Lainsäädäntö liittyen talousveteen

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Lainsäädäntö

Talousveden laatua on Suomessa valvottu säännöllisesti 1960-luvun lopulta lähtien. Terveydensuojelulain 763/1994 mukaan talousveden laadun valvonnasta vastaa kunnan terveydensuojeluviranomainen ja talousvettä koskevista yleisistä määräyksistä sosiaali- ja terveysministeriö.

Määräykset

Talousvettä koskevia määräyksiä uudistettiin vuoden 2000 aikana. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 461/2000 tuli voimaan toukokuussa 2000. Asetus perustuu ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta annettuun neuvoston direktiiviin 98/83/EY.

Talousvesi ei saa sisältää pieneliöitä, loisia tai kemiallisia aineita sellaisessa määrin tai pitoisuuksina, joista voi olla haittaa ihmisen terveydelle. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa talousveden laadulle on asetettu direktiivin mukaiset sitovat terveysperusteiset laatuvaatimukset ja talousveden käyttökelpoisuuteen perustuvat laatusuositukset.

Toimitetun talousveden laadun tuli täyttää asetuksen vaatimukset joulukuun 25 päivään 2003 mennessä. Mikäli talousveden laatu ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia, terveydensuojeluviranomaisen on ryhdyttävä yhdessä talousveden toimittajan kanssa toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Mikrobiologisten laatuvaatimusten täyttymättömyys edellyttää aina välittömiä toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi.

Raportointi

Talousveden laatua ja valvontaa koskevat tiedot on julkaistava kansallisesti ja raportoitava kolmen vuoden välein Euroopan komissiolle. Raportointivelvoite koskee laitoksia, jotka toimittavat talousvettä yli 1000 m 3 päivässä taikka yli 5 000 käyttäjälle. Suomessa on 160 - 170 tällaista suurta talousvettä toimittavaa laitosta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa raporttien laatimisesta. Viimeisimmät raportit käsittelevät talousveden valvontaa ja laatua vuosina 2007, 2008 ja 2009 ( raportti ja liitteet). Raportit julkaistaan myös Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) verkkosivuilla.

Pienet talousvesiyksiköt

Pienten yksiköiden, kuten kotitalouksien oman kaivon veden laatuvaatimuksia ja valvontatutkimuksia koskevat määräykset sisältyvät kesäkuussa 2001 voimaantulleeseen sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen 401/2001. Talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ovat tässä asetuksessa muutamaa poikkeusta lukuunottamatta samat kun edellä mainitussa suuria yksiköitä koskevassa asetuksessa.

Katso myös

Avainsanat

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

  • Talousveden laatu 2007
  • Talousveden laatu 2008
  • Talousveden laatu 2009 raportti
  • Talousveden laatu 2009 liitteet
  • STM:n asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista
  • STM:n asetus pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista
  • Direktiivi 98/83/EY

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>