Metallimalmikaivostoiminnan kirjallisuutta

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Alakangas, L., Lundberg, A., Corrége, O. & Öhlander, B. 2006. Changes of groundwater quality in sulphide-bearing mine-tailings after remediation at Kristineberg, northern Sweden. Manuscript. Julk: L. Alakangas. Sulphide oxidation, oxygen diffusion and metal mobility in sulphide-bearing mine tailings in northern Sweden. Doctoral Thesis 2006:27. Luleå University of Technology, Department of Chemical Engineering and Geosciences, Division of Applied Geology. ISSN: 1402-1544 ISRN: LTU-Dt—06/27—SE.

AMEC 2010. Code of Environmental Practice for Mineral Exploration in Western Australia. Association of Mining and Exploration Companies (AMC) & the Chamber of Minerals and Energy of Western Australia. Full version – October 2010. 15 s. [2]

Anttonen, M., Heikkinen M., Karjalainen, T.P. & Reinikainen K. 2010. Soklin kaivoshankkeen sosioekonomisten vaikutusten arviointi. Yara Suomi Oy.

Arizona Chemical 2008. SylvapineTM421. Safety data sheet. [3]. Luettu 26.5.2010.

BC AMD 1989. Draft Acid Rock Drainage Technical Guide. British Columbia Acid Mine Drainage Task Force (BC AMD). BiTech Publishers Ltd., Vancouver, BC. Bertills, U., Björklund, I., Borg, H. & Hörnström, E. 1986. Biological effects of xanthates. Report no 3112 from the National Swedish Environment Protection Board. Solna, Sweden.

Blowes, D. W. & Ptacek, C. J. 1994. Acid-neutralization Mechanisms in Inactive Mine Tailings. Julk: J. L. Jambor & D. W. Blowes (Eds.). The Environmental Geochemistry of Sulfide Mine-wastes. Mineralogical Association of Canada. Short Course Handbook, Volume 22: 271-292.

Carlson, L., Hänninen, P. & Vanhala, H. 2002. Ylöjärven Paroistenjärven kaivosalueen nykytilan selvitys. Geologian tutkimuskeskus, arkistoraportti. S/41/0000/3/2002. 54 s.

CICAD 2003. Hydrogen sulphide: Human health aspects. Concise International Chemical Assessment Document (CICAD) 53. WHO. [4]

Cravotta, C. A. III, Brady, K. B. C., Rose, A. W. & Douds, J. B. 1999. Frequency Distribution of the pH of Coal-Mine Drainage in Pennsylvania. Julk: D. W. Morganwalp & H. Buxton (Eds). United State Geological Survey Toxic Substances Hydrology Program. Proceedings of the Technical Meeting, Charleston South Carolina, March 8-12, 1999, Volume 1 of 3. Contamination from Hard-Rock Mining. U.S. Geological Survey Water-Resources Investigation Report 99-4018A: 313-324.

EBRC 2008. HERAG. Health Risk Assesment Guidance for Metals. [5]

EC 2001. Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC. European Commission (EC), Environment DG. European Communities 2002. [6]. Luettu 19.3.2010.

EC 2009. Reference document on Best Available Techniques for Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities. January 2009. European Commission (EC). 511 s. [7]. Luettu 7.9. 2010.

Elgstrand, Vingård: Occupational safety and health of mining. University of Gothenburg, 2013. [8]

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2011. Ympäristövaikutusten arviointi YVA ja SOVA. [9]. Luettu 5.9. 2011.

Environment Canada 2009. Environmental Code of Practice for Metal Mines. 1/MM/17, Mining Section, Mining and Processing Division, Public and Resources Sectors Directorate, Environmental Stewardship Branch, Environment Canada. [10]

Eriksson, N., Lindvall, M. & Sandberg, M. 2001. A quantitative evaluation of effectiveness of the water cover at the Stekenjokk tailings pond in northern Sweden: Eight years of follow-up. Securing the Future, International Conference on Mining and the Environment, Skellefteå June 25 – July 1, 2001. Proceedings, Volume 1: 216-227.

Grönholm, S. 1994. Influence of mineral composition and microstructures on the mechanical properties of host rocks of the Kemi (Elijärvi) chromite deposit, Finland. Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 126. 36 s.

GTK 2006. GTK:n malminetsintätyöryhmän raportti. Julkaisematon raportti 27.9.2006 / Dnro E/482/032/2006.

Hakapää, A. & Lappalainen, P. (toim.). 2009. Kaivos- ja louhintatekniikka. Kaivannaisteollisuusyhdistys ry, opetushallitus. Vammalan kirjapaino Oy. 383 s.

Heikkinen, P. 2000. Haitta-aineiden sitoutuminen ja kulkeutuminen maaperässä. Geologian tutkimuskeskus, tutkimusraportti 150. 74 s.

Heikkinen, P. M. 2009. Active sulphide mine tailings impoundments as sources of contaminated drainage: controlling factors, methods of characterization and geochemical constraints for mitigation. Geological Survey of Finland, Espoo. 38 s. 7 figures and 2 tables. Original articles I-IV. ISBN-952-217-085-9.

Heikkinen, P. M., Korkka-Niemi, K., Lahti, M. & Salonen, V.-P. 2002. Groundwater and surface water contamination in the area of the Hitura nickel mine, western Finland. Environmental Geology 42 (4): 313-329.

Heikkinen, P. M., Noras, P., Mroueh, U.-M., Vahanne, P., Wahlström, M., Kaartinen, T., Juvankoski, M., Vestola, E., Mäkelä, E., Leino, T., Kosonen, M., Hatakka, T., Jarva, J., Kauppila, T., Leveinen, J., Lintinen, P., Suomela, P., Pöyry, H., Vallius, P., Tolla, P. & Komppa, V. 2005. Kaivoksen sulkemisen käsikirja. Kaivostoiminnan ympäristötekniikka. Outokumpu Oyj, Tieliikelaitos, Maa ja Vesi Oy, GTK ja VTT. Vammalan kirjapaino, Vammala. 165 s. ISBN 951-690-941-8.

Heikkinen, P. M., Räisänen, M. L. & Johnson, R. H. 2009. Geochemical characterization of seepage and drainage water quality from two sulphide mine tailings impoundments: Acid mine drainage vs. neutral mine drainage. Mine Water and the Environment 28, 30-49.

Hernesniemi, H., Berg-Andersson, B., Rantala, O. & Suni, P. 2011. Kalliosta kullaksi, kummusta klusteriksi. Suomen mineraaliklusterin vaikuttavuusselvitys. Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA. Taloustieto Oy. Unigrafia, Oy Helsinki. ETLA B252. ISBN 978-951-628-526-2. ISBN 978-951-628-527-9 (PDF). [11].

Holm J. & Leskelä A., 1979. Padot. Julk: S. Mustonen (toim.). Vesirakenteiden suunnittelu, Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL 123. s. 53–112.

Hukki, R. T. 1964. Mineraalien hienonnus ja rikastus. Helsinki, Otava. 656 s. ICMM 2007. MERAG. Metals Environmental Risk Assessment Guidance. [12]

Idman, H. & Kahra, A. (toim.). 2007. Malminetsintä ja kaivostoiminta suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella: opas. KTM julkaisuja 28/2007. 86 s.

INAP 2009. The GARDGuide. The Global Acid Rock Drainage Guide. The International Network for Acid Prevention (INAP). [13] Luettu 10.11.2010.

Itä-Suomen ympäristölupavirasto 2007. Tulikivi Oyj. Huutojoen uoman siirtäminen Vaaralammen kaivospiirin alueella ja töiden aloittamislupa, Juuka. Itä-Suomen ympäristölupavirasto. Päätös Nro 76/07/2, Dnro ISY-2005-Y-324. 9.7.2007.

Jokimäki, J. & Hamari, S. 2007. Kevitsan kaivoshankkeen Natura-arviointi. Lapin vesitutkimus Oy, helmikuu 2007. [14]. Luettu 12.3.2010.

Juslén, J. 1995. Sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA) - monipuolisempaan suunnitteluun. Stakes Raportteja 180.

Kauppinen, T. & Tähtinen, V. 2003. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi -käsikirja. Stakes, Aiheita 8/2003. [15]. Luettu 12.3.2010.

Koljonen, T., Gustavsson, N., Noras, P. & Tanskanen, H. 1992. Alkuainekuvaukset ja geokemialliset kartat. Julk: Koljonen, T. (toim.). Suomen geokemian atlas, osa: moreeni. Geologian tutkimuskeskus, Espoo. s. 143-217.

KT ry 2006. Sullivanin kaivosonnettomuus. Turvallisuushälytys. Kaivannaisteollisuus ry.

Kuusisto, E. 1991. Metalli- ja rikkimalmikaivosten ja -louhosten jätealtaiden ja jätekasojen vaikutusta ympäristöön tutkivaan hankkeeseen liittyvä esiselvitys. Geologian tutkimuskeskus. Arkistoraportti S/42/0000/1/1991. 88 s.

Kuhmo Metals Oy 2008. Suomussalmen nikkeliprojektit. Ympäristövaikutusten arviointiselustus 15.12.2008.

Lapin ympäristökeskus 2007. Kevitsan kaivoshankkeen Natura-arviointi, helmikuu 2007. Luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen lausunto Kevitsan kaivoshankkeen Natura-arvioinnista. Lapin ympäristökeskus, lausunto 18.6.2007, LAP-2004-R-12-531. [16]. Luettu 12.3.2010.

Lapin ympäristökeskus 2009. Soklin kaivoshankkeen Natura-arviointi, päivätty 26.6.2009. Luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen lausunto Soklin kaivoshankkeen Natura –arvioinnista. Lapin ympäristökeskus, lausunto 21.8.2009. LAP-2008R-1-531. [17]. Luettu 12.3.2010.

Lappalainen, P. 2009. Maanalaiset louhintamenetelmät. Julk: Hakapää, A. & Lappalainen, P. (toim.). Kaivos- ja louhintatekniikka. Kaivannaisteollisuusyhdistys ry, opetushallitus. Vammalan kirjapaino Oy. S. 99-122. ISBN 978-952-13-3488-7.

Laurila, J. & Hakala, I. 2010. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) – Ympäristöasioiden hallinta kiviaineshuollossa. Suomen ympäristökeskus, Ympäristönsuojelu. Suomen ympäristö 25 / 2010. 87 s. ISBN 978-952-11-3809-6. Leskelä, A. 1992. Maapatojen kunnon arviointi. Imatran voima Oy. Tutkimusraportti IVO-A-06/92. Helsinki.

Leskelä, A. 2005. Maapatojen suunnittelun ja rakentamisen perusteet, Patoturvallisuuden täydennyskoulutusohjelma 2004-2005, luentomateriaali 14.6.2005 pidetty luento.

Leskelä, A. 2009. Maapatojen suunnittelu. Lähtökohdat, käyttökohteet, maapatotyypit. Savonia-ammattikorkeakoulu, Kaivannaisteollisuuden maapatojen sekä läjitysalueiden rakenteet ja turvallisuusnäkökohdat -koulutus, luentokalvot. [18]

Ljungberg, J., Lindvall, M., Holstrom, H. & Öhlander, B. 1997. Geochemical field study of flooded mine tailings in Stekenjokk, northern Sweden. Proceedings of 4th International Conference on Acid Rock drainage. Vancouver, B. C., Canada, 31 May – 6 June 1997: 1401-1417.

Lottermoser, B. G. 2007. Mine wastes. Characterization, Treatment, Environmental Impacts. Second Edition. Springer, Berlin. 304 s. ISBN-10 3-540-48629-1.

Lukkarinen, T. 1987. Mineraalitekniikka. Osa 2: Mineraalien rikastus. Helsinki: Insinööritieto, 1987. 442 s. ISBN: 951-795-147-7.

Luodes, H., Kauppila, P. M., Karlsson, T., Nikkarinen, M., Aatos, S., Tornivaara, A., Wahlström, M. & Kaartinen, T. 2011. Kaivannaisjätteen luokittelu pysyväksi. Louhinnassa muodostuvat sivukivet. Suomen ympäristö 21/2011, Ympäristönsuojelu. 35 s. Ympäristöministeriö. URN:ISBN:978-952-11-3919-2. ISBN 978-952-11-3919-2 (PDF).

Maijala, T. 2010. Patoturvallisuusopas. Luonnos 24.11.2010. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 4/2010. 99 s. [19]

Mann, A. W., Birrell, R. D., Mann, A. T., Humphreys, D. B. & Perdrix, J. L. 1998. Application of the mobile metal ion technique to routine geochemical exploration. Journal of Geochemical Exploration 61 (1-3): 87-102.

Mattila, K., Zaitsev, G. & Langwaldt, J. 2007. Biological removal of nutrients from mine waters. Final report -loppuraportti. Finnish Forest Research Institute. Kaira-hanke. S. 99. ISBN 978-951-40-2060-5 (PDF). [20].

MEND 1995. Review of in-pit disposal practices for the prevention of acid drainage – case studies. Environmental Neutral Drainage (MEND) Programme. Energy, Mines and Resources of Canada, CANMET. Mend Project Report 2.36.1.

Meissner, K., Aroviita, J., Hellsten, S., Järvinen, M., Karjalainen, S. M., Kuoppala, M., Mykrä, H. & Vuori. K.-M. 2010. Jokien ja järvien biologinen seuranta – näytteenotosta tiedon tallentamiseen. [21]/download.asp?contentid=122681&lan=fi.

Miller, S., Rusdinar, Y., Smart, R., Andrina, J. & Richards, D. 2006. Design and Construction of Limestone Blended Waste Rock Dumps – Lessons Learned from a 10-Year Study at Grasberg. Julk: R. I. Barnhisel (Ed.). Proceedings of 7th International Conference on Acid Rock Drainage (ICARD), March 26-30, St. Louis, MO. American Society of Mining and Reclamation. Lexington, KY. MMSD (Mining, Minerals and Sustainable Development) 2002. Breaking New Ground. The Report of the Mining, Minerals and Sustainable Development Project. Earthscan Publications ltd. London. report/index.html

Mondo Minerals Oy 2008. Sotkamon kaivoksen ja tehtaan tarkkailuohjelma. 30.5.2008. Pöyry 9M608033.

Murtovaara S. 2007. GTK:n maastotoiminnan käsikirja E 479/013/2007. Mustonen, R., Ikäheimonen, T., Kurttio, P., Vesterbacka, P., Nikkarinen, M., Tenhola, M. & Äikäs, O. 2007. Uraanimalmin koelouhinnan ja rikastuksen ympäristövaikutukset (URAKKA). Säteilyturvakeskuksen ja Geologian tutkimuskeskuksen projektiryhmän loppuraportti ympäristöministeriölle. 24.1.2007. [22]. Luettu 27.10.2010.

Mäkelä, A., Antikainen, S., Mäkinen, I., Kivinen, J. & Leppänen, T. 1992. Vesitutkimusten näytteenottomenetelmät. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja, sarja B 10. 86 s.

Nelimarkka, K. & Kauppinen, T. 2007. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioiminen. Stakes. Oppaita 68.

Niinivaara, I. 2009. Esiselvitys: kaivosteollisuuden BAT. Suomen ympäristökeskus, julkaisematon raportti. 49 s.

Nikkarinen, M. 2004. Tulikivi Oyj, Juuka. Selvitys Vaaralammen vuolukiviesiintymän louhinnan vaikutuksista suojeltavan kasvilajin esiintymisalueisiin. Natura-arviointi. Geologian tutkimuskeskus, julkaisematon tutkimusraportti. 14 s.

Nikkarinen, M., Kollanus, V., Ahtoniemi, P., Kauppila, T., Holma, A., Räisänen, M. L., Makkonen, S. & Tuomisto, J. T. (toim.). 2008. Metallien yhdennetty kohdekohtainen riskinarviointi. Abstract: Integrated site-specific risk assessment of metals. Kuopion yliopiston ympäristötieteen laitoksen monistesarja 3/2008. Kuopion yliopisto, Kuopio. 401 s. [23]

Nordstrom, D. K. & Alpers, C. N. 1999. Geochemistry of acid mine waters. Julk: G. S. Plumlee & M. J. Logsdon (Eds). the Environmental Geochemistry of Mineral Deposits. Part A, Processes, Techniques, and Health Issues. Reviews in Economic Geology, Volume 6A: 133-160.

Nordtest 2002. Nordtest method: NT ACOU 112. Acoustics: Prominence of impulsive sounds and for adjustment of LAeq. S. 5. [24].

OECD 1999. Environmental activities in uranium mining and milling. A joint report by the OECD Nuclear Energy Agency and the International Atomic Energy Agency. OECD Publications. 173 s.

Paalumäki, A. 2009. Avolouhinta. Julk: Hakapää, A. & Lappalainen, P. (toim.). Kaivos- ja louhintatekniikka. Kaivannaisteollisuusyhdistys ry, opetushallitus. Vammalan kirjapaino Oy. s. 91-98. ISBN 978-952-13-3488-7.

Papunen, H. 1986. Suomen metalliset malmiesiintymät. Julk: H. Papunen, I. Haapala & P. Rouhunkoski (toim.). Suomen malmigeologia. Metalliset malmiesiintymät. Suomen geologinen seura ry. Mäntän kirjapaino, Mänttä. s. 133-241.

Parviainen, A. 2009. Tailings mineralogy and geochemistry at the abandoned Haveri Au-Cu Mine, SW Finland. Mine Water and the Environment 28: 291-304. PDAC 2011. E3Plus – A Framework for responsible exploration. Website: [25]

PIRAMID Consortium 2003. Engineering guidelines for the passive remediation of acidic and/or metalliferous mine drainage and similar wastewaters. European Commission 5th Framework RTD Project no. EVK1-CT-1999-000021 “Passive in-situ remediation of acidic mine / industrial drainage“ (PIRAMID). University of Newcastle Upon Tyne. Newcastle Upon Tyne, UK. 166 s.

Plumlee, G. S. 1999. The Environmental Geology of Mineral Deposits. Julk: G. S. Plumlee & M. J. Logsdon (Eds). The Environmental Geochemistry of Mineral Deposits. Part A: Processes, Techniques, and Health Issues. Reviews in Economic Geology, Volume 6A:71-116.

Pohjois-Karjalan ympäristöterveys ja Anu Arresto. Pohjois-Karjalan kaivosympäristön luonnontuotteiden ja talousvesien raskasmetallit -hanke. Loppuraportti 2015. [26] [27]

Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto 2007. Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupa, Sotkamo ja Kajaani. Lupapäätös Nro 33/07/1, Dnro PSY-2006-Y-47. 29.3.2007.

Price W. A. 1997. Draft Guidelines and Recommended Methods for the Prediction of Metal Leaching and Acid Rock Drainage at Minesites in British Columbia. Reclamation Section, Energy and Minerals Division; British Columbia Ministry of Employment and Investment. 159 s. [28]. Luettu 25.10.2008.

Puustinen, K. 2003. Suomen kaivosteollisuus ja mineraalisten raaka-aineiden tuotanto vuosina 1530-2001, historiallinen katsaus erityisesti tuotantolukujen valossa. Geologian tutkimuskeskus, arkistoraportti, M 10.1/2003/3. 578 s.

Rantamäki, M., Jääskeläinen, R. & Tammirinne, M. 1979. Geotekniikka. Otatieto 464. Oy Yliopistokustannus/Otatieto. Helsinki. 307 s. Rasilainen, K. 2008. Rock Geochemical Database of Finland, version 1.1. Geologian tutkimuskeskus, Espoo. [29]

Raunio, A., Schulmlan, A., Kontula, T. (toim.) 2008. Suomen luontotyyppien uhanalaisuus. Suomen ympäristökeskus. Osa 1: Tulokset ja arvioinnin perusteet. S. 264. Osa 2: Luontotyyppien kuvaukset. s. 572. Suomen ympäristö 8.

Reinikainen, J. 2007. Maaperän kynnys- ja ohjearvojen määritysperusteet. Suomen ympäristökeskus. Suomen ympäristö 23. 90 s. Reinikainen, K. & Karjalainen, T. P. 2009. Sosiaalisesti kestävä suunnittelu ja sen arviointi – esimerkkinä Soklin kaivoshanke. Julk: H.-L. Hentilä & E. Ihatsu (toim.). KaSuKat – Kasvun ja supistumisen ohjauskeinot ja elinympäristön laatu – tapauksena pohjoisen Suomen kaivoskunnat. Loppuraportti. Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston julkaisuja C 124. Oulu. S. 36-43. Elektroninen versio: ISBN 978-951-42-9134-0. ISSN 0358-030X. ([30]). Painettu versio: ISBN 978-951-42-9137-1. ISSN 0358-030X.

Räisänen, M. L. 2003. Rehabilitation options for tailings impoundments – case studies of ”wet” cover and wetland treatment. Julk: C. Hebestreit, J. Kudelko & J. Kulczycka (Eds). Mine Waste management Best Available Techniques. CBPM Cuprum, Wroclaw and MEERI PAS, Kraków. p. 141-150. Räisänen, M. L. 2004. Luikonlahden vanhan kuparikaivoksen ympäristön nykytila ja suositukset sivukivien läjitysalueiden kunnostukseen. GTK, Kuopion yksikkö. Julkaisematon raportti, 17 s.

Räisänen, M. L. 2005. A sustainable use of magnesite tailings as a cover for acid generating wastes – A case study of an old copper mine. Julk. Securing the future – International Conference on Mining and the Environment Metals and Energy Recovery, June 27 – July 1 2005 Skellefteå. Proceedings, vol. 2: 826-636.

Räisänen, M. L. 2009. Capability of natural and constructed wetlands to mitigate acidic leakage from closed mine waste facilities – cases in Eastern Finland. In: Securing the future – Mining, metals and society in a sustainable society and 8th ICARD (International Conference on acid rock drainage) in Skellefteå, Sweden June 22 – June 26 2009. [31]

Räisänen, M. L. & Juntunen, P. 2004. Decommissioning of the old pyritic tailings facility previously used in talc operation, eastern Finland. Julk: A. P. Jarvis, B. A. Dudgeon & P. L. Younger (Eds). Proceedings of the Symposium Mine Water 2004 – Process, Policy and Progress vol. 1: 91-99. Räisänen, M. L. & Korhonen, K. 2004. Vuonoksen talkkitehtaan rikastushiekka-altaan ja rikastamon ympäristön pohja- ja pintavesien kemiallinen nykytila ja arvio havaintoputkien käyttökelpoisuudesta ja määrästä pohjaveden tilan seurantaan. GTK, Kuopion yksikkö. Julkaisematon raportti, 28 s.

Räisänen, M. L., Lestinen, P. & Kuivasaari, T. 2001. The retention of metals and sulphur in a natural wetland – preliminary results from the old Otravaara pyrite mine, eastern Finland. Securing the Future – International Conference on Mining and the Environment, June 25 – July 1 2001, Skellefteå, Sweden. Proceedings, vol. 2: 662-670.

Räisänen, M. L., Niemelä, K. & Saarelainen, J. 2003. Rautasulfidipitoisen rikastushiekan läjitysalueen rakenne ja ympäristön pintavesien nykytila. Geologian tutkimuskeskus, arkistoraportti S/44/0000/1/2003. 27 s.

Saarela, J. 1990. Kaivosjätteiden geoteknisistä ominaisuuksista ja ympäristövaikutuksista. Helsinki: Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja, sarja A 64. 145 s.

Salminen, R. (ed.) 1995. Alueellinen geokemiallinen kartoitus Suomessa 1982-1994. Summary: Regional geochemical mapping in Finland in 1982-1994. Geologian tutkimuskeskus. Tutkimusraportti 130. Geologian tutkimuskeskus, Espoo. 47 s. 24 Appendix Maps.

Salminen, R., Heikkinen, P., Nikkarinen, M., Parkkinen, J., Sipilä, P., Suomela, P. & Wennerström, M. 2000. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn opas kaivoshankkeisiin. Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 20/1999. 82 s.

SFS-ISO 1996-1. Akustiikka. Ympäristömelun kuvaaminen ja mittaaminen. Perusteet ja menetelmät.

SFS-ISO 1996-2. Akustiikka. Ympäristömelun kuvaaminen ja mittaaminen. Maankäyttöä koskevien mittaustietojen hankinta.

SFS-ISO 1996-3. Akustiikka. Ympäristömelun kuvaaminen ja mittaaminen. Soveltaminen melurajoihin.

Siivola, J. 1986. Malmimineralogiaa. Julk. Papunen, H., Haapala, I., & Rouhunkoski, P. (toim.): Suomen malmigeologia. Metalliset malmiesiintymät. Suomen Geologinen Seura ry. Mäntän kirjapaino Oy. s. 13-32.

Sivonen, M & Frilander, R. 2001. Patoturvallisuuden toteutuminen Suomen jäte- ja kaivospadoilla. Suomen ympäristökeskus. Suomen ympäristö 462, ympäristönsuojelu. Helsinki. 123 s.

Slunga, E. 2004. Patojen rakentaminen ja tekniset ratkaisut erilaisilla pohjilla. Patoturvallisuuden täydennyskoulutusohjelma, luentomateriaali 19.-20.8.2004.

SMEGAC 2010. Mineral Exploration Guidelines For Saskatchewan. The Saskatchewan Mineral Exploration and Government Advisory Committee (SMEGAC). Website: [32]

ST 12.1. 2011. Säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa. Säteilyturvakeskus. [33]

Sosiaali- ja terveysministeriö 1999. Ympäristövaikutusten arviointi. Ihmisiin kohdistuvat terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 1999:1. 51 s. [34]. Luettu 12.3.2010.

Suomen mineraalistrategia 2010. [35]

Suomen ympäristökeskus 2010a. Ympäristölupa-arkisto. Valtion ympäristöhallinto. [36]. Päivitetty 26.8.2010.

Suomen ympäristökeskus 2010b. YVA-hankelista. Valtion ympäristöhallinto. [37]. Päivitetty 8.1.2010. Luettu 12.3.2010.

Söderman, T. 2003. Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi – kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa. Suomen ympäristökeskus. Ympäristöopas 109. 196 s.

TEM 2010. Suomen mineraalistrategia. Kirjapaino Keili Oy, Vantaa. 20 s. [38] Luettu 21.01.2010. Tremblay, G. A. & Hogan, C. M. (Eds.). 2000. Treatment, Mine Environmental Neutral Drainage (MEND) Manual, vol. 5. MEND 5.4.2e. Energy, Mines, and Resources Canada.

Tremblay, G. A. & Hogan, C. M. 2001. Prevention and control. MEND Manual Volume 4. MEND 5.4.2d. 352 p.

Uudenmaan ELY & Ympäristöministeriö 2011. Meluntorjunnan tietojärjestelmä. Valtion ympäristöhallinto. [39]. Luettu 15.5.2011.

Verta, M., Kauppila, T., Londesborough, S., Mannio, J., Porvari, P., Rask, M., Vuori, K.-M- & Vuorinen, P. J. 2010. Metallien taustapitoisuudet ja haitallisten aineiden seuranta Suomen pintavesissä – ehdotus laatudirektiivin toimeenpanosta. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 12/2010. 45 s. ISBN 978-952-11-3779-2 (pdf), ISSN 1796-1726 (verkkoj.).

Vestola, E. & Mroueh, U.-M. 2008. Sulfaatinpelkistyksen hyödyntäminen happamien kaivosvesien käsittelyssä. Opas louhoskäsittelyn hallintaa. VTT tiedotteita 2422. 58 s.

Vuolio, R. 1991. Räjäytystyöt 1991. Suomen maarakentajien keskusliitto, Helsinki. 318 s.

Walton-Day, K. 2003. Passive and active treatment of mine drainage. Julk: J. L. Jambor, D. W. Blowes & A. I. M. Ritchie (Eds). Environmental aspects of mine wastes. Mineralogical Association of Canada, Short Course Series vol. 31: 335-359.

Ylitulkkila, S., Parviainen, J., Rantala, L., Tuomela, P., Kilpeläinen, E., Heikkinen, M.-L. & Sauvola, T. 2009. YARA Suomi Oy. Soklin kaivoshanke - Luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi. Pöyry Environment Oy, Raportti 9M607220.COYL17, 26.6.2009. 79 s.

Ympäristöministeriö 1995. Ympäristömelun mittaaminen. Ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston ohje 1/1995. 82 s. [40].

Katso myös

Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt[1]
Metallimalmikaivostoiminnan elinkaari | Metallimalmikaivostoimintaa koskeva lainsäädäntö | Metallimalmikaivostoiminnan päästöt | Metallimalmikaivostoiminnan ympäristövaikutukset | Metallimalmikaivostoiminnan ympäristöselvitykset | Metallimalmikaivostoiminnan päästöjen vähentäminen | Metallimalmikaivostoiminnan tarkkailu ja raportointi | Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt suunnittelussa ja malminetsinnässä | Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt perustamis- ja tuotantovaiheessa | Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt jälkihoidossa | Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt: oheismateriaalia | Suomessa toimivat metallimalmikaivokset | Metallimalmikaivostoiminnan kirjallisuutta
Muuta Teemasivu:Kaivostoiminnan vaikutusarviointi

Viitteet

  1. Päivi Kauppila, Marja Liisa Räisänen, Sari Myllyoja: Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt. 2011, Edita Prima Oy. SUOMEN YMPÄRISTÖ 29/2011, ISBN 978-952-11-3942-0 URN:ISBN978-952-11-3942-0 [1]