Kilometrikorvaus AM 2012

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Avoin arviointi
MITÄ TÄLLÄ SIVUSTOLLA TEHDÄÄN:

1.3.2012 voimaan astunut kansalaisaloitelaki antaa kansalaisille mahdollisuuden viedä omia lakiehdotuksiaan eduskunnan käsiteltäväksi. Käsittely edellyttää 50000 allekirjoitusta, ja ehdotusten laadukkuudesta riippuun kuinka vakavasti otettavia ne ovat. Avoimen Ministeriön asiantuntijat yhteistyössä kansalaisten ja virkamiesten kanssa arvioivat lakiehdotusten perusteita. Tälle sivustolle koostetaan kaikille avoin arviointi, jossa haetaan perusteltuja vastauksia kysymykseen pitäisikö kilometrikorvauksia kohtuullistaa ja jos kyllä, niin kuinka?


TAVOITE:

Avoimen Ministeriön lakialoiteet kerätään 1.3 avattuun Avoin Ministeriö -palveluun. Aloitteilla voi olla kolme eri statusta: (1) ideavaihe (2) luonnosvaihe (3) valmis kansalaisaloite. Vaiheessa (1) kerätään kommentteja ja näkemyksiä niin kansalaisilta kuin asiantuntijoiltakin. Näiden perusteellä päätetään nouseeko ideavaiheen aloite luonnosvaiheeseen, jolloin juristit muokkaavaat esityksen lakitekstin muotoon ja pyytävät myös sertifioiduilta asiantuntijoilta lausuntoja kuten virallisessakin lainvalmisteluprosessissa. Kilometrikorvausten kohtuullistamisesitys on nyt ideavaiheessa. Tavoitteena on löytää perustelut oikeudenmukaiselle käytännölle kilometrikorvausten suhteen. Jos hyviä perusteluja löytyy, ne kirjataan luonnosvaiheessa (2) lakiesityksen perusteosaan.


KUINKA VOIN OSALLISTUA:

 • Kuka tahansa voi osallistua.
 • Jos et halua rekisteröityä, voit kommentoida arviointia sivun alalaidasta löytyvää kommenttipainiketta käyttämällä
 • Rekisteröityneet käyttäjät (ks. sivun oikea yläkulma) voivat muokata sivustoa kuten Wikipediassa. Nimimerkin käyttö on sallittua.
 • Jos et halua kommentoida wikiin, voit myös lähettää sähköpostilla havaintosi ja kommenttisi osoitteeseen kanslia(at)avoinministerio.fi


Lyhyt johdatus avoimeen arviointiin

Tutkimuskysymyksen avoimeen arviointiin voivat osallistua kaikki asiasta kiinnostuneet henkilöt, eturyhmät sekä virkamiehet. Työskentelytilana käytetään Opasnet-ympäristöä, joka toimii pitkälti analogisesti avoimen tietosanakirjan Wikipedian tapaan.

Avoin arviointi pyrkii tuottamaan selkeän vastauksen tutkimuskysymykseen. Tyypillisesti kysymystä voidaan lähestyä monesta eri suunnasta, kuten esimerkiksi verotuksen, elinkeinonharjoittamisen, luontoarvojen ja juridisen konsistenssin näkökulmista. Arvioinnin onnistuminen riippuu monista tekijöistä, kuten saatavilla olevan lähtödatan määrästä, osallistujien kompetenssista ja panoksesta, tutkimusongelmaan liittyvien arvojen välittymisestä käytettäviin päätöksentekomalleihin jne.

Tutkimuskysymys voi myös poikia uusia arviointeja, joita tarvitaan johonkin osakysymykseen vastaamiseen. Vaikka vastauksia arvioinnin kohteena olevaan kysymykseen voidaan parannella ikuisesti, täytyy lainvalmistelun osana käytettäville arvioinneille asettaa takaraja. Tämä arvointi jatkuu toistaseksi. Jatkosta päättää Avoimen Ministeriön ohjausryhmä myöhemmin. Mikäli arviointiprosessi tuottaa selkeän tuloksen, se kirjataan lakiesityksen liitteeksi. Arviointiprosessissa tuotettu materiaali jää Opasnettiin myöhemmin hyödynnettäväksi, esimerkiksi tilanteessa että arviointia päätetään jatkaa jossain muussa yhteydessä, vaikkapa laajemman veropoliittisen muutosesityksen osana.


Tiivistelmä voimassa olevasta kilometrikorvauskäytännöstä

Verohallinnon päätös [1] verovapaista matkakustannusten korvauksista v. 2012 olennaisin osin (9§) alla:

Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät ovat: Korvauksen enimmäismäärä (autolle) on 45 senttiä kilometriltä, jota korotetaan

 • 7 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä
 • 11 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä
 • 21 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä
 • 3 senttiä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri
 • 3 senttiä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
 • 9 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta

Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana, korotetaan 1 momentissa tarkoitettujen korvausten enimmäismääriä 3 senttiä kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden.

Jos palkansaaja, jolla on Verohallinnon luontoisetujen laskentaperusteita koskevassa päätöksessä tarkoitettu auton käyttöetu, käyttää tällaista autoa työmatkan suorittamiseen ja maksaa itse tästä matkasta aiheutuvat polttoainekulut, hänelle korvattavien polttoainekulujen enimmäismäärä on 12 senttiä kilometriltä.

Verohallinnon laskentaperusteet

Kulukorvausasian neuvottelukunnan pöytäkirjat liitteineen vuosilta 2006-2011 on saatavissa alla olevasta linkistä. Tärkeimmistä kilometrikorvauskäytännön perusteista koostetaan tiivistelmä. Hallituksen kehysriihi on tehnyt asiasta päätöksen, jonka mukaan korvauksille tulee kilometrimääräinen katto, jonka jälkeen korvaus pienenee huomattavasti [2].

Tiedosto:Km-korvaus-laskelmat VM.pdf


Tutustu ratkaisuvaihtoehtoihin

Jotta arvioinnin osallistujien ja kiinnostuneiden lukijoiden olisi helpompi suorittaa vertailuja erilaisten kulukorvausvaihtoehtojen välillä, on tarkemmin tutkittuja vaihtoehtoja kerätty alla olevaan listaan. Vaihtoehtoiset kulukorvauspolitiikat on nimetty lyhenteillä VE-1 - VE-5. Vaihtoehtojen määrä voi lisääntyä arvioinnin edistyessä.

VE-1 Ny­ky­käy­tän­tö: Se­kä käyt­tö­kus­tan­nuk­set et­tä pää­o­ma­kus­tan­nuk­set kor­va­taan ve­ro­va­paas­ti (45 snt/km).
VE-2 LVM:n kaa­vai­le­ma eh­do­tus: Se­kä käyt­tö­kus­tan­nuk­set et­tä pää­o­ma­kus­tan­nuk­set kor­vataan. Ny­kyi­nen kor­vaus­ta­so pu­to­aa ta­sol­ta 45 snt/km ta­sol­le 43 snt/km ki­lo­met­ri­kat­toon 15000 km as­ti, min­kä jäl­keen kor­vaus­ta­so pie­ne­nee (o­le­tus 25 snt/km [3])
VE-3 LVM:n eh­do­tus o­mil­la pa­ra­met­reil­la: Ku­ten LVM:n eh­do­tus, mut­ta mää­ri­tät o­man ki­lo­met­ri­kat­to­si ja sen jäl­kei­sen ki­lo­met­ri­kor­vauk­sen suu­ruu­den (voi ol­la pie­nem­pi tai suu­rem­pi kuin ny­kyi­nen).
VE-4 Pelk­kien käyt­tö­kus­tan­nus­ten kor­vaus: Pää­o­ma­ku­lu­ja ei kor­va­ta. Al­la e­si­tet­tä­vät vi­su­a­li­saa­ti­ot o­soit­ta­vat et­tä tä­mä vaih­to­eh­to voi­daan to­teut­taa säi­lyt­tä­mäl­lä ny­kyi­sen suu­rui­nen ki­lo­met­ri­kor­va­us mut­ta kor­vaa­mal­la e­nin­tään puo­let ko­ko­nais­lii­ken­ne­suo­rit­tees­ta.
VE-5 Jo­kin muu kor­vaus­käy­tän­tö: A­lem­pa­na tie­dus­te­lem­me o­maa eh­do­tus­ta­si kor­vaus­käy­tän­nök­si.


Tutki kulukorvausten vaikutuksia

Täyt­tä­mäl­lä tie­dot al­la o­le­viin kent­tiin ja klik­kaa­mal­la nap­pi­a "Vi­su­a­li­soi tu­lok­set" voit tut­kia mil­lai­set o­vat ny­kyi­sen ja vaih­to­eh­tois­ten ki­lo­met­ri­kor­vaus­käy­tän­tö­jen vai­ku­tuk­set o­maa­si ja yh­teis­kun­nan ra­ha­pus­siin. Ko­kei­le e­ri ar­vo­ja va­paas­ti (tie­dot ei­vät tal­len­nu mi­hin­kään). Vi­su­a­li­soi­mal­la po­li­tiik­ka­vaih­to­eh­to­ja voit hah­mot­taa e­ri vaih­to­eh­to­jen hy­vi­ä ja huo­no­ja puo­li­a. Jos ha­lu­at syöt­tää yk­si­tyis­koh­tai­sem­paa tie­to­a kus­tan­nus­las­ken­taa var­ten voit käyt­tää myös o­heis­ta laskuria.

Valitse ajanjakson pituus (auton pitoaika 1-7 vuotta):

VE-1 – VE-4: Uuden auton hinta tai vanhan jäännösarvo (euroa):

VE-1 – VE-4: Kokonaisliikennesuorite (0 - 40000 km/vuosi):

VE-1 – VE-4: Kilometrikorvattava osuus liikennesuoritteesta (%):

VE-3: Ki­lo­met­ri­kat­to (km):

VE-3: Kilo­met­ri­kor­vaus ki­lo­met­ri­ka­ton y­lit­tä­väl­le lii­ken­ne­suo­rit­teel­le (euroa/km):

+ Näytä koodi

Jaa ratkaisusi muiden kanssa

Kun olet löytänyt suosikkivaihtoehtosi eri kulukorvausvaihtoehdoista (ks. yllä) voit jakaa suosikkimallisi parametreineen muiden käyttäjien kanssa avoimena datana. Eri vaihtoehtoja kuvaa erilainen määrä parametrejä, jotka kerätään otsikon Ehdotuksesi alla. Jos haluat, voit myös tallentaa tietokantaan oman vuosittaisen liikennesuoritteesi ja montako prosenttia siitä on kilometrikorvauksen piiriin kuuluvaa ajoa. Nämä tiedot kerätään otsikon Taustatietosi alla, ja niitä hyödynnetään kerättäessä statistiikkaa siitä, kuinka suosikkipolitiikkavaihtoehdot korreloivat vastaajan liikennesuoritteen kanssa.

Ehdotuksesi

Millaista kilometrikorvauskäytännöä haluaisit käytettävän:

Aseta kilometrikattosuosituksesi (km) jos valitsit yllä vaihtoehdon VE-3:

Aseta kilomet­ri­kor­vaus­suo­si­tuk­se­si ki­lo­met­ri­ka­ton y­lit­tä­väl­le lii­ken­ne­suo­rit­teel­le (euroa/km) jos va­lit­sit yl­lä vaih­to­eh­don VE-3:

Ehdota omaa kulukorvauspolitiikkaasi (lyhyt vapaamuotoinen kuvaus) jos valitsit yllä vaihtoehdon VE-5:

Taustatietosi

Kokonaisliikennesuoriteesi (km/vuosi):

Kilometrikorvattava osuus liikennesuoritteestasi (%):

+ Näytä koodi


Muiden käyttäjien vastauksiin voi tutustua graafisesti vastaamalla kysymyskenttiin ja painamalla yllä nappia Tallenna ja visualisoi tulokset. Voit myös imuroida vastausdatan csv-tiedostoformaatissa klikkaamalla alla linkkiä Näytä tulokset Näytä tulokset.

Vaikutusanalyysin aihepiirit

Alla olevaan listaan on kerätty näkökohtia, joiden tutkimista pidetään tärkeänä lakiehdotuksen perusteluosaa varten. Osa näkökohdista on tiivistetty julkisesta keskustelusta. Voit lisätä omat ehdotuksesi listaan. Äärellisistä resursseita johtuen ei kaikkea voida tutkia joten karsintaa tullaan suorittamaan käytössä olevien resurssien puitteissa. Osaa listatuista aiheista on jo ollut tutkimuksen kohteena ja tuloksia esitellään alempana

 • Vaikutukset yksityisautoiluun
 • Vaikutukset yrityksiin
 • Kilometrikustannusten pienentämisen vaikutus kokonaisverokertymään
 • Ympäristövaikutukset
 • Väärinkäytön laajuus
 • Vertailunäkökohdat (hyödyt ja haitat eri eturyhmille, kuinka hyväksyttäviä eri ratkaisuehdotukset ovat, kuinka todennäköisesti niitä tullaan noudattamaan, voidaanko niitä valvoa käytännössä jne.)
 • Kerrannaisvaikutusten arviointi tukiviidakossa (tarkoituksena ei ole tehdä laaja-alaista remonttia verolainsäädäntöön, toistaiseksi täytynee tyytyä vain karkeaan arvioon)
 • Muuta...


Vaikutukset yksityisautoiluun

Tulokset Autoliiton kustannuslaskurista

Tutkitaan paljonko pääoma- ja käyttökustannuksia tulee eri hintaluokkien ajoneuvojen käyttämisestä työnantajan ajoihin ja omiin ajoihin eri liikennesuoritteilla. Tutkitaan ensin sitä, kuinka käyttökustannukset on peitettävissä kilometrikorvauksella korkeahko hintaluokan uudessa autossa, jonka tarkemmat, Autoliiton laskurista saadut tyyppitiedot on esitetty alla.Näillä tiedoilla on laskettu käyttökustannusten ja km-korvausten erotus eri liikennesuoritteille (eli vuodessa ajetulle kilometrimäärälle) ja korvattavien ajojen osuudelle (montako prosenttia kokonaisliikennesuoritteesta on kilometrikorvattavaa ajoa). Tulokset on esitetty alla neljälle eri auton pitoajalle: 2v, 3v, 4v ja 7v.


Käyttökulujen ja km-korvauksen erotus euroina pitoajalta 2 v
Käyttökulujen ja km-korvauksen erotus euroina pitoajalta 3 v


Käyttökulujen ja km-korvauksen erotus euroina pitoajalta 4 v
Käyttökulujen ja km-korvauksen erotus euroina pitoajalta 7 v


Kuvissa x-akseli kertoo ajettujen kilometrien määrän vuodessa (0-40000 km s.e. 0.0 vastaa 0 km ja 1.0 vastaa 40000 km) ja y-akseli kilometrikustannuskorvausten piiriin kuuluvien ajokilometrien osuudeen kaikista ajetuista kilometreistä (0-100% s.e. 0.0 vastaa 0% ja 1.0 vastaa 100%). Tulokset eri pitoajoille ovat kaikki samankaltaisia värijakaumaltaan, joka kertoo käyttökustannusten ja kilometrikorvausten erotuksen euroina koko pitoajalta, tärkeimpänä erotuksena skaala (euroissa), jonka ilmaisee kuvissa oikealla oleva palkki. Punainen väri tarkoittaa sitä että autoilija jää miinukselle ja sininen sitä että hän nettoaa kilometrikorvausten avulla käyttökustannuksia suuremman määrän (ts. negatiivinen tappio = voitto).

Kokonaiskustannukset saadaan laskettua kaavasta: Kokonaiskulut = pääomakulut + käyttökulut - kilometrikorvaus. Koska pääomakulut ovat kiinteitä koko käyttöajalta, nostavat ne ainoastaan nollatasoa yllä olevissa kuvissa vakioarvolla. Pääomakulut pitoajoille 2v 21246 €, 3v 30061 €, 4v 37964 € ja 7v 57467 €. (Huom: Autoliiton laskurin antamat arvot pääomakuluille riippuvat hieman laskenta-ajankohdasta).


Vaikutukset yrityksiin

 • Toistaiseksi määrittämättä


Vaikutukset verokertymään

 • Toistaiseksi määrittämättä


Vaikutukset luontoon

 • Määritys kesken
 • Kokonaiskasvihuonepäästöjen laskennassa hyödynnetään Tilastokeskuksen dataa keskimääräisistä liikennesuoritteista.
 • Huom: Valmistajan ilmoittamat kulutuslukemat poikkeavat huomattavasti ajossa mitatuista. [4]


Vaikutukset lainsäädäntöön

 • Toistaiseksi määrittämättä


Katso myös


Viitteet