Melun terveysvaikutusarvioinnin sanasto

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tälle sivulle kootaan ympäristömelun terveysvaikutusarvioinnin suomenkielistä termistöä, jota tarvitaan mm. hankkeen "Ympäristömelun terveysvaikutukset ja kustannukset" loppuraporttiin.

Termit

haittapainokerroin (engl. disability weight; severity weight)

Tietylle sairaudelle tai muulle terveyshaitalle määritelty, haitan vakavuutta asteikolla 0-1 kuvastava lukuarvo. Asteikon arvo 0 tarkoittaa täysin tervettä ja arvo 1 kuollutta.

altistuminen

Melualtistus on tilanne, jossa ihminen on meluna pidettävien äänien vaikutuksen kohteena. Laajojen alueiden meluselvityksissä altistuvaksi lasketaan useimmiten melualueella asuvat. Altistumista on tässä yhteydessä tarkasteltu pääasiassa asuinalueiden päiväaikaisen (klo 7-22) keskiäänitason ohjearvon 55 dB avulla.

melu

ääni, jonka ihminen kokee epämiellyttävänä tai häiritsevänä tai joka on muulla tavoin ihmisen terveydelle vahingollista tai hänen muulle hyvinvoinnilleen haitallista.

Englantilainen sanakirja määrittelee infraäänen, alle 20 hertsin taajuisia ääniaaltoja sekä tärinää seuraavasti:" Infraääni on erityisen vaarallista, koska se on voimakasta tärinää, tai heilahdusta. Infraääni kulkeutuu pitkiä matkoja menettämättä voimaansa, ja on pysäyttämätön. Infraääni vaikuttaa kielteisesti ihmisen kehossa. Varsin lyhytkin ja lievä infraäänelle altistuneisuudesta toipuminen vaatii useita tunteja tai jopa päiviä: Oireista toipumiseen eli olotilan terveeseen suuntaan muuttumiseen tarvitaan aikaa.


häiritsevyys / kiusallisuus

ärsykkeen (melun) aiheuttama kielteisenä koettu elämyspiirre(pitää sisällään sekä tehtävistä ja toiminnoista suoriutumisen vaikeutumisen että melun aiheuttamat kielteiset elämykselliset kokemukset)

altistusvastefunktio

matemaattinen kuvaus sille yhteydelle, joka vallitsee altistumisen voimakkuuden ja tietyn terveysvasteen välillä

vastefunktio

kts. altistusvastefunktio

annosvastesuhde (engl. dose-response relation)

kts. vastefunktio

vastekäyrä

vastefunktion kuvaaja eli graafinen esitys

vaste

elimistön reaktio tai tilan muutos (ääni)ärsykkeelle, vaste voi olla hermo-, lihas- tai muista elinjärjestelmistä peräisin

ympäristömelu

Yleisnimitys kaikelle ihmisen asuin- ja elinympäristössä esiintyvälle melulle.

desibeli, dB

Kahden tehoon verrannollisen suhteen kymmenlogaritminen arvo kymmenellä kerrottuna, tehojen P1 ja P2 suhde desibeleinä on 10 lg(P1/P2) (perussuure beli = 10 dB).

Lden

ympäristömeludirektiivin mukainen päivä-ilta-yömelutaso (vuorokausimelutasao), pitkänajan keskiäänitaso, jossa vuorokausi jaetaan päivä-, ilta ja yöaikaan, ja kaikille näille määritetään erikseen keskiäänitasot. Ilta (klo 19–22)- ja yöajan (klo 22–07) melun suurempi häiritsevyys otetaan meluindikaattorissa huomioon painottamalla ilta- ja yöajan melua siten, että ilta-ajan meluun lisätään 5 dB ja yöajan meluun 10 dB.

Lnight / Lyö

ympäristömeludirektiivin mukainen yöajan painottamaton keskiäänitaso, yömelutaso, määritetään pitkän ajan keskiäänitasona, jossa tarkasteluaikana yksi vuosi

Keskiäänitaso, LAeq

Keskiäänitaso on vakiintunut vaihtelevan melun voimakkuuden arviointitavaksi. Vakioäänitaso, jonka akustinen energia tarkasteluaikana on sama kuin tänä aikana esiintyneen vaihtelevan äänen/melun energia, yleensä tarkoitetaan A-painotettua ekvivalenttitasoa LAeq. Ekvivalenttitasosta käytetään myös nimityksiä jatkuva samanarvoinen äänitaso ja keskiäänitaso.

Enimmäistaso, LAmax

Mittausaikana vallinnut suurin äänitaso tietyllä aikapainotuksella mitattuna (yleensä F-aikapainotus). Yleensä tarkoitetaan A-painotettua enimmäistasoa LAFmax

äänialtistustaso LAE

tarkasteltavalla aikavälillä vallinnut keskiäänitaso normalisoituna yhteen sekuntiin

epidemiologia / epidemiologinen tutkimus

Epidemiologia on tutkimusala, jonka kohteena on sairauksien esiintyminen väestössä, tutkitaan sairauksien esiintymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

DALY (eng. disability adjusted life years)

toimintakyky- ja elinvuosivähenemä, haittapainotettu elinvuosien menetys. tarkoittaa terveitä elinvuosia, jotka menetetään toimintakyvyn aleneman tai ennenaikaisen kuoleman johdosta. Käytetään verrattaessa erityyppisten sairauksien aiheuttamaa tautikuormaa, mahdollistaa erilaisten väestötason haittavaikutusten sekä eri tekijöistä aiheutuvan tautikuorman keskinäisen vertailun. Tietystä sairaudesta tai terveyden häiriöstä aiheutuva toimintakyky- ja elinvuosivähentymä määritellään laskemalla yhteen ko. sairaustilasta aiheutuva toimintakyvyn vähentymä ja – jos sairaustila jouduttaa kuolemaa – keskimääräinen elinajan lyhentymä.

tautitaakka (eng. burden of disease)

eli sairauskuorma. tautitaakan arvioinnilla tarkoitetaan jonkin terveysongelman laajuuden määrittämistä väestötasolla käyttäen mittarina esim. sairastavuutta, kuolleisuutta tai kansantaloudellista vaikutusta.

NOAEL (eng. no observed adverse effect level)

tarkoittaa korkeinta altistumistasoa, jolla haitallista vaikutusta ei ole voitu havaita, eli tässä kynnystaso, suurin äänitaso, joka ei vielä aiheuta haitallista vaikutusta

esiintyvyys (engl. occurrence)

Vallitsevuus tai ilmaantuvuus.


ilmaantuvuus eli insidenssi

uusien sairaustapausten määrä tiettynä aikana tietyssä väestössä


vallitsevuus eli prevalenssi

sairaiden lukumäärä tiettynä ajankohtana tietyssä väestön osassa


sairastuvuus (engl. morbidity)

sairauden ilmaantuvuus


sairastavuus

sairauden vallitsevuus


kognitiiviset toiminnot

tiedolliset toiminnot, ajattelu- ja muistitoiminnot


riskisuhde (eng. RR, risk ratio)


ristitulosuhde (eng. OR, odds ratio)


väestösyyosuus (engl. population attributable fraction)


autonominen hermosto

tahdosta riippumaton, sympaattiseen ja parasympaattiseen hermostoon jakautuva hermoston osa, joka säätelee mm. sileiden lihassyiden, sydänlihaksen ja rauhasten toimintaa

Katso myös

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>