Maaperän haitta-aineiden ekologiset riskit

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Taulukko. Ihmisten lukumäärä pinta-alaa kohti eri maankäyttömuodoissa. [1]

Ihmiset
Maankäyttömuoto Ihmisten lkm/m2
Asuinalue 0.025
Virkistysalue 0.005
Kaupallinen alue 0.05
Jättömaa 0.005
Teollisuusalue 0.004


Taulukko. Ekosysteemien kohteita pinta-alaa kohti eri maankäyttömuodoissa.

Ekosysteemit
Maankäyttömuoto kohteita/m2
Luonnontilainen alue 0.02
Maaseutu 0.0002
Kaupunki tai teollisuusalue 0.000002


Mitkä ovat maaperää tyypillisesti saastuttavien haitta-aineiden annosvasteet maaperässä, vesistössä ja pohjavedessä?

Taulukko. Maaperän haitta-aineiden HC5- ja viitearvopitoisuuksia ympäristössä. [2][3][4]


PITÄISIKÖ OLLA HC50, ON TARKEMPI??!!

Ekologiset riskit
Haitta-aine Maaperä Vesistö Pohjavesi
HC5 viitearvo viitearvo
mg/kg µg/l µg/l
METALLIT, METALLOIDIT JA MUUT EPÄORGAANISET
antimoni (Sb) 0.2 5
arseeni (As) 0.9 5 10
barium (Ba) 180
elohopea (Hg) 0.037 0.004 1
kadmium (Cd) 0.79 0.017 5
koboltti (Co) 2.4
kromi (Cr) 0.38 8.9 50
kupari (Cu) 3.4 2 2
lyijy (Pb) 55 1 10
molybdeeni (Mo) 39 73
nikkeli (Ni) 0.26 25 20
seleeni (Se) 0.1 1
sinkki (Zn) 16 30
vanadiini (V) 1.1
syanidit (vapaat) 6.2 5 50
ÖLJYHIILIVETYJAKEET JA OKSYGENAATIT
bensiinijakeet, kp. alue 20-190C (C4-C10)
keskitisleet, kp. alue 180-370C (C10-C21)
raskaat öljyjakeet kp.alue 280-C (>C21-C40)
mineraaliöljy (kokonais-) 50
MTBE, metyylitertbutyylieetteri 2 10000
AROMAATTISET HIILIVEDYT
bentseeni 1 370 1
tolueeni 0.14 2 700
ksyleenit 0.13 500
o-ksyleeni 0.089
m-ksyleeni 0.11
p-ksyleeni 0.24
etyylibentseeni 6.2 90 300
POLYAROMAATTISET HIILIVEDYT 0.039
antraseeni 0.039 0.012
bentso(a)antraseeni 0.025 0.018
bentso(k)fluoranteeni 0.38
bentso(a)pyreeni 0.052 0.015 0.01
fenantreeni 3.3 0.4
fluorantreeni 1 0.04
naftaleeni 0.12 1.1
PCBt, DIOKSIINIT JA FURAANIT
PCB 0.36
PCDD-PCDF-PCB (WHO-TEQ) 0.0000026
KLOORATUT ALIFAATTISET HIILIVEDYT
dikloorimetaani 0.018 98.1
vinyylikloridi 1.8 0.5
dikloorieteenit 0.28 3
trikloorieteeni 0.0078 21 10
tetrakloorieteeni 0.05 111 10
KLOORIBENTSEENIT 10
triklooribentseenit 0.04
1,2,3-TCB 0.01 8
1,2,4-TCB 0.011 24
1,3,5-TCB 0.5
tetraklooribentseenit 0.022
1,2,3,4-tetraklooribentseeni 0.16 1.8
1,2,3,5-tetraklooribentseeni 0.0065
1,2,4,5-tetraklooribentseeni 0.01
pentaklooribentseeni 0.12 6
heksaklooribentseeni 0.024
KLOORIFENOLIT
mono-kloorifenolit 0.034 7
2-CPh 0.055
3-CPh 0.035
4-CPh 0.02
dikloorifenolit 0.053 0.2
2,3-DCPh 0.075
2,4-DCPh 0.031
2,5-DCPh 0.11
2,6-DCPh 0.093
3,4-DCPh 0.051
3,5-DCPh 0.019
trikloorifenolit 0.17 18
2,3,4-TCPh 0.085
2,3,5-TCPh 0.045
2,3,6-TCPh 0.3
2,4,5-TCPh 0.11
2,4,6-TCPh 2.4
3,4,5-TCPh 0.078
tetrakloorifenolit 1
2,3,4,6-tetrakloorifenoli 0.011
2,3,4,5-tetrakloorifenoli 0.092
2,3,5,6-tetrakloorifenoli 0.12
pentakloorifenoli (PCP) 0.16 0.5
TORJUNTA-AINEET
atratsiini 0.0048 1.8 10
DDT 0.01 10
dieldriini 0.043 0.03
dienoklori 10
dikvatti 10
endosulfaani 0.005 0.02 10
heptakloori 0.0007 0.03
kvintotseeni 10
lindaani 0.001 0.01 10
TBT 0.013
TPT 0.001
torjunta-aineet yhteensä 50

Katso myös

Viitteet

  1. Swartjes, F. 1999. Risk-Based Assessment of Soil and Groundwater Quality in the Netherlands. Standards and Remediation Urgency. Risk Analysis 19(6), 1235-1249
  2. Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden riskinhallintaratkaisujen ekotehokkuus (PIRRE) [1]
  3. Canadian Council of the Ministers of the Environment, 2005. Canadian Water Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life. [2]
  4. Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista. Luonnos 2.2.2006 Saatavissa: [3]