partiolaiset ry. Sen kotipaikka on Kuopio ja kielenä suomi. Yhdistystä sanotaan näissä säännöissä piiriksi. Piiri on Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsen.

2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Piirin tarkoituksena on edistää partiotoimintaa ja partiokasvatusta.

Piirin tarkoituksena on edistää partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy myös yksilöiden valmiuksien kehittäminen siten, että he pystyvät luovasti toimimaan yhteiskunnassa.

Piiri pyrkii alueellaan toteuttamaan tarkoitustaan partiokasvatuksen muodoin, käyttäen partioihanteita ja ikäkausittain toteutettavaa partio-ohjelmaa. Partio-ohjelmaa toteutetaan johtajakoulutuksessa, kokouksissa, kursseilla, leireillä ja retkillä.

Piirin harjoittamassa uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon tunnustusta ja muuta uskontoa tunnustaville partiolaisille varataan tilaisuus saada oman tunnustuksensa mukaista kasvatusta.

Piiri on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Piiri voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

3§ JÄSENET

Piirin A jäseniä ovat piirin alueella toimivat yhdistykseksi rekisteröidyt partiolippukunnat ja piirin myöntämän partiojohtajavaltakirjan omaavat partiojohtajat. B jäseniä ovat piirin alueella toimivat hallituksen hyväksymät rekisteröidyt partiolaisten muodostamat ja muutenkin partioaatetta edistävät oikeuskelpoiset yhdistykset.

Piirin kannattajäseniksi voidaan hyväksyä sekä yksityisiä henkilöitä että oikeuskelpoisia yhteisöjä.

Kaikki jäsenet hyväksyy piirin hallitus.

Piiri voi kutsua kunniajäseniä.

Jäsenten erottamisesta päättää piirihallitus.

Jäsen on vapaa jäsenyydestä kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun eroilmoitus on jätetty kirjallisesti piirin hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai eroamisesta on ilmoitettu piirin kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

4§ PIIRIN KOKOUKSET JA NIIDEN TEHTÄVÄT

Piirin asioista päättää piirin kokous. Piirin varsinaiset kokoukset ovat vuosittain kevät- ja syyskokous. Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuun aikana ja syyskokous loka-marraskuun aikana.

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten tai jos hallitus pitää sitä tarpeellisena.

Piirin kokouksissa on yhdistykseksi rekisteröidyillä partiolippukunnilla, piirin A jäsenillä, yksi ääni jokaista alkavaa 25 jäsenmaksunsa maksanutta partiolaista kohden ja lisäksi partiojohtajavaltakirjan omaavilla, erääntyneen jäsenmaksunsa maksaneilla läsnäolevilla partiojohtajilla kullakin yksi ääni. Piirin B jäsenillä, kannattajajäsenillä sekä kunniajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Edustajikseen piirin kokouksiin valitsevat rekisteröidyt lippukunnat korkeintaan vuodeksi kerrallaan yhden tai äänimääräänsä vastaavan määrän edustajia, jotka käyttävät lippukunnan äänivaltaa ja heille varaedustajat. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen.

Kutsu piirin kokouksiin on lähetettävä kirjallisena jäsenille sekä julkaistava jäsen- tai tiedotuslehdessä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava esille tulevat asiat.

Kokouksessa käsiteltävät asiat on toimitettava hallitukselle, kevätkokoukseen helmikuun loppuun ja syyskokoukseen syyskuun loppuun mennessä.

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

 • 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
 • 2. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
 • 3. Vahvistetaan vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 • 4. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruus.
 • 5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

 • 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
 • 2. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.
 • 3. Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten.
 • 4. Hyväksytään talousarvio seuraavaa vuotta varten.
 • 5. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä seuraavaksi vuodeksi.
 • 6. Valitaan puheenjohtaja kaksivuotiskaudeksi erovuoroisen hallituksen puheenjohtajan tilalle.
 • 7. Valitaan varapuheenjohtaja kaksivuotiskaudeksi erovuoroisen hallituksen varapuheenjohtajan tilalle.
 • 8. Valitaan hallituksen jäsenet kaksivuotiskaudeksi erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle.
 • 9. Valitaan edustajat ja heille varaedustajat Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n seuraavaan jäsenkokoukseen.
 • 10. Valitaan piirinjohtaja tai yksi hallituksen jäsenistä ehdokkaaksi Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n partioneuvostoon ja vähintään yksi ehdokas varajäseneksi.
 • 11. Valitaan 2 - 3 tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt seuraavaksi tilikaudeksi.
 • 12. Käsitellään hallituksen ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat.

5§ PIIRIN HALLITUS JA SEN TEHTÄVÄT

Piirin hallituksen muodostavat hallituksen puheenjohtaja, joka toimii piirinjohtajana ja varapuheenjohtaja, joka toimii piirin varajohtajana ja vähintään neljä (4) ja enintään kaksitoista (12) muuta jäsentä.

Jäsenet valitaan kahdeksi (2) toimivuodeksi kerrallaan ja heistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuuden määrää arpa. Piirinjohtaja, piirin varajohtaja ja jäsen voi olla tehtävässään korkeintaan kolme (3) peräkkäistä toimikautta.

Hallitus on päätösvaltainen jos hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla.

Hallituksen tehtävänä on:

 • 1. Ohjata ja valvoa piirin toimintaa.
 • 2. Edustaa piiriä.
 • 3. Huolehtia piirin kokousten koolle kutsumisesta.
 • 4. Huolehtia piirin kokousten päätösten täytäntöönpanosta.
 • 5. Ratkaista jäsenhakemukset, päättää jäsenen erottamisesta ja pitää jäsenluetteloa.
 • 6. Vastata piirin talouden ja omaisuuden hoidosta.
 • 7. Vahvistaa 8 §:ssä mainitut toimintaa ohjaavat säännöt.
 • 8. Ottaa piirille tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt.

6§ PIIRINJOHTAJA JA PIIRIN VARAJOHTAJA

Piirinjohtajan ja piirin varajohtajan toimikausi kestää kaksi (2) toimivuotta.

Piirinjohtajan tehtävänä on:

 • 1. Kutsua hallituksen kokoukset koolle
 • 2. Johtaa puhetta hallituksen kokouksissa
 • 3. Edustaa piiriä hallituksen toimeksiannon mukaisesti

Piirin varajohtajan tehtävät sisältyvät toimintaa ohjaavaan säännöstöön.

7§ TOIMIHENKILÖT

Käytännöllisten asioiden hoitoa varten piirillä voi olla toimisto sekä tarpeellinen henkilöstö.

8§ TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ

Piirin henkilöstön oikeudet ja velvollisuudet sekä sen eri elinten toiminta määritellään toimintaa ohjaavassa säännöstössä.

Toimintaa ohjaavan säännöstön vahvistaa hallitus, joka voi vahvistaa myös muita tarpeellisia ohjesääntöjä.

9§ JÄSENMAKSU

Piirin jäsenet kunniajäseniä lukuunottamatta maksavat kevätkokouksen päätöksen mukaisesti kerättävän jäsenmaksun. Jäsenmaksut voivat olla erisuuruiset A ja B jäsenillä sekä kannattajajäsenillä.

10§ TALOUS

Piirin tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.

Piirillä on oikeus omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kerätä varoja toimintaansa varten, kun on hankkinut siihen tarvittavat luvat.

11§ NIMEN MERKITSEMINEN

Piirin nimen kirjoittavat piirinjohtaja ja piirin varajohtaja molemmat yhdessä tai toinen heistä yhdessä piirin hallituksen erikseen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa.

12§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia piirin kokouksissa, jos 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa.

13§ PIIRIN PURKAUTUMINEN

Piiri purkautuu, jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa (2) perättäisessä ainakin kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa ja vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä on purkautumista kannattanut. Kokouskutsussa on mainittava, että käsiteltäväksi tulee piirin purkautuminen.

Jos piiri purkautuu, luovutetaan sen varat piirin päämäärien mukaiseen toimintaan jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.

14§ JÄSENOIKEUDET

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.