Laki-IVA elamankaari

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Takaisin pääsivulle


Kaikkia ikäryhmiä koskevat hyvinvointi ja terveysvaikutukset

Hyvinvointi- ja terveysvaikutukset sekä niiden jakautumisen arvioiminen

Mistä on kyse Jokaisen hallinnonalan tehtävät sisältävät sosiaaliseen hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia ratkaisuja. Ihmisen arkiympäristöä, kotia, päiväkotia, koulua, työpaikkoja, asuinaluetta ja liikennettä koskevat päätökset voivat olla terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia vahvistavia tai niitä heikentäviä. (OM 2007)

Hyvinvoinnin ja terveyden keskimääräisen muutoksen arvioiminen ei yksin riitä, vaan täytyy tarkastella väestöryhmittäisiä vaikutuksia.

Miksi tämä vaikutus on tärkeä

Ennalta ehkäisevissä toimissa välittömiä vaikutuksia ei välttämättä ole lainkaan, mutta pitkällä aikavälillä sekä terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin että talouteen kohdistuvat vaikutukset voivat olla merkittäviä. Säädöshankkeet tulee nähdä kokonaisuutena, jolloin yksittäisellä säädöksellä tai toimenpiteellä on merkitystä nimenomaan kokonaisuuden osana. (OM 2007)

Sosioekonomisen aseman mukaiset hyvinvointi- ja terveyserot jatkavat kasvamistaan. 35-vuotias toimihenkilömies elää keskimäärin 6 vuotta pitempaan kuin työntekijämies. Ero on kasvanut 1,5 vuotta 1980-luvun alusta. Sama ero on nähvävissä naisilla. Hyvinvointi- ja terveyserot eivät ole eettisesti eikä taloudellisesti hyväksyttäviä. Lapsiköyhyyden tiedetään olevan seurauksiltaan vakavampaa ja kauaskantoisempaa kuin aikuisena koetun köyhyyden.

Erityiset menetelmät

Onko säädöksen kohteena jokin tietty ihmisryhmä

 • sukupuolen,
 • iän,
 • sosioekonomisen aseman tai
 • asuinpaikan mukaan?

Onko tunnistamasi väestöryhmän sisällä jokin alaryhmä, johon vaikutukset erityisesti kohdistuvat

 • tulojen, varallisuuden,
 • koulutuksen,
 • ammattiaseman tai
 • työmarkkina-aseman perusteella?

Mitkä tekijät, ja miten, vaikuttavat tunnistamasi väestöryhmään ja sen alaryhmään

 • Elinolosuhteet: työolot, asumisolot, liikenne- ja liikkumismahdollisuudet,
 • Elintavat ja valinnat: tupakointi, alkoholin liikakäyttö, ravitsemus ja liikunta,
 • Kulttuuriset tekijät: identiteetti, alakulttuurit, sosiaalinen yhtenäisyys,
 • Palveluiden tasa-arvoisuus: terveys- ja sosiaalipalvelut, muut palvelut,

Osatekijät, joissa tapahtuva muutos voi aiheuttaa vaikutuksia hyvinvoinnissa ja terveydessä

Tarkastuslista terveyteen vaikuttavista tekijöistä: yksilölliset tekijät:

 • ikä,
 • sukupuoli,
 • perimä,
 • tiedot,
 • taidot,
 • kokemukset ja elintavaT

sosiaaliset tekijät:

 • sosio-ekonominen asema,
 • toimeentulo,
 • sosiaaliset ja yhteisölliset verkostot
 • keskinäinen vuorovaikutus

rakenteelliset tekijät:

 • koulutus,
 • elinolot,
 • elinympäristö,
 • työolot
 • peruspalvelujen tasapuolinen saatavuus ja toimivuus

kulttuuriset tekijät:

 • fyysisen, poliittisen ja taloudellisen ympäristön turvallisuus,
 • viihtyisyys,
 • vuorovaikutteisuus ja
 • asenteet terveyteen.

(STM 2006 Terveyden edistämisen laatusuositus)

Tarkastuslista sosiaalisista vaikutuksista voi käyttää myös vaikutusten merkittävyyden arviointiin (STM 1999 lyh):

Tarkista onko kunkin muutoksen luonne suuri, pieni tai epävarma: Väestö

 • Määrä, koostumus
 • Väestörakenteen monipuolisuus
 • Muutos erityisten väestöryhmien kannalta (heikoimmassa asemassa olevat, iäkkäät, vammaiset ja lapset)

Sosioekonomiset olot

 • Työllisyys/työttömyys
 • Elinkeinorakenne
 • Tulotaso ja -rakenne
 • Varallisuusolot ja -rakenne
 • Elinkustannukset
 • Arvot, normit
 • Käyttäytyminen
 • Elämänlaatu, -tapa, -tai tyyli
 • Väestöryhmien asema ja keskinäiset suhteet

Palveluiden saavutettavuus

 • Yksityinen, julkinen palvelurakenne
 • saavutettavuus

Osallisuus

 • Sosiaaliset suhteet
 • Osallistuminen päätöksentekoon ja vaikuttaminen,
 • Tiedonsaanti, tietoyhteydet,
 • Liikenne- ja liikkumismahdollisuudet (työ, palvelut, kevytliikenne)
 • TurvallisuusTarkastuslista mielenterveyttä määrittävät tekijät (STM 2004) Sosiaalinen tuki ja muu vuorovaikutus  yksilötaso  perhepiiri  koulu  työ  yhteisö ja ympäristö  hallinto ja palvelu

Yhteiskunnalliset rakenteet ja resurssit vaikutuksena  yhteiskuntapolitiikka  organisaatioiden toimintalinjat  koulutusresurssit  asumisolot  taloudelliset resurssit  palvelujen saatavuus ja laatu

Yksilölliset tekijät ja kokemukset vaikutuksena  tunteet-havainnot-toimet  identiteetti, käsitys itsestä ja itseluottamus  riippumattomuus  sopeutumiskyky (selviytyminen, stressinsietokyky)  muut henkilökohtaiset voimavarat (koulutus, tiedot ja osaaminen)  elämän subjektiivinen mielekkyys  fyysinen terveys

Kulttuuriset arvot vaikutuksena  vallitsevat yhteiskunnalliset arvot (tasa-arvo, ihmisoikeudet)  mielenterveydelle annettu yhteiskunnallinen arvo

Asiantuntijatahoja/lisätiedon lähteitä

Asiantuntijatahoja/lisätiedon lähteitä

(STM 2006 Terveyden edistämisen laatusuositus) STMn opas 1999 (STM 1995) Antti Alila, Kari Gröhn, Ilari Keso, Raija Volk (2011) Sosiaalisen kestävyyden käsite ja mallintaminen. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiota 2011:1 http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=3216386&name=DLFE-15314.pdf


Mielenterveydestä:

Mielenterveyden keskusliitto http://mtkl.fi/palvelut/

Mielenterveysvaikutusten arviointi osaksi päätöksentekoa. Suomen Mielenterveysseura, Tiedote 9.10.2012 http://www.mielenterveysseura.fi/tiedotus_ja_julkaisut/tiedotteet/mielenterveysvaikutusten_arviointi_osaksi_paatoksentekoa.1443.news

STM (2004) Mielenterveystyö Euroopassa. Toimituskunta: Juha Lavikainen, Eero Lahtinen, Ville Lehtinen. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (Stakes).

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2004:17. http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/store/2004/10/pr1097823366926/passthru.pdf

STM (2008) Työ, henkinen hyvinvointi ja mielenterveys. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:33 http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1057275#fi

Lue lisää: Indikaattorit ja tietovarannot

Takaisin pääsivulle

Ympäristöterveysvaikutukset

Mistä on kyse

Lyhyt kuvaus mikä tämä vaikutus on

Miksi tämä vaikutus on tärkeä

Lyhyt kuvaus normeista, moraalisista, sopimuksellisista perusteista Ihmisellä on oikeus hengittää, syödä ja juoda sekä liikkua ympäristössään niin, ettei hänen terveytensä ole uhattuna. (THL)

Erityiset menetelmät

Tarkista kunkin terveysvaikutuksen aiheuttajan kohdalla (STM 1999)

 • millainen on mahdollinen terveysvaikutus (kuolema, vamma, sairaus, oire, terveysolot),
 • vaikutukselle kohdistuva väestöryhmän suuruus ja herkkyys,
 • haitan voimakkuus, kesto ja haitan mahdollinen vaihtelu vuoden-/vuorokauden aikana)

Tarkistuslista ympäristöterveysvaikutuksen aiheuttajista:

 • onnettomuus- ja tapaturmariskit
 • suuronnettomuusriskin muutos
 • tapaturmariskin muutos
 • kemikaaleille altistuminen

ilman epäpuhtauksista aiheutuvat haitat

 • pölyhaitta (leijuva ja laskeutuva pöly)
 • hajuhaitta
 • terveydelle haitalliset kaasut

melusta johtuvat haitat

 • kuulovaurioriski (yli 85 dB)
 • meluhaitta (55 dB, 35 dB, 30 dB)

talousveden laadusta johtuvat haitat

 • vesilaitoksen likaantunut raakavesi
 • kaivojen likaantunut vesi
 • hyvän talousveden vähyys

elintarvikkeiden laadusta johtuvat haitat

 • ilman saasteet elintarvikkeissa
 • maaperän saasteet elintarvikkeissa
 • veden saasteet elintarvikkeissa
 • saastuneet luonnontuotteet

säteilyaltistuksen lisääntyminen johtuvat haitat

 • säteily ravinnosta
 • säteily ilmasta
 • säteily vesistä ja maaperästä

Asiantuntijatahoja/lisätiedon lähteitä

THL:n ympäristöterveyssivut http://www.thl.fi/fi/web/ymparistoterveys

Integroidut ympäristöterveys¬arvioinnit –sivusto http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/tyokalut/terveysvaikutusten-arviointi/integroidut-ymparistoterveysarvioinnit-sivusto on tarkoitettu ensisijaisesti politiikkojen suunnittelutyön avuksi, mutta siitä voi olla apua myös muille vaikutusarvioinneista kiinnostuneille sekä opiskelijoille.

Opasnet - verkkotyötila vaikutusarvioinneille on verkkotyötila ympäristöterveysarviointien tekemiselle ja niistä tiedottamiselle. (STM 1999)

Lue lisää: Indikaattorit ja tietovarannot

Esimerkit Löytyykö esimerkkejä?


Takaisin pääsivulle