Milloin arvio ainakin pitaa tehda, esimerkki

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Takaisin pääsivulle

Esimerkki verotukseen liittyvien hallituksen esitysten vaikutusten arviointitarpeen jäsentämisestä:

I. luokka, Ehdottomasti vaikutusten arvioimista edellyttävät esitykset

Ovat lyhyimmän vaikutusketjun päässä tai joilla kirjallisuuden perusteella olisi merkittävää vaikutusta väestön hyvinvointiin ja terveyteen ja sen jakautumiseen.

Esimerkiksi:

 • kaikki tuloihin tai tulonjakoon, asumiseen, elinkeinonharjoittamiseen,
 • väestöryhmän työllisyyteen olennaisesti vaikuttavat esitykset,
 • erityisesti heikommassa asemassa oleviin, kuten pienituloisiin vuokraviljelijöihin (mahdollisuus harjoittaa ammattiaan ja tulla sillä toimeen),
 • elintapoihin liittyvät, kuten esimerkiksi alkoholi- ja tupakkaveroja koskevat esitykset,
 • perintö- ja lahjaveroja koskevat esitykset,
 • energia- ja sähköveroja koskevat esitykset, sekä
 • sairausvakuutusta ja työnantajan sosiaaliturvamaksua koskevat esitykset

II. luokka, Arvioitavat hallituksen esitykset

Ovat kohtalaisen vaikutusketjun päässä väestön hyvinvoinnista ja terveydestä ja sen jakautumisesta tai heikoimmassa olevien terveydestä olevat esitykset.

Esimerkiksi:

 • valtion tai kuntien verotuloihin tai tuloihin vaikuttavat esitykset, jotka vaikuttavat välillisesti palveluiden ja sosiaaliturvan rahoitukseen,
 • veronkiertoa tai harmaata taloutta ehkäisevät tai vähentävät esitykset,
 • yleisemmin kilpailukykyyn tai yritysten toimintaan vähän vaikuttavat esitykset,
 • esitykset, joilla saattaa olla vähäisiä vaikutuksia työllisyyteen,
 • esitykset, joilla saattaa olla välillistä vaikutusta koulutuksen järjestämiseen,
 • välillisesti elinympäristöön vaikuttavat esitykset, kuten ne auto- ja ajoneuvoveroja koskevat esitykset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vaikuttaa myönteisesti ilman laatuun.

III. luokka, Ei suoria vaikutuksia, mutta voivat vaikuttaa yhteiskunnan koheesioon

Lakiesityksillä ei ole suoria tai lyhyen vaikutusketjun päässä olevia vaikutuksia eri väestöryhmien hyvinvointiin tai terveyteen, mutta ne voivat kuitenkin muokata ihmisten kokemuksia yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvoisuudesta lain edessä tai palveluiden saatavuudessa ja niiden laadussa. Tällä saattaa olla vaikutuksia yhteiskunnan sosiaaliseen koheesioon.

Muista, että vaikka yksittäisellä lakiesityksellä ei olisi suoria vaikutuksia, saattaa useampi samansuuntinen säädöshanke yhdessä aiheuttaa merkittävän vaikutuksen.

Esimerkiksi:

 • Sopimukset veroasioita koskevien tietojen vaihtamiseksi tai / ja tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi,
 • veroihin liittyvän tiedonvaihdon sopimukset,
 • tekniset muutokset (käytännön tai määräajan väliaikaista jatkamista, voimaantulon muuttamista, aikaisemman esityksen täydentämistä tai olemassa olevan lain lyhytaikaista muuttamista),
 • verohallinnon organisaation uudistamista koskevat esitykset,
 • veroviranomaisten toiminnan muutoksia koskevat ja verojen maksamista, tilittämistä, ilmoittamista ja palauttamista koskevat esitykset,
 • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvät esitykset.

Vaikuarviointien tarve

Vuosina 2007-2010 yhteensä 141 verotukseen liittyneestä hallituksen esityksestä

 • oli 29 kappaletta "Ehdottomasti vaikutusten arvioimista edellyttäviä esityksiä"
 • oli 30 kappaletta "Arvioitavia hallituksen esityksiä"
 • oli 82 esitystä, "joilla ei oletettavasti ole suoria terveysvaikeuksia, mutta voivat vaikuttaa yhteiskunnan koheesioon"


Lue lisää

Alastalo Miisa (2013) Verotusta koskevat hallituksen esitykset eduskunnalle hallituskaudella 2007–2010 sosioekonomisten terveyserojen kaventamisen näkökulmasta – onko esitysten terveysvaikutuksia arvioitu? Tampereen yliopisto, Terveystieteiden yksikkö. Pro Gradu. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/94427/GRADU-1381219006.pdf?sequence=1

Takaisin pääsivulle