Pölyt työssä (koetut haitat)

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Altistuminen

Altisteen mittasuure ja yksikkö

Ei yksikköä. Perustuu työssäkäyvien omaan ilmoitukseen altistumisen esiintymisestä ja sen aiheuttamasta haitasta.

Altistumisreitit ja rajaukset

Altistumisreitti: hengitysteitse

Altistuneen väestön kuvaus. Arvio altistuvien lukumäärästä

Perustuu Työterveyslaitoksen Työ ja terveys 2006 puhelinhaastattelututkimuksen tuloksiin. Työssäkäyviltä kysyttiin: 'Esiintyykö omassa työympäristössäsi tai työssäsi pölyä? Haittaako se sinua.....?

Best guess = 52% työllisistä (vastaa noin 1 300 000 henkilöä) vastasi 'esiintyy'. Minimi ja maksimiarvoja ei ole arvioitu.

Altistuvien keskimääräinen altistus

Altistumistasoa ei haastattelututkimuksessa kysytty eikä sitä ole arvioitu.

Tausta- tai kynnysaltistus

Tausta- tai kynnysaltistusta ei haastattelututkimuksessa kysytty eikä sitä ole arvioitu.

Altistusvastefunktiot

Tärkeimpien vaikutusten valinta

Koettua haittaa hyvin paljon tai melko paljon. Haastattelututkimuksen vastausvaihtoehdot: Ei esiinny / esiintyy mutta ei haittaa / jonkin verran haittaa / melko paljon haittaa / hyvin paljon haittaa.

Riskinarviointimenetelmän kuvaus

  • haastattelututkimukseen perustuvaa suoraa dataa

RR per altistumisyksikkö

RR:ää ei tarvita tässä arviointitavassa, joka perustuu haastattelututkimuksen tulosten soveltamiseen työlliseen väestöön. Hyvin paljon tai melko paljon haittaa kokeneita oli v. 2006 10% työllisistä mikä vastaa 250 000 henkilöä. Perkiö-Mäkelä M ym. Työ ja terveys haastattelututkimus 2006. Taulukkoraportti. Työterveyslaitos, Helsinki 2006.

Altistumisen vallitsevuus kohdeväestössä

52% työllisistä (vastaa noin 1 300 000 henkilöä)

Eläindatalle yksikköriski

Eläindataa ei käytetä.

Eläindatalle altistuksen kesto

Eläindataa ei käytetä.

Kausaliteetti

Perustuu haastateltujen henkilöiden kokemukseen ja mielipiteeseen.

Kuvaus keskeisistä epävarmuuksista

Perustuu vastaajien subjektiiviseen arvioon altistumisen esiintymisestä ja haitasta. Altistumisen esiintymisen ja haitan voimakkuuden raportointikynnys vaihtelee vastaajakohtaisesti.

Katso myös

Viitteet