Keskustelu:Suomalaiset ydinvoimalat

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Ympäristövaliokunnan lausunto ydinvoimasta 15.6.2010

 • Kokonaiskapasiteetin toteutumisesta riippuen ydinvoimalla tuotettaisiin tulevina vuosikymmeninä 40-60 prosenttia Suomen sähköntarpeesta. Energiaomavaraisuuden saavuttaminen ja tuontisähköriippuvuuden katkaisemisella on merkittävä teollisuuspoliittinen vaikutus suotuisan investointiympäristön osatekijänä.
 • Ydinvoimalaitosten arvioitu käyttöikä on 60 vuotta. Nykyiset ydinvoimayksiköt vasta rakenteilla olevaa Olkiluoto 3 -yksikköä lukuun ottamatta poistunevat käytöstä viimeistään 2030- ja 2040-luvuilla.
 • Uudet yksiköt rakennetaan kestämään epätodennäköisiksi arvioidut äärimmäiset sääolot, kuten ilmastonmuutoksesta johtuva merenpinnan nousu ja sen vaihtelu, myrskyt ja lämpötilan nousu, sekä maanjäristyksen mahdollisuus. Lisäksi yksikössä otetaan erityisesti huomioon tahallisten vahingoittamistoimien mahdollisuus, muun ohella lentokoneen törmäys laitokseen.


Tulevaisuusvaliokunnan lausunto ydinvoiman lisärakentamisen käsittelystä eduskunnassa

 • Tulevaisuusvaliokunta pitää tärkeänä saamansa tiedon perusteella, että yhtiöt, joille valtioneuvosto on ehdottanut luvan myöntämistä ydinvoiman rakentamiseen, ovat riittävässä määrin varautuneet olemassa olevan lainsäädännön mukaisesti ydinvoiman tuotannon riskeihin Suomessa pitkällä aikavälillä. Arvioitaessa vaikutuksia, jotka ydinjätteen loppusijoittamisen tavoin tulevat ajankohtaisiksi vasta noin 40 vuoden kuluttua, on välttämätöntä varautua erilaisiin ratkaisuihin.
 • Saadun selvityksen mukaan Suomessa varaudutaan ydinvoimalaitosten elinkaareen suunnitelmallisesti sekä teknisesti että taloudellisesti. Olemassa oleville ydinvoimalaitosyksiköille on olemassa käytöstä poistosuunnitelmat ydinenergialain vaatimusten mukaisesti. Käytöstä poistoa varten on rahastoitu varat valtion ydinjäterahastoon, ja tehdyillä kustannusarvioilla varmistetaan niiden riittävyys. Suunnitelmissa on varauduttu alustavasti myös Olkiluoto 4:n käytöstä poistoon ja purkujätteen sijoitukseen.
 • Ydinvoiman käytön viimeinen vaihe eli ydinvoimajätteiden loppusijoittaminen on erityisen tärkeä ja vaativa tehtävä. Ydinjätteen loppusijoittaminen tulee tarpeelliseksi noin 40 vuoden kuluttua ydinvoimalan käyttöönotosta.. Loppusijoituksen todella pitkän aikavälin riskeistä esille on noussut jääkausi, jonka arvioidaan tulevan Suomeen ainakin kerran seuraavien sadantuhannen vuoden sisällä. Vastaavanlaisia uhkia ovat maanjäristys ja kallioperän siirrokset.
 • Valtioneuvosto teki vuonna 2000 periaatepäätöksen ydinvoimalaitosyksiköiden Loviisa 1 ja 2 sekä Olkiluoto 1 ja 2 käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksesta Posivan ehdottamalla tavalla. Eduskunta vahvisti päätöksen seuraavana vuonna. Päätöksen jälkeen Posiva valitsi loppusijoituspaikaksi Olkiluodon. Vuonna 2002 valtioneuvosto ja eduskunta laajensivat päätöksen koskemaan myös Olkiluoto 3-ydinvoimalaitosyksikön polttoainetta.
 • Neljännen sukupolven reaktoreiden suunnittelun yleisinä tavoitteina on luotettavuus, kestävän energiantuotannon rakentaminen, taloudellisuus ja ydinasemateriaalin leviämisen estäminen.

Jyrki Katainen, Kokoomus

 • Tämän lisäksi uudempi ydinvoimakapasiteetti on vanhempaa luotettavampaa. Fortumin kaksi voimalaa tulevat käyttöikänsä päähän ensi vuosikymmenen lopussa. Yhdellä nykyaikaisella voimalalla voi korvata kahden vanhan tuotannon. Rakennusluvan antaminen Fortumille ei siis lisää ydinvoimaloiden määrää Suomessa, vaan jopa vähentää sitä.
 • Kataisen koko mielipide luettavissa täältä

WWF Suomi

 • Kuudennen ydinvoimalan laskennallinen sähkönlisäys voidaan korvata 6–10 vuoden kuluessa tehtävillä konkreettisilla toimenpiteillä, jotka tulee käynnistää välittömästi.
 • WWF:n malli voidaan toteuttaa järkeistämällä kuluttajasektorin sähkön käyttöä sekä lisäämällä bioenergian ja tuulivoiman käyttöä
 • "Jos Suomi rakentaisi kuudennen ydinvoimalan, yli puolet sähköstämme tuotettaisiin ydinvoimalla".

Greenpeace

 • Suomeen ollaan rakentamassa nykyisten neljän ydinreaktorin lisäksi yhtä ja suunnitellaan kolmesta neljään uutta.
 • Näiden suunnitelmien toteutuminen moninkertaistaisi ydinvoiman riskit, mutta ei juuri auttaisi ilmastopäästöjen vähentämisessä
 • Täysin riskitöntä ydinvoimalaa ei ole olemassa. Ydinonnettomuus toimivassa ydinvoimalassa on mahdollinen, mutta sen todennäköisyyden katsotaan olevan niin pieni, että ydinvoiman käyttö on silti hyväksyttävää. Todennäköisyyslaskelmissa on kuitenkin mahdotonta ottaa huomioon eri tekijöiden yhteisvaikutusta.
 • Olkiluoto 3 -hankkeessa kireä hinta ja aikataulu ovat saaneet laitostoimittajan toistuvasti tinkimään turvallisuudesta – näin todennäköisesti tapahtuisi myös uusissa hankkeissa.
 • Suomalaiset ydinvoimayhtiöt valmistelevat korkea-aktiivisen ydinjätteen hautaamista Olkiluodon kallioperään Rauman lähelle. Menetelmä on kopioitu Ruotsista ja perustuu siellä 1970-luvulla tehtyyn tutkimustyöhön. Ydinteollisuudella oli kiire löytää tapa päästä eroon ydinjätteestä, sillä ydinjätteiden riskit ovat suomalaisille tärkein syy vastustaa ydinvoimaa.

STUK

 • Suomessa on sähköntuotannossa neljä ydinvoimalaitosyksikköä. Kaksi niistä on Eurajoen Olkiluodossa ja kaksi Loviisassa. Suomen ainoa tutkimusreaktori on Espoon Otaniemessä.
 • Suomen viides ydinvoimalaitosyksikkö on rakenteilla Olkiluodossa. Lisäksi on aloitettu kolmen uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisen suunnittelu.
 • Säteilyturvakeskus valvoo ydinlaitosten turvallisuutta. Valvonta perustuu ajan tasalla olevaan säännöstöön, kattavaan tarkastustoimintaan ja säännölliseen turvallisuuden uudelleenarviointiin.

Suomen luonnonsuojeluliitto

 • Ydinvoimaloiden hyötysuhde on noin 35%. Loput energiasta johdetaan Suomen reaktoreissa mereen. Uusien reaktorihankkeiden YVA-selostuksissa on lämmittävä vaikutus käsitelty puutteellisesti - erityisesti hiilidioksidin liukoisuustarkastelut puuttuvat kokonaan.

Kansanedustajaehdokkaiden 2011 näkemykset Fortumin ydinvoimaluvasta

Miten keskusteluja luetaan ja käydään

Faktakeskustelu: .
Aloitusväite: Keväällä 2010 hallitus myönsi kaksi ydinvoimalalupaa. Kolmas hakija Fortum jäi ilman, mutta toivoo saavansa seuraavalta hallitukselta luvan Loviisan voimalan kahden reaktorin korvaamiseksi. Fortumille pitää myöntää lupa.

Lopetusväite: Ratkaisua ei ole vielä löytynyt eikä keskustelu ole loppunut.

(Kunhan keskustelu ratkeaa, lopetusväite pitäisi päivittää tähän keskusteluun viittaaville sivuille.)

Väittely:

Puolustavat puheenvuorot

Puheenvuorot 1-100

2 jos tarvetta on energialle omaan käyttöön, niin kyllä. Suosisin kuitenkin ensisijaisesti uusiutuvia energiamuotoja. --Kansanedustajaehdokas Mervi Karinkanta (PS, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
4 Ilman muuta lupa on myönnettävä, jos vanhaa tekniikkaa korvataan uudella. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jari Aalto (VAS, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
5 Jos tarve vaatii ja jos sillä on sähkön hintaan alentava vaikutus, niin kyllä, mutta jos sillä tehdään vain bisnestä, niin ei tarvitse. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Alpo Ylitalo (PS, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
6 Nimenomaan korvaamaan Loviisa 1 ja 2. --Kansanedustajaehdokas Björn Månsson (RKP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
7 Ydinvoima on loppupeleissä edullista ja turvallista sähköä varsinkin Suomelle. --Kansanedustajaehdokas Johan Bäckman (STP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
8 Valtion on luotava edellytykset myös omalle energiayhtiölleen. Kansantaloutemme kannalta kysymys on työstä, toimeentulosta ja maamme kilpailukyvystä --Kansanedustajaehdokas Matti Saarinen (SDP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
9 Ydinvoiman rakentaminen tuo työtä ja rahaa Suomeen. On estettävä pääurakan joutuminen ulkomaisille yrityksille. --Kansanedustajaehdokas Niina Männistö (IPU, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
10 Energiaomavaraisuus on tärkeä osa maamme turvallisuutta ja vakavan ydinvoimalaonnettomuuden riski on erittäin pieni ja ydinvoima on verrattuna esim. hiilivoimaan sangen puhdas tapa tuottaa energiaa esim. hiilivoimaan verrattuna. Loviisan kahden reaktorin korvaamista yhdellä uudella voidaan pitää vielä hyväksyttävänä, mutta ydinvoima ei saa haitata bioenergia tekniikan kehittämistä. Tavoitteena tulee olla, että jatkossa energia tuotetaan täysin bioenergialla. --Kansanedustajaehdokas Tero Järvelä (PS, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
11 Suomen tulisi olla nykyistä vähemmän riippuvainen ulkoisesta tuontienergiasta ja pyrkiä omavaraisuuteen. Tämä on myös huoltovarmuuskysymys. Japanin luonnonmullistuksen seurauksena ydinvoimatuotannon turvallisuuskysymyksiin tulee kiinnittää Suomessa entistä enemmän huomiota. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jaakko Kekoni (KOK, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
12 Ydinvoima voi korvata vanhenevat ja saastuttavat hiilivoimalat tavalla jota esim. tuulivoimala ei voi. Nykytekniikalla toteutettuna ydinvoimala on puhtain ja toimintavarmin tapa tuottaa sähköä Suomessa. Mielummin tuotamme sähkön kotimaassa kuin ostamme sen ulkomailta. Suomi ei myöskään ose maanjäristys- tai tsunamialuetta. Japania kohdanneet kriisit eivät saa vaikuttaa omaan pätöksentekoomme. --Kansanedustajaehdokas Kari Mäkelä (KOK, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
14 Toivoisin, että ydinvoimaa ei tarvitsisi lisätä. Tässä vaiheessa kuitenkin näyttää sille, että tarvitsemme korvaavan reaktorin mahdollistamaan omavaraisuutemme sähköntuotannossa. Muussa tapauksessa joudumme tuomaan ydinsähköä rajan takaa ja parempi, että tuotamme sitä itse valvotusti. Toki turvallisuusriskit pitää selvittää ennen luvan myöntämistä. Uusiutuvien energiantuotantotapojen kehitykseen pitää panostaa voimakkaasti. Mikäli saamme tuotetuksi riittävästi sähköä uusiutuvilla keinoilla ei uusia reaktoreita tulevaisuudessa tarvitse ehkä rakentaa. --Kansanedustajaehdokas Marika Kirjavainen (KOK, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
16 Suomeen tarvitaan sähköä lisää. Teollisuus ja yksityinen kulutus tarvitsevat edullista ja luotettavaa toimitusta. Ydinvoimalla tuotettua sähköä tuodaan Venäjältä, jossa turvallisuus tai henkilökunnan luotettavuus ei ole Suomea paremmalla tolalla. Ovatko Venäjän laitokset turvallisuudeltaan suomalaisia parempia? Loviisan vanhat laitokset on rakennettu noin 30 vuotta sitten, ja ne suunniteltu jo paljon aikaisemmin. Uusi ja korvaava tekniikka on turvallisempaa meille. Tekniikassa on menty eteenpäin. Otetaan 1970-luvun auto ja 2011 auto ja arvioidaan niden ominaisuuksia ja turvallisuutta. Kolaritilanteessa olen mielummin matkustajana uudemmassa autossa. Tarvitsemme suuria rakennuskohteita talouden eteenpäin viemiseen. Asialla on merkitystä työllisyydelle. --Kansanedustajaehdokas Pekka Tiusanen (PS, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
17 Tarvitsemme edelleen päästötöntä ja kohtuuhintaista energiaa, jotta säilytämme kilpailukykymme ja osallistumme osaltamme myös ilmastotalkoisiin Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Olli Nepponen (KOK, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
18 En kannata lisää uusien voimaloiden lupapäätöksiä. Nyt päätetyt kaksi saavat riittää. Sen sijaan olen valmis harkitsemaan vanhojen voimaloiden korvaamislupia, mikäli maamme energiaomavaraisuus siitä paranee. --Kansanedustajaehdokas Mirja Vehkaperä (KESK, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
20 Muutenkin kannatan luvan myöntämistä jokaiselle hakijalle, joka täyttää turvallisuus- ym. vaatimukset. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Oula Lintula (M2011, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
21 Ydinvoimaa voidaan rakentaa lisää mutta sitä ei pidä tukea millään tavoin verovaroin, aivan kuten mitään muitakaan yrityksiä ei pitää tukea verovaroin. --Kansanedustajaehdokas Jouni Flemming (PIR, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
22 Jos korvataan vanhentunutta tekniikkaa. Lisäksi Suomen tulisi olla mahdollisimman omavarainen sähköntuotannossa. Sähkön hinnalle asetettava katto. --Kansanedustajaehdokas Kaj Turunen (PS, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
23 Japanin äskettäisistä tapahtumista huolimatta ydinvoima on tällä hetkellä Suomelle paras vaihtoehto. Tulevaisuudessa kannattaa toki panostaa enemmän esim. biokaasuun ja muuhun uusiutuvaan energiaan. Ydinvoimasta voitaisiin tietysti myös järjestää sitova kansanäänestys. --Kansanedustajaehdokas Jari Leino (M2011, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
25 Oma riittävä energiantuotanto on maan huoltovarmuuden kannalta tärkeää. --Kansanedustajaehdokas Seppo Lintunen (M2011, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
28 Pitäähän meillä turvata teollisuuden sähkön tarve ja eikös sähkön suhteen pitäisi päästä omavaraisuuteen. --Kansanedustajaehdokas Seppo Leskinen (PS, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
29 Jotta maamme voi sitoutua sille asetettuihin päästörajoituksiin, on ydinvoiman lisärakentaminen ainoa järkevä ja mahdollinen vaihtoehto. Samalla pääsemme eroon siitä, että ostamme sähköä maanmme ulkopuolelta, eli saavutamme omavaraisuuden sähköntuotannon suhteen. Ydinvoiman lisärakentamisen ohella meidän tulee markkinoida erityisesti aurinkoenergian käyttöä vapaa-ajan asuntojen asumismukavuuden ja turvallisuuden lisääjänä ja myös maatilojen ja muidenkin asuinkiinteistöjen siviilkrisiiajan varavoimana. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jyrki Haapala (KOK, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
30 Suomalainen energiaomavaraisuus ja kansainvälinen kilpailukyky edellyttävät meiltä varautumista Loviisan reaktorien korvaamiseen. --Kansanedustajaehdokas Anna Helin (KOK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
31 Fortumin tulisi saada korvaava lupa hyvissä ajoin ettei Suomen sähkötase pääse notkahtamaan. --Kansanedustajaehdokas Ville Toivanen (KESK, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
32 Kyllä,mutta vain todelliseen tarpeeseen.Turvataksemme tulevaisuudessa energian omavaraisuutemme. --Kansanedustajaehdokas Timo Räihä (KD, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
33 Ydinvoimaan ei tule tuudittautua missään vaiheessa, eikä sitä tule pitää kuin korkeintaan siirtymävaiheen ratkaisuna. Lisäksi ydinvoimaloiden rakennuslupien edellytyksenä sähköyhtiöiltä on poistettava kaikki epäreilut erioikeudet, kuten oikeus vaatia yksityisiä kansalaisia myymään itse tuottamansa ylimääräisen sähkön. --Kansanedustajaehdokas Jiri Keronen (M2011, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
34 Ydinvoima on turvallinen ja vähäpäästöinen tapa tuottaa energiaa. Se, että Japanin 60:stä ydinvoimalasta esiintyy kolmesta ongelmia ei riitä kuin blogikirjoituksen aiheeksi vihreille. Suomessa, jonka maavarat ovat olemattomat ja valtiontalous velkainen, voidaan lisätuloja saada ydinvoiman viennistä. Voimalat täytyy kuitenkin rakentaa osaavalla kotimaisella työvoimalla. Olkiluodon kohdalla tapahtunut työehtojen polkeminen ei saa toistua. --Kansanedustajaehdokas Sanna Onkamo (M2011, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
36 Sähköntuotannon omavaraisuus on hyvä asia! Ennemmin Ydinvoimaa, kuin hiilivoimaa. --Kansanedustajaehdokas Petrus Taskinen (PIR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
38 Ydinvoima on tällähetkellä kaikkein vähäpäästöisin energiamuoto. Suomen tulisi myöntää ydinvoimaluvat kaikille hyville, yksityisellä rahalla toimiville hakijoille, ja keskittää omat varansa uusien energiamuotojen tutkimiseen ja tukemiseen. --Kansanedustajaehdokas Martti Munne (M2011, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
39 Valtion olisi pitänyt myöntaa omalle yhtiölleen lupa jo 2010 varsinkin kun kysymys on korvausinvestoinnista Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Risto Kuisma (SDP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
41 Loviisan uusimisen yhteydssä on selvitettävä mahdollisuus hukkalämmön hyödyntämiseen pääkaupunkiseudun kaukolämpönä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Karri Ollila (PS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
43 Kannatan kotimaista ydinvoimaa. On paljon järkevämpää tuottaa ydinsähkö itse, kuin tuoda sitä esimerkiksi Venäjältä. Monesta huonosta energiantuotannon muodosta ydinvoima on vähiten huono. Kylmä ja pimeä maa tarvitsee paljon energiaa talouden ja teollisuuden pyörittämiseen. Kun seuraavia ydinvoimaloita rakennetaan, on Fukushiman tapauksesta otettava opiksi kaikki mahdollinen ydinturvallisuuteen liittyvä. www.juhanimonkkonen.fi --Kansanedustajaehdokas Juhani Mönkkönen (PS, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
44 Ydinvoima on ympäristöystävällisin ja kustannustehokkain energiatuotannon muoto. Suomi pitää vapautta tuontienergiariippuvuudestaan. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Susanna Koski (KOK, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
45 Uusien reaktorien on paras tapa parantaa ydinvoiman turvallisuutta, sillä uudet voimalat varmistavat kapasiteetin riittämisen paitsi hiilivoimaloiden, myös vanhojen ydinvoimaloiden alasajamisen jälkeenkin. --Kansanedustajaehdokas Matti Eskelinen (PIR, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
46 Lopullisesti otan kantaa Fortumin lupahakemukseen, kun minulle on selvitetty kaikki ratkaisuun liittyvät taustatiedot. Ilman niitä olen erittäin kriittinen. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Kauko Tuupainen (PS, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
47 On tärkeää että Suomen teollisuudella on mahdollista saada kotimaista energiaa kilpailukykyiseen hintaa. Toki valtion pitää kannustaa käyttämään ja investoimaan uusiutuvaan energiaan. --Kansanedustajaehdokas Joel Salmela (KD, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
48 Energia on ihmisen elämän perustarve. Tarvitsemme lämpöä, sähköä ja polttoaineita kaikkialla. Energian tarve korostuu Suomessa kylmien talvien sekä harvaan asutun maan, pitkien välimatkojen ja energiaintensiivisen teollisuutemme vuoksi. Siksi tarvitsemme toimivaa ja vastuullista energiapolitiikkaa, joka turvaa yhteiskuntamme elinvoimaisuuden nyt ja tulevaisuudessa. Kotitaloudet, palvelut, julkinen sektori ja liikenne ovat avainasemassa energian säästötavoitteiden saavuttamisessa. En ole järin innostunut ydinvoimasta, mutta joudumme harkitsemaan ainakin yhtä uutta lupaa, jos halumme pysyä kaavailtujen päästövelvoitteiden puitteissa. Mahdollisimman puhtaan, riippumattoman ja kohtuuhintaisen energian saanti on turvattava. Myös muita energiamuotoja on samanaikaisesti kehitettävä. --Kansanedustajaehdokas Leena Mantere (KD, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
49 Asia riippu tietenkin siitä hakeeko Fortum lupaa. Keskeisenä tulevan hallituksen energiapolitiikassa pitää olla vesivoimarakentamisen lisääminen ydinvoiman rinnalla. Kemihaaran ja Kollajan altaat olisi rakennettava sekä vesivoimalaitoksia olisi rakennetta sekä olemassaolevien voimalaitosten toimintaa tehostettava. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Lasse Lehtinen (PS, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
50 Ensin on syytä odottaa Säteilyturvakeskuksen viranomaisselvitystä suomalaisen ydinvoiman turvallisuudesta. Ydinvoimaloiden määrää ei ole tarvetta kasvattaa nykyisestä. Fortumin suhteen 40-vuotta vanhaan teknologiaan perustuvat kaksi voimalaa voisi korvata turvallisimmalla mahdollisimmalla uudella teknologialla, jos lupahakemus tulee ja turvallisuusnäkökulmat sitä puoltavat. --Kansanedustajaehdokas Jyrki Katainen (KOK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
51 En ota vielä kantaa lisäydinvoiman tarpeeseen, sen ratkaisee pitkälti päästökaupparatkaisujen soveltaminen ja kehittyminen, mutta olisi uskomattoman lyhytnäköistä sivuuttaa valtio-omisteinen Fortum toiseen kertaan toimilupia myönnettäessä. --Kansanedustajaehdokas Markus Purdy (PS, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
53 Jos vaihtoehtoina on tuoda ydinenergiaa Suomen ulkopuolelta, niin mieluummin kannetaan itse vastuu ydinvoiman aiheuttamista haitoista. Ja jos vaihtoehtona ovat hiilivapaa Suomi tai ydinvoimavapaa Suomi, niin valitsen hiilivapaan. Jos meillä olisi riittävän tehokas, taloudellinen ja riittävä muu energiamuoto ilman ympäristöhaittoja, niin tottakai se valittaisiin. Mutta näin ei taida olla. --Kansanedustajaehdokas Tiina-Liisa Liukkonen (KOK, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
54 Japanin tsunamin aiheuttamat vahingot ydinvoimaloille ovat järkyttävä muistutus ydinvoimaan sisältyvistä riskeistä. Japanin ydinvoimalat olivat saaneet huomautuksia heikosta varautumisesta maanjäristyksiin. Hallitusten tulee kantaa suurempi vastuu ydinvoimaloiden valvonnasta. Fortumin ydinvoimalupa koskisi vanhentuneen voimalan korvaamista uudella tekniikalla eli lupa annettaisiin vanhan korvaamiseen. Uusi voimala olisi turvallisuustasoltaan parempi. --Kansanedustajaehdokas Sanna Perkiö (KOK, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
55 Tämä edellyttää, että reaktorit ja niitä tukeva tekniikka rakennetaan uudelleen huomioiden Japanin opetukset. --Kansanedustajaehdokas Jukka Kopra (KOK, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
56 Ainakin vanhojen reaktoreiden uusimiseen lupa on myönnettävä josko nyt ihan uusiin "mantteleihin" (lue rakennuksiin) on tarvetta? --Kansanedustajaehdokas Raimo Rönkkö (IPU, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
57 Ensin on kartoitettava uudistuvat luonnonvarat, kuten tuuli, vesi, aurinko, turve ja metsä. Vasta sen jälkeen uraani. Meillä on maaperässä runsaasti uraania ja sen käyttö on ehdottomasti huomioitava. Sotatilan tullessa öljy- ja maakaasuhanat pannaan kiinni ja silloin meidän on oltava omavarainen. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Ritva Puolakka (M2011, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
59 Kyllä, koska tarvitsemme kotimaista energiantuotantoa emmekä saa joutua riippuvaiseksi tuontienergiasta, tuontienergia ei kuitenkaan voi olla sen puhtaampaa kuin kotimaassa tuotettu ydinenergia. --Kansanedustajaehdokas Jarno Siivola (M2011, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
60 Vaikea kysymys olisin mieluumin vastannut en osaa sanoa. HIntakilpailua pitäisi saada, mutta nykyinen hintakilpailu on vain sähköä myyvien yhtöitten hupia pientuloisten kustannuksilla. Sähkön siirtohinnat saatava alemmaksi. --Kansanedustajaehdokas Tapani Lappalainen (KD, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
62 Fortumilla on erittäin paljon alan osaamista, eikä sen ulkopuolelle jättäminen ole sen takia järkevää. Likaa voimalakapasiteettia ei pidä mennä rakentamaan, mutta ei kai niin tulle käymäänkään vaikka Fortumkin pääsisi apajille. --Kansanedustajaehdokas Fred Granberg (RKP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
64 Kyllä, ja lisäksi pitäisi harkita valtiorahoitteisien voimaloiden rakentamista, isommankin määrän verran. Energiapolitiikkamme on naurettavaa pelleilyä. Kun kerran "paha" ydinvoima jo on täällä, niin pannaan sitten koko maa uuteen uskoon, ja rakennetaan lisää ja lisää ydinvoimaa, myydään sähköä muille, laitetaan katujemmekin alle lämmityksiä ja pyritään tuottamaan valtiollisesti halpaa energiaa, jotta Suomi siitä ilostuu ja vaurastuu. Kepulaisten ja vihreiden "energiapolitiikka" on naurettavaa näpertelyä, jossa milloin raiskataan suot, milloin kerätään risuja ja milloin rakennetaan tuulimyllyjä paikkoihin, joissa ei tuule. Lopetetaan pelleily. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Richard Järnefelt (M2011, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
65 Energiaa tarvitaan, jotta sen hinta pysyisi aisoissa. Sähköenergian vienti toisi tuloja Suomeen. --Kansanedustajaehdokas Samuli Riesto (PS, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
66 Jos sähköä tarvitaan Suomessa lisää kannattaa se hankkia ydinvoimalla.Japanin onnettomuudesta huolimatta.. --Kansanedustajaehdokas Tom Lehtinen (KD, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
67 Minusta suomeen tulisi säätää ydinenergialakin lisäys, että kaikkien tulevien voimaloiden on ylitettävä 50% sähköhyötysuhde, jätelämpö voitava hyödyntää tarvittaessa kaukolämpönä ja käytetty ydinpolttoaine käsiteltävä niin, että (kaikki) jäte on vaaratonta 1000:n vuoden kuluessa. Tämän jälkeen lupia tulisi myöntää kaikille riittävän luotettaville tahoille. Tarvittava tekniikka on olemassa, nykyisenlaisia 50-luvun tekniikkaan pohjautuvia uraanisyöppöjä reaktoreita ei tulisi rakentaa laisinkaan. Tarvittaessa luonnonuraani verolle, jotta uraanitaloudellinen tekniikka voitaa kilpailussa. Tulevaisuuden energia tulee olla edullista ja vähäpäästöistä. Höytöreaktoreilla voisimme hävittää nykyisiä ydinjätteitä seuraavat sata vuotta ilman tarvetta lisäuraanin kaivamiseen. --Kansanedustajaehdokas Eerin Rosenström (M2011, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
68 Loviisan kahden reaktorin korvaamisesta yhdellä uudella on syytä tehdä päätös tulevalla hallituskaudella. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Outi Mäkelä (KOK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
69 Ei ole viisasta pyörittää ydinvoimalaa vanheentuneella tekniikalla ja vanhoilla laitteilla. Mutta investointi pitää olla nimeenomaan korvaava ja sijoittua Loviisaan. --Kansanedustajaehdokas Niklas Andersson (KD, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
70 Energiaomavaraisuus on erittäin tärkeä asia Suomelle --Kansanedustajaehdokas Yrjö Hartikka (KD, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
71 Ehdottomasti Fortumille tulee myöntää kolmas voimalalupa Loviisaan. --Kansanedustajaehdokas Sirpa Asko-Seljavaara (KOK, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
75 Ensiksi tulee varmistua lisäenergian tarpeesta tulevaisuudessa. Mikäli vakavasti otettava hakija ilmaantuu, niin lupa voidaan myöntää joko Fortumille tai jollekin muulle hakijalle. Suomen on välttämättä turvattava kohtuuhintaisen ja ympäristöystävällisen perusenergian saanti. Teollisuutemme kilpailukyky on keskeisesti kiinni mm energian hinnasta ja saatavuudesta. Osa tarvittavasta energiasta voidaan tuottaa uusiutuvilla biopolttoaineilla ja vastaavilla. Luonnon kestokyvystä lisäänyvänä toimintana metsissä on kannettava jatkuvasti huolta. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Pauli Partanen (KOK, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
76 Ehdottomasti! --Kansanedustajaehdokas Ari Alsio (KOK, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
77 Japanin tapahtumat ovat pistäneet miettimään asiaa, mutta vanhan laitoksen korvaaminen uudella olisi kuitenkin perusteltua. Turvallisuusvaatimuksiin pitää tehdä tiukennuksia Japanin kokemusten perusteella. --Kansanedustajaehdokas Petteri Orpo (KOK, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
78 Perusvoiman edullinen ja varma saatavuus varmistaa kotimaisen teollisen toiminnan jatkuvuuden ja työpaikkojen säilymisen. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Kari Härö (PS, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
80 Nämä olisivat olemassa olevien voimaloiden korvaavia investointeja, ei uutta ydinvoimakapasiteettia. --Kansanedustajaehdokas Timo Saviniemi (KOK, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
82 Suomi tarvitseen jatkossakin vastuullisesti ja turvallisesti tuotettua energiaa. Mielummin siis valitsen kotimaassa tuotetun turvallisen ydinvoimalla tuotetun sähkön, kun ulkomailta tuotetun sähkön. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Hanna Marva (KOK, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
83 Kannatan ydinvoiman lisärakentamista, mutta täytyy järjestää uusi luvanhakukierros, eikä antaa lupaa automaattisesti Fortumille. --Kansanedustajaehdokas Harry Storbacka (PIR, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
84 Ympäristöystävällisin realistisista energiamuodoista. Riskien kannalta on hyvä että Suomessa käytettävä ydinenergia tuotetaan täällä eikä esim. Venäjällä. --Kansanedustajaehdokas Harri Eerikäinen (M2011, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
85 Energiaomavaraisuus turvattava. Ydinvoima siinä ylimenokauden ratkaisu. Rinnalla käytettävä kotimaisia raaka-aineita, puuta, tuulta, suokaasuja, vesivoimaa. Energiaomavaraisuuden lisääntyessä energian verotusta tulee alentaa. Energian hinta ei saa olla esteenä kotitalouksien vaurastumislle ja ennen kaikkea yritystoiminnan jarru. --Kansanedustajaehdokas Matti Kyllönen (PS, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
86 Jokainen ydinvoimalalupa on tarkkaan arvioitava erikseen aikanaan. Etukäteen ei lupia tule eikä voi myöntää. Energiatehokkuuden lisäämistä, uusiutuvaa energiaa ja suomalaista ydinvoimaa tarvitaan siirtymisessä saastuttavista fossiilisista energialähteistä ja tuontiydinvoimariippuvuudesta kohti päästöttömiä energialähteitä. Ydinvoimayhtiöissä riskien hallinta on oltava prioriteetti alkaen suunnittelusta aina ydinjätteen loppusijoitukseen saakka. Tämä kokonaisuus on täsmätorjuntaa ilmaston lämpenemiselle. Samalla toimet parantavat merkittävästi energiaomavaraisuuttamme sekä tukevat kestävää talouskasvua, työllisyyttä ja uusien teknologioiden kehittämistä. --Kansanedustajaehdokas Sari Sarkomaa (KOK, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
87 Lupa on annettava korvausinvestointiin. --Kansanedustajaehdokas Marjo Matikainen-Kallström (KOK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
88 Tämä kyllä vaatii harkintaa, kasvaako kansantaloutemme niin, että on tarpeen lisätä ydinvoiman käyttöä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Marja Kyyrö (PS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
90 Suomen tulee pyrkiä kohti energiatuotannon omavaraisuutta. Tällä hetkellä ydinvoima on yksi puhtaimmista ja turvallisimmista energiantuotantomuodoista. --Kansanedustajaehdokas Veli Karimies (M2011, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
92 Suomeen on syntymässä energiavaje joka tekee päätöksestä kriittisen. Varsikin laitosten elinkaaren lopun lähestyessä. Sähkön tuonti ei ole ratkaisu koska se on peräisin huonommin hoidetuista venäläisistä ydinvoimaloista. Vaihtoehtojen puute ja vesivoiman lisäyksen vastustus ajavat minut varovaisesti kannattamaan korvausinvestointeja Loviisaan vaikkakin suora vastaus on ei. Tämä vaatii kuitenkin viranomaisten normaalia kovemman tarkastelun viimepäivien Japanin onnettomuuksien valossa. --Kansanedustajaehdokas Raine Luomanen (KOK, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
93 Markkinat sitten ratkaisevat rakennetaanko niitä vai ei. --Kansanedustajaehdokas Seija Aalto (KD, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
94 Aina se tuulivoimalan voittaa. --Kansanedustajaehdokas Seppo Kanerva (PS, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
95 Parempi myöntää Loviisalle lupa kuin rakentaa jonnekin muualle ihan uusi. Toisin sanoen voisivat rakentaa uuden siihen viereen ja siten ns. korjata vanhan ydinvoimalan. Ylipäätään suhtaudun ydinvoiman lisärakentamiseen erittäin varauksellisesti --Kansanedustajaehdokas Kyllikki Malkki (KD, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
96 Suomessa on oltava edullista energiaa saatavilla jatkossakin. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Janne Peltola (KOK, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
98 Mikäli lupia vielä lisätään on oikeudenmukaista myös Fortumille se myöntää. Olen ydinvoima myönteinen ja tällä hetkellä tarvetta näyttäisi olevan, jotta saavutettaisiin omavaraisuus energian suhteen. --Kansanedustajaehdokas Tommi Laitila (PS, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
99 Kyllä mikäli tarpeet voidaan vakuuttavasti perustella ja voimalan turvallisuus taata. --Kansanedustajaehdokas Riitta Pääjärvi-Myllyaho (KOK, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
100 Energian tarve kasvaa nopeaa tahtia. Kuten kampanijani sanoo: Tässä kysymyksessä korostan: Teen niin kuin te äänestätte minun tekevän. Omasta mielestäni Suomen oloissa ydinvoima on hyvä välivaihe. Kuitenkin vaihtoehdot ovat kutakuinkin: -Suuret hiilipohjaiset päästöt -Ydinvoima, erittäin epätodennäköinen mutta suuren ympäristö katastrofin riski -Ympäristöystävällinen, mutta sitäkin kalliimpi sähkö sillä Suomen olot eivät ole kovin hyvät aurinko ja tuulivoimaloille --Kansanedustajaehdokas Niko Autio (M2011, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011

Puheenvuorot 101-200

101 EN tiedä pitäisikö juuri Fortumille, mutta kuitenkin jollekkin yhtiölle. --Kansanedustajaehdokas Veikko Isoniemi (PS, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
102 Suomessa on vain vähän energiaa luonnostaan. Tuulivoimalat ym. energiamuodot ovat kohtuullisen kalliita ja epävarmoja. Niiden sijoittaminen on myös hankalaa. Vesivoimaa ei haluta omiin koskiin. Turpeenottoa vastustetaan asutusten lähellä. Ydinvoimassa on ongelmansa, mutta niin on muissakin energiantuottamismuodoissa. Energian säästäminen on myös hyvä vaitoehto. En ole erityisemmin ydinvoiman kannattaja, mutta Suomen oloissa se on hyväksyttävissä. --Kansanedustajaehdokas Kati Nummensalo (KD, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
104 Energiakapasiteetin on oltava selvästi suurempi kuin huipputarve, vaikka yksi ydinvoimalakin olisi poissa.. Silloin on maa turvattu ja voi ansaita söhköä viemällä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Lasse Laaksonen (M2011, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
105 en halua olla muitten puitteessa --Kansanedustajaehdokas Max Jansson (RKP, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
106 Ydinenergia on halvempaa kuin moni muu energiamuoto. Halpaa energiaa ostaessaan vähäosaisille jää enemmän käyttörahaa muuhun. --Kansanedustajaehdokas Tuomas Auvinen (KD, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
107 Ongelma on siinä, että nykyinenkin rakennusprosessi on kestänyt liian kauan. Oleellista ei ole uusien lupien myöntäminen, vaan keskeneräisen saaminen valmiiksi. Suomi on aikoinaan tiensä valinnut, ja ydinvoima on nykytiedoilla puhtain ja edullisin keino tuottaa energiaa. Suomen on oltava energian suhteen aina omavarainen, ja tähdättävä sähkön vientiin. --Kansanedustajaehdokas Markus Lehtipuu (M2011, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
108 Omavarainen sähköntuotanto Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Harri Kivinen (PS, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
109 Puhtainta energiaa nykytietämyksen valossa. Kivihiilen polttamisen aiheuttamiin sairauksiin kuolee vuosittain lievimpienkin arvioiden mukaan yli 100 000 ihmistä vuodessa, ydinvoimaan ei normaalivuonna kuole yhtään. Ilmastonmuutoksen huutajat jostain syystä haluavat polttaa risuja ja turvetta, mikä ei ihan mene jakeluun...Vaan tutkimattomat ovat "vihreiden" ajatuksenjuoksut tässä(kin) kuviossa... --Kansanedustajaehdokas Mika Raatikainen (PS, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
110 Kyllä, mikäli se on silloin tarpeellinen. Olen aina ollut ydinvoimamyönteinen ihminen, mutta jokaista voimalaa ja lupaa tulee käsitellä erikseen ja pohtia aina sillä hetkellä sen tarpeellisuutta. --Kansanedustajaehdokas Jasmin Mäntylä (KOK, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
111 Olen puhtaan, edullisen ja ulkovalloista riippumattoman energian kannalla. Samanaikaisesti pitää myös kehittää ja tutkia muita vaihtoehtoja. --Kansanedustajaehdokas Markku Vuorinen (KD, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
112 Japanin tapahtumat ovat osoittaneet, että ydinvoimaan sisältyy vakavia riskejä. Tarvitsemme ydinvoimaa siirtymäkauden energiana siirryttäessä kohti saasteettomasti tuotettua energiaa,jollaisena pidän erityisesti aurinkoenergiaa. Aurinkoenergian tuotantopotentiaali on käsittämättömän suuri (karkeasti arvioituna yhdessä tunnissa auringosta tulee energiaa maapallon vuoden energiatarpeita vastaava määrä) ja viime aikaiset keksinnöt aurinkokennojen tehokkuden lisäämiseksi ovat nostamassa niitä yhä merkittävämpään rooliin maailman energiantuotannossa.Suomessa on panostettava erityisen voimakkaasti juuri aurinkokennoteknologioiden kehittämiseen ja teolliseen tuottamiseen.Muutaman prosentin osuus maailman kasvavista markkinoista voi luoda meille uuden vientiteollisuuden alan, joka korvaa väheneviä perinteisiä vientiteollisuusaloja.Muutaman kymmenen vuoden siirtymäaikana ja Suomen energiaomavaraisuuden turvaamisen varmistamiseksi näen ydinvoiman välttämättömänä energiantuotantomuotona,jonka turvallisuutta poikkeusolosuhteiden varalta on parannettava,jotta Japanin kaltaisilta tilanteilta voidaan välttyä.Energian hinnasta on myöskin perittävä jonkinlaista riskipreemiota vahinkojen varalle. --Kansanedustajaehdokas Tuomo Heikkilä (KOK, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
113 Ydinenergia on ympäristön kannalta paras ratkaisu. Uskon, että tekniikan kehittymisen myötä myös ydinvoimaan liittyvät jäteongelmat (käytetty polttoaine) saadaan ratkaistua. --Kansanedustajaehdokas Reijo Tossavainen (PS, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
114 Sähköntuotannossa Suomen tulisi olla omavarainen myös tulevaisuudessa. Kannatan sitä, että esim. lisäämällä kotimaista ydinvoimaa, voimme korvata Venäjällä tuotettua ydinsähköä. --Kansanedustajaehdokas Jukka Joensuu (KOK, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
115 Jotta voimme pitää yllä uskottavasti haavetta entistä paremmasta Suomesta, tarvitsemme energiaa. Ydinvoima on meidän sukupolvemme ratkaisu energia saatavuuteen. Soisin Suomen olevan energiaomavarainen ja toistaiseksi ei parempaa ratkaisua ole käytettävissämme. Suomen kannattaa teknologia maana olla aktiivinen uusia ympäristöä säästäviä ratkaisuja kehitettäessä. Uusien energian tuotantoteknologioiden etsimiseen lisättävä resursseja. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Reijo Kortelainen (KOK, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
117 Ehdottomasti annettava lupa rakentaa lisää kotimaista energiantuotantoa jotta voimme turvata Suomen energiaomavaraisuuden, kansalaisten elintason ja edes sähkön suhteellisen edullisen hinnan öljyn hinnan noususta seuraavan energiakriisin aikanakin. Koska Fortum on suomalainen yritys niin Suomalaiseen ydinsähköntuotantoon panostamalla meidän ei tarvitse ostaa energiaa ulkomailta jonka hinnan jatkuva nousu aiheuttaa jatkuvasti kasvavan loven Suomen taloudelle. Jos resursseja valuu maan ulkopuolelle niin hankaloituu mahdollisuudet pärjätä kansainvälisillä markkinoilla, sillä vähemmillä resursseilla on vaikeampaa tehdä suuria taloutta ja kansallista hyvinvointia edistäviä investointeja. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Ville Laaksonen (M2011, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
118 Meidän tulee huolehtia, että olemme energiaomavaraisia ja saamme kohtuuhintaista energiaa. --Kansanedustajaehdokas Vesa Aitto-oja (KD, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
119 Omavaraisuus energiantuottamisessa pitää saada sataprosenttiseksi. On parempi, että ydinvoimalat ovat Suomessa ja suomalaisten kriteerien mukaan rakennettuja ja huollettuja. Suurempi riski on ostaa Venäjältä ydinvoimaa voimaloista, jotka ovat turvallisuusriski. Suomessa on osaamista ja tietotaitoa, joten on satsattava enemmän tutkimusmäärärahoja laaja-alaiselle energiantuottamistavoille. --Kansanedustajaehdokas Anne Louhelainen (PS, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
121 Meidän tulee vähentää riippuvaisuutemme fossiilipoloaineista. Suomalainen energiatuotanto on kannattava ja ydinvoimala on yksi, toistaiseksi hyvä vaihtoehto. Tietenkin tulevaisuudessa pitää pyrkiä tekemään luontoystävällisempiä ratkaisuja, kuin rakentaa lisää ydinvoimaloita. --Kansanedustajaehdokas Cyrus Jebraeil (KD, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
123 Sähkön tuotannon omavaraisuutta pitää lisätä, ja energiaa tarvitaan erityisesti Etelä-Suomeen. Ilmastotavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan ydinvoimaa, koska se on hiilidioksidipäästötöntä. Seuraan tietenkin huolella tilanteen kehittymistä Japanissa. --Kansanedustajaehdokas Pia Pakarinen (KOK, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
126 Toivoisin, että käyttöön saataisiin uusia päästöttömiä ja turvallisia energialähteitä, mutta sitä ennen sähkönsaanti on turvattava nykyisillä keinoilla. Huonoin vaihtoehto olisi uuden ydinvoiman rakentaminen Venäjän puolelle rajaamme meitä varten. --Kansanedustajaehdokas Arto Välikangas (PS, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
127 Meidän on hyvä olla mahdollisimman riippumattomia tuontisähköstä ( 70 % nykykulutuksesta ). Suomeen on myös turvallista rakentaa ydinvoimaa, sillä meillä ei ole sitä vahingoittavia luonnonkatastrofeja. Japanin katastrofin jälkeen uskon, että ydinvoimalalupa-asiat tulevat uudestaan harkintaan. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Hannele Jaatinen (PS, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
128 Uskon edelleen, että ydinvoima on tehokas, joskin vanhanaikainen, ja vähän hiilidioksidia tuottavat energiamuoto. Aina puhutaan, että uuden ydinvoimalan sähkö menisi kokonaan vientiin. Eikö vienti kuitenkin ole hyvä asia? Tällöin vaatimuksena on koko ketjun kotimaisuus. Myös uraanin rikastus. --Kansanedustajaehdokas Juho Rutila (PIR, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
130 Suomi tarvitsee energiaa ja verotuloja. --Kansanedustajaehdokas Matti Semi (VAS, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
131 Suomalaisen energian saannin varmistaminen mahdollisimman ymäristöystävisellä ja riskittömällä tavalla pitää varmistaa. Loviisan yksiköiden käyttöikä on tulossa tiensä päähän, joten jatko tulee ratkaista. Mielestäni Suomen teollisuuden mahdollisimman edullinen ja ympäristöystävällinen energian saanti tulee varmistaa ja siksikin se puoltaa uuden luvan myöntämistä Fortumille. Kaikki se mitä voidaan tehdä ydinvoimaloiden rakentamisen ja käyttämisen turvallisuuden varmistamiseksi tulee myös tehdä, aina rakennusluvan myöntämisestä alkaen. Se vaihtoehto, että Suomalainen energian saanti turvataan nykyisessä määrin ulkomaalaisella ydinenergialla, kuten nyt Venäläisellä, on huono vaihtoehto. Ydinvoimalla tuotetun energian ohella tulee vahvasti panostaa myös muihin puhtaisiin energian tuotantomuotoihin. --Kansanedustajaehdokas Tapani Mäkinen (KOK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
132 Ydinvoimaa pitää rakentaa vain tarpeen mukaan. Fortumin tapauksessa on kyse kahden reaktorin korvaamisesta, joten se pitäisi sallia. Japanin tilanne johtuu luonnonkatastrofista, jota ei voi suoraan verrata Suomen tilanteeseen. Meidän on kuitenkin syytä harkita, mikä on tarpeellista. --Kansanedustajaehdokas Anitta Orpana (KOK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
133 Loviisan voimalalla on ikää jo aika paljon ja pystyäksemme jatkossa turvaamaan energian saannin niin päätös olisi perusteltu. Suunnitellun laitoksen turvallisuus ja jätteen loppusijoituspaikka tulee kuitenkin varmistaa erityisen huolellisesti. --Kansanedustajaehdokas Ahti Hurmalainen (KD, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
134 ydinvoima on halvinta ja puhtainta energiaa ja takaa teollisuuden kilpailukyvyn tämän tuotantotekijän osalta. Maailmassa on rakenteilla ainakin 30 ydinvoimalaa. Eri asia on sitten se, jos kaikki voimalat suljetaan eikä lisää rakenneta koko maailmassa. Silloin mekin voisimme siirtyä toisiin energialähteisiin. On myös huomattava, että jos jossakin joku laitos vaurioituu, niin ydinsaaste leviää koko maailmaan ja kaikki saavat osansa oli itsellä sitten ydinvoimaa tai ei. --Kansanedustajaehdokas Pekka Tuunanen (PS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
135 Energiatuotanto on kuitenkin siirtymävaiheessa, ja monimuotoiseen energiatuotantoon on panostettava enemmän. Ei ole olemassa riskittömiä ja päästöttömiä energiamuotoja, mutta ydinvoiman ongelmat kuten radioaktiiviset jätteet siirtyvät aina seuraaville sukupolville. Siksi Suomessa on kehitettävä ympäristöteknologiaa. --Kansanedustajaehdokas Ari Konttas (KOK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
136 Tasapuolisuuden vuoksi pitää. Ydinvoima on pakollinen energialähde, koska meitä on aivan liikaa, että voisimme lämmittää asuntomme pelkillä "risuilla" --Kansanedustajaehdokas Raimo Flink (SEN, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
137 Periaatteessa Fortumia olisi kohdeltava samoin kuin muita tuottajia, mutta toisaalta tilanne Japanissa varmasti laittaa hakemusten suhteen jäitä hattuun. Mikäli tulevan hallituskauden aikana osoittautuu, että lisävoimalle on tarvetta ja vanhat voimalat edellyttävät uusimista on voitava myöntää lupa korvata kaksi vanhaa reaktoria. --Kansanedustajaehdokas Maria Björnberg-Enckell (RKP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
138 Kyseesä on olemassa olevan voimatuotannon uudistaminen; eli se energia tarvitaan kaikissa oloissa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Raimo Kostamovaara (KOK, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
139 Nykyinen tapa tuottaa ydinenergiaa on vain väliaikainen ratkaisu. Parempia menetelmiä ydin- ja muun energian tuottamiseksi kehitetään tulevaisuudessa. --Kansanedustajaehdokas Jorma Merikoski (M2011, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
140 Yhtä lisälupaa on syytä harkita myönteisestä lähtökohdasta, koska energiatarve kasvaa ja koska ydinenergia on puhdasta. Lupaharkinnan lopputulos on kuitenkin jätettävä riippumaan hakijan hakemuksen kelvollisuudesta, jotta ei jouduttaisi Olkiluodon voimalahankkeen kaltaiseen, vuodesta vuoteen venyvään rakennussekoiluun. --Kansanedustajaehdokas Erkki Havansi (PS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
142 Turvallisuuden vuoksi on hyvä vaihtaa vanhat reaktorit Loviisan voimalassa. Turvallisuuteen on kiinnitettävä todella suurta huomiota, jotta ydinvoimala olisi mahdollisimman turvallinen. Pitää rakentaa myös varajärjestelmät ja kouluttaa henkilökunta toimimaan oikein mahdollisen onnettomuuden sattuessa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Irma Anttila (PS, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
144 Turpeen käyttöä pyritään rajoittamaan ja korvaamaan se kivihiilellä, mikä saastuttaa suunnilleen saman verran, mutta on tuontitavaraa. Lähimmän kymmenen vuoden kuluessa sähköautot yleistyvät. Ja niitä on ladattavakin. Vesivoima on pitkälle valjastettu (sähköstä n. 15%). Tarvitsemme yhden ydinvoimalan jo autojen lataamoiseen. Bioenergian osuus pikemminkin supistuu, koska metsäteollisuus supistuu. Metsähakkeen saanti ei ole niin helppoa kuin luullaan, risupaketista huolimatta. Tarvitsemme ydinvoimaa jo pelkästään fossiilisen energian korvaajaksi, ja paljon. Maakaasun riittävyys ei ole varmaa sekään. (n. 13% sähköstä). Ja senkin hinta nousee, kuten öljyn ja kivihiilenkin. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Tapio Klen (PS, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
145 Nyt on korkea aika uudistaa vanhat laitokset, sillä uskon, että uudemmat ovat entistäkin turvallisempia, joskin Japanin tapahtumat herättävät kielteisiä ajatuksia ydinvoiman suhteen. --Kansanedustajaehdokas Mauri Salo (KESK, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
147 Mielestäni vastaus ei ole ihan yksioikoisesti kyllä tai ei. Kysymys on ratkaistava energiantuotannon kokonaisratkaisuna; mikä on todellinen tulevaisuuden tarve. Riippuvaisuutta ulkomaisen energian tuonnista tulee kuitenkin pyrkiä vähentämään. --Kansanedustajaehdokas Anna-Leena Laihanen (KOK, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
148 Fortumille tai jollekin muulle. Ydinvoima on luonnon kannalta kaikkein riskittömin energiantekotapa. --Kansanedustajaehdokas Esa Lindholm (PS, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
149 Kun Loviisassa on olemassa infra ydinvoimalan toiminnalle, olisi hieman eriskummallista, mikäli nykyisten voimaloiden toiminnan loppuessa ei siellä enää käytettäisi hyväksi olemassaolevaa infraa voimalalle. Mikäli lupaa ei myönnetä, jää seudulle käyttövalmis voimala tekniikka ja energian siirtoon tarvittava tekniikka torsoksi ja käyttämättömäksi. --Kansanedustajaehdokas Miariikka Heikkinen (KOK, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
150 Kun kysymyksessä on lupa korvaamisesta niin on syytä myöntää. --Kansanedustajaehdokas Aimo Remes (PS, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
152 Korvaava lupa Fortumin laitokselle on perusteltu. Ydinvoiman lisääminen kotimaassa on muutenkin perusteltua ainakin niin kauan, kun Suomi tuo sähköä ulkomailta, esim. Venäjältä. Suomessa on monessa tapauksessa maailman "puhtainta" teollisuutta. Emme saa omilla päätöksillä kuristaa paikallista teollisuuttamme niin paljon, että se johtaa työpaikkojen siirtymiseen Suomesta sinne, missä ei ole mitään ympäristösääntelyä. --Kansanedustajaehdokas Jaakko Selin (KOK, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
153 Suomi tarvitsee maantieteellisen sijainnin ja teollisuuden energiaintensiivisyyden johdosta kohtuuhintaista energiaa. --Kansanedustajaehdokas Markku Harju (SDP, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
154 Tulevaisuuden energiantarve on kasvava. Vaikka energiaa tulee tuottaa turvautuen uusituviin luonnonvaroihin, niin se ei yksin riitä. --Kansanedustajaehdokas Annika Kokko (KOK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
155 Korvausinvestoinnille kannatan lupaa, uusien rakentamisen suhteen tarvitaan tarkkaa harkintaa. Nyky-yhteiskunta pyörii sähkön varassa, sen voi jokainen itse todeta kun sähkökatko iskee. Minusta on syytä tuottaa sähköä kotimaassa sen sijaan, että sitä ostettaisiin enenevissä määrin itärajan takaa voimalaitoksista, joiden turvallisuuteen ja ympäristövaikutuksiin ei meillä ole sananvaltaa. Mielestäni vanhenevat jo olemassaolevat ydinvoimalat voitaisiin korvata uusilla ajanmukaisilla laitoksilla. Ehkä ne kuitenkin kannattaisi tilata muualta kuin ranskalaisilta... Toki ydinvoimalle on syytä miettiä myös varteenotettavia vaihtoehtoja ja suotavaa olisi, että löytyisi jokin riskittömämpi ja ympäristöystävällinen tapa tuottaa tarvitsemaamme sähköenergiaa. --Kansanedustajaehdokas Heikki Skyttä (KOK, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
157 Ei nyt välttämättä PIDÄ sen takia kun muut sai luvan. Asia pitää arvioida eri pohjalta, tarvitaanko Suomessa vielä ydinenergiaa, tuoko se jotain lisähyötyä kuluttajille esimerkiksi sähkön hinnan alenemisena kilpailun kautta? Mitä negatiivisia asioita tulee eteen? ydinjätteen säilytys on yksi iso kysymys. Viekö se resursseja uusiutuvan energiantuotannon kehittymiseltä? Monia avoimia kysymyksiä pitää pohtia ennen lopullista päätöstä. --Kansanedustajaehdokas Marko Asell (SDP, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
158 Suomalaiset ja suomalaiset yritykset tarvitsevat kohtuuhintaista energiaa. Käytöstä poistuu vanhoja ydinvoimaloita, joiden tuotantoa pitää korvata. Samoin käytöstä poistuvien hiilivoimaloiden tilalle tarvitaan korvaavaa energiaa. Uusi ydinvoimala on tekniikaltaan myös turvallisempi kuin vanhat voimalat. Japanin tapahtumat kyllä laittavat miettimään ja turvallisuusnäkökulmia on syytä arvioida uudelleen. --Kansanedustajaehdokas Lenita Toivakka (KOK, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
160 En näe syytä rajoittaa valtion toimesta yksityisten yritysten toimintaa, he eivät kuitenkaan ole tähän julkista rahaa haluamassa. --Kansanedustajaehdokas Kyuu Eturautti (PIR, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
161 Loviisan voimat tulevat ennen pitkää uusimisikään. On turvallisinta, että ne uusitaan aikanan. Uusiutuvan energian osuutta voidaan meillä vielä lisätä ja olemme myös sitoutuneet siihen. Suurin osa siitä on jo nyt metsäenergiaa, mutta myös sitä voidaan kestävästi lisätä. Energiatehokkuus, uusiutuvat luonnonvarat ja ravinteiden kierrätys ovat niitä biotalouden perusteita, jotka tullaan jatkossa ottamaan entistä useammin päätöksenteossa huomioon. --Kansanedustajaehdokas Ritva Toivonen (KOK, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
162 Suomen tulee olla omavarainen sähköntuotannon suhteen. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Markku Mäntymaa (KOK, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
164 Todella hankala kysymys. Toisaalta markkinoiden keskittyminen huolettaa, mutta JOS tällä ratkaisulla on ihan OIKEAA hyötyä suomalaisille, niin olen valmis sitä puoltamaan. Ehdollinen kyllä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jari Lindström (PS, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
166 Lupa voidaan myöntää mutta VAIN Loviisan kahden reaktorin korvaamiseen,ei siis kokonaan uuteeen yksikköön! Muita ydinvoimalupia ei tule antaa kellekäänn hakijalle. --Kansanedustajaehdokas Pertti Salolainen (KOK, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
168 Mielestäni asiaa voi edistää, sillä voimala korvaisi kahta vanhempaa reaktoria, ja vamistuisi vasta vuosien kuluttua. Sen lisäksi pitää ottaa tarkkaan ja uuteen tarkasteluun se, miten Suomen voimalat täyttävät kaikki turvallisuusvaatimukset ja voivat vastata mahdollisiin riskeihin --Kansanedustajaehdokas Nina Suomalainen (KOK, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
170 Suomen tulisi olla energiaomavarainen ja nyut olemme merkittävä sähkön tuoja ja ulkomaisen tuotannon ja tuonnin armoilla. --Kansanedustajaehdokas Lauri Oinonen (KESK, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
171 Jotta pystymme takaamaan sähkön saatavuuden teollisuudelle on meillä oltava riittävästi omaa sähköntuotantoa. Mielestäni on edesvastuutonta ostaa sähköä esim. Venäjältä tai Balttian maista sillä heidän sähkötuotantoyksikkönsä tuskin läpäisisi meidän turvallisuusvaatimuksiamme. --Kansanedustajaehdokas Helena Mannervo (KD, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
172 Lupa voidaan myöntää ydinvoimalla tuotettavan energian tason säilyttämiseksi, ydinenergian lisäämisen suhteen nykyiseen tilanteeseen nähden olen kriittinen. --Kansanedustajaehdokas Mari Kyllönen (KOK, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
173 Ydinvoima on päästötön energialähde. Ydinvoiman lisärakentaminen lisää energiaomavaraisuutta ja vähentää riippuvuutta tuontienergiasta. Ydinvoiman lisärakentamisella varaudutaan teollisuuden kasvavaan energiantarpeeseen. Ydinvoiman lisärakentamisen rakennusaikaiset, pysyvät ja välilliset työllistävät vaikutukset ovat suuret. EU:n sitovat päästövähennysvelvoitteet edellyttävät ydinvoimaan panostamista. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Antti Koivisto (SDP, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
176 Maamme tulevaisuuden kannalta on tärkeää olla energiantuotannossa omavarainen. Lähialueilta ostettu energia ei ole hintansa, turvallisuutensa ja saatavuutensa kanssa yhtä varmaa kuin oma tuotanto. --Kansanedustajaehdokas Ari Kekarainen (KOK, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
177 Mikäli viisaat eivät keksi nopeasti uutta parempaa energianlähdettä, niin mieluummin vielä yksi ydinvoimala Suomeen, kuin että Venäjä tai Viro rakentaa sen ja me ostamme energiaa heiltä. Tätä vaihtoehtoakin on välillä kuulunut. --Kansanedustajaehdokas Sirkka Hänninen (PS, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
180 Tarvittaessa mikäli sillä voidaan turvata sähkön omavaraisuus ja jopa lisätä vientiä. --Kansanedustajaehdokas Kaisa Hiltunen (KESK, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
181 Ennen päätöstä pitää arvioida miten Suomen perusenergiatarve kasvaa 2020-luvulla ja voidaanko kehittää korvaavia energiamuotoja ydinvoiman tilalle. --Kansanedustajaehdokas Janne Sankelo (KOK, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
182 Energiapolitiikassa tärkeintä on omavaraisuus jotta voimme taata teollisuudelle edullista energiaa ja näin säilyttää teollisuuden työpaikat Suomessa. Ydinvoiman vastustaminen johtaa aina öljyn ja hiilen käyttöön jotka ovat pahimmat luonnon saastuttajat kasvihuonepäästöineen. Tuuli- ja aurinkoenergiaa voimme lisätä sitä mukaan kun niihin on varaa. Jos emme käytä Suomalaista ydinvoimaa, käytämme yleensä Venäläistä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Kimmo Talikainen (M2011, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
183 Suomi on kohta Euroopan ydinvoimariippuvaisin maa. Äänestin ydinvoimaa vastaan eduskunnassa, koska Fortumin anomus oli ainoa joka olisi pitänyt hyväksyä. --Kansanedustajaehdokas Kimmo Kiljunen (SDP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
186 Varovainen kyllä, koska kysymys oli vanhojen reaktoreiden korvaamisesta. Uusien lupien lähtökohtana pitää olla terve kilpailu sekä se että siihen liittyy merkittävä uusiutuvan energian paketti ja/tai energiansäästöpaketti. Pitkällä jänteellä pitää pyrkiä päästöttömään energiantuotantoon ja vähenevään kulutukseen - siis suljettuun kiertoon Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Kari Järvenpää (KOK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
187 Kyllä, ja itseasiassa energiayhtiöiden pitäisi sallia rakentaa niin tarkoituksenmukaista tuotantoa kuin katsovat markkinoiden haluavan. Hallituksen rooli tässä on korkeintaan valvoa turvallisuuteen liittyviä seikkoja. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Juha Pätsi (PIR, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
188 Ydinvoima on puhdas energiamuoto, jota tarvitaan paitsi sähkönkulutuksen vuoksi myös Suomen energiaomavaraisuuden varmistamiseksi. --Kansanedustajaehdokas Pekka Niiranen (KOK, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
189 Ydinvoima on tällä hetkellä ainoa kilpailukykyinen energialähde fossiilisten polttoaineiden kanssa. Uusiutuvien tutkimusta ja kehitystä tulee kannustaa. Ydinvoimaa tulee lisätä, mutta sen verran mikä on tarpeellista, mutta se ei saa estää uusiutuvien energialähteiden tutkimusta ja kehitystä. --Kansanedustajaehdokas Kimmo Koljonen (M2011, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
192 Vastusta ydinvoiman lisäämistä Suomessa, mutta uuden korvaaminen jo olemassa olevalla voimalaitoksella kannatan. --Kansanedustajaehdokas Marie Bergman-Auvinen (RKP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
195 Loviisan yksiköt tulevat ikänsä puolesta tiensä päähän viidentoista vuoden sisällä. Jotta edes nykyinen kapasiteetti saadaan turvattua, on lupa myönnettävä pikaisesti. --Kansanedustajaehdokas Juho Eerola (PS, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
196 Suomessa tarvitaan energiaa ja tarve nousee koko ajan. Mikäli suomalaiset eivät itse lähde energian säästötalkoisiin, on energian saanti turvattava ja ydinvoimalalupien lisääminen tulee olla mahdollista. Tärkeää on että jokainen miettiin niin henkilökohtaisesti kuin myös yrityksensä kautta omia toimintatapojaan energian säästämisessä. --Kansanedustajaehdokas Pirjo Rämänen (SDP, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
198 Suomen tulee olla mahdollisimman omavarainen energiantuotannon osalta. Suomi ei pysty kilpailemaan halvalla työvoimalla eikä halvoilla raaka-aineilla. Ainoastaan kohtuuhintainen sähköenergia voi säilyttää teollisuuden ja työpaikat Suomessa. Muun muassa tästä syystä kannatan lisäydinvoimaa. Ydinvoima voidaan kuitenkin tulevaisuudessa korvata uusiutuvilla energiamuodoilla, mikäli ne ovat yhtä kustannustehokkaita kuin ydinvoima. --Kansanedustajaehdokas Olli Immonen (PS, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
199 Fortum haluaa uusia käytöstä poistuvan yksikkönsä. Kyse ei siis ole uudesta luvasta, vaan vanhan luvan uusimisesta. Fortumin vanha yksikkö poistuu toiminnasta. Näin saadaan parempi voimala käyttöön. --Kansanedustajaehdokas Päivi Lipponen (SDP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
200 Toivoisin Suomen kehittävän ja löytävän pian uudenlaisia energiantuotto-muotoja. --Kansanedustajaehdokas Tiina Elovaara (PS, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011

Puheenvuorot 201-300

201 Japanin onnettomuus muutti näkökulmaa neutraalimpaan suuntaan, varovainen kyllä. --Kansanedustajaehdokas Ville Vähämäki (PS, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
202 Kyllä,mutta ei välttämättä tulevalla vaalikaudella. Joka tapauksessa Loviisan laitokset pitää uusia niin, ettei paineita käyttöajan pidentämiselle synny. --Kansanedustajaehdokas Juha Korkeaoja (KESK, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
203 Ilman ydinvoimaa on mahdotonta taata riittävä energian saanti. Kaikki mahdollisuudet on käytettävä uusiutuvien energialähteiden käyttämiseksi. Esim. tuulivoimaa tulisi hyödyntää paljon nykyistä enemmän. --Kansanedustajaehdokas Sari Niinistö (KOK, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
204 Mieluiten jollekin toiselle yritykselle kuin Fortum koska Fortum on käyttänyt väärin asemaansa, mutta kannatan kumminkin, että uusi voimala tulisi Loviisaan koska sillä olisi työllistävä vaikutus alueelle. Voimalan kotimaisuus aste pitää olla suuri eikä voimalaa pidä ostaa ilman, että rakentaja sitoutuu teettämään suurimman osan laite ja rakennus tarpeista Suomessa, eli ei niin kuin nyt AREVAN projektissa missä kaikki työntekijät tulevat ulkomailta ja kaikki osat ostetaan Kaukoidästä kuten lauhduttimet jotka olisi yhtä hyvin voitiu tehdä Suomessa jolloin olisivat olleet luotettavampia. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Mikael Korkman (M2011, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
205 Siinä tapauksessa kyllä, mikäli maamme todellinen sähkönkulutustarve sitä vaatii. Ne on laskelmin osoitettava. Pääperiaatteena on oltava omavarainen sähköntuotanto, eikä se saa olla riippuvainen maan rajojen ulkopuolelta tuotavasta sähköstä. --Kansanedustajaehdokas Markku Penttilä (M2011, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
207 Ensin täytyy selvittää myös vaihtoehtoiset energiansaantimahdollisuudet ja varmistua ydinvoiman turvallisuudesta. Mikäli ydinvoima todetaan Suomen kannalta parhaaksi vaihtoehdoksi, tulee lupa myöntää. --Kansanedustajaehdokas Pasi Pitkänen (KOK, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
208 Välttämättömät korvausinvestoinnit on voitava toteuttaa. Turvallisuusjärjestelmien asianmukaisuus myös aivan poikkeuksellisten tilanteiden varalta on varmistettava. Suomalaisen ydinvoimalaturvallisuuden on oltava ehdotonta huippuluokkaa. --Kansanedustajaehdokas Pekka Ravi (KOK, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
209 Ydinvoimassa on kyse perusvoiman tuotantotavasta, teollisuuden energiasta ja kriisiaikojen energiaomavaraisuudesta. Biopolttoaineet, vesi, aurinko ja tuuli ovat hyviä vaihtoehtoja paikallisesti, mutta eivät koko valtakunnan perusenergiatarpeen tyydyttämiseksi. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Veijo Ruonala (SDP, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
210 Lupa on syytä myöntää energian kilpailukykyisen energia turvaamiseksi kuluttajille ja teollisuudella. Samalla on vaadittava ehdottoman tarkoin turvallisuudesta huolehtimesta voimlaloita rakennettaessa. --Kansanedustajaehdokas Juhani Happonen (KD, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
211 Suomen tulee olla energiataloudessa omavarainen päästöttömästi. Sitten kun tuontisähköä ei enää tarvita, niin uusia ydinvoimaloitakaan ei tarvita. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Kai Flink (VAS, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
212 Ydinvoimalla tuotettu sähkö on selvästi vähiten saastuttava energiamuoto. Fortum on merkittävä energian tuottaja, jolla tulee olla mahdollisuus kilpailla tasavertaisesti muiden energiantuottajien kanssa. Tämä on yksi merkittävä vientituote Suomelle tulevaisuudessa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Kari Mönkäre (KD, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
213 Sinänsä kysymys on vaikea, koska luvan epäämiselle varmasti löytyi perusteet. En ole sitä mieltä, että juuri Fortumin pitäisi saada seuraava lupa, mutta enemmän myönnettyjä lupia Suomi joka tapauksessa tarvitsee. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Mikaela Peth (KD, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
214 Tähän on mahdotonta vastata vielä näkemättä laskelmia ja lupaehtoja. Voi olla, että Fortum ei hae koskaan ydinvoimalle lupaa nähtyään miten kallista Olkiluoto 3:n rakentaminen olisi markkinaehtoisesti. --Kansanedustajaehdokas Tarmo Leinonen (PIR, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
215 Suhtaudun positiivisesti energian tuotantoon ja yritysten tekemiin investointeihin. Joskus energiakeskustelusta jää vaikutelma, että energia olisi ongelma. Mielestäni silloin kuitenkin on ongelma, jos energiaa ei ole. Suomen riittävä energiantuotanto on turvattava. --Kansanedustajaehdokas Mika Ebeling (KD, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
216 Ydinvoima on tällä hetkellä huomattavasti parempi vaihtoehto kuin esimerkiksi hiilivoimalat. Hyvänä tavoitteena olisi saada tuotettua koko Suomen tarvitsema energia ydinvoimalla ja uusiutuvilla energialähteillä, josta tekniikan kehittyessä korvattaisiin yhä enemmän ydinvoimaa uusiutuvilla. --Kansanedustajaehdokas Lauri Pekkarinen (M2011, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
218 Parasta olisi, jos onnistuisimme säilyttämään nykyisen energiakulutustason tai jopa vähentämään sitä ja välttämään tarpeen uusille ydinvoimaloille. Energiapolitiikassa on huomioitava ilmastotavoitteet sekä yritysten ja kotitalouksien kustannukset. Loviisan vanhojen voimaloiden korvaamisen puolesta puhuu alueella olemassa oleva osaaminen ja infrastruktuuri. --Kansanedustajaehdokas Sari Mäkimattila (KD, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
219 En ole ydinvoiman lämmin kannattaja, mutta pysyäksemme kilpailukykyisinä ja turvataksemme suomalaisen työn, tarvitsemme halpaa energiaa. Olen optimisti sen suhteen, että kehittyvä teknologia poistaa jäteongelman. --Kansanedustajaehdokas Pekka M. Sinisalo (PS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
220 jos voimalan rakentaminen laskee sähkön hintaa --Kansanedustajaehdokas Maher Gerges (KD, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
221 Ehdottomasti meidän tulee turvata energiansaati tulevaisuudessa. Koska on tiedossa myös vanhempien laitoksien alasajo. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Arto Seppälä (SDP, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
222 Suhtaudun varauksella ydinvoimaan, mutta hyväksyn sen ylimenokauden energialähteenä. Loviisalle olisi suuri menetys, jos Fortuma ei saisi lupaa. --Kansanedustajaehdokas Ranbir Sodhi (SDP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
225 Loviisan voimalat vanhenevat ja ne pitää sulkea noin viidentoista vuoden päästä. Samalla voi myöntää luvan korvaavan voimalan rakentamiseksi. --Kansanedustajaehdokas Mikael Jungner (SDP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
226 Meidän pitää turvata oma energiantuotanto teollisuutemme vuoksi, ja pyrkiä pitämään energian hinta kohtuullisena. Voimalan rakentamisessa pitää voida käyttää suomalaista työvoimaa. Sillä on työllistävä vaikutus. --Kansanedustajaehdokas Ilkka Kivistö (PS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
227 Mielestäni Suomeen voidaan rakentaa vielä yksi ydinvoimala, jotta saamme vähennettyä riippuvuutta tuontisähköstä ja täten turvattua myös energian hinnan nousua. Ydinvoima on kuitenkin väliaikainen ratkaisu matkalla kohti uusiutuvien energiamuotojen entistä suurempaa käyttöä. Ilmastonmuutoksen hillitsemissä ydinvoima on tällä hetkellä tärkeässä roolissa, sillä päästöt ilmakehään ovat olemattomia verrattuna esim. hiilen tai öljyn käyttöön. --Kansanedustajaehdokas Kimmo Hollmén (KOK, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
228 Suomalainen teollisuus tarvitsee engergiaa. Suomessa on oltava teollisuutta, jolle enrgiaa rakennetaan. Uutta ydinenergiaa ei pidä rakentaa energiavientiä varten. --Kansanedustajaehdokas Johanna Oksman (SDP, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
230 Myös tämä asia on sinänsä yksi ja sama, jos kerran kaksi lupa on jo myönnetty, se on sitten aivan yhdentekevä annetaanko kolmas vielä. Sinänsä en vastusta taika puola ydinvoima, argumentit puolesta ja vastaan eivät kumpikaan vakuuttaneet. --Kansanedustajaehdokas Freddy van Wonterghem (PS, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
231 Suomen on turvattava oman energiatarpeensa mukainen tuotanto. Kahden vanhan reaktorin korvaaminen uudella on juuri tätä. Uudet ns. vihreämmät energiantuotantomuodot eivät ole vielä kehittyneet riittävän tehokkaiksi ja taloudellisiksi meidän olosuhteisiin. Sähkön hinnan on myös pysyttävä kohtuullisella tasolla. --Kansanedustajaehdokas Asko Juuti (SDP, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
232 Tarvetta uudelle ydivoimalalle tulisi tarkastella, sen jälkeen kun rakenteilla oleva voimala on valmis ja toiminnassa. --Kansanedustajaehdokas Sirpa Hyökki (PS, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
233 En ole ydinvoiman vastustaja. --Kansanedustajaehdokas Perttu Pulkkinen (KD, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
234 Kyll pitää, jos maan egergiahuolto sitä välttämättä vaatii. --Kansanedustajaehdokas Matti Hölsä (SEN, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
235 Luvan tarve on harkittava vielä useaan kertaan, tarvitsemmeko oikeasti lisää voimaloita Suomeen. Jos voimaloita rakennetaan, on pyrittävä siihen, että työn tuotto jää Suomeen. --Kansanedustajaehdokas Taneli Voltti (M2011, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
237 Jos vastaan tähän ei se tarkoittaisi satojen työpaikkojen menetystä Loviisassa ja niiden siirtymistä ulkomaille. Siksi sanon kyllä korvaavalle ei lisäävälle ydinvoimalle tässäkin tilanteessa. Haluan turvata vakaan ja suomalaisen puhtaan energiantuotannon jatkossakin. --Kansanedustajaehdokas Timo Heinonen (KOK, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
238 Japanin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen asiaa pitää harkita uudelleen erittäin tarkkaan. --Kansanedustajaehdokas Juha Reini (KOK, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
239 Merkillinen kysymys? Mitenköhän pitäisi vastata - jos voi myöntää kolmannen luvan ilman että se automaattisesti jyvitetään Fortumille??? Voin siis kannattaa kolmatta lupaa, kenelle se menee on sitten aivan eri asia. --Kansanedustajaehdokas Georg Henrik Wrede (RKP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
240 Ydinvoimalat ovat voimalatoimintaa siinä missä kaikki muukin. Sen ympäristövaikutuksia pitää säädellä järkevästi, kyllä, mutta ei sen enempää kuin minkään muunkaan energiantuotantomuodon. Kunhan siis järkevät turvallisuusehdot täyttyvät, minusta ydinvoimaloita pitäisi saada perustaa täysin vapaasti. Rakennuslupien ei ylipäänsä tulisi olla sellaisessa erityisessä poliittisessa kontrollissa kuin nykyään. Eli on mielestäni varsin hölmöä, että juuri tällaiseen ympäristöystävälliseen voimalaan pitää yhtäkkiä pyytää eduskunnan lupa, toisin kuin vähemmän ystävällisiin. --Kansanedustajaehdokas Sampo Syreeni (PIR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
242 Ensisijainen tavoite on energiansäästö. Toissijainen tavoite on tuottaa energiaa uusiutuvilla energianlähteillä. Vaaditun energiatarpeen tuottaminen uusiutuvilla energian tuotantotavoilla ei kuitenkaan vielä onnistu. Ydinvoima on vielä pitkään kestävän kehityksen mukainen energian tuotantotapa. --Kansanedustajaehdokas Mari Kangas (KOK, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
243 Tuskin kukaan on erityisen innostunut ydinvoimasta, mutta päästöttömänä vaihtoehtona se on fossiilisia, eli uusiutumattomia, polttoaineita pienempi paha. Ympäristönsuojeluun ja ilmastonmuutoksen torjumiseen liittyy myös paljon mahdollisuuksia. Hämeessä on huippuluokan osaamista esimerkiksi bioenergiassa. Ympäristöteknologia voi olla Suomen seuraava menestystarina - Hämeen se on varmasti! --Kansanedustajaehdokas Sanni Grahn-Laasonen (KOK, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
244 Tarvitsemme edelleen edullista perusenergiaa teollisuuden kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Loviisan yksiköiden alasajo lisäisi tuontisähkön määrää ja siten loisi epävarmuutta sähkön hintaan ja saatavuuteen. Jos Fortum ei lupaa saa, se rakentaa laitokset lähialueelle, josta sähköä siirrettäisiin Suomeen. Luotan mieluummin suomalaiseen rakentamisen ja säteilyturvallisuuden valvontaan. --Kansanedustajaehdokas Juhani Grönroos (KOK, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
246 Kysymys on korvausinvestoinnista, joka voi parantaa myös turvallisuutta --Kansanedustajaehdokas Markku Koski (KESK, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
247 Valtionyhtiön Fortumin on voitava uusia 2020 luvulla loppuun kuluvan voimalansa. Kansantalouden ja turvallisuuden kannalta meidän tulee olla omavaraisia energiassa. --Kansanedustajaehdokas Eero Suutari (KOK, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
248 Suomalaisen perusteollisuuden tulevaisuus on turvattava riittävällä ja kohtuuhintaisella energialla. Tämä tulee näillä näkymin edellyttämään lisäydinvoiman rakentamista vastikään myönnettyjen kahden lisäluvan jälkeenkin. Kysymyksenasettelu ei antanut mahdollisuutta todeta, että mielestäni ns. kolmannen uuden ydinvoimalan rakennuttajan ei tarvitse välttämättä olla Fortum. Pidän tärkeänä, että ydinvoima olisi mahdollisimman kotimaista: rakennusvaiheesta lähtien koko voimalan elinkaaren ajan sen on työllistettävä maksimaalisesti ja ensisijaisesti suomalaisia duunareita. Risupaketit ja muut sinänsä erittäin houkuttelevilta kenties kuulostavat vaihtoehdot ovat toistaiseksi poikkeuksetta joko tehottomia tai ympäristöä ydinvoimaa enemmän saastuttavia, tai kumpaakin. Ydinjätteen loppusijoitus on luonnollisesti järjestettävä viimeiseen saakka turvallisesti ja ydinvoimalan rakennusluvan hakijan on esitettävä ehdottoman luotettavat suunnitelmat tästä jo ennen rakennusluvan myöntämistä. --Kansanedustajaehdokas Jape Lovén (SDP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
250 Mikäli uusiutuvan energian lisäämisellä ja kulutuksen vähentämisellä ei päästä toivottuihin EU:n asettamiin päästötavoitteisiin pitää myös lisäydinvoiman rakentamista harkita. --Kansanedustajaehdokas Miina Pietilä (KD, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
251 Sehän ei varsinaisesti kasvata lukumäärää...pidän ydinvoimalat mieluummin Suomessa kuin itäisessä naapurissa. --Kansanedustajaehdokas Kristina Ljungqvist (PS, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
254 Kyse on olemassa olevien voimaloiden korvaamisesta. --Kansanedustajaehdokas Jan Vapaavuori (KOK, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
255 Jos sähkoä kerran tarvitaan, niin kaikkia energiamuotoja on kehitettävä. --Kansanedustajaehdokas Jorma Jussila (KD, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
256 Periaatteessa kyllä vanhojen reaktoreiden kapasiteetin korvaamiseksi mutta ennen luvan myöntämistä asiaa on kuitenkin vielä arvioitava Japanin tapahtumien selvitysten pohjalta. --Kansanedustajaehdokas Pertti Koivumäki (KOK, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
257 Ydinvoima on parempi vaihtoehto kuin fossiilisten polttoaineiden käyttö. Ilman ydinvoimaa ilmastotavoitteiden saavuttaminen on mahdotonta. --Kansanedustajaehdokas Pauli Kiuru (KOK, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
258 Energiantarve lisääntyy voimakkaasti.OIKEIN rakennettuna turvallista.Toivon urakoitsijoiden panostavan suomalaiseen osaamiseen jatyövoimaan. --Kansanedustajaehdokas Jussi Yli-Paavola (M2011, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
259 Tämä on kysymys, johon tarvitsen lisätietoa nykyisestä ydinvoiman tarpeesta erityisesti Suomessa. Tällä hetkellä näyttäisi ydinvoimaloiden määrän olevan todennäköisesti riittävä. Rakennetaanko ydinvoimaa Suomeen EU:n tarpeita ajatellen? Kysymys on myös EU:ssa siitä, että Suomeen on helpompi saada luvat kuin Saksaan, johon ydinvoimaa ei voi edes nykyisellään rakentaa. --Kansanedustajaehdokas Harry Ruotsalainen (PS, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
260 Vain siinä että luvan myöntämisen ehtona on Suomalaiset työehdot työmaalla ja niitä oikeasti käytetään ja valvotaan. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Risto Järvi (SDP, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
264 Kannan näin loviisalaisena huolta paikkakuntani työllisyydestä. Fortumilla on ollut ja on suuri merkitys Loviisalle ja loviisalaisille työnantajana ja veronmaksajana. Kannatan uusiutuvan energian käyttöönottoa, mutta ylimenovaiheessa ydinvoimaakin vielä tarvitaan. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jouko Piho (IPU, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
266 Nyt ollaan hyvässä aiheessa. Suomessa ei ole mikään muuttunut ydinvoiman tiimoilta. Suomi ei sijaitse mannerlaattojen saumakohdissa, joten Japanin kaltaiset tapahtumat eivät ole Suomessa mahdollisia. Suomessa tuotettu ydinenergia ja jätteiden loppusijoitus on vastuullisesti toteutettua. Parempi että ydinenergiaa tuotetaan vastuullisesti Suomessa jos vaihtoehtona on, että ostamme samalla tavalla tuotettua energiaa Venäjältä. --Kansanedustajaehdokas Toni Paussu (PS, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
268 Antaa markkinoiden päättää asiasta. Mikäli lisävoimaa teollisuus tarvitsee, ja ydinvoima on järkevin tapa sitä tuottaa, tulee lupa antaa. Kunhan turvallisuudesta huolehditaan. --Kansanedustajaehdokas Lari Yltiö (PIR, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
271 Ydinvoima on tällä hetkellä tehokkain keino saavuttaa 100% omavaraisuusaste energian tuotannossa. Ja vain tarjoamalla teollisuudelle ja kotitalouksille edullista energiaa voimme parantaa kilpailukykyämme kansainvälisillä markkinoilla. Ydinvoiman kohdalla tulee kuitenkin pyrkiä alalla toimivien yhtiöiden väliseen yhteistyöhön ydinjätteen loppusijoituksessa. Ydinjätettä ei pitäisi viedä rajojemme ulkopuolelle. --Kansanedustajaehdokas Toni Kaskela (PIR, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
272 Periaatepäätös on poliittinen hyväksyntä ja välietappi, jonka jälkeen hankkeen toteutus on askeleen lähempänä. Periaatepäätöksen saaja tekee lopullisen arvion hankkeen kannattavuudesta, viranomainen vastaa turvallisuudesta ja laitospaikalta vaaditaan hyväksyntä. Ydinvoimalla tuotetaan hiilidioksidipäästötöntä sähköä ja kaikista investointikustannuksista vastaavat hankkeen investoijat. Kaakkois-Suomessa Loviisan talousvaikutukset olisivat erittäin myönteiset ja samalla saisimme työmahdollisuuksia Lappeenrannassa koulutetuille ydinvoimalaitostekniikan ammattilaisille. Nyt nämä alan huippuosaajat karkaavat muualle Suomeen ja maailmalle töihin. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Anna-Maria Länsimies (KOK, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
273 Nyt Japanin ydinvoimalaturman jälkeen olen huomannut, että ydinvoima ei ole niin paha asia loppujen lopuksi. Se, että Fukushiman ydinvoimala vuoti vähäisesti verrattuna tsunamin ja maanjäristyksen suuruuteen, tarkoittaa minun mielestäni sitä, että nykyaikana ydinvoimalat ovat paljon turvallisempia, ja tulevat jatkossakin olemaan. Lisäksi Suomi ei ole lähelläkään mannerlaattojen reunoja, joten tsunameita on turha pelätä täälläpäin. --Kansanedustajaehdokas Petro Miikkael Tissari (PIR, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
275 Japanin tapahtumien jälkeen vaikea kysymys. Nyt vastaisin enemminkin: En tiedä. Aikalisä ainakin pitää ottaa ja kriteereitä tarkastaa maailmanlaajuisesti. Japani turvatoteutukset ovat olleet kivikautisia! Vastuu on myös osittain IAEA:lla (Tuo rastin laitoin ennen perjantaita 11.3.11) --Kansanedustajaehdokas Pekka Heikkinen (KOK, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
277 Fortumin lupa Loviisaan en ole lisäydinvoimaa vaan korvaavaa, kun nykyiset yksiköt poistuvat käytöstä --Kansanedustajaehdokas Ilkka Viljanen (KOK, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
278 Vaikka ydinvoimaa paljon haukutaan, se on kuitenkin ainoita energianlähteitä Suomessa vesivoiman, tuulivoiman ja aurinkovoiman lisäksi, joka ei tuota hiilidioksidia. Vesivoiman, tuulivoiman ja aurinkovoiman käyttö on Suomessa ongelmallista. Silloin kun energiaa eniten tarvittaisiin, kyseisiä voimavaroja on vähän käytössä. Suomelle on paljon ympäristöystävällisempää ja turvallisempaa, että ydinenergia tuotetaan Suomessa, kuin ostetaan sitä esim. Venäjältä. Energiatalouteen pitää tietysti panostaa, mutta energiaa pitää saada myös jatkossa. --Kansanedustajaehdokas Jari Tulonen (KD, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
279 Ydinvoima on paras saatavilla oleva tapa tuottaa maksimaalinen määrä energiaa mahdollisimman pienillä ympäristökustannuksilla. --Kansanedustajaehdokas Simon Elo (PS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
280 Ydinvoimaratkaisut toteutetaan seuraavan 10 vuoden tähtäimellä. Fortumin on hyvä saada nyt tietoonsa mahdollisuus korvata vanhentuvat yksikkönsä. Tietysti Fortumin täytyy ensin itse arvioida luvan tarve ja hakea sitä. Sen jälkeen tehdään normaalit selvitykset. --Kansanedustajaehdokas Reijo Paananen (SDP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
281 Koska lupa olisi nimenomaan korvausinvestointia varten, olen sen suhteen myönteinen. --Kansanedustajaehdokas Marianne Kuusijärvi (KOK, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
283 Tällä hetkellä kannatan ydinvoimaa sen kustannustehokkuuden vuoksi, mutta kunhan aurinkoenergiaan liittyvät ongelmat (kuten esimerkiksi riittävä akkuteknologia) saadaan ratkaistua, siirryn kyllä kannattamaan sitä. --Kansanedustajaehdokas Juha Myllykoski (VAS, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
284 Suomen pitää huolehtia sähkön riittävyydestä ja pienentää hiilidioksiidipäästöjä. Nämä kaksi hoituvat vain ydinvoimalla. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jari Niskanen (VAS, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
285 Suomi tarvitsee kilpailukykyistä energiaa ja turvallista energiaa. Tällä hetkellä energiaa tuodaan 18-20% kulutuksesta ulkoa. Pääasiassa Venäjältä jossa heikosti valvotuilla ydinvoimaloilla tuotetaan sähköä.Suomalaisen teollisuuden pitää saada kohtuuhintaista ja turvallisesti tuotettua energia. Miksi emme tekisi energiasta uutta vientituotetta sillä Suomessa osataan tehdä turvallisesti vaikka sitä ydinvoimaa --Kansanedustajaehdokas Jukka Kärnä (SDP, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
286 Ydinvoima on pelottavaa mainettaan turvallisempi ja parempi energiamuoto, ja samalla myös ilmastonlämpenemisen kannalta tehokkain ratkaisu. Loviisan voimaloiden tullessa käyttöikänsä päähän ne voidaan hyvin korvata. Toki varovaisuutta ja tarkkaa harkintaa on aina harjoitettava. --Kansanedustajaehdokas Maria Morri (PIR, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
287 On ehdottomasti tarjottava mahdollisuus Loviisan voimalan reaktoreiden modernisointiin. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Janne Paalijärvi (PIR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
288 Ilmastonlämpeneminen vaatii sitä, että käytämme kaikki käytössä olevat keinot fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseksi. Ydinvoima on yksi tärkeä keino muiden joukossa. --Kansanedustajaehdokas Mikko Särelä (PIR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
290 Ydinvoima on ympäristöystävällinen energiantuotantomuoto, jota tarvitaan lisää. Myönnetään kolmaskin lupa ja annetaan markkinoiden päättää, mitä rakennetaan ja missä järjestyksessä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Tomi Sandström (KOK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
291 Kysymyksessä on korvaava investointi. Ydinvoimaloiden turvallisuuteen mitä erilaisimmissa poikkeustilanteissa tulee ottaa suunnittelussa ja rakennettaessa huomioon. Sähköntuotanto on saatava omavaraiseksi. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Martti Turunen (KOK, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
292 Erityisesti teollisuuden sähkön tarve kasvaa jyrkästi ja olisi väärin kattaa se raiskaamalla loputkin turvesuomme. Turve on likaavaa, huonosti palavaa ja ilmapäästöjä levittävää. Suomessa tuulivoimalat voivat huonosti, maa on metsäinen ja kumpuileva. --Kansanedustajaehdokas Sirpa Minkkinen (VAS, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
293 Eikö pitäisi rakentaa uusia ydinvoimaloita vanhojen ei niin turvallisten tilalle? Erityisesti rajan takana Venäjällä on vanhaa tekniikkaa vielä käytössä, josta varmaankin ostettaisiin sähköä, jos omaa tuotantoa ei ole riittävästi. Toisaalta haluaisin arvion siitä, milloin ydinvoimaan investoiminen kannattaisi lopettaa, jotta sähkön tarpeemme voitaisiin tyydyttää uusiutuvilla energiamuodoilla? Kommentoi täällä: http://www.HUKKINEN.JP/teemat/ydinvoima --Kansanedustajaehdokas Janne Hukkinen (PIR, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
294 Emme selviä energian tarpeestamme ja päästörajoituksista ilman ydinvoiman lisäystä lähimpään 30 vuoteen. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Juhani Palonen (KOK, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
295 Lupa tulee myöntää siinä vaiheessa, kun muuta energiaa ei enää voida riittävästi lisätä. --Kansanedustajaehdokas Mauri Koskela (SEN, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
296 Ydinvoimalan rakentamisen ei tulisi olla luvanvaraista. --Kansanedustajaehdokas Jari Metsälä (PIR, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
297 Japanista huolimatta. Tai ehkä juuri sen vuoksi. Suomessa on maailman lujin peruskallio, moderni teknologia, osaamista. Japanin joutuessa nyt sulkemaan ydinvoimaloitaan maailmaa uhkaa energiapula. Se merkitsee enegiakustannusten merkittävää nousua. Pohjoisten ääriolosuhteitten Suomessa ei pidä jäädä kalliin, vanhanaikaisella ja turvattomalla teknologialla ulkomailta ostettavan energian varaan. Näin saamme tarvittavaa lisäaikaa ydinenergiaa turvallisemman energiateknologian kehittämiselle. --Kansanedustajaehdokas Olli Valtonen (KOK, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
300 Olen periaatteessa ydinvoimaa vastaan, mutta vanhan korvaaminen uudella on turvallisuuden nimissä perusteltua. Japanin turmakin muistuttaa ydinvoiman vaaroista ja maltin tärkeydestä. Olen erittäin huolissani nimenomaan kulutuksen ja siten saastuttamisen kasvun vauhdista. Heti, kun ydinvoima onkin oikeutus kulutuksen lisäämiseen tai kun aletaan puhua päästökaupasta, mennään mielestäni metsään. --Kansanedustajaehdokas Jesca Muyingo (SDP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011

Puheenvuorot 301-400

301 Vaikka kerääkin veroja valtiolle. --Kansanedustajaehdokas Klaus Hemanus (PS, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
302 Ratkaisevaa on energiavaltaisen teollisuuden sitoutuminen suomalaisen teollisuuden mm. metsäteollisuuden kehittämiseen. Hankkeiden toteuttamisessa turvallisuus on ratkaisevaa ja keskeistä on myös ulkomaisen työvoiman valvonnalla estää pimeän työvoiman käyttö. --Kansanedustajaehdokas Kari Rajamäki (SDP, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
303 Ydinvoima on ainut järkevä ratkaisu tällä hetkellä. Uusiutuvia energiamuotoja tulee kuitenkin kehittää. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Annaliisa Räsänen (KOK, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
304 Tuen ajatusta. Loviisassahan on se tarpeellinen infrastruktuuri jo paikoillaan, joka muuten jätettäisiin hyödyntämättä jo ennen vuotta 2030. --Kansanedustajaehdokas Mats Nylund (RKP, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
306 Suomelle energian hinta ja saatavuus ovat erytyisen tärkeitä ,johtuen ilmastosta ,etäisyyksistä, teollisuuden rakenteesta ja sen merkittävästä osuudesta taloudessa. Suomi on vientiin nojaava hyvinvontiyhteiskunta .Suomi on edelleenkin riippuvainen energian tuonnista. Energiatuotannon kotimaisuusastetta tulisi nostaa. ja sen tulee seista monella jalalla -ydinvoima on niistä yksi. Nyt tehdyt ydinvoimaloiden lisärakentamispäätökset olivat merkittäviä myös sen kannalta ,että turvatun energiahuollon kannalta Suomeen kannattaa investoida ja synnyttää työtä. Loviisan kohdalla kysymys on kahden reaktorin korvaamisesta -reaktoreiden joiden elinkaari on päättymässä. Tuntuisi epäviisaalle olla sallimatta ratkaisut, jotka johtaisivat hyvin toimineen Loviisan ydinvoimalan tuottaman energiahuollon jatkumiseen. Uusien ydinvoimaloiden rakentamisessa tai korvaavien investointien toteuttamisessa tulisi toteuttaa sellaista tahdistamista , että rakennuskapasitetti riittää ja suomlaiset rakentajat saisivatpidemmäksi aikaa paljon työtä. --Kansanedustajaehdokas Lauri Ihalainen (SDP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
307 Poistuva tuotanto on perusteltua korvata, koska sähköä tarvitaan myös tulevaisuudessa. Mitään uusia päätöksiä ei voida kuitenkaan tehdä ennen kuin uudet turvallisuusselvitykset on tehty. Pidän hyvin mahdollisena, että asia ei ole seuraavan hallituksen työlistalla. --Kansanedustajaehdokas Eero Heinäluoma (SDP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
308 Ydinvoima on fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna puhdas tapa tuottaa energiaa. Myös uusiutuvien energiamuotojen tutkimusta pitää tehostaa ja niitä tulee hyödyntää markkinavetoisetsi mahdollisuuksien mukaan. --Kansanedustajaehdokas Arto Lampila (PIR, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
309 Ydinvoimaloiden korvaaminen uudella, mikäli se on tarkoituksenmukaista, on järkevää. Sinänsä en kannata uusia ydinvoimaloita, sillä kaikki keinot uusien vaihtoehtoisten energiamuotojen korvaamiseksi tulee kartoittaa ja ka´äynnistää. --Kansanedustajaehdokas Jaana Paavilainen (KESK, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
310 Kaikki luvanhakijat tulee asettaa samanarvoiseen asemaan! --Kansanedustajaehdokas Harri Iljin (SDP, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
311 Suomen teollisuus tarvitsee lisäenergiaa, jota tällä hetkellä ostetaan ulkomailta. Myös energiantuotannossa pitäisi pyrkiä omavaraisuuteen. --Kansanedustajaehdokas Juha Joutsenlahti (KOK, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
313 Ydinvoima takaa teollisuudelle välttämättömän kohtuuhintaisen energian saatavuuden. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Arto Satonen (KOK, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
315 Pitää myöntää vain, jos sähköntuotannon lisäämiselle on tarvetta. --Kansanedustajaehdokas Samuel Kielosto (M2011, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
316 Kyse on vanhojen reaktoreiden uudistamisesta. Lisäydinvoiman tarve on kiistanalainen. Nyt väitetty teollisuuden kasvava energiantarve ei mielestäni realisoidu teollisuuden siirtäessä toimintojaan halvempien tuotantokustannusten perässä maasta pois. --Kansanedustajaehdokas Ismo Soukola (PS, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
317 Toivon, että muita energiamuotoja kehitellään, jotta ydinvoimaloita tarvitsisi tehdä ja käyttää mahdollisimman vähän. Mutta energiaa tarvitaan joka tapuksessa. --Kansanedustajaehdokas Sinikka Hölsä (SEN, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
318 Mikäli loppusijoituspaikka on tutkittu ja kaikki riskitekijät huomioitu. Uusiutuvat energianlähteet ja ydinvoima eivät saisi olla toisensa poissulkevia tekijöitä. Meillä on ydinvoimaloita ja niidenkin jätteet on jonnekin varastoitava. Eikä tunnu oikein solidaariselta, että sijoittaisimme omat jätteemme jonnekin muualle loppusijoituspaikkaan. Suomen talous nojaa vielä pitkään vahvaan teollisuuteen ja vientiin. Energian saanti on teollisuuden täällä pysymiselle yksi merkittävä tekijä. --Kansanedustajaehdokas Markku Kolari (VAS, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
319 Ydinvoimaloiden uusiminen lisää ydinturvallisuutta. Lupia tulisi myöntää enemmänkin Venäjän turvattomissa voimaloissa tehdystä sähköstä vieroittumista varten. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Mikko Rauhala (PIR, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
322 Teollisuuden tulisi olla vapaa rakentamaan omilla rahoillaan niin paljon ydinvoimaa kuin haluavat. Kysymys siitä, tulisiko valtion tukea tätä rakentamista, riippuu taas siitä onko tämä tehokkain tapa siirtyä pois fossiilisista energianlähteistä. Tämä siirtymä on tavalla tai toisella joka tapauksessa toteuttava, ennemmin mielummin kuin myöhemmin, enkä näe periaatteellista estettä ydinvoiman käytölle tähän tarkoitukseen. --Kansanedustajaehdokas Kaj Sotala (PIR, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
324 Vanhat ydinvoimalat ovat riski, joten niitä on tarpeen uudistaa. --Kansanedustajaehdokas Sirkku Hildén (SDP, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
325 Kunnes uusiutuvat energia muodot saadaan niin tehokkaiksi, että niillä voidaan pyörittää myös raskasta teollisuutta, kaikkein ympäristöystävällisin ja poliittisesti riskittömin energiamuoto on ydinvoima. --Kansanedustajaehdokas Niklas Mannfolk (RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
327 Kannatan ydinvoimaa. Se on oikein hoidettuna turvallista sekä puhdasta. Uusia tekniikoita alalle tulee sekä seurata että kehittää jatkossakin. --Kansanedustajaehdokas Iiro Silvander (KD, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
328 Suomen tulee olla omavarainen energian suhteen edullisen hinnan varmistamiseksi. Ydinenergian uhkat on huomioitava paremmin. --Kansanedustajaehdokas Harri Oksanen (PS, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
333 Vähitellen, kunpa ne kaksi muut saadaan pystyyn. --Kansanedustajaehdokas Jörn Donner (RKP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
334 Sähköä on saatava sopivaan jag varmaan hintaan koko maassa. --Kansanedustajaehdokas Bengt Björkskog (RKP, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
336 Suomi tarvitsee energiaa ollakseen kilpailukykyinen. Perinteiset energiamuodot ovat vähenemässä, ne ovat kalliita ja epäekologisia. Luonnon energiat ovat myös katoavaisia aikaa myöten. Sitä paitsi onko meillä tarpeeksi tietoa, miten bioenergiat vaikuttavat esim. ilmaston kehitykseen, millaisia ekologisia vaikutuksia niiden käytöllä lopulta on? Olen ydinvoiman kannalla kun sitä tuotetaan maassamme, jossa laatuun voi luottaa ja teknologista taitoa riittää. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Pauliina Puukko (KESK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
337 Vain sillä ehdolla, että nyt tarkastetaan maamme ydinvoimaloiden turvallisuus ja riskienhallinta uusimpien kokemusten valossa. --Kansanedustajaehdokas Raija Vahasalo (KOK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
338 Kyllä voidaan rakentaa, mutta vasta 20-30 vuoden päästä. Tuolloin voidaan rakentaa ympäristön kannalta turvallisempa voimaloita. Ajankohtaa myöhemmäksi siirtämällä voidaan myös rakentaa paremman tuotantotehokkuuden voimala, kun teknologia kehittyy tulevaisuudessa. --Kansanedustajaehdokas Harri Konttinen (KD, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
340 Koska tämä energiapoliittinen välivaihe on menossa, ja ns, fossiilisten polttoaineiden vaikutus tiedossa, olisi järkevää, että Loviisaan saataisiin lupa "entisen" luvan korvaamiseksi. Alueen infra on jo rakennettu kyseistä toimintaa varten, ja toisaalta maamme energiataloudellinen tarve todennäköisesti tarvitsee myöskin Loviisan uuden voimalan tulevaisuudessa. --Kansanedustajaehdokas Juha Kosonen (KOK, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
341 Fortum ei saanut lupaa, vaikka se täytti kaikki ehdot. Loviisan nykyisten voimaloiden käyttöikä myös loppuu 2020-luvun loppupuolella. On tärkeää, että lupa myönnetään nyt, jotta ydinvoimatuotanto Loviisassa voi jatkua. Ydinvoima on tehokkain ja myös turvallinen energiamuoto, kunhan turvallisuuskriteerit pidetään äärimmäisen tiukkoina. --Kansanedustajaehdokas Elias Erämaja (KOK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
342 Seuraava kymmene vuoden aikana tämä voi tulla ajankohtaiseksi --Kansanedustajaehdokas Markku Pakkanen (KESK, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
343 Ydinvoimaa tulee voida rakentaa, jos Suomen energiahuolto tarvitsee lisää sähkövoimaa. Ydinvoimala Suomessa on turvallisempi Suomalaisille, kuin Venäjällä. --Kansanedustajaehdokas Matti Järviharju (VP, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
344 Olen ydinvoimaa vastaan, mutta niin kauan kun näköpiirissä ei ole varteenotettavia ratkaisuja uusiutuvalle ympäristöystävälliselle energialle, ydinenergiatuotantoa on lisättävä. Energiatuotantomme ei voi pohjautua ratkaisuihin, joissa tuotamme bioenergiaa kaukomailla paikallisväestön hyvinvoinnin kustannuksella. Loviisan reaktorit kaipaavat nykyaikaistamista. --Kansanedustajaehdokas Thomas Elfgren (RKP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
346 Ydinvoimaa tarvitaan, jotta päästään eroon fossiilisista polttoaineista. --Kansanedustajaehdokas Tuomas Ruuhijärvi (PIR, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
348 Niin kauan kuin vaihtoehtoisia energian tuotantotapoja ei ole riittävästi saatavilla, on ydinvoima ainoa vaihtoehto. Energian tarve kasvaa koko ajan. --Kansanedustajaehdokas Jenni Ylikotila (VP, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
349 Vanhojen reaktorien korvaaminen uudemmalla tekniikalla on järkevä ratkaisu. --Kansanedustajaehdokas Tommi Laakso (KOK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
350 Kannatan kotimaista ja ympäristöystävällistä energiatuotantoa. Kotimainen ydinvoima on parempi vaihtoehto kuin tuontisähkö, joka on tuotettu venäläisessä ydinvoimalassa. Sallisin ydinvoiman rakentamisen kotimaan markkinoiden käyttöön, en vientiin. --Kansanedustajaehdokas Pasi Salonen (PS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
351 EHDOTTOMASTI KYLLÄ. Päätös ydinvoimatuotannosta Loviisassa on tehty 60-luvulla ja valtion on kannettava vastuunsa sen jatkuvuudesta. Fortum tarvitsee KORVAAVAN luvan jotta tuotannon jatkuvuus turvataan. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Mia Heijnsbroek-Wirén (RKP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
352 Minusta on turhaa jättää ydinvoimala-alue rakentamatta. Loviisassa on kaikki tekniikka jo asennettu ja ei tarvitsee rakentaa uutta infrastruktuuria. Minusta olisi ollut parempi antaa Loviisalle lupa kuin antaa lupaa rakentaa Simoon tai Pyhäjokeen. Kaksi Ydinvoimalapaikkakuntaa riittää. Tarvitsemme kuitenkin korvata Loviisan reaktorit ennen kun ne otetaan käytöstä 2027 ja 2030. --Kansanedustajaehdokas Christoffer Hällfors (RKP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
353 Mielestäni Suomessa pitäisi alkaa rakentaa neljännen sukupolven ydinreaktoreita. --Kansanedustajaehdokas Esa Nyyssönen (M2011, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
355 Periaatteessa olen ollut sillä kannalla, että ydinvoimaa tulee kehittää omassa maassamme, jossa hallitaan voimaloiden turvallinen rakentaminen ja jatkotoimenpiteet, mutta Japanin tapahtumat kyllä laittavat miettimään, että yllättävät tilanteet ovat mahdollisia. Siellä kuitenkin oli kyseessä vanha voimala, jota vastaan iskeytyivät 10 metrin aallot 100 km:n tuntivauhdilla maanjäristyksen lisäksi. Nöyrällä paikalla ollaan joka tapauksessa ja jatkuvaa kehitystyötä, tarkkuutta ja panostusta tarvitaan --Kansanedustajaehdokas Marita Backman (RKP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
356 Ydinvoima on tehokas tapa tuottaa sähköä ilman kasvihuonepäästöjä. --Kansanedustajaehdokas Henrik Sandberg (PIR, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
357 Koska en voi jättää vastaamatta, en näe mitään merkittävää syytä olla myöntämättä lupaa. Fukushima mukaan luettuna. --Kansanedustajaehdokas Ilari Mäkimattila (PIR, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
358 Loviisasta on myös louhittava kaukolämpötunneli Helsinkiin. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Sam Björklund (RKP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
359 Sähkön korkean hinnoittelun vuoksi Fortumin lupa tulisi myöntää ja luvan myöntämisen ehdoksi hintatakuu. Valtio voisi osallistua alkuvaiheen rahoitukseen ja samalla valvoa kohtuullisen hintatason muodostumista kansalaisten edun mukaiseksi. --Kansanedustajaehdokas Markku Vihanto (KD, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
360 Ilmoitin jo edellisen äänestyksen yhteydessä, että 2 ja optio kolmanteen. --Kansanedustajaehdokas Tuula Peltonen (SDP, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
361 Tähän kysymykseen vastaaminen "kyllä tai ei" on tosi vaikea. Jotenkin on luontevaa, että Loviisan yksiköt uudistettaisiin, siellähän on kaikenlainen infra valmiina. Mutta toisaalta kaksi uutta ydinvoimalaa ja sitten vielä kolmas Loviisaan menee överiksi. Tällainen tukee yhteiskunnan kaikinpuolista keskittymistä, mikä ei ole hyvä. --Kansanedustajaehdokas Juhani Kahelin (KA, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
362 Suomen pitää turvata energiaratkaisut elinkeinoelämälle ja kotitalouksille. Halpaa energiaa tulee olla enemmän tarjolla. En hÿväksy, että olisimme kivihiilen, kaasun tai sähkön tuotannon varassa Venäjän päätösten kanssa. Suomen kuuluu olla energian suhteen omavaraiden. Suomi on myös hyväksynyt kansainväliset ilmastosopimukset, jossa on lupautunut fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseen. Mahdollisen lisäydinvoiman rakentamisen täytyy perustua elinkaarimallin rakentamiseen ja kaikissa tapauksissa ydinvoiman tulee olla turvallista. Mahdolliset ilmastokatastrofit täytyy huomioita ja sen pitää olla kestävää. --Kansanedustajaehdokas Janne Laakkonen (KOK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
364 Ydinvoima on ainoa varteenotettava vaihtoehto saastuttaville fossiilisille. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Tuomas Korppi (PIR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
365 Pidän ydinvoimaa turvallisena ja ympäristöystävällisenä energiantuotantomuotona. Eteläisessä Euroopassa aurinkoenergian kehitys vaikuttaa lupaavalta ja Keski-Eurooppaan on suunniteltu kattava sähköverkko helpottamaan uusiutuvien energioiden käyttöä. Pohjoinen ja syrjäinen sijaintimme aiheuttaa kuitenkin sen, että meidän tulee etsiä pitkälti omat ratkaisumme. Energian säästö on tärkein kohde energiapolitiikassa ja siinä voidaan saavuttaa hyviä tuloksia rakennusten lämpötalouden ja teollisuuden energiatehokkuuden suhteen. Erityisen heikko lenkki energiaomavaraisuudessamme ovat liikenteen polttoaineet. Tähän selkein ratkaisu näyttävät olevan sähköautot. Sitä kautta turvattu, jatkuva sähköntuotanto on tarpeen ja ydinvoima on tämän hetken teknologioista paras ratkaisu. Olen koulutukseltani diplomi-insinööri ja fyysikko ja olen suorittanut ydinenergiatekniikkaan liittyviä opintoja. Ydinenergia on siis minulle varsin konkreettinen asia. Erityisesti pidän lupaavana uutta, seuraavan sukupolven entistä turvallisempaa ja tehokkaampaa ydinteknologiaa. --Kansanedustajaehdokas Mika Letonsaari (PIR, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
366 En näe mitään pahaa ydinvoimassa. --Kansanedustajaehdokas Antti Kurhinen (PIR, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
367 On parempi, että ydinvoimalat, joissa kuluttamamme sähkö tuotetaan, sijaitsevat maamme rajojen sisäpuolella. --Kansanedustajaehdokas Jani Korhonen (PIR, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
368 Fortumille lupa pitää vielä myöntää, koska edellisellä kierroksella asia jäi "kesken" ja energiatuotannon nykyrakenteella Suomi tarvitsee ydinvoimansa. Tämän luvan jälkeen ydinvoiman ja uusiutuvien energiamuotojen painopisteet pitää kuitenkin linjata määrätietoisesti ja pitkälle aikavälille siten, että uusiutuvien energiamuotojen kehitystyötä ja käyttöönottoa lisätään koko ajan. Tämä vaatii Suomelta poliittista linjanvetoa niin EU:ssa kuin kotimaassa. Tämä on ainoa tie siihen, ettei 30-50 vuoden kuluttua olla edelleen samassa tilanteessa. Suomi on vaarassa jäädä myös teknisen kehityksen ja kasvavien markkinoiden kelkasta, jos näihin energiakysymyksiin ei haluta tai osata ottaa uudenlaista näkökulmaa. Kaikki energiapäätökset täytyy tehdä taloudellisesti kestävällä ja järkevällä pohjalla, mutta myös ETEENPÄIN täytyy mennä. Keskustan ajamat risupaketit eivät saa minulta ymmärrystä. --Kansanedustajaehdokas Petri Sarvamaa (KOK, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
371 Haluaisin ensin varmistua siitä että työmailla hoidetaan asiat kunnolla, että käytetään osaavaa työvoimaa, palkat ja verot maksetaan, sekä työt tehdään ajallaan. Nykyinen Voimalafarssi ei saa toistua. --Kansanedustajaehdokas Joanna Kurki (PIR, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
372 Energiaa tarvitaan jatkossakin. Loviisan vanhenevat neuvostoliittolaiset reaktorit tulee korvata uusilla eurooppalaisilla. --Kansanedustajaehdokas Heikki Autto (KOK, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
375 Vaikken ihan varauksettomasti kannata ydinvoimaa, niin on kuitenkin melko turha evätä lupia, mikäli puitteet uusien ydinvoimaloiden rakentamiseksi ovat kunnossa. --Kansanedustajaehdokas Samuli Pahalahti (PIR, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
377 Maailma on juuri nyt järkyttynyt luonnonvoimien aiheuttamasta ydinvoimalaonnettomuudesta. Suomi on kuitenkin turvallinen maa ydinvoimalaitoksille. Kohoavaan energiatarpeeseemme ei riitä tuuli ja vesivoima. Fossiiliset polttoaineet ovat suurin ympäristöongelma On luotettava, että tulevat vuosikymmenet tulevat ratkaisemaan ydinjäteongelmat kehittyvällä teknologialla. --Kansanedustajaehdokas Pentti Klefström (KD, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
378 On kuitenkin järkevää odottaa 1-3vuotta. Tässä aikavälsissä selviää onko NIF tyyppinen fuusiavoimala tuotantokelpoinen. Jos on pitää tietysti siirtyä käyttämään sellaisia mikäli tyyppi on taloudellisesti järkevä. --Kansanedustajaehdokas Oskar Elmgren (PIR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
379 LUPA TULEE MYÖNTÄÄ VAIN KANSALLISTA TARVETTA VARTEN, EI ENERGIAN VIENTIIN. --Kansanedustajaehdokas Tuomo Isokangas (PS, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
380 Energia ja sen edullisuus on peruskysymyksiä mm. suomalaiselle teollisuudelle kilpailukyvyn ylläpitämiseen ja kotitalouksien energia laskun kohtuullisena pitämisen kannalta. Mallini on, että perustarve tuotetaan päästävapaalla ydinvoimalla ja lisäksi merkittävässä asemassa on myös puuenergian käyttö. Vesivoima ja tuulivoima tasaa kulutushuippuja. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Reijo Stedt (KESK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
381 Energia-asiat ovat Suomelle tärkeitä, koska meidän kylmässä sijainnissa lämmitys vie suhteessa paljon enemmän energiaa kuin etelän maissa. Voi olla, että tuulimyllyjä lisäämällä ( minäkin aion oman myllyn Päijänteen selällä suurentaa ) meillä ei saavuteta sitä mitä atomeja rikkomalla, kunhan ne laitokset rakennetaan varmoiksi ja niiden hukkalämpö paremmin käyttöön ( vain pääkaupunkiseudulla ajateltavissa ? ) --Kansanedustajaehdokas Mauno Härönoja (SEN, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
382 Suomen kilpailukyky vaatii sähköä. Ydinsähkö on päästötöntä ja tulevaisuudessa liikeenne vaatii yhden ydinvoimalan sähkön. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Markku Eestilä (KOK, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
383 Loviisan ydinvoimalalle tulee myöntää jatkolupa vaikka uusia lupia ei muutoin todennäköisesti tulla tarvitsemaan tulevaisuudessa kasvavan energiatehokkuuden ja vaihtoehtoisten tuotantomuotojen ansiosta. ***** Man skall bevilja ett fortsatt lov för Lovisa kärnkraftverk, även om nya lov annars inte troligen behövs som följd av en ökad energieffektivitet och utvecklingen av alternativa produktionssätt. --Kansanedustajaehdokas Marcus Nordström (RKP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
384 Ympäristön hyvinvoinnin takeena on vastuullinen energiapolitiikka, joka tulee toteuttaa suosien uusiutuvaa energiaa siinä määrin kuin se on mahdollista. On tärkeää, että Suomi pystyy joskus luopumaan kivihiilestä energiantuotannon muotona kokonaan. Tavoitteeseen pääseminen vaatii tällä hetkellä Suomelta omavaraisen energiantuotannon, jota ei teollisuuden tarpeet huomioiden pystytä toteuttamaan yksinomaan tuuli- ja vesivoimalla. Ratkaisu löytyy ydinvoimasta, vaikka suuri osa suomalaisista pitää sitä yhtä huonona vaihtoehtona kuin pysyminen nykyisessä tilanteessa. Näen ydinvoiman hyvänä ratkaisuna: tällä hetkellä suuri osa energiastamme tuotetaan Venäjällä, jossa riskialttiiden ja vanhojen ydinvoimaloiden käyttöikää on jatkettu. Vaihtoehtona voimme tuottaa saman energian itse uutta teknologiaa hyödyntäen, tarkoin valvotuissa ydinvoimaloissa. Samalla luomme työpaikkoja Suomeen. Voimme käyttää uusiutuvaa energiaa tuottamaan kotitalouksien tarvitseman energian, mutta samalla emme voi vastata teollisuuden vaatimuksiin. Rakentamalla Suomeen ydinvoimaloita työllistämme suomalaisia, tuemme kehittyvää ja kasvavaa teollisuutta, sekä vähennämme fossiilisia polttoaineita. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Kristian Tervo (KOK, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
385 Ruuhka-Suomi ja suuren osan maamme tulosta tekevä etelä- Suomi tarvitsee kustannustehokkaan energialähteen. Vaihtoehtoisten, uusien energiamuotojen kehittämiseen pitää kuitenkin edelleen panostaa. Lisäenergia Suomessa on kuitenkin turvallisempi kuin esim. itä-rajan takana. --Kansanedustajaehdokas Arja Karhuvaara (KOK, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
386 Jos Suomi haluaa turvata oman sähköntuotannon esim. Venäjän ydinsähkön ostamisen sijaan Loviisan reaktorit kannattaa tietenkin uusia. Uudet energiamuodot tulevat varmasti tulevaisuudessa korvaamaan ydinvoimalat mutta vielä seuraaville vuosikymmenille tarvitaan ydinvoimaa korvaamaan saastuttavat hiilivoimalat sekä Venäjältä ostettavan ydinsähkön. Aurinko ja tuulivoima ei vielä nykytekniikoilla riitä Suomen oloissa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Patrik Strang (RKP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
387 Loviisa on korvausinvestointi, mutta analyysi Japanin katastrofista on tehtävä huolella. Jos selvityksessä ilmenee jotain uutta, se otetaan huomioon. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jyri Häkämies (KOK, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
388 Suomi tarvitsee uusiutuvien energialähteiden rinnalle myös ydinvoimaa, jotta energiatuotannon omavaraisuus ja kohtuullinen hintataso voidaan varmistaa, niin yksityisille, kuin yrityksille. Nykyinen hallitus on myöntänyt juuri kaksi uutta lupaa, joten lisärakentamisen osalta selvityksien aika lienee myöhemmin. Vastaus oman sähkötuotannon puutteellisuuteen ei voi olla se että ostetaan sähköä esim. Venäjältä, joka lienee myös tuotettu ydinvoimalla. --Kansanedustajaehdokas Pasi Vesala (SDP, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
389 Mikäli tarvetta lisäydinvoimalle on, niin tulee lupa myöntää. --Kansanedustajaehdokas Matti Rantanen (KOK, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
390 Kyllä jos jompikumpi luvan saaneista ei rakenna voimalaa. --Kansanedustajaehdokas Eero Reijonen (KESK, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
391 Tulee myöntää lupa korvaavan reagtorin rakentamiseen. Päätöksen ajankohta tulee arvioida myöhemmin. Valtion on huolehdittava enemmistöomisteisen yhtiön toimintaedellytyksistä-se on kaikkien veronmaksajienkin etu. --Kansanedustajaehdokas Antti Rantakangas (KESK, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
392 On turhaa investoidan teollisuuden kehittämiseen ja innovointiin, jos valtio ei takaa riittävää energian saantia myös tulevina vuosikymmeninä. Samalla tulee suunnata resursseja myös uusiutuvien energiamuotojen kehittämiseen. --Kansanedustajaehdokas Karolina Puuska (KD, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
395 Ehdottomasti kyllä! Loviisan nykyisten voimalaitosten käyttöikä on saavuttamassa hiljalleen päätepistettään, ja nämä tulee korvata uudemmalla, tehokkaammalla ja turvallisemmalla reaktorilla. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Visa Kananoja (KOK, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
396 - Suomi tarvitsee omavaraista, päästötöntä,kohtuuhintaista sähköä. Teollisuuden sähkönsaannin turvaaminen on aivan kynnyskysymyksiä Suomen kilpailukyvyn kannalta Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Paula Aikio-Tallgren (KOK, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
397 Mielestäni Suomen tulisi olla energiantuotannossa niin omavarainen kun vain mahdollista. --Kansanedustajaehdokas Jouni Tirkkonen (PS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
399 Kunnes Suomi pystyy siirtymään kokonaan uusiutuvan energian käyttöön, energiaa on saatava jostakin. Suomen olisi oltava edelläkulkija maa bioenergian,-tuuli,-aalto,-vesivoiman yms käytössä. Suomessa pitäisi tukea myös uusiutuviin energioihin liittyvää koulutusta (ja järjestää koulutusta alalle) Ydinvoima ei kuluta luonnonvaroja ja on tällä hetkellä vihrein vaihtoehto (jos jätteet hävitetään turvallisesti) turvaamaan energiantuotantoa. --Kansanedustajaehdokas Susanna Hillenbrand (VP, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
400 http://www.muutos2011.fi/vb/entry.php?80-Sivusin-tätä-blogissani-Vähän-ilmastosta Ydinvoima on kuitenkin toimivin tapa tuottaa sähköä, tuulimyllyt ja muut vaihtoehdot ovat hyvänä apuna. Varmasti kaikkialla luovutaan ydinvoimasta heti kun keksitään parempi tapa tuottaa sähköä. Edellinen ydinvoima äänestys, oliko se jossain -90 alkupuolella?, en tarkkaan muista. Silloiset asian kaatajat pitäisi tuomita valtakunnanoikeudessa, epäisänmaallisesta toiminnasta menettämään oikeuden toimia politiikassa. Suomen pitää olla omavarainen ja vähän ylikin sähköntuotannossa. Hinta pitää laskea järkevälle tasolle,teollisuudelle ja kuluttajalle. --Kansanedustajaehdokas Harri Pasanen (M2011, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011

Puheenvuorot 401-500

401 Mielestäni ydinvoiman tulee edelleen olla vahva osa suomalaista energiantuotantoa. Suomessa ydinsähkö on turvallisesti tuotettua ja maamme ydinvoima- ja ydinturvallisuusosaaminen ovat maailman huippua. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Tuomas Telkkä (KOK, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
403 Ydinvoima on väliaikainen pakollinen ratkaisu nykyisen energiantarpeen tyydyttämiseen. Vaihtoehtoisia energian tuottamistapoja on tutkittava, kehitettävä ja tuettava. --Kansanedustajaehdokas Kalle Niskanen (KOK, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
404 Tulevaisuudessa tarvitsemme uutta entistä turvallisempaa ydinvoimalaa korvaamaan vanhenevat Loviisan voimalat. Meidän teollisuus tarvitsee huomattavat määrät energiaa ja tällä hetkellä ei ole näköpiirissä mitään muuta realistista sähkön tuotannon tapaa teollisuuden määriin kuin ydinvoima. Turvamääräyksiä on edelleen kiristettävä ja onneksi Suomi ei sijaitse mannerlaattojen saumakohdassa, joten Japanin kaltainen onnettomuus on meillä äärimmäisen epätodennäköinen. Japanin onnettomuuden jälkeen haluan Suomen olevan entistä vähemmän riippuvainen venäläisissä ydinvoimaloissa tuotetusta sähköstä. Tässäkin omavaraisuus on oikea linja. Lisäksi koko ajan pitää panostaa uusiutuvan energian kehittämiseen tehokkaamaksi sekä bioenergiaan kuten puuhun ja turpeeseen, jotka tuovat työtä ja toimeentuloa koko Suomeen. --Kansanedustajaehdokas Terhi Pirilä-Porvali (KOK, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
406 Suomen tulee turvata ulkovaltioista riippumaton omavarainen sähköntuotanto. Ydinvoima on taloudellisin energiaratkaisu, kun vesivoimaa ja tekoaltaita ei enää saa rakentaa. --Kansanedustajaehdokas Heikki Silván (SEN, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
407 Suomi voi olla edelläkävijä päästörajoituksissa, mutta meidän on seurattava kansainvälistä kehitystä ja huolehdittava oman teollisuutemme kilpailukyvystä. Suomen oma energian tarve on tärkein tuleviin energiaratkaisuihin vaikuttava tekijä. Ydinvoima on päästötöntä energiaa. --Kansanedustajaehdokas Maarit Paldán (KOK, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
409 Ydinenergia on välttämätön Suomen energiaomavaraisuuden kannalta. Kannatan myös puun ja turpeen hyötykäyttöä ja sen lisäämistä. Fossiilisten polttoaineiden varaan Suomi ei voi turvata enää pitkällä aikavälillä, toki Venäjä naapurina ja hyvät kauppasuhteet sinnepäin edesauttavat maakaasun ja öljyn saantia maahamme. Arabimaailman levottomuudet eivät välttämättä ole lyhytaikainen ilmiö ja ne ovat nyt jo merkittävästi nostaneet raakaöljyn hintaa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Tuomo Keinänen (KD, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
410 Japanin tapahtumat eivät ole muuttaneet kantaani ydinenergian käyttämiseen. Ydinenergia on tehokas tapa tuottaa energiaa, joka ei saastuta myöskään ilmakehäämme. Koska Olkiluodossa rakennetaan vielä voimaloita tulevan vaalikauden aikana, Loviisa on perusteltu kohde sijoittaa uusi voimala. Lisäksi Fortumin lupa käytännössä vain korvaisi käytöstä poistuvaa kapasiteettia, koska Loviisan voimalat tulevat käyttöikänsä päähän 2020-luvulla. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Matias Marttinen (KOK, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
411 Vaikka nyt kohutaankin Japanin tilanteesta, niin puollan ydinvoimaa. Me emme elä mannerlaattojen risteyksessä. Ydinvoima on yksi tapa tuottaa energiaa, ja se on välttämättömyys. Kannatun kuitenkin myös muuta energiatuotantoa. --Kansanedustajaehdokas Johannes Nieminen (PS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
412 Eri energianlähteistä ja päästöistä keskusteltaessa tuntuu usein unohtuvan se, että myös ydinvoima on päästötön energiamuoto. Ydinvoima onkin yksi ratkaisu kohti vähäpäästöisempiä energiamuotoja. Lisäydinvoiman ohella vesi- ja tuulivoiman, puupolttoaineiden, kierrätyspolttoaineiden ja muiden uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen Suomen energiatarpeen turvaamiseksi on niin ikään tärkeää. Suomi onkin kansainvälisesti mitattuna suoriutunut hyvin uusiutuvien energialähteiden käytön kasvattamisessa, joista tulee nykyään jo yli neljännes maamme kokonaisenergiatuotannosta. --Kansanedustajaehdokas Jaana Pelkonen (KOK, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
413 Meillä on vääjäämättä edessä tarve rakentaa lisää ydinvoimaa, koska Loviisan yksiköt on korvattava uusilla voimaloilla 2020 -luvun lopulla. Muut vaihtoehdot on kovin vähissä! Ruotsin tilanne on hyvä esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun "pannaan pää pensaaseen" energian tuotannossa Nyt Ruotsilla on jo kiire saneerata entisiä voimaloita ja ryhtyä rakentamaan uusia, vaikka kansa päätti äänestyksellä luopua ydinvoimasta vuoteen 2010 mennessä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Erkki Kukkonen (KOK, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
414 Ydinvoima on päästötön energian tuotantomuoto ja Suomen tulee pyrkiä kaikin keinoin vähentämään päästöjä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ydinvoiman lisäksi Suomen tulee asettua eturintamaan uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisessä. Ydinvoiman rakentamista ja tuotantoa tulee valvoa, mutta oikein toteutettuna se on hyvä ja turvallinen energiamuoto, joka ei tuota päästöjä ilmakehään. --Kansanedustajaehdokas Lasse Männistö (KOK, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
415 Fortumille on myönnettävä lupa käyttöikänsä loppupuolella olevien reaktoreiden korvaamiseen uudenaikaisella, entistä turvallisemmalla mallilla. --Kansanedustajaehdokas Laura Räty (KOK, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
416 Suomen tulee tehdä ratkaisut perusenergiasta omien tarpeidensa mukaisesti. Nykyinen toimilupamenettely sopii huonosti sähkön tuotannon markkinoille. --Kansanedustajaehdokas Jyrki Hyttinen (KOK, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
417 Omavaraisuuden turvaaminen. --Kansanedustajaehdokas Harri Halko (KOK, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
418 Ydinvoimaloiden rakentaminen ei mielestäni saisi olla valtakunnan poliittinen päätös vaan osa kunnallista kaavoitusprosessia. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Teemu Lahtinen (PS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
419 Tarvitsemme ydinvoiman lisärakentamista. Ostamme sähköä tällä hetkellä Venäjältä, joka ei ole edes mukana päästökaupassa. Voisimme aiavn hyvin myydä ylimääräistä sähköä myös ulkomaille. --Kansanedustajaehdokas Iinu Kuusento (KESK, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
420 Mikäli Fortumin vanhenevien voimaloiden korvausinvestointi tulee ajankohtaiseksi, siihen täytyy suhtautua positiivisesti. --Kansanedustajaehdokas Pekka Simonen (KOK, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
421 Sähköntuotanto tulee turvata kotimaisesti. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Liisa Sulkakoski (KOK, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
423 Suomi tuo tällä hetkellä sähköstään yli 15% Venäjältä. Päästäksemme sähköomavaraisuuteen on Fortumille myönnettävä lupa. Se on myös varautumista tulevaan. Loviisa ykkönen tulee tiensä päähän 2028 ja kakkonen 2030 toimittuaan tuolloin 50 vuotta vaikka alkuperäinen tarkoitus oli että ne toimisivat 25 vuotta. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Lyly Rajala (KOK, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
424 Edullinen energia on Suomelle merkittävä kilpailuvaltti ja viime vaalikaudella tehtyjen ydinvoimalapäätösten myötä Suomeen tehtiin merkittäviä investointeja. Ydinvoima on ylimenovaiheen ratkaisu ja epäekologisempien muotojen kitkemiseksi yksi ydinvoimala on vielä perusteltu. Painopiste on kuitenkin tulevaisuudessa siirrettävä uusiutuviin. --Kansanedustajaehdokas Antti Tokola (SDP, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
425 Loviisa on uudistettava. Emme tarvitse vanhentunutta reaktoria, vaan uutta, turvallista energiaa. Jos tulee läpimurto jollekin uudelle energiamuodolle, niin Loviisan uudistamisesta voidaan luopua. --Kansanedustajaehdokas Sari Rautio (KOK, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
426 Korvausinvestointien aikataulu riippuu siitä miten pitkään nykyiset reaktorit voivat toimia turvallisesti ja taloudellisesti. --Kansanedustajaehdokas Kaj Bärlund (SDP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
430 Jos rakennetaan kotimaisin voimin ja ilman harmaata työvoimaa. --Kansanedustajaehdokas Pekka Kvist (PS, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
431 Vain jos Fortum kykenee hoitamaan itse radioaktiivisen ongelmajätteen --Kansanedustajaehdokas Markku Laurikainen (PIR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
432 Energiatuotannon omavaraisuus on pystyttävä takaamaan. Se edellyttää poistuvien reaktoreiden korvaamista ja lisäydinvoiman rakentamista. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Arto Viljanen (KOK, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
434 Suomen on oltava omavarainen energian tuotannossa ja emme voi elää tuontienergian varassa. --Kansanedustajaehdokas Ari Rannisto (KD, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
435 Ydinvoiman tarve on tarkkaan tutkittava. Jos todellinen tarve on rakennettakoon. Japanin valitettava tilanne ei ole verrattavissa meidän olosuhteisiimme. Parempi on oma uudenaikainen ydinvoimala kotimaaperällä, kuin vanha sellainen lähialueella rajan takana. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jukka Kotimäki (PS, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
436 Kyseessä on normaali korvausinvestointi. Ydinvoima on - ikävä kyllä tai onneksi kyllä - hyvä tapa hidastaa ilmastonmuutosta. --Kansanedustajaehdokas Sakari Oka (KOK, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
437 Korvaaminen turvallisemmalla kyllä, kokonaan uuden rakentamiseen ei. --Kansanedustajaehdokas Jan Valli (M2011, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
440 Vanhat reaktorit ovat Suomen suurimpia turvallisuusuhkia. Ydinvoimayhteistyötä pitää tehdä myös venäläisten kanssa. --Kansanedustajaehdokas Petri Kaivanto (M2011, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
441 Mielestäni Kymelle on työllisyyden kannalta tärkeää, että ko. ydinvoimala saa jatkoluvan. Muutoin, uusia ydinvoimaloita tulee harkita tarkkaan ja niiden rakentamiseen tulee suhtautua kriittisesti. --Kansanedustajaehdokas Ninni Taavitsainen (SDP, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
442 Korkealaatuista suomalaista työtä ja osaamista tulee hyödyntää vähäpäästöisessä ydinenergiatuotannossa - ja ko. laitosten rakentamisessa. Ei halpatyövoimaa, ei b-luokan osia eikä rakentamista säästösyistä. Muitakin vähäpäästöisiä energiantuotantomuotoja on kehitettävä. En kannata pelkkään ydinenergiaan keskittymistä. Energiatuotannon kasvun tulee heijastua kohtuuttomasti kasvaneiden laskujen pienenemisen suuntaan. --Kansanedustajaehdokas Vesa Kiertokari (KD, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
443 Ehdottomasti. Suomen olosuhteissa ydinvoima on järkevin, turvallisin ja halvin energiantuotantomuoto. Tämä erityisesti vielä sen takia, että lupa olisi vanhojen reaktoreiden korvaamiseksi. Nykyajan ydinvoima on huomattavasti turvallisempaa kuin muutaman vuosikymmenen takainen. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Lauri Virkamäki (M2011, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
444 Olen realisti, yhdelle joudutaan lupa myöntämään energiatuotannon takia.En suuremmin kylläkään kannata ydinvoimaa.Pitäisi pystyä rajoittamaan energiankulutusta niin,että uusiutuvien varojen kautta saataisiin tuotettua riittävästi energiaa. --Kansanedustajaehdokas Lea Oravalahti-Pehkonen (KESK, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
445 Ydinvoima on ainoa mahdollisuutemme taata omavaraisuutemme sähköntuotannossa. Emme voi jäädä tuontisähkön varaan ja tuulivoima yms. ovat kyllä ihan vitsejä meidän oloissamme. Fuusioreaktoria odotellessa... Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Pekka Mustonen (PIR, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
448 Olen perinteisesti vastustanut ydinvoimaa vielä 90-luvulla, mutta säilyttääksemme taloudellisen kilpailukykymme meidän on kehitettävä tasapuolisesti kaikkia energiatuotantomuotoja. --Kansanedustajaehdokas Ilpo Haalisto (PS, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
449 Suomi tarvitsee ydinvoimaa. --Kansanedustajaehdokas Ulla Halme (KD, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
450 Loviisan reaktorit tulevat kohta ikänsä puolesta tiensä päähän, ja ne on korvattava uusilla reaktorilla. Teollisuudenkin kilpailukyvyn kannalta on tärkeää sähkön omavaraisuus, ja kilpailukykyinen hinta. Mielestäni Suomen on parempi olla sähkön myyjä kuin ostaja. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jarkko Harjumaaskola (SDP, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
451 Suomen pitää olla omavarainen energian suhteen. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Marko Manninen (PS, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
452 Jos ydinvoiman rakentamista jatketaan, niin Fortumilla pitää olla sama mahdollisuus kuin muillakin. --Kansanedustajaehdokas Heikki Tala (PS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
453 Näköpiirissä ei ole, että energian kysyntä tulevaisuudessa laskisi, pikemminkin päinvastoin. On sekä Suomen ilmastotavoitteiden että muutenkin ympäristön kannalta keskeistä, että fossiilisten energianlähteiden osuus kokonaistuotannosta pienenee. Käytännössä tämä tarkoittaa ydinvoiman suhteellisen osuuden nostamista. On muistettava, että Suomi on harvaanasuttu, kylmä maa pohjoisessa. Pelkkä elämän ja infrastruktuurin ylläpito syö tavattomasti energiaa, jota on pystyttävä tuottamaan paitsi ympäristöystävällisesti myös kohtuullisella hinnalla. Teollisuuden, ja suomalaisten elintason, kannalta on myös tärkeää, että energiaa on saatavilla, muuten teollisuus karkaa yhä kiihtyvällä vauhdilla sinne, missä toimintaympäristö on edullisempi. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jussi Halla-aho (PS, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
454 Omavaraisuus energiantuotannossa on tärkeimpiä tai sen tulisi olla ainakin tärkeimpien asioiden joukossa. Reunaehtona tulisi olla energianhinnan laskeminen yrityksille(PK-sektori) ja kuluttajille. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Kari Seppä (PS, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
456 Fortum on kuitenkin vielä kotimainen tuottaja ja luotettava sellainen. Tämän vuoksi lupa mieluiten sille kuin jollekin tuntemattomalle toimijalle. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Maija Salo (SDP, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
457 Olisi kansantaloudellisesti tuhlausta, jos jo olemassa olevaa toimijaa ei huomioitaisi. Periaatteessa lisäydinvoiman rakentamista ei pidä suosia. --Kansanedustajaehdokas Anu Rajajärvi (SDP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
458 On järkevää uudistaa Loviisan ydinvoimala. Ydinvoima on ympäristöystävällistä ja edullista energiaa. --Kansanedustajaehdokas Ben Zyskowicz (KOK, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
459 Lisäydinvoimaa tarvitaan. Seuraavien ydinvoimaluopien ehtohin pitää kirjata, että 1/2 tuotettavasta sähköstä valjastetaan kotitalouksille ja toinen 1/2 teollisuudelle/kaupalle ja ulkomaiseen myyntiin.Nyky kehitys on menossa suuntaan, jossa teollisuuden kannattaa seisauttaa tuotanto ja myydä ostamansa halpa sähkö pörssiin, joka taas myy sen kovaan hintaa kotitalouksille. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Heimo Laine (KD, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
460 Hyväksyn korvaavan rakentamisen Loviisaan, mutta ydinvoiman rinnalla on ehdottomasti kehitettävä uusia ja uusiutuvia energiaratkaisuja. --Kansanedustajaehdokas Leena Harkimo (KOK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
461 Vaihtoehto on sitten ydinsähkön ostaminen Venäjältä. Nyt on tietenkin tämä Fukushima-tapaus, mutta se ei muuta tilannetta. Vaihtoehtohan olisi se, että ihmiskunta siirtyisi sähköttömämpään aikakauteen. Puun polttamisella ei saada tuotettua juuri sähköä ja biovoimakin maksaa... Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Torsti Äärelä (PS, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
462 Energia on ihmisen elämän perustarve. Tarvitsemme lämpöä, sähköä ja polttoaineita kaikkialla. Energian tarve korostuu Suomessa kylmi- en talvien sekä harvaan asutun maan, pitkien välimatkojen ja energiaintensiivisen teollisuutemme vuoksi. Siksi tarvitsemme toimivaa ja vastuullista energiapolitiikkaa, joka turvaa yhteiskuntamme elinvoimaisuuden nyt ja tulevaisuudessa. --Kansanedustajaehdokas Peter Östman (KD, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
463 Sallittakoon Fortumille ylläpitää nykyisellä tasolla ydinvoimalla tuotetun sähkön tuotantoa. Ei ole tarpeen kieltää ydinvoimalla tuotetun sähkön tuotantoa, vaikka Japanissa on tapahtunut ydinvoimalaonnettomuus. On käsittämätöntä että on yleensä alettu rakentamaan ydinvoimaloita epävakaalle maaperälle. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Ahti Moilanen (PS, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
468 Meidän täytyy varmistaa että Suomen enegrialähteet ovat monipuoliset, mutta myös sen että energian tarjonta on riittävä. Lisäksi Suomi ei saa olla riippuvainen energian tuonnista. --Kansanedustajaehdokas Olesja Selivanova (KESK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
469 Kyse ei ole uuden ydinvoimalan rakentamisesta, vaan periaateluvan myöntämisestä käytöstä poistuvan ja vanhenevan laitoksen uusimisesta. --Kansanedustajaehdokas Markku Laukkanen (KESK, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
470 Loviisan voimalayksikköjen korvaaminen uusilla on turvattava, käyttöikää taitaa olla 15-20 vuotta,joten rakentamisella ei kiirettä,mutta rakentamispäätöksen tekeminen turvaa Fortumille mahdollisuuden suunnitella paremmin tulevaisuuttaan. --Kansanedustajaehdokas Arto Bryggare (SDP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
471 Ydinvoimasta tulee luopua. Joku muu hakija kuin Fortum olisi saanut jäädä luvatta. --Kansanedustajaehdokas Hannu Kautto (STP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
472 Kotimaisen energian saatavuus on turvattava. Turvallisuusohjeita on tarkasteltava uudelleen. --Kansanedustajaehdokas Kari Lempinen (SDP, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
473 Loviisan reaktoreiden käyttöikä huomioonottaen kannatan. --Kansanedustajaehdokas Outi Kontio (KOK, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
475 Mutta nyt Japanin tapahtumien vuoksi on avoimesti käytävä läpi riskit ja ongelmat ja vaihtoehdot. Ja vasta sen jälkeen tehdä päätöksiä, laput silmillä ei saa olla! --Kansanedustajaehdokas Janne Laulumaa (SDP, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
476 Suomen energiaomavaraisuuden tason säilyttäminen edellyttää korvaavan luvan saamisen. Mieluummin tuotetaan ydinenergiaa omassa kontrollissa. Kilpailukykymme edellyttää kohtuullisen hintaisen energian saantia. --Kansanedustajaehdokas Ulla Karvo (KOK, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
478 Suomen on turvattava omavarainen, kohtuuhintainen ja turvallinen energiansaanti. Ydinvoima on tässä yksi palanen. Miksei hallitus myöntänyt kansalaisten omistamalle yhtiölle lupaa tällä kaudella? --Kansanedustajaehdokas Antti Lindtman (SDP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
479 Suomen pitää olla omavarainen sähköntuotannon suhteen ja valtio-omisteisen laitoksen pitää myös saada lupa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Tapio Laakso (SDP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
480 Suomen kilpailukyvyn kannalta on tärkeää huolehtia omasta energiaomavaraisuudesta. --Kansanedustajaehdokas Martti Lokka (KESK, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
481 Ydinvoiman on oltava työkalupakissa mukana, kun energiaratkaisuja mietitään. On kuitenkin punnittava tarkasti, saadaanko kolmannen ydinvoimalan energia tuotettua muilla alhaisten päästöjen energiamuodoilla. Kaikki mahdollinen pitää tehdä vaihtoehtojen etsimiseksi, mutta venäläistä ydinvoimaa ei kannata lähteä tuomaan siksi, että Suomeen ei haluta tehdä reaktoria. Se olisi itsepetosta. Lisäksi pitää muistaa, että periaatteellinen ydinvoimalupa ei tarkoita automaattisesti ydinvoimalan rakentamista. Vain yhteiskunnallisesti kannattavimmat hankkeet toteutetaan. --Kansanedustajaehdokas Niko Korte (SDP, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
482 Tarvittaessa kyllä. Toivottavaa on, että Venäjän voimaloissa tuotetun sähkön osto riittävän rakentamisen myötä loppuu. --Kansanedustajaehdokas Helka Luttinen (KESK, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
483 Tarvitsemme teollisuudelle ja kotitalouksille kohtuuhintaista energiaa. Korvaavaa energiamuotoa ei vielä ole. --Kansanedustajaehdokas Pentti Hartikainen (SDP, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
484 Sähkön tuotannon omavaraisuus tulee turvata. --Kansanedustajaehdokas Anitta Kangas (PS, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
486 Tarkoitus on korvata nykyistä ydinsähkön tuotantoa. --Kansanedustajaehdokas Kimmo Sasi (KOK, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
487 Ydinvoimalla on omat riskinsä, mutta verrattuna moneen muuhun vaihtoehtoon siinä on myös monia etuja, kuten ilmastoystävällisyys ja tehokkuus. Ydinjätteen loppusijoituksen toimivuus ja laatu ovat asioita, josta tiedämme nykyhetkellä vielä liian vähän. Vasta tulevaisuus kertoo, kuinka hyvin siinä onnistumme. --Kansanedustajaehdokas Pia Kauma (KOK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
488 Kyseessä on Loviisan voimalan toimintakunnossa pitäminen ja satojen työpaikkojen turvaaminen. Ei uuden ydinvoimalan rakentaminen. --Kansanedustajaehdokas Juha Rostedt (KOK, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
490 perussähköä on tuotettava riittävästi ja edullisesti , kunnes löydetään yhtä tehokas ja taloudellinen tapa tuotaa energiaa ydinvoima on tehokas tapa tuotaa sähköä --Kansanedustajaehdokas Tapio Malmiharju (KESK, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
491 Kysehän Fortumille mahdollisesti myönnettävissä luvissa on kahden reaktorin korvaamisesta, ei lisäkapasiteetin rakentamisesta. Uusia lupia myönnettäessä turvallisuusnäkökohtiin ja riskeihin on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Tuulivoimaa aiotaan myös rakentaa lisää, jopa monikymmenkertaisesti. Kun sekä tuuli- että ydinvoima tarvitsevat säätövoimaa, on ennen uusien ydinvoimaloiden rakentamista tehtävä päätökset säätövoiman lisärakentamisesta. Kun eurooppalaiset sähkömarkkinat avautuvat ja mikäli meillä ei ole riittävästi omaa säätövoimaa, joudumme esimerkiksi talvella myymään sähköä muualle ja kalliilla ostamaan / tuottamaan lisäsähköä. --Kansanedustajaehdokas Pertti Hemmilä (KOK, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
492 Vain sillä edellytyksellä, että turvallisuuskriteerit täyttyvät. Onhan se kumma, jos kansallisen energiayhtiön pitää rakentaa naapurimaihin ja epävakaampiin oloihin, kun se ei saa Suomeen rakentaa. --Kansanedustajaehdokas Sampsa Kataja (KOK, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
493 Tarvitsemme lisää omaa sähköntuotantoa. Ydinvoima on turvallista toteuttaa Suomessa. --Kansanedustajaehdokas Paula Irva (KOK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
494 Niin kauan kuin sähköä tuodaan itärajan takana olevista ydinvoimaloista Suomeen, on vastuutonta vastustaa lisäydinvoiman rakentamista Suomen alueelle. --Kansanedustajaehdokas Arto Koivisto (SDP, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
495 Suomen teollisuus tarvitsee kohtuuhintaista energiaa yhä enemmän. Kansantaloudellisesti sillä on myös merkitystä muulle työllisyydelle, sillä teollisuuden hyvä työllisyyskehitys tuo myös verotuloja ja ylläpitää hyvinvointipalveluja. Lisäksi vaihtoehtoisia energiantuotantotapoja täytyy kehittää yhä voimakkaammin ja tavoitteellisemmin, jotta tulevaisuudessa emme ole pelkästään uusitumattoman energiatuotannon varassa. --Kansanedustajaehdokas Sirkka-Liisa Kähärä (SDP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
496 Ehdottomasti pitää. Kaikille kriteerit täyttäville toimijoille tulisi automaattisesti myöntää lupa. Ydinvoima on paras, tehokkain ja nyt vielä Japanissa todistetusti turvallisin tapa tuottaa energiaa. Siellä ydinvoimalaan iski äärimmäisen voimakas maanjäristys ja tsunami – kaksi Suomessa mahdotonta ääri-ilmiötä, joiden aiheuttama ydinonnettomuus ei ole säteilyllään ole toistaiseksi aiheuttanut oikeastaan mitään vahinkoa. Suomessa turvatoimet ovat vielä tiukempia kuin Japanissa, jossa ydinvoimalat olivat oikeastaan ainoat rakennukset, jotka kestivät onnettomuuden. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Henri Heikkinen (KOK, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
497 --Kansanedustajaehdokas Mikko Ahvenainen (KESK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011 {{{3}}}
498 En vastusta ydinvoimaa, sillä mielestäni ensisijaisesti Suomen tulee olla energiantuotannoltaan omavarainen. Mutta ydinsähkön lisärakentaminen ei saa johtaa siihen, että hyödyn saa aina vaan sijoittajat, tavallisen kuluttajan jäädessä hyödyn ulkopuolelle ja maksaessa yhä enemmän sähköstään. Ydinvoimalla tuotettu sähkö on hiilineutraalia, vaikkakin ei täysin ympäristön kannalta riskitöntä. --Kansanedustajaehdokas Tomi Sevander (SDP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
499 Kannatan uusiutuvien energiavarojen käyttöä. --Kansanedustajaehdokas Seppo Salo (SEN, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
500 Nykyisellä kulutustasolla kotimaisen ydinvoiman/uusiutuvan energian määrä ei riitä kattamaan tarvetta. Mielummin kotimaista ydinenergiaa kuin ulkomailta ostettua. --Kansanedustajaehdokas Jutta Hartikainen (KOK, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011

Puheenvuorot 501-584

501 Ydinvoima on toistaiseksi paras energialähteemme. Ruskohiiltä en ole valmis polttamaan, saati ostamaan sähköä Idästä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Eerik Heijari (KOK, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
503 Ja tämä ydinvoimala olis se vihon viimeinen. Suomen energian tarve täysin ratkaistavissa egoloogisin keinoin. MM uusi tuulumyllytyyppi mistä vähän tiedetään, propellien tilalle spiralimainen rakenne. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Kalevi Satopää (VP, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
505 Kysymys on korvausinvestoinnista - vanhan reaktorin tilalle tehdään uusi ja moderni ydinvoimayksikkö. --Kansanedustajaehdokas Harri Jaskari (KOK, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
506 Ydinvoima ei ole tulevaisuuden ratkaisu, mutta se antaa meille aikaa etsiä niitä. Kehittäessämme turvallisempia vaihtoehtoja meillä on oltava saatavilla kohtuullisella hinnalla energiaa myös teollisuutemme tarpeisiin. Turvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. --Kansanedustajaehdokas Neeta Röppänen (SDP, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
507 Energiaomavaraisuuden aste on turvattava. Fossiiliset polttoaineet ovat varmasti ja akuutisti haittoja aiheuttava energiavaihtoehto. --Kansanedustajaehdokas Jorma Karlstedt (KESK, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
508 Minusta on luontevaa, että Loviisan kaksi käytöstä poistuvaa laitosta voidaan korvata joko yhdellä tai kahdella uudella laitoksella. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Timo Kalli (KESK, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
509 EU:n pitää olla johtotähtenä ilmastotalkoissa. Vihreä teknologia voi osaltaan vahvistaa talouttamme. Meidän on parannettava energiatehokkuutta, mutta tarvitsemme siitä huolimatta kaikkia päästöttömiä energiantuotantotapoja - myös ydinvoimaa. --Kansanedustajaehdokas Alexander Stubb (KOK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
510 Jokainen ydinvoimapäätös on tehtävä tapauskohtaisesti. Luulenpa kuitenkin, että Loviisan nykyiset voimalat tarvitsevat tulevaisuudessa tilalle uuden voimalan! --Kansanedustajaehdokas Vesa Jalonen (KESK, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
511 Ydinvoimalat vanhenevat , joten niitten tilalle on rakennettava uusia. --Kansanedustajaehdokas Mikko Mielonen (VAS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
512 Loviisan ydinvoimaloidan käyttöluvat vanhenevat 2027 ja 2030.Uusi lupa mahdollistaa katkeamattoman sähköntuotannon.Loviisaa tukee teknis-taloudellinen sijainti, olemassaoleva tuotanto-alue,valmis infrastruktuuri, elinkeinoelämänvalmius sekä tieliikenneyhteydet. Lupa myönnettäneen tulevalla hallituskaudella. Olkiluodon rakennustyöt ova viivästyneet monestakin syystä, näin ei tulevaisuudessa tule olemaan. Ydinvoimarakentaminen tarvitsee kansainvälistä osaamista, mutta pääasiassa tulevien hankkeidenkin tulee työllistää Suomalaisia.Suomessa on ammattitaitoa ja osaamista. Työ on tehtävä huolella. Toisaalta tulee edistää ja tutkia myös vaihtoehtoisten energiamuotoja. Suomen omavaraisuutta energientuotannossaa tulee tukea sekä kehittää. Japanin tilanteen myötä Suomessa on heräänyt keskustelu ydinvoimanloiden turvallisuudesta. Tämä on varmasti varmistettu meillä ja tarkastuksia tehdään säännöllisin väliajoin. Luononkatastrofeille emme voi mitään. Jatkossakin ehdoton edellytys on turvallisuus, siitä ei voi tinkiä yhtään. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Päivi Kolehmainen (KOK, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
513 Energian saatavuuden turvaamiseksi on hyvä että on useampia toimijoita. Ydinvoimalat eivät aiheuta ilmastopäästöjä. --Kansanedustajaehdokas Pertti Hallikainen (KESK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
514 Minusta uuden luvan myöntäminen on perusteltua, jos yhtiö arvioi toiminnan kannattavaksi ja hakemus täyttää lupaehdot. --Kansanedustajaehdokas Mika Rossi (KESK, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
515 Tavoitteena tulee olla , että olemme omavaraisia. Se edellyttää , että voimaloita on riittävästi.Niiden tulee olla moderneja laitoksia , jossa turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää.Siinä vaiheessa, kun on pystytty kehittämään jokin muu ratkaisu/tapa tuottaa vaadittava määrä energiaa ilman päästöjä, tulee se ottaa vaihtoehtona tarkasteluun --Kansanedustajaehdokas Sisko Hellgren (KOK, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
520 Fukushiman onnettomuus on ( taas!) paljastanut miten vaikeaa on sitten onnettomuus tilanteessa toimia oikein kun syntyy skenaarioita joita kukaan ei arvannut eteukäteen. Varavoiman tuotanto on sellainen tekijä johon pitää kiinnittää huomiota, ainakin. --Kansanedustajaehdokas Astrid Thors (RKP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
521 Ydinvoiman merkitystä ei voi korostaa liikaa, sillä meidän on kehtitettävä maata ja maailma ajossa elämme, eikä se onnistu marginaali ratkaisuilla. Maailman Ihmisten enemmistö ei käytä energiaa vielä lainkaan ja tasa-arvoon kuluu myös heille tasa-arvoiset oikeudet. Tulee ymmärtää, että kyse on vain 50- vuodesta, kun saamme turvallista fuusioenergiaa ydinenergian tilalle. Jos maailmassa tapahtuu 25 vuoden välein ydinvoimala onnettomuus, kutennyt on tapahtunut. Tarkoittaa tämä vielä kahta suurta onnettomuutta ennen fuusioennergiaa. Ynnättynä muiden energiamuotojen kanssa on luontoa säästynyt enemmän kuin millään muulla tavalla. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Hannu Rainesto (STP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
522 Mikäli tässä vaiheessa toimija katsoo, että lisäenergialla olisi tarvetta. --Kansanedustajaehdokas Suvi Lindén (KOK, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
524 Ydinvoimalat tulee rakentaa turvallisille alueille ei maanjäristysherkille tai tsunamirannoille. Jäähdytysjärjestelmillä tulee olla riittävä varavoimakapasitetti. --Kansanedustajaehdokas Erja Sarenius-Salmenkivi (KD, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
525 Hyvinvointia ei synny ilman työntekoa. Työpaikat eivät pysy Suomessa, mikäli yrityksillämme ei ole käytössään kohtuuhintaista energiaa. Päästötön ydinenergia on Suomessa käytettävissä olevista energiantuotantomuodoista ympäristöystävällisin ja kustannustehokkain. Ydinvoimaloiden rakentamisen kustannuksista vastaavat energiayhtiöt itse, eikä niihin tarvitse käyttää veronmaksajien rahoja - toisin kuin moniin muihin energiahankkeisiin. Lisää aiheesta: http://willerydman.fi/blogi/46/aani-ydinvoimalle-on-aani-suomalaiselle-tyolle-ja-hyvinvoinnille --Kansanedustajaehdokas Wille Rydman (KOK, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
526 Kyllä jos tarve vaatii. Parempi ydinvoimala Suomessa kuin rajan takana Venäjällä. --Kansanedustajaehdokas Jari Kortesmäki (KOK, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
527 Jälleen näin kylmän talven aikana huomasimme, että meiltä puuttuu omaa sähköntuotantoa kahden ydinreaktorin verran. Ydinsähköhän on välivaihe sähkön tuotannossa --Kansanedustajaehdokas Seija Korhonen (KESK, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
528 Maailma kehittyy ja tarvitsee lisää energiaa,sen ajankohta ei vain ole vielä! --Kansanedustajaehdokas Jukka Järvinen (SDP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
529 Odoteltaessa seuraavan sukupolven ydinvoimaloita ei nykyisenkaltaisille uusille voimaloille tule myöntää lupia. Ensivaiheessa teknisellä kehityksellä voitaneen käyttää loppuun uraanin nyt jätteeksi menevä osuus ja jatkossa tulee satsata merkittävästi uudenlaisen sähköenergian kehittämiseen esim. Teslan vapaan energian pohjalta. Uraanin rikastuslaitosta tulee harkita ja sen suuren koon vuoksi tulee sallia myös ulkopuolisten maiden polttoaineen rikastus taloudellisista syistä. Loviisan osalta kysymys on kuitenkin korvausinvestoinnista, joka tulee huomattavasti halvemmaksi kuin kokonaan uuden rakentaminen. Loviisaan liittyen tulee kuitenkin tutkia tarkoin ja edistää lauhdeveden käyttöä lämmitystarpeisiin pääkaupunkiseudulla. --Kansanedustajaehdokas Markku Papinniemi (M2011, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
530 Jokaiselle vaatimukset täyttävälle hakijalle tulee myöntää lupa. --Kansanedustajaehdokas Kalevi Heinonen (KESK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
531 Muuta realistista vaihtoehtoa ei taida tässä tilanteessa olla tarjolla. Ydinsähkö kuuluu monipuoliseen energiapakettiin ja on tärkeä teollisuutemme kilpailukyvyn kannalta. Huoltovarmuuden takia Suomen olisi syytä tuottaa mahdollisimman paljon tarvitsemastamme energiasta omavaraisesti: kotimaisella työvoimalla ja teknologialla kotimaisista lähteistä. Uraani loppuu aikanaan. Uusiutuvassa kotimaisessa energiassa on tulevaisuus. --Kansanedustajaehdokas Jussi Niinistö (PS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
532 Nykyisessä maailmantilanteessa missä on merkittävää kuohuntaa etenkin arabikielisissä maissa, on erinomaisen tärkeää huolehtia siitä että on riittävää energiantuotantoa omasta takaa. Jos emme ole valmiit tinkimään kulutuksesta niin silloin on tuotantokapasiteettia lisättävä. --Kansanedustajaehdokas Håkan Blomberg (RKP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
533 Suomen ydinvoimalat ovat turvallisia. --Kansanedustajaehdokas Markku Siitari (PS, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
534 Ydinvoima ei ole ihanneratkaisu, mutta en näe muita realistisia mahdollisuuksia täyttää ilmastotavoitteet ja taata samaan aikaan teollisuutemme perusedellytykset. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Iisakki Kiemunki (SDP, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
536 En erityisesti ydinvoimaa rakasta, mutta lähivuosikymmeninä meillä ei ole käytössä muuta energialähdettä, josta saisimme yhtä tasaisesti ja vähäpäästöisesti energiaa, joten joudumme käyttämään ydinvoimaa. Saman aikaan myös mm. tuulen, auringon ja vesivoiman käyttöä edistävää teknologiaa on kehitettävä voimakkaasti. Loviisassa kyse on korvausinvestoinnista, reaktorit vanhenevat ja ne on uusittava. Ydinvoimassa on riskejä, siksi turvajärjestelmät ja niiden varajärjestelmät on käytävä tarkkaan läpi kaikkien Suomen ydinvoimaloiden osalta. --Kansanedustajaehdokas Henna Virkkunen (KOK, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
539 Luvalla korvataan Loviisan voimalat, jotka tulevat käyttöikänsä loppuun. Sähkön tuotannossa on oltava omavaraisia. --Kansanedustajaehdokas Arto Ojala (KOK, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
540 Loviisan yksiköt ovat kunnossa, mutta vanhoja. Korvausinvestoinnit ovat perusteltuja. --Kansanedustajaehdokas Petri Himanen (KD, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
542 Mikäli energiaa tarvitaan lisää, ydinenergia on selvästi ympäristöystävällisin vaihtoehto. --Kansanedustajaehdokas Seppo Linnaluoto (VAS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
543 Siinä tapauksessa, jos Suomi näyttäisi tulevan riippuvaiseksi jostakin ulkovallasta energiansaannin suhteen. --Kansanedustajaehdokas Minna Varis (KOK, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
544 Mikäli Suomen energiantarve edelleen kasvaa, eli suomalainen teollisuus tarvitsee kasvavassa määrin energiaa, on perusteltua lisätä kotimaisen energian tuotantoa rakentamalla uusi ydinvoimala mahdollisimman turvallisella tekniikalla, ja olla mahdollisimman omavarainen ja kustannustehokas energiantuotannossa. Teollisuuden saaman energian on oltava kilpailijamaihin nähden kilpailukykyisen hintaista, josta syystä energiaverotus on otettava uuteen tarkasteluun. --Kansanedustajaehdokas Heikki Mäkilä (KD, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
545 Ydinvoimaa on rakennettava Suomen sisäisen energiatarpeen mukaisesti. Suomi on moderni teollisuusvaltio, emmekä tule toimeen ilman ydinvoimaa. Teollisuus tarvitsee vakaata energiantuotantoa. Sitä eivät tuuli- ja aurinkovoimalat pysty Suomessa tuottamaan. Jos Suomeen joudutaan tuomaan sähköenergiaa senkin jälkeen kun Fenno-Voiman ydinvoimala on rakennettu, tarvitaan Suomeen lisää ydinvoimaa. Ydinvoimalla tuotetun sähköenergian nettovientiä Suomesta en voi hyväksyä. --Kansanedustajaehdokas Antero Lattu (SDP, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
546 Uskottava ja myös taloudellisesti kestävä energiatuotanto on yksi keino Suomelle, joilla tulevaisuuden haasteisiin voidaan vastata. --Kansanedustajaehdokas Jari Larikka (KOK, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
548 Mahdollisesti tulevaisuudessa lupa Fortumille myönnetään. Mielestäni riippuen nyt täysin siitä miten nämä kaksi jo luvan saanutta lähtevät toimimaan. --Kansanedustajaehdokas Essi Pöysti (KOK, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
549 Jos hiilestä ja turpeesta tulee päästöjä ja vettä ei enää kahlita. Tuulivoimaa on oikeastaan rannikolla vaihtoehto ja sekin hirveän byroktratian takana. Ihmiset valittaa 100km säteellä suunnitellusta tuulimyllystä. Aurinkovoima, no suomihan on tunnettu siitä että aurinko paistaa ympäri vuoden kirkkaana. --Kansanedustajaehdokas Markus Koskelainen (PIR, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
551 Jollakin aikavälillä kyllä. Nimenomaan siksi, että Loviisa on jo vanha laitos ja tulevaisuus täytyy turvata. --Kansanedustajaehdokas Raul Lehto (PS, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
552 Ydinvoimaloista saadaan tänäpäivänä hyvin paljon enemmän energiaa kuin uusiutuvista lähteistä. Jätteen määrä on pieni verrattuna energian määrään ja energiaa tarvitaan kehittääkseen yhteiskuntaa. Toki, jos uusiutuvan energian talteenottomenetelmät kehittyisivät selvästi nykyisistä kannattaisin uusiutuvaa energiaa enkä myöntäisi Fortumille lupaa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Petter Junni (PIR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
553 Ydinenergia on puhdas vaihtoehto, sopii hyvin suomalaiseen energiamuotoon. Pitäisi rakentaa täysin suomalaisvoimin, jotta vältyttäisiin rakennusvirheiltä. --Kansanedustajaehdokas Timo Lindqvist (IPU, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
554 Inhorealisti ! --Kansanedustajaehdokas Astrid Nurmivaara (RKP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
555 Ydinvoima ei tuota paljoa saasteita eikä hiilipäästöjä, joten se on varteenotettava vaihtoehto jatkossakin, jos halutaan pitää energiantuotanto kotimaisissa käsissä. Tosin ydinvoimaloiden rakentamista pitää valvoa nykyistä tarkemmin. --Kansanedustajaehdokas Kimmo Karjalainen (M2011, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
557 En näe estettä. --Kansanedustajaehdokas Heikki Luoto (PS, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
558 kannatan ydinvoimaa, se on ainut energialähde joka ei tarvitse veronmaksajien tukea. --Kansanedustajaehdokas Harry Wallin (SDP, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
559 Tässä tilanteessa kun Loviisa tulee tiensä päähän on kohtuullista korvata se uudella ellei uusiutuvilla energioilla pystytä vajetta paikkaamaan. --Kansanedustajaehdokas Anita Koivu (PS, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
560 Annetaan markkinoiden päättää kannattaako Suomeen rakentaa uusi ydinvoimala - todennäköisesti kyllä. Meillä on vahva osaaminen alalta ja mielestäni ydinsähköä saa riittää myös vientiin. Se on päästötön ja tällä hetkellä tehokkain energiantuotantomuoto. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Elina Lepomäki (KOK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
561 Mikäli minut valitaan eduskuntaan, niin pidän erittäin tärkeänä asiana voida vaikuttaa omaan eduskuntaryhmäämme tässä asiassa siten, että Fortumille saataisiin mahdollisimman nopeasti lupa. Kaukolämpöratkaisun myötä lupa on tärkeä paitsi meille loviisalaisille, niin myös pääkaupunkiseudulle, Uudellemaalle ja koko suomelle. Risuilla ja männynkävyillä ei pääkaupunkiseutua voida lämmittää tulevaisuudessakaan... Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Kimmo Nykänen (PS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
565 Jostakin sitä energiaa pitää saada. Mieluiten suomessa tehtyä. edit: Mielipiteeni tämän asian suhteen jäissä kunnes otan vähän selvää. --Kansanedustajaehdokas Ilkka-Matti Kattilakoski (M2011, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
566 Mikäli Fortum ei saa lupaa seuraavalla haliituskaudella, Loviisan nykyisen kapasiteetin korvaaminen ei ehdi ajoissa. --Kansanedustajaehdokas Antti Törmänen (KESK, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
567 Valitettavasti ydinvoima on edelleen ainoa realistinen tapa varmistaa energiantuotanto Suomen tarpeisiin. Uusiutuvien energiantuotantomuotojen julkista tukea on kuitenkin kasvatettava. --Kansanedustajaehdokas Juuso Raitala (M2011, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
568 A) Ydinvoima on hiilidioksidipäästötön energiamuoto. B) Suomen on oltava sähköntuotannossa täysin omavarainen. C) Energian hinnan on oltava kohtuullista kylmästä talvesta ja energiariippuvaisesta teollisuudestamme johtuen. D) Ydinvoimaa ympäristöystävällisempien energiamuotojen määrää on myös jatkuvasti kasvatettava. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Aleksi Jäntti (KOK, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
569 Ilmastokysymysten takia ydinvoima on ylivertainen Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Eero Lehti (KOK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
573 Nyt tilanne on se, että ensin katsotaan kahden jo myönnetyn luvan eteneminen. Fortumin voimalalle on kuitenkin tehtävä jotain, koska se on kohta elinkaarensa päässä. --Kansanedustajaehdokas Juha Hakola (KOK, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
574 Jos ydinsähköä ostetaan naapurimaasta on parempi tuottaa se itse. --Kansanedustajaehdokas Rauno Pikkarainen (VAS, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
575 Omavaraisuus energian saannin suhteen tulee turvata ja samalla varmistaa suomalaisen perusteollisuuden edullinen energian saanti. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Harri Helminen (SDP, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
576 Sen tulisi lupa saada. Laitoksen turvallisuus ja käyttövarmuus tulee taata aina. --Kansanedustajaehdokas Pekka Posti (SDP, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
577 Jos maame tarvitsee lisää sähkövoimaa on perusteltua, että rakennamme Suomeen lisää voimalaitoksia. Parempi tuottaa kontrollidusti enrgiaa kotimaassa kuin tuoda sitä kalliimmalla ulkoa. --Kansanedustajaehdokas Ahmed Ladarsi (KOK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
578 Jos se on oikeasti tarpeellista siten, että olemme omavaraisia, niin kannatan tätä linjaa. --Kansanedustajaehdokas Marko Hoikkaniemi (KD, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
579 MIkäli lisäydinvoimalle on tarve, tulee myös Fortumin lupaa harkita --Kansanedustajaehdokas Christel Raunio (RKP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
580 Ydinvoima on ympäristön kannalta puhtainta ja halvinta energiaa. Ei aiheuta ilmaston lämpenemistä, ei tunge saasteita ilmakehään. Voimaloiden rakentaminen työllistää, ja toivottavasti kotimaista ammattiväkeä. Kun energia on halpaa, olisi kohtuullista että kansalaiset saisivat nauttia halvasta energiasta, eikä kaikki hyöty valu energiayhtiöiden taskuun. Täällä kylmässä pohjolassa puolet vuodesta palellaan pimeässä ilman keinotekoista valoa ja lämpöä. --Kansanedustajaehdokas Urmas Mikkonen (SEN, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
581 Olemme jo nyt Venäjän tuontisähkön varassa. Teollisuus ja kotitaloudet tarvitsevat kohtuuhintaista energiaa. Ennen päätöksen tekoa tulee arvioida huolella turvallisuusnäkökohdat. Tulevaisuudessa tarvitaan uusia innovaatioita energian tuotantoon. --Kansanedustajaehdokas Anne Karjalainen (SDP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
583 Asioillla on taipumus edetä hitaasti käytännön tasolla. Fortumin hanke on sentään jo olemassa olevan parantamista. --Kansanedustajaehdokas Leena Kaartinen (KD, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
584 Kyseessä on jo olemassa olevan voimantuotannon korvaaminen. Siksi: kyllä. Periaatteessa myös suomalainen yhteiskunta mahdollistaa turvallisuuden ydinvoimaloidenkin tuotannon tms. osalta. Naapureiden varaan ei valitettavasti voi tässä tulevaisuutta rakentaa. Ydinvoimaloiden lisärakentamiseen suhtaudun kuitenkin hyvin kriittisesti. Kuluneen sanonnan mukaan kilpailukyvystä - siis energian varmasta saannista - on huolehdittava, myös ja nimenomaan teollisuuden osalta. Mikäli me ihmiset suostuisimme säästämään energiaa riittävästi - ja luopumaan asioista - olisi ydinvoima tarpeetonta. Se olisi mielestäni optimitilanne - siis yhteiskunta ilman ydinvoimaloita, olemmeko siihen kuitenkaan aikuisenoikeasti valmiita? Ydinvoima on aina myös suurkatastrofin aihio - joka tilastollisesti aika-ajoin realisoituu. Haluammeko siis ottaa tätä riskiä? Periaatteessa emme! Mutta...kun kaikki sähköllä toimiva on niin helppoa. Haluaisin silti lasteni ja lastenlasteni takia edetä kohti ydinvoimatonta maailmaa! --Kansanedustajaehdokas Jaakko Haapala (KD, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011

Vastustavat puheenvuorot

Puheenvuorot 585-700

585 Fukushiman tilanne on järkyttävä esimerkki ydinvoiman käytön riskeistä. Toisin kun kokoomuksen linja on, ydinvoimaonnettomuuksia voidaan todentaa juuri ydinvoimaonnettomuuksilla. Onnettomuudet ovat erilaisia, eikä kaikkiin tilanteisiin luonnon kanssa ihminen voi hyvälläkään ennakoinnilla, eikä logiikalla varustautua. Miksi ihmeessä riskeeraisimme lastemme perinnön, puhtaan Suomen puhtaine pohjavesineen ja luontoineen? Muistaako kukaan, kuinka jo 90-luvulla EU-parlamentin jäsenet hehkuttelivat iloisina sitä, että Suomesta tehdään Euroopan sähköntuottajamaa? Kukaan terve henkilö ei halua ydinvoimalaa omalle takapihalleen, saati omaan maahansa. Suomen tulee siirtyä uusiutuvien energiamuotojen käytön ja kehittämisen edelläkävijäksi. Kotimaisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuva energiantuotanto on maamme kokonaisedun mukaista ja parasta turvallisuuden, työllisyyden, omavaraisuuden, huoltovarmuuden, ympäristön ja myös talouden kannalta. Korruptioituneen eduskunnan myöntämät ydinvoimaluvat on alistetteva vaalien jälkeen kansanäänestykseen. Tätä IPU vaati jo -10 kun eduskunta myönsi edelliset luvat. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Anu Lindroos (IPU, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
586 Ydinvoima hidastaa todellisia ratkaisuja, joiden avulla Suomi voi saavuttaa kestävän kehityksen mukaisen ilmasto- ja energiapolitiikan. Lisäksi ydinvoima vie mielenkiintoa tulevaisuuden aloilta, kuten vihreältä ympäristöteknologialta, ja uhkaa näin ollen tulevaisuuden mahdollisuuksiamme työllistää Suomea. Ydinvoimalle on vaihtoehtoja: yhdistelmä energiansäästöä, uusiutuvaa energiaa ja uusia innovaatioita. --Kansanedustajaehdokas Sara Sajaniemi (VIHR, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
587 Nähdäkseni seuraavalla vaalikaudella on löydettävä keinoja säästää energiaa ja tukea uusiutuvien energiamuotojen kehitystoimintaa. --Kansanedustajaehdokas Mikael Hiltunen (SDP, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
588 En näe ydinvoimaa ratkaisuna Suomen energiapolitiikassa. --Kansanedustajaehdokas Tuula Väätäinen (SDP, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
589 Liika on liikaa. Viides ydinvoimala valmistuu pian ja kahdelle on myönnetty luvat. Olisi kenties aika etsiä vaihtoehtoisia, ekologisia energiamuotoja kuten tuulivoimaa. Ministeri Pekkarinen väitti aiemmin, ettei Suomesta löydy oikeanlaista aluetta tuulivoimalle. Terveisiä Maurille: Länsirannikko! --Kansanedustajaehdokas Juha-Pekka Reijonen (VAS, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
590 Japanin tilanteen jälkeen. pitää entistä enemmän kehitellä omia suomalaisia energiamuotoja --Kansanedustajaehdokas Mariitta Savolainen (KESK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
591 Ydinvoima ei ole kestävää energia taloutta, vaan ylimekokauden ratkaisu, jota voidaan käyttää nopeuttamaan luopumista fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Tämä ei kuitenkaan ole ollut ensisjainen motiivi lisäydinvoiman rakentamiseen Suomessa. --Kansanedustajaehdokas Erkki Tuomioja (SDP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
594 Kevään luvat olivat mielestäni virhe. Ydinvoima on menneidyyttä, nyt pitäisi katsoa tulevaisuuteen uusien energiamuotojen kehittelyssä. --Kansanedustajaehdokas Antti Valpas (PS, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
595 Mielestäni Fortumilla olisi paremmat mahdollisuuden rakentaa uusi voimala hyvän infrastruktuurin ja osaavan henkilöstön avulla. Eduskunta päätti 1. heinäkuuta 2010 äänin 120-72 myöntää Teollisuuden Voimalle luvan rakentaa Olkiluotoon vielä yhden ydin­voimala­yksikön. Myös Fennovoima sai äänin 121-71 luvan rakentaa uusi ydinvoimala joko Simoon tai Pyhä­joelle. Jo 4 vuotta aikataulusta myöhässä olevan Olkiluoto-3:n kanssa nämä ylittävät Suomen sähköenergian tarpeet. Viime ajan Fukushiman tapahtumat osoittavat, että ydinvoimaa on mahdotonta hallita. Jo annettuja lupia pitäisi mielestäni harkita uudestaan. Ydinvoimaa on käytetty sähkön tuotantoon jo yli 50 vuoden ajan. Teknologian kehitys on mennyt siinä ajassa valovuosien päähän. Nyt pitäisi keskittyä uudenaikaisten energiansaantimahdollisuuksien hyödyntämiseen. Viime vuoden päätökset näyttää vihreää valoa kahdelle uudelle ydinvoimalaitokselle ja Olkiluoto -3 :n vaikeudet --Kansanedustajaehdokas Kermen Soitu (KD, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
596 Ydinvoima on pelkkä välivaihe, kun mennään kohti uusiutuvaa energiaa. Mieluummin panostetaan uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseen jo nyt. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Pentti Teräväinen (PS, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
597 Ydinvoimalupien mukana luvattiin risupakettia, jota ei ole edes käsitelty vielä. Biokaasulaitokset on saatava turvaamaan maamme itsenäistä energiahuoltoa. --Kansanedustajaehdokas Petri Lagus (PIR, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
598 Vaikea sanoa. Tarvitsemme sähköä myös tulevaisuudessa. Tämän hetkinen sähköntuotanto riittää tämän hetkiseen tarpeeseen, mutta jos havittelemme tulevaisuudessa saada lisää teollisia työpaikkoja Suomeen, tarvitsemme sähköä lisää. Omavaraisuus tässäkin asiassa olisi tärkeää. Uskon kuitenkin näiden kahden ydivoimalan riittävän. --Kansanedustajaehdokas Sirkka-Liisa Papinaho (PS, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
599 Mielestäni ydinvoiman lisärakentaminen on niin suuri asia,että se tulisi käsitellä peruusteellisesti ja miettiä sen tarvetta suomalaisen yhteiskunnan kokonaisedun kannalta. --Kansanedustajaehdokas Anneli Suominen (PS, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
600 Kiitos ei ydinvoimalle.Kehitetään ja panostetaan uusiutuviin energaimuotoihin ja energiansäästöön. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jaana Heininen (VAS, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
601 ..ei ainakaan ilman perusteelllista keskustelua...Japani on liian tuoreessa muistissa. --Kansanedustajaehdokas Laura Kolbe (KESK, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
602 Ei vielä. Ydinjätteen jatkojalostus olisi taattava. Näin saataisiin ydinjäte vielöä hyötykäyttöön ja sen vaarat minimoitua. Tämän muutoksen jälkeen voin alkaa pitää ydinvoimaa mahdollisena vaihtoehtona. Se on joka tapauksessa suuren energian lähde. --Kansanedustajaehdokas Hansi Harjunharja (VAS, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
603 Ensijaisesti tulee etsiä vaihtoehtoisia sähköntuotantomuotoja. Mutta aina on parempi kuintenkin tuottaa sähkö kotimaassa vaikka ydinenergialla, kuin tuoda ydinenergialla tuotettua sähköä ulkomailta. --Kansanedustajaehdokas Eeva Maria Maijala (KESK, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
604 Käyttämällä uusiutuvia energiavaroja puuta, haketta ja turvetta luotaisiin uusia työpaikkoja ja saataisiin metsät kuntoon. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Maria Tolppanen (PS, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
605 Tavoitteet pitäisi mieluummin saavuttaa säästämällä energiaa, kuin rakentamalla loputtomasti ydinvoimaloita. Jos energiaa todella tarvitaan lisää, niin ydinvoima kuitenkin on vaihtoehto. --Kansanedustajaehdokas Jaakko Koivula (PIR, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
606 Vaikka riski ydinonnettomuuteen tai ydinjätteen varastointiongelmiin on pieni, ydinvoiman tuottaminen on tehokasta ja saasteetonta, en voi kannattaa sitä. Tämä on ns. omantunnon kysymys ja omatuntoni ei antaisi mielenrauhaa päättäessäni ydinvoiman lisärakentamisen puolesta. --Kansanedustajaehdokas Lasse Nortunen (PS, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
607 Vastustan uusien ydinvoimaloiden rakentamista. Uusia ydinvoimaloita ei tarvita, jos suomalaiset pystyvät merkittävästi vähentämään energiankulutusta. Suomen tulisikin kannustaa yrityksiä ja yhteisöjä toimenpiteisiin, jotka vähentävät energian hukkakulutusta, kuten pyrkiä pois mainosvalosaasteesta. Suomen tulee säätiöidä säteilyturvallisuuden ylläpitämiseen tähtäävä osaaminen, jolloin alalle hakeutuu koulutettavia henkilöitä. Säteilyturvallisuusosaamista on kehitettävä vientituotteeksi, sillä maailman ydinvoimalaitokset ovat merkittävä globaali uhka ihmiskunnalle. Turvallista ydinjätteen sijoituspaikkaa ei ole. Mannerlaattojen tärähdykset ja niistä aiheutuneet maanjäristykset voivat vaikuttaa ydinjätettä ympäröivän kallion rakenteeseen ja maakuoressa tapahtuva liikehdintä saattaakin siten aiheuttaa odottamattomia ongelmia. Suomen on myös estettävä ulkomaisten yhtiöiden ydinjätteiden kierrätys niiden omistamien suomalaisten tytäryhtiöiden kautta. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Mikki Nieminen (PS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
608 Ydinvoimalupia ei tule myöntää lisää kenellekään ennen kuin on selvitetty perinpohjaisesti, mikä todellinen energiantarpeemme on, onko ydinvoimaloille ylipäätään tarvetta, ja miten kansalaiset suhtautuvat ajatukseen uusien ydinvoimaloiden rakentamisesta. Lisäksi ihmettelen, miksi Suomeen ollaan parhaillaan rakentamassa vanhanaikaista kolmannen sukupolven ydinvoimalaa, kun monin tavoin parempi neljännen sukupolven teknologia (integral fast reactor) on jo laajasti tutkittu ja menestyksekkäästi koekäytetty. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jyri Hovila (PIR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
609 On tähdättävä tulevaisuuden energiavaihtoehtoihin. Tässä tärkeintä on energiatehokkuus ja siihen tähtäävät uudet innovaatiot. Tämä estyy, mikäli ydinvoimaa rakennetaan lisää. Tarvittavaa lisäenergiaa on tuotettava monipuolisella ja koko elinkaareltaan kestävällä uusiutuvalla energialla. Paikallisia ratkaisuja lämmön ja sähköntuotannossa on suosittava ja kehitettävä. Uudet asuinalueet on rakennettava niin, että tarvittava energia tulee paikallisesti ja rakennukset ovat mieluummin energian tuottajia kuin kuluttajia. Joukkoliikennettä on kehitettävä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Riitta Myller (SDP, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
610 Katsotaan nyt ensin mitä uutta Japanin tilanteestakin opitaan. --Kansanedustajaehdokas Tiina Parkkinen (KA, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
611 En ole perehtynyt riittävästi ydinvoimaluvan tarpeellisuuteen joten mielipiteeni tässä vaiheessa on avoin. Japanin skatastrofin jälkeen ydinvoimalupamenettely ei tule jatkossa olemaan automaatio. --Kansanedustajaehdokas Mika Niikko (PS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
613 On käytettävä turvallisempia ja luontoystävällisiä energiamuotoja. --Kansanedustajaehdokas Veijo Kilpeläinen (KD, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
614 Suomalaisten energiansaanti on turvattava omavaraisesti kaikissa olosuhteissa. Korvaavaa energiavaihtoehtoa vastaavilla kustannuksilla ei tällä hetkellä löydy. Viimeaikaiset traagiset tapahtumat Japanissa vaativat kyllä tarkempia lisäselvityksiä myös Suomessa ennen kuin lisälupia myönnetään. --Kansanedustajaehdokas Sami Mattila (PS, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
615 Myönnettyjä lupia on riittävästi turvaamaan Suomen tarve; yksikin olisi saattanut riittää! --Kansanedustajaehdokas Juha Väätäinen (PS, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
616 Selvitykset päästöistä sekä 1/3 uraanin häipymisestä on kesken. Ei uusia, ennekuin asia on aukoton. Tilalle pieniä Eco- voimalaoita. --Kansanedustajaehdokas Jussi Pellikka (PS, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
617 Ydinvoima nukytekniikalla on erittäin epävarma sijoitus tulevaisuuteen. En hyväksy ongelmien siirtämistä tuleville polville. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Veikko Nousiainen (SKP, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
620 Ensiksi tulisi tarkistella mitä oikeasti tarvitsemme,kun yrityksiä koko ajan karkaa muualle,mihinkä siis lisä enerkia Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Pertti Villo (PS, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
621 Pidän ydinvoimaa parhaana tapana tuottaa edullista energiaa päästöttömästi ja kustannustehokkaasti. Riippuvuudesta venäläiseen ydinsähköön ja kivihiilellä tuotetusta energiasta on päästävä eroon. Loviisan ydinvoimalaluvan kohdalla meillä on kuitenkin aikaa harkita sen myöntämistä suhteessa vaihtoehtoisten energiamuotojen kehitykseen ja jo luvat saaneiden ydinvoimaloiden valmistumiseen. Loviisan reaktorit tulevat käyttöikänsä päähän vasta 2020-luvun puolivälissä. --Kansanedustajaehdokas Teemu Hirvonen (SDP, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
622 Tarvitsemme uuden ydinvoimalan sijaan uusia verotuksen ja ympäristökasvatuksen muotoja, jotka suosivat energiatehokasta teknologiaa teollisuudessa, liikenteessä ja asumisessa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Matti Helin (KOK, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
623 Tällä vaalikaudella tehtiin energiaratkaisut, joiden avulla pystytään tulevien vuosien energiatarpeet hoitamaan. Erityisesti on panostettava uusiutuvaan energiaan sekä energiasäästöön. --Kansanedustajaehdokas Päivi Räsänen (KD, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
624 Ydinvoima on Suomessa aivan yhtä turvallista kuin muuallakin. Osanottoni Japanin katastrofin uhrien omaisille. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Lauri Alhojärvi (SKP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
625 Asiasta päättäminen on ennenaikaista. Lupahakemuksen ja sähköntarveselvitysten jälkeen harkitaan, mikä on paras vaihtoehto tuottaa sähkön lisätarve. --Kansanedustajaehdokas Heikki Nivala (KESK, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
626 Suomessa kannattaa satsata uusituvaan energiaan ja sen kehittämiseen. Tämä on ympäristön sekä työllisyyden kannalta viisasta, uusituva energia on voimakkaasti kasvava teollisuudenala. Ydinvoimasta ei voi myös koskaan sulkea pois suuronnettomuuden varaa eikä jätteen loppusijoitus ole täysin varmaa. --Kansanedustajaehdokas Joonas Leppänen (VAS, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
627 Ydinvoima on kelpo energianlähde, ja sen lisääminen on käytännössä välttämätöntä. Sitä ei kuitenkaan tule pitää helppona ratkaisuna ympäristöongelmiin, koska prosessiin liittyy yhä merkittäviä ympäristöhaittoja. Aiempien laitosten rakennuttamisessa on myös ilmennyt suuria erheitä. Näistä syistä ydinvoiman lisärakentamiseen tulee suhtautua erityisen kriittisesti. --Kansanedustajaehdokas Harri Kivistö (PIR, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
628 Miten "hallitus" voi taata ydinjäteongelman. Energian monimuotoisuus on järkevämpi. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Mauri Jukarainen (SKP, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
630 Lisäydinvoimalle ei ole tarvetta ja tällä hetkellä uskon ja toivon, ettei ole aiempaa voimalaa korvaavallekaan ydinvoimahankkeelle. Ydinvoimatuotannolla haetaan tämän sukupolven ja nykyisten energia-alan toimijoiden lyhyen tähtäimen voittoja seuraavien sukupolvien hyvinvointi vaarantaen. Voimaloiden käyttöaikaisesta sen paremmin kuin ydinjätteen säilytyksenkään turvallisuudesta ei voida olla täysin varmoja. Uraanin hankintaan ja jalostukseenkin liittyvät omat eettiset ongelmansa. On totta, että ydinvoimalla voidaan tuottaa sähköä ilman kasvihuonekaasupäästöjä. Mielestäni ydinvoiman sijaan tulisi kuitenkin panostaa energiatehokkuuden parantamiseen ja energian säästöön, joilla saavuttaisiin samat hyödyt (energian riittävyys, päästöttömyys) ilman epävarmuustekijöitä ja riskejä, ja luotaisiin todennäköisesti samalla vielä lukuisia uusia työpaikkoja. --Kansanedustajaehdokas Kirsikka Siik (VIHR, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
631 Arvioidaan ensin energian kokonaiskulutus ja kotimaisen energian osuuden nostaminen. Sähkön tuonnin korvaaminen on tärkeä asia jo strategisesti. Suomessa on pyrittävä mahdollisimman korkeaan energiatuotannon omavaraisuuteen. Ydinvoimaloiden turvallisuus vaatii myös Suomessa tarkkaa arviointia ja kontrollia. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Markku Rossi (KESK, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
632 Japanin katastrofin takia on tarkoin selvitettävä erilaiset turvajärjestelmät jo toimivissa ydinvoimaloissa ennenkuin enää lisää ydinvoimaloita aletaan rakentaa siitäkin huolimatta, että on kyse vanhan voimalan reaktorien korvaamisesta. Emme osaa sanoa, millaisia luonnonmullistuksia voi tulla meillekin täällä Suomessa? Ydinvoimaloita ei ainakaan pitäisi rakentaa alaville ranta-alueille tulevaisuuden uhkakuvien takia eli kun vedenpinta nousee. Onko ydinjäte turvassa maan alla kalliossa? Asiantuntijat osaavat selvittää näitä asioita ja tehdä selvitysten jälkeen suosituksensa poliittisten päätösten pohjaksi. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Merja Lehtinen (SEN, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
634 Ja kaksi aiempaa lupaa pitää laittaa uusinta käsittelyyn ja harkintaan. Parempi alkaa siirtyä vaarattomampaan energiamuotoon. --Kansanedustajaehdokas Jarmo Pellinen (IPU, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
635 Nyt on todella mietittävä asioita. Kiireesti olisi kaikki vaihtoehdot pohdittava. Tuulivoima ei yksin riitä, vaikka sen kannattaja olenkin. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Arja Juvonen (PS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
636 Suomeen ei tarvita enempää ydinvoimaa. Fortum haluaa ydinvoimalaluvan, jotta voi keinotella pörssissä ja myydä sähkön ulkomaille. Paperikoneiden alasajo on "vapauttanut" Suomessa sähköä muuhun yrittäjyyteen sekä kotitalouksille. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Kirsi Kallio (PS, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
638 En kannata ydinvoimaa. Ydinvoiman suosiminen hidastaa muiden energiamuotojen kehitystä. Uusi teknologia on ratkaisu energiaongelmiin. Energian tuotanto pitäisi jakaa lukuisiin pieniin yksiköihin, jotta voidaan taata energian saanti. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Ilari Papinniemi (M2011, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
639 Pitää harkita tarkasti ydinvoimaloiden lisärakentaminen. --Kansanedustajaehdokas Hannu Makkonen (VAS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
640 En kannata lisäydinvoimaa. Ydinvoima on tällä hetkellä ainoa energiatuotantomuoto, joka ei tuota välittömiä ympäristöpäästöjä, mutta olen huolissani ydinvoimaistuvan Euroopan kaavaillessa Suomen peruskalliosta ydinkaatopaikkaansa. Näkisin lisäydinvoiman rakentamisen mahdolliseksi ainoastaan sillä ehdolla, että se rakennettaisiin täydellisesti suomalaisin voimin. Ydinvoiman tulee olla mahdollisimman väliaikainen ratkaisu. Uusiutuvan energiamuodon kehittämiseen tulee panostaa nyt enemmän kuin koskaan. --Kansanedustajaehdokas Tomi Antila (PS, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
641 Japanissa räjähti ydinvoimala Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Veikko Siitonen (PS, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
642 Nykyiset luvat ovat toistaisekseksi riittäviä --Kansanedustajaehdokas Martti Mäkelä (PS, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
643 En näe mitään syytä lisätä ydinvoimaa Suomessa entisestään. --Kansanedustajaehdokas Simo Lipsanen (M2011, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
644 Vastustan ydinvoimaa ja siihen asti, kun kehitetään vaarattomampi tapa tuottaa sähköä olisi syytä käyttää uusiutuvia luonnonvaroja. --Kansanedustajaehdokas Tarja Kasurinen (M2011, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
645 Ei ole kiirettä vielä seuraavien hallitusneuvottelujen yhteydessä sitoutua päätökseen. Kunhan nähdään mikä ydinvoiman todellinen tarve tulee olemaan. Myyntiä varten ei tarvita lisää ydinvoimaa mutta oman teollisuuden tarpeet on turvattava. Olisi pitänyt myöntää vain yksi uusi ydinvoimalupa ja laittaa valmiiksi nyt valmisteilla oleva. Fortum olisi pitänyt huomioida paremmin 2010 tehdyssä päätöksessä. --Kansanedustajaehdokas Tarja Eklund (SDP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
646 Kun on seurannut Japanin tapahtumia en ole Ydinvoiman kannalla ollenkaan Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Esa Samppala (VAS, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
648 Olen eettisistä syistä ydinvoiman jyrkkä vastustaja sillä pidän ydinjäteongelmaa ratkaisemattomana. Ydinjäte on väärissä käsissä vaarallista jopa satojen tuhansien vuosien ajan. Loppusijoituspaikkaa ei yhteiskunnallisessa mielessä ole olemassa sillä se mikä maahan kaivetaan ja kallioon piilotetaan voidaan myös kaivaa sieltä esille. Emme voi mitenkään varmistaa, etteivätkö ydinjätteemme joskus joutuisi väriin käsiin. Myös normaalikäytön riskit, terrorismin uhkakuvat, louhinnan aiheuttamat sosiaaliset ongelmat ja ympäristöongelmat sekä poliittiset seikat puhuvat ydinvoimaa vastaan. Uraanin louhinta aiheuttaa suuria ympäristöongelmia ja sosiaalisia ja kultuurisia ongelmia mm. alkuperäiskansoille eri puolilla maailmaa Ydinvoima vaatii kovaa turvallisuuspolitiikkaa ja keskitettyjä yhteiskuntaopoliittisia ratkaisuja. Ns. rauhanomainen ydinvoima ei ole riskitön. Ydinvoiman käytöllä on aina vähintään potentiaalinen yhteys myös ydinaseisiin. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Thomas Wallgren (SDP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
649 En kannata ydinvoimaa koska siihen liittyy tiettyjä riskejä .Pitää miettiä korvaavia energia tuotantotapoja. --Kansanedustajaehdokas Ari Hölsä (SDP, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
650 Uusiutuvan energian pitää olla ensisijainen vaihtoehto. Mikäli ydinvoimaa välttämättä tarvitaan lisää, on turvallisempi tuottaa energia Suomen voimaloissa, kuin tuoda ydinenergiaa esim. Venäjältä. --Kansanedustajaehdokas Teija Ek-Marjamäki (KESK, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
651 Suomeen on jo rakenteilla yksi uusi ydinvoimalaitosyksikkö (Olkiluoto-3), joka on myös hyvin suuri, kallis ja myöhässä. Realistina näen asian siten, ettei Suomen nykyistä ydinvoimaa voida kytkeä noin vain pois päältä. Tilanne uusien energiayksiköiden rakentamisen suhteen on kuitenkin täysin päinvastainen! Lisäydinvoimalle ei ole tarvetta, mikäli kehittäisimme vaihtoehtoisia, hajautettuja energiantuotantotapoja. Meillä Suomessa ollaan totuttu siihen, että annetaan muiden tehdä kehitystyö (kuten ydinvoiman kohdalla) ja sitten ostetaan teknologia ulkomailta. Yhteiskuntamme on myös piilokorruptoitunut sen suhteen, että suosimme suuryksiköitä. Saksan moottoriteitä reunustaa tuulivoimaloiden lähen katkeamaton nauha. Ala työllistää siellä 20.000 henkilöä vuodessa. Sillä aikaa Suomessa odottelemme Olkiluoto 3:sta, joka viipyy ja maksaa mitä maksaa. On ihmeellistä, että ydinvoima on aina kilpailukykyistä, vaikka hinta ja toimitusaika tuplaantuisi. Milkään muu energialähde ei nauti tälläistä maineen suojelua poliitikkojen ja kansalaisten taholta. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Harri Auvinen (VIHR, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
652 Ydinvoima ei ole turvallinen ja vastuullinen tapa tuottaa energiaa. Päätöksiä tehtäessä tulee miettiä myös toiminnan kauaskantoisia vaikutuksia. Energiaa voidaan tuottaa yhteiskuntamme tarpeisiin myös muilla tavoilla. Tahtotila täytyy vain löytyä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Aino Heikura (KESK, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
653 Ydinvoiman riskit ovat edelleen sen hyötyjä suurimmat niin uraanin louhinnan, ydinvoiman tuotannon kuin jätteen loppusijoituksen kohdalla. Energiapolitiikassa pitää keskittyä erityisesti uusiutuvien energian lähteiden kehittämiseen. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Mikko Mäkelä (VIHR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
654 Kenellekään ei pitäisi. Lopetetaan sijoittamaan menneisyyden teknologiaan ja katsotaan eteenpäin. Ydinvoiman sijaan pitäisi muutenkin sijoittaa hajautettuun tuotantoon. Se työllistää enemmän, on turvallisempaa ja luonteeltaan kansanvaltaisempaa. --Kansanedustajaehdokas Markus Korjonen (VAS, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
655 Ydinvoimalle on olemassa parempia vaihtoehtoja: energiatehokkuuden kasvattaminen, energiansäästö ja uusiutuvan energian osuuden lisääminen. Ydinvoiman lisärakentaminen on väistämättä pois kestävältä energiantuotannolta. Ydinvoimaloiden rakentaminen ja käyttöönotto on myös hidasta, kun päästövähennyksiä tarvittaisiin kiireesti. Ydinjätteen loppusijoitus on lisäksi edelleen ratkaisematta. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Taru Anttonen (VIHR, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
656 Soisin, että jos voimaloita vielä rakennetaan, ne suunniteltaisiin ja valmisteltaisiin kunnolla ja vastuullisesti. Olkiluoto 3:n kaltaista uskomatonta fiaskoa ei pidä toistaa - meillä on nyt maassamme maailman kolmanneksi kallein voimalaitos, jonka ohittavat vain pari suurinta patoa. Sähkönkuluttajat maksavat tuota "vähän sinnepäin" epämääräisellä työvoimalla väsättyä Pietarinkirkkoa kohonneena sähkön hintana vielä useiden vuosien ajan. Katsotaan nyt sitten, miten nuo kaksi seuraavaa onnistuvat. --Kansanedustajaehdokas Ville Hautakangas (PIR, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
658 Energian säästäminen on tärkeämpää. --Kansanedustajaehdokas Taro Turtiainen (VAS, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
660 Tekisivät nyt edes tuon Olkiluodon valmiiksi. Sitten on uuden arvioinnin paikka. --Kansanedustajaehdokas Kirsi Torikka (KESK, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
661 Ydinvoimaloita ei pitäisi rakentaa lainkaan, koska aina on inhimillisen riskin vaara, eikä ydinturman sattuessa pystytä onnettomuutta hallitsemaan. Rahaa tulisi investoida uudistuvien energiamuotojen kehittämiseen. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Mia Snellman (KD, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
663 Ei yhtään lisää atomivoimaa Suomeen eikä muuallekaan maailmaan. Atomivoima on kallista ja vanhanaikaista, Olkiluoto 3 rakennus osoittaa tämän todeksi. Valmista ei tule koskaan. Uuden eduskunnan on alistettava keväällä 2010 myönnetyt kaksi atomivoimalupaa kansanäänestykseen. Atomivoima ei ole päästötöntä energiaa. Koko atomivoiman elinkaaren aikana uraaninlouhinnasta sen rikastamaiseen, kuljetuksineen, reaktorin rakennuttamisineen tuotetaan valtavat määrät hiilidioksiidia. Ydinjäteongelmaa ei ole ratkaistu missään päin maailmaa. Moni taho myöntää, ettei KBS-menetelmän mukaisten loppusijoituskapselien kestävyyttä voida taata vuosituhansien ajaksi. On edesvastuutonta tuottaa jatkuvasti vaarallista ydinjätettä, johon ei tiedätä ratkaisua. Suomen on satsattava puhtaaseen kotimaiseen hajautettuun, uusiutuvaan energiaan. Silloin saamme maahamme pysyviä kotimaisia työpaikkoja mikä on maamme kokonaisedun mukaista. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Lea Launokari (IPU, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
665 Olen periaatteessa ydinvoimaa vastaan. Vaikka ydivoimalla tuotettu energia onkin ekologisempaa kuin esimerkiksi turpeen tai kivihiilen käyttö energianlähteenä, liittyy ydinvoimaan lukuisia ongelmia. Ydinvoimainvestointi sitoo suuren määrän pääomaa, jonka voisi käyttää uusituvien energianlähteiden tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä käytännön toteuttamiseen. Uusiutuvien energialähteiden käyttö on yksi merkittävistä tulevaisuuden liiketoiminta-aloista. Satsaamalla nyt niiden tutkimukseen, Suomella mahdollisuus nousta yhdeksi merkittäväksi energiateknologian viejäksi. Tulisi tarkastella, miten ja millä osa-alueilla energiankulutusta voidaan vähentää. Esimerkiksi asumisen osuus energiankulutuksesta on merkittävä. Asumisen energiatehokkuutta on mahdollisuus parantaa rakennusteknisin ratkaisuin. Ydinvoima ei ole kestävä ratkaisu, mutta toisaalta edellisen hallituksen rakentama risupakettiratkaisu ei myöskään edusta kestävää kehitystä. Puun ja hakkeen poltto energiaksi vapauttaa hiilidioksidia ja heikentää samalla Suomen metsien hiilinieluja. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Pieti Poikola (VIHR, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
666 Nykyiset riittävät, nyt olisi tuettava uusiutuvan energian lisäämistä. --Kansanedustajaehdokas Antti Hautamäki (PS, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
667 Vaikka vastaus tähän kysymykseen on Japanin valitettavan tilanteen mukaan populistinen, niin ydinvoimalle on löydettävä ratkaisuja. Kannattamalla vahvasti ydinvoimaa jää samalla uusiutuvien energiamuotojen tutkiminen ja kehittäminen vähemmälle. Tähän mennessä suomalainen innovatiivisuus varsinkin tuulivoimassa on levinnyt maailmalle kovaa vauhtia. Ratkaisu on uusiutuvissa, jotka tarvitsevat säätövoimaa muualta. Säätövoimaksi voin hyväksyä ydinvoiman, mitä on jo nyt tarpeeksi. --Kansanedustajaehdokas Teemu Hiilinen (VAS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
668 EI ydinvoimalle - KYLLÄ uusiutuville energiamuodoille. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Hannele Luukkainen (KOK, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
669 Odotetaan rauhassa jo myönnettyjen lupien toteuttamista ja sähköön tarpeen kehitystä Suomessa. --Kansanedustajaehdokas Juha Sarlund (KESK, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
670 En kannata lisäydinvoimalan rakentamista. Äänestin eduskunnassa uusia ydinvoimalupia vastaan. Suomen pitäisi panostaa enemmän uusitutuviin energialähteisiin, mm. bioenergiaan sekä tuuli- ja aurinkovoiman hyödyntämiseen. Ennenkaikkea rakentamisessa olisi suuria energiansäätömahdollisuuksia. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Pekka Haavisto (VIHR, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
671 Ydinjätteistä tulee todennäköinen ongelma. --Kansanedustajaehdokas Juha Ruokola (SKP, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
672 Suomeen ei tarvita lisää ydinvoimaa vaan resurssit tulisi kohdentaa ekologisempien, uusiutuvien energiamuotojen kehittämiseen ja käyttöönottoon. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Niina Repo-Kouki (VIHR, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
673 Ei lisäydinvoimaa, ei korvaavaa ja mielummin viimeisetkin luvat peruttaisiin. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Christiana Harle (VIHR, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
677 Vastustan ydinvoimaa, silläkin uhalla, että energian hinta nousee siitä luovuttaessa. Ydinjäte ja ydinvoimaan liittyvät riskit ovat liian kalliita ihmiskunnalle. Eikö olisi jo aika keskittyä oikeasti uusiutuvien energialähteiden kehittämiseen ja käyttöön? Minun mielestäni kyllä. --Kansanedustajaehdokas Kristiina Ruuskanen (KESK, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
679 Ydinvoiman rakentaminen Suomeen on jo nyt ylimitoitettua. Emme voi alkaa vain sähkön nettoviejiksi siten, että hyöty menee muualle ja miljoonia vuosia säteilevät jätteet jäävät meille. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Markku Kuortti (SDP, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
680 Jos yksi rakenteilla oleva uudenaikainen ydinvoimala ja kaksi tulevaa uudenaikaista ydinvoimalaa eivät riitä, niin sitten ei riitä kyllä mikään. Nyt on uusiutuvan energian ja hajautetun energiatuotannon vuoro. --Kansanedustajaehdokas Vesa-Matti Saarakkala (PS, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
681 Minun mielestäni voisimme perua pari myönnettyä lupaa... :) Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Tero Kankaanperä (VIHR, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
682 Fortumin ydinvoimalan reaktoreiden uusiminen tulee ajankohtaiseksi 2020 lopulla. Päätökset ehtii tekemään myöhemminkin. Japanin tilanne on otettava huomioon,vaikka Suomi on aivan eri asia kovalla peruskalliollaan. On panostettava nyt entistä enemmän uusiutuvaan energiaan. --Kansanedustajaehdokas Jouko Skinnari (SDP, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
683 Itse asiassa edellisetkin luvat pitäisi ottaa uuteen tarkasteluun. Pitäisi panostaa uusiutuvan energian kehittämiseen. Toisaalta lyhyellä tähtäimellä maakaasun suurempi käyttö olisi ratkaisu ilmaston kysymykseen. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Tero Pitkä (SKP, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
684 Puhtaan energiatalouden varmistamiseksi suurin panostus pitäisi tehdä tuulivoimaan. Yritykset kannattavat ydinvoimaa sen käyttöaikaisen halpuuden takia. Energian hintoja se ei silti laske, vaan mahdollistaa energiayrityksille mahtavat voitot, jotka sähkölaskun maksajat maksavat. --Kansanedustajaehdokas Panu Nikoskinen (Nikoskinen, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
685 Ei ydinvoimalle - Kyllä uusiutuville energiamuodoille. --Kansanedustajaehdokas Tuomas Roito (SKP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
686 Muut toimenpiteet uusiutuvan energian hyödyntämisessä on ensin vakavasti laskettava ja tutkittava. --Kansanedustajaehdokas Riitta Lonka (KESK, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
687 Maapallo on lainassa lapsiltamme. Ei ole tärkeämpää tehtävää kuin elää ja toimia niin, että jätämme tuleville sukupolville elinkelpoisen maan ja maapallon. Ilmasto-ongelmaa ei ratkaista ydinvoiman lisärakentamisella. Jos olisin skeptinen, sanoisin, että Suomen tie on valittu ja lisälupien määrällä ei ole enää väliä. Silti en suostuisi painamaan nappia ydinvoimaluvan puolesta. Ydinvoima ei ole ekologisesti, eettisesti eikä taloudellisesti kestävä vaihtoehto. Ydinvoimainvestointeihin käytettävät miljardit pitäisi pystyä suuntaamaan uusiutuvan energiateknologian investointeihin. Japanin tapahtumilla ei ole ollut vaikutusta mielipiteeseeni. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Olli Riikonen (KESK, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
688 Ydinenergia ei ole kestävä tulevaisuuden energiapoliittinen ratkaisu. --Kansanedustajaehdokas Osmo Ukkonen (SDP, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
689 Ehdottomasti ei. Suomeen ei tarvita enää yhtään uutta ydinvoimalaa. Myöskään uraanikaivoksille ei tule myöntää kaivoslupia. En voi ymmärtää, että Vihreiden ollessa hallituksessa maamme ydinvoimantuotoa lisätään. Äänestäjät muistakaa tämä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Asko Julkunen (SKP, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
692 On aika äänestää ydinvoima historiaan. Ydinvoiman käyttö on hyvin lyhytnäköistä energiapolitiikkaa. Jo myönnetyt luvat tulisi peruuttaa ja siirtyä uusiutuvien energiamuotojen käyttöön. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Teea Jäske (SKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
693 Nykyiset ydinvoimalaluvat pitää riittää Suomen kilpailukyvyn ylläpitämisessä. Enemmän pitää panostaa nopeasti uusiutuviin energiamuotoihin, kuten tuuleen ja aurinkoon. Myös bioenergian tuotantoa on tehostettava ja kehitettävä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Mika Penttilä (KESK, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
695 Tuuli, vesi ja aurinko ovat tulevaisuutta, ydinvoima edustaa mennyttä aikaa, siitä on päästävä kokonaan eroon! Uusia ydinvoimaloita ei siis mielestäni tarvita, ei edes Fortumille lupaa. Uusiutuviin energiamuotoihin on keskityttävä ja kehitettävä niitä , se turvaa parhaiten myös työllisyyden. Energian tuottamisen keskittymistä pitää vähitellen päästä eroon ja suosia hajautettuja malleja. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Tapio Ailasmaa (VAS, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
696 Kaksi edellistäkin lupaa olisi pitänyt jättää myöntämättä. Suomestahan esimerkiksi Stora Enso siirtää tuotantonsa ulos monen muun viitoittamaa tietä. Miten tälläistä lisäenergian tarvetta perustellaan? Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Pekka Keto (PS, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
697 Ydinvoima on todella valtava ympäristöriski, kuten on viime päivinä havaittu. En luota myöskään ydinjätteen varastoinnin luotettavuuteen. En halua jättää tällaisia uhkia tuleville sukupolville. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Eila Aarnos (VAS, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
698 Nykyisillä ja suunnitetuilla voimaloilla tulee pärjätä tulevaisuudessa ja keskittää energian saanti muihin vaihtoehtoihin. --Kansanedustajaehdokas Päivi Veikkola (KESK, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
699 En toivo ydinvoimaan lisäresurssointia, vaan toivon myös energiayhtiöiden siirtäminen painotuksiaan uusiutuvaan ja kotimaiseen energiaan. --Kansanedustajaehdokas Jussi Sallinen (KESK, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
700 Fortum kuten muutkin ydinvoimaa tuottavat yhtiöt ovat kansainvälisiä pörssiyhtiöitä jotka tavoittelevat vain voittoa haitoista piittaamatta. Ydinvoima ei ole tulevaisuuden ratkaisu vaan pienet paikalliset voimalat ovat turvallisempia ja tukevat alueita ja kehitystä monenkertaisesti paremmin. EI YDINVOIMALLE myös jo näille myönnetyille luville pitää asettaa vastuu takuut niiden todellisten uhkien mukaan. Tämäkin hallituksen päätös osoittaa miten rahan ja vallan korruptoitunut himo ajaa yli turvallisuuden. Tehdään isoja "Sampoja jotka ohjaa koko taloutta hintojen pelottelulla ja nousulla. Voitot ohjautuu ulos, jätteet ja ongelmat jätetään veronmaksajille kymmenien sukupolvien ajaksi. Tämä on juuri sitä vastuutonta markkinakapitalismia joka murentaa ihmisten luottamuksen koko yhteiskuntajärjestelmään. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas

Juhani Kela (VIHR, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011

Puheenvuorot 701-800

702 Lupaa myöntäessä pitää ottaa huomioon

ympäristövaikutukset, hyödyt ja haitat, sekä mitä fortum hyötyy ja kuuluisiko sen kompensoida hyötymistään jollakin tavalla yhteiskunnalle. --Kansanedustajaehdokas Henri Tuhola (PIR, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011

703 Edellisten hyväksyttyjen kahden uuden ydinvoimalan arvioidaan laskevan Suomen päästöjä noin viisi prosenttia. Samalla ne tekevät todennäköisesti uusiutuvan energian tavoitteen ja energiatehokkuuden parantamisen entistä vaikeamaksi. Kokonaisuudessaan voidaan siis arvioida näiden jo kahden luvitetun ydinvoimalan aiheuttavan lisää kasvihuonepäästöjä dumbaten samalla lähinnä vientiin Nordpooliin halpaa ydinsähköä mikä osaltaa vähentää muiden pohjoismaiden halukkuutta investoida uusiutuvaan energiaan. Uudet ydinvoimaluvat tästä eteenpäin menisivät yhä edelleen täysin sähkön vientiin mitä ei voida hyväksyä - etenkään kun nämä eivät tuottaisi lainkaan päästövähennyksiä. Näyttää myös todennäköiseltä, että uudet ydinvoimalat nostaisivat suomalaisten sähkölaskua, sillä OL3 vastaavaa tarjousta ei yksikään toimittava yhtiö suostu antamaan kustannuksien paukkuessa miljoonia yli odotetun jo nykyisellään Olkiluodossa ja Flamanvillessä. Päästövähennysten lisäksi uusiutuva energia tuo myös merkittävästi ydinvoimaa enemmän kotimaisia työpaikkoja. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jussi Airaksinen (VIHR, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
705 Tämän ydinvoimapäätöksen rinnalle on tehty uusiutuvien energianmuotojen kehittäminen. Esim. puunkäyttö energian tuotannossa lisää myös työllisyyttä. --Kansanedustajaehdokas Anne Vastamäki-Ahola (KESK, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
706 Olen tähän mennessä äänestänyt ydinvoimaa vastaan ja tulen tekemään niin myös jatkossa. Ydinvoiman tuottamiseen liittyy ympäristö- ja turvallisuusriskejä ja uraani on ehtyvä luonnonvara, jonka turvalliseen varastoimiseen ei ole olemassa keinoja. Suuret panostukset ydinvoimaan myös vähentävät panostuksia uusiutuvan energian kehittämiseen. Päästövähennykset voidaan saavuttaa myös ilman ydinvoimaa, ja tällä on positiivisia vaikutuksia myös työllisyyteen ja alueiden kehittymiseen Suomessa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Anni Sinnemäki (VIHR, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
707 Hallitus (on jo sitonut ja) sitoo uusilla valinnoilla Suomen energiapolitiikan ja talouden ylikansalliseen yhtiövaltaan, joka ei milloinkaan ole palvellut kansan etua. Suomi jatkaa 1950-luvulla omaksuttua raskaan teollisuuden elinkeinostrategiaa ja menettää mahdollisuuden tulevaisuuden innovaatioihin, kun suurin osa kehittämisvaroista sidotaan vuosikymmeniksi vanhahtavaan tekniikkaan. Rahaa ei riitä uusiin vaihtoehtoisiin innovaatioihin, jos päättäjillä edes juolahtaa ne mieleen, kun maa on omavarainen energian suhteen. Kokemus myös osoittaa, että ydinvoimaloita seuraa järjestelmällinen propagandasota, jossa suomalaisia aivopestään hyväksymään kotimaiset "ehdottoman puhtaat ja moraalisesti oikeat" uraanikaivokset. Silloin Suomi asettuu omatoimisesti maailman hylkiövaltioiden joukkoon. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Tapani Niemi (VAS, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
709 Nyt Suomalaiset rakentavat parastaaikaa rahastoja ostaesaan esim vaikkapa vain "leipää", sillä Fennovoiman suuromistajia on S-Ryhmä ja K-Konserni näin viedään ihmista kuin pässiä narusssa. Vastustan ydinvoimaa ja kannatan lähienergia tuotannon käynnistämistä, joka on ekologista toimintaa ja turvallista. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Aune Mänttäri (IPU, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
710 Asiaa ei pidä katsoa siten että kun kaksi muuta on luvan saanut, niin lupia tulisi myöntää useampia. Asiaa tulee tarkastella tarpeesta. --Kansanedustajaehdokas Anssi Tähtinen (PS, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
712 Odotetaan ensin kahden uuden valmistuminen ja lisäyhteys Venäjältä lisäämään kilpailua sähkömarkkinoilla --Kansanedustajaehdokas Pekka Ranta (PS, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
714 Kaksi lupaa riittää. Uusiutuvaa energia tulee kehittää entistä voimakkaammin ja se tuo työpaikkoja ja toimeliaisuutta maakuntiin. --Kansanedustajaehdokas Paula Sihto (KESK, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
715 Ydinvoimasta on luovuttava. --Kansanedustajaehdokas Jari Suominen (VAS, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
717 Ydinvoima on ylivoimainen sekä sähköntuottokyvyssään että riskeissään. Kotimaista uusiutuvaa energiaa suosimalla varmistamme ja parannamme alueellista hyvinvointia, kotimaista taloutta ja ympäristön tilaa. Bioenergia lähituotantona on kestävää sekä taloudellisesti että ilmaston kannalta. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Voitto Suosaari (KESK, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
718 En ole koskaan kannattanut ydinvoimaa, koska siinä me siirrämme vastuun lapsillemme ja heidän lapsilleen. Mikä perintö onkaan jättää jälkeensä ydinjätettä, jonka puoleentumiseen kuluu satoja vuosia. Maapallo voi sinä aikana muuttua rajusti ja Suomeenkin on ennustettu seuraavan sadan vuoden sisällä rajua vedenpinnan nousua, joka koskisi meitäkin sisämaan asukkaita. Miten silloin käy rannikkoseuduilla sijaitseville ydinvoimaloille? Ilmaston muutos muuttaa sääoloja ja meillä on jo nyt kokemusta rajuilmoista. Puhumattakaan tästä Japanin onnettomuudesta, joka on elävä todiste siitä, että hätäjärjestelmät voivat täydellisesti pettää ja että sielläkin ei ydinvoimateollisuus ole rehellisesti kertonut puutteista ennen onnettomuutta. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Anne Meriläinen (KESK, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
719 Tarvitsemme lisää energiaa. Onko se ydinvoima? Sitä on syytä todellakin pohtia Japanin tilanteen vuoksi. Kaikki näkökulmat on otettava huomioon. Olisiko muita ratkaisuja -kuin ydinvoima olemassa? --Kansanedustajaehdokas Seppo Sonkeri (PS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
720 En kannata ydinvoimaa. Nykyaikainen energiateollisuus on jo muutenkin yksi valtava kehityksen hidaste yhteiskunnassamme. Energia voisi - ja sen pitäisi olla - ilmaista. Tämän tiesi ja todisti muun muassa jo Nicola Tesla noin 100 vuotta sitten. Energiateollisuuden voitonmaksimoinnin johdosta energian niukkuutta ylläpidetään tarkoituksellisesti. Pohjimmiltaan kyse on rahajärjestelmän ongelmasta, sillä rahajärjestelmässä kaikella mikä on niukkaa, voidaan tehdä voittoa. Niinpä myös energian niukkuutta vaalitaan ja ylläpidetään keinotekoisesti. Mutta ei keinotekoisen niukkuuden ongelma liity yksin energiaan. Ongelma on paljon laajempi. Kaikki voivat helposti ymmärtää, kuinka nykyteknologian keinoin kaikille ihmisille voitaisiin tuottaa yllin kyllin ruokaa, lääkkeitä ja hyvinvointia, jos niin vain haluttaisiin tehdä. Kaikki myös ymmärtävät, ettei julkiseen terveydenhoitoon pääsyn tarvitsisi välttämättä edellyttää 3-5 tunnin pakollista jonotusta. Jonotus, asunnottomuus, nälänhätä ja ylipäänsä kaikki yhteiskunnallinen niukkuus on tyypillistä vain niukkuudesta elinvoimansa saaville yhteiskunnille. Ajatuksia laatikon ulkopuolelta: http://resurssipohjainentalous.blogspot.com --Kansanedustajaehdokas Jan-Markus Laasonen (PIR, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
721 Edellisiäkään ei olisi pitänyt myöntää. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Leo Lähde (VIHR, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
722 Mielestäni tulee asettaa enemmän panoksia muiden energiamuotojen selvitystyöhön, tutkimiseen ja kehittämisen. Ydinvoima on tavallaan "helppo" ratkaisu tuottaa tarvittava energia, mutta siihen liittyy kuitenkin mielestäni liikaa riskejä. Kukaan ei halua ydinjätteitä säilöttäväksi omalle takapihalleen. Monesti uusiakaan energiamuotoja ei lähdetä niin helposti kehittämään, jos vanhat konstit ovat edelleen käytössä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Esko Saastamoinen (PS, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
723 Japanin tilanteen jälkeen täytyy rehellisesti tarkastella muita energiamuotoja. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Mira Päivinen (KOK, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
726 Ydinvoima on hyvä renki, mutta huono isäntä. Ydinjäte on jatkossa entistä isompi ongelma. Japanin maanjäristys asettaa kysymyksealaiseksi meren rannikolle rakennetut ydinvoimalat ja niiden turvallisuuden. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Raimo O Kinnari (VAS, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
727 En kannata kolmatta ydinvoimalaa. --Kansanedustajaehdokas Kaija Räsänen (PS, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
728 Lisäydinvoimaa ei tarvita. Teollisuutta on jatkuvasti viety pois halvemman tuotannon maihin jolloin energian tarve vähentyy. Myös vaihtoehtoista energiaa kehittämällä saataisiin Suomeen työpaikkoja. Energiansäästö myös muistettava. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Sami Heikkilä (VAS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
730 Vain mikäli uusiutuvilla energiamuodoilla ei voida mitenkään järkevästi taata riittävää sähköntuotantoa, voidaan harkita lisäydinvoimaa. --Kansanedustajaehdokas Maria Hanhisalo (KD, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
731 En kannata ydinvoiman lisärakentamista. Koska kysymys on tärkeä Loviisan seudulle asia voidaan ratkaista seuraavassa hallitusohjelmassa jos enemmistö näin haluaa. Itse en äänestänyt viime kesänä enkä äänestä tulevaisuudessa ydinvoiman puolesta jos saan olla mukana päättämässä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Mikaela Nylander (RKP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
733 Japanin huipputurvalliset reaktorit osoittautuivat kuplaksi. Ei uusia reaktoreita. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Juha Kovanen (SKP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
734 Ydinvoiman lisärakentamista ei tule suosia, sillä sen turvallisuutta ei voida taata tulevaisuudessa ja rakentaminen on kallista.. Myös ydinjätteen varastointi on haasteellista ja kallista. Muita tapoja tuottaa energiaa tulee miettiä ja lisätä ihmisten mahdollisuuksia myös omaan tuotantoon. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Kaarina Suhonen (KESK, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
735 Kaikki ydinvoimaluvat on peruttava. Myös käytössä olevista ydinvoimaloista on luovuttava käyttöiän tullessa täyteen. Ydinvoima ei ole ekologista, vaikka näin on väitetty. Uraaninlouhinta ja jätteiden loppusijoitus ovat merkittäviä riskejä. On siirryttävä kohti energiansäästöä, energiatehokkuuden kasvattamista sekä panostettava uusiutuviin energialähteisiin. --Kansanedustajaehdokas Jussi-Petteri Lappi (SKP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
736 Asiasta tulee käydä syvällinen keskustelu ja pohtia oikeaa ratkaisua. Japanin tilanne aiheutti lisätarpeen keskustelulle. --Kansanedustajaehdokas Tuula Petäkoski-Hult (SDP, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
737 Ydinvoimaan liittyy valtavasti riskejä koko tuotantoprosessin aikana uraanin louhinnasta ydinjätteen loppusijoittamiseen. Se ei ole kestävä ratkaisu ja ydinvoimaloiden lisärakentaminen estää Suomea siirtymästä kestävään energiapolitiikaan, kun illuusiota halvasta energiasta jatketaan. Luvan saaneiden ydinvoimayhtiöiden tulisi olla käyttämättä lupiaan eikä uusia lupia tule myöntää. On satsattava uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Krista Mikkonen (VIHR, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
738 Ensin on rakenteilla oleva Olkiluodon "eurovoimala" saatava pelaamaan, ennen kuin edes keskustellaan, siltä pohjalta, edelleen uudesta ydinvoimasta. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Risto Koivula (STP, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
739 Kun ydinjäteongelmaa ei osata ratkaista muuten kuin hautaamalla tulevien polvien riesaksi, ydinvoiman käyttö on moraalitonta --Kansanedustajaehdokas Esko Sirjola (VIHR, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
740 Myönnetyt luvat pitää saattaa loppuun saakka, mutta Fortumin lupaa ei toistaiseksi tarvitse myöntää. --Kansanedustajaehdokas Leila Savolainen (KESK, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
741 Kuvitelma on, että Fortum saa myönteisen periaatepäätöksen ja, että se on lopullinen, vaikka se ei sitä ole. Maailma ehtii muuttua ja toivon mukaan myös muu teknologia energiatuotantoon kehittyy, jotta lupaa Loviisan voimalan kahden reaktorin korvaamiseksi ei tarvitsisi myöntää. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Erja Tennilä (VP, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
742 Asia on luonnollisesti harkittava tulevina vuosina tarkkaan, mutta jo myönnettyjen lupien perusteella Suomeen syntyy merkittävä lisämäärä ydinvoimatuotantoa. --Kansanedustajaehdokas Paula Lehtomäki (KESK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
743 Hallituksen ei olisi ollut syytä myöntää yhtään lupaa! Ydinvoimapäätökset hidastavat uusien energiamuotojen käyttöön ottoa ja kehittämistä. Uusiutuvat energimuodot loisivat pysyvämpiä työpaikkoja. Suurin osa ydinvoimalla tuotetusta sähköstä menee vietiiin ja ajatus pienestäkin ydivoimala onnettomuudesta on aivan kestämätön. Hiilipohjaisista energiamuodoista on luovuttava asteittain ja siirryttävä uusiin muotoihin, mm. maakaasu ja tuulivoima joista suomi on muita euroopan maita n. 20 v. jäljessä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Eveliina Mäkilä (VAS, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
744 Mielestäni Suomen pitäisi mieluummin olla edelläkävijämaa vaihtoehtoisten ja uudistuvien energialähteiden tutkimisessa ja kehittämisessä. --Kansanedustajaehdokas Leif Tast (KD, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
746 Ydinjätteet ovat suuri ongelma ja tekevät ydinvoimasta kestämättömän ratkaisun. Tutkimalla ja kehittämällä uusiutuvaa energiaa voidaan luoda työtä ja uusia vientituotteita. --Kansanedustajaehdokas Matias Mäkynen (SDP, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
747 Ydinvoiman lisärakentamisesta on ehdottomasti pidättäydyttävä. Uusiutuvien energialähteiden käyttöön ottamista pitää kiirehtiä ja siirtymisajan polttoaineena toimikoon vähiten haitallinen uusiutumaton energian lähde, maakaasu. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jarmo Muhonen (SKP, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
748 Ydinvoiman lisärakentaminen tulee kysymykseen vain, jos uusiutuvien energioiden kehittämisessä ei onnistuta ja teollisuuden energiantarve kasvaa. Uutta ydinvoimalaa suunniteltaessa ei pidä lähteä yksiselitteisesti siitä, että luvan saa Fortum, vaikka nyt jäikin rannalle. TIlannetta arvioidaan silloin uudelleen. --Kansanedustajaehdokas Mikko Hintsala (KESK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
749 Suomessa on päästävä uusiutuvan energian investoinneissa kokonaan uudelle tasolle ja sen tulee olla tulevissa energiaratkaisuissa päällimmäisenä. On aivan selvää, että pienessä maassa suuret investoinnit kilpailevat toteutuksessa keskenään ja siksi valtiovallan on huomioitava tämä omissa ratkaisuissa. --Kansanedustajaehdokas Janne Seurujärvi (KESK, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
750 Edellisetkin luvat pitää peruuttaa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jukka Ilmonen (VIHR, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
751 Ei missään tapauksessa. Loviisa on eteläsuomalaisittain synkintä työttömyysaluetta, Heli-rataa ei saada koska väki ei halua asuttaa ydinvoimalan tienoota, Loviisan seutu on kuin yhden raaka-aineen varassa elävä kehitysmaa. Japanin onnettomuus ehkä taas kirvoittaa keskustelua ydinvoiman riskeistä. Tämä keskustelu pääsee aina unohtumaan koska ydinvoimaloissa tapahtuvia onnettomuuksia tapahtuu harvoin. Tämä tilastollinen mahdollisuus kasvaa jokaisen ydinvoimalan myötä. Kuinka suuri alue jäisi parasta Etelä-Suomea elinkelvottomaksi jos Loviisaa kohtaisi tuo tilastollinen onnettomuus syystä tai toisesta? Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Hannu Ikonen (IPU, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
753 Mikäli ei saada kulukattoa Olkiluodon lisärakennuksille, käy ydinvoima niin kalliiksi että sen rakennuskustannukset saadaan umpeen vasta pitkän sähköntuotantokauden jälkeen, jolloin mahdollisesti esim. fuusiovoima tai muut uusiutuvat energiamuodot voisivat olla ajankohtaisia. Ennen kaikkea tulee kuitenkin vähentää hiilivoiman käyttöä. Ydinvoima onkin kompromissikysymys. --Kansanedustajaehdokas Lilja Tamminen (PIR, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
755 Ei ,emme rupea miksikään ydinsähkön markkina johtajaksi. suomi ei sitä tarvitse sitä tarvii ökykapitalisti oman lompsansa täyttäjäksi. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Pekka Lundgren (SKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
756 Ei lisää ydinvoimaa! Mihin me sitä tarvitsemme kun on tarkoitus muutenkin säästää energiaa! Porkkanaa heille, jotka rakentavat oman tuulimyllyn tai asentavat aurinkoenergiasysteemit katolleen. Myös ihan kerrostaloihin pitää alkaa sijoittaa aurinkopaneeleja lisäenergialähteeksi. Energiaomavaraisuusratkaisut voivat rakentua esim. biolaitoksiin ja tällaisten suunnitteluun, näiden markkinoille tuomiseen ja käyttöönottoon tulee kannustaa. Maatalousyrittäjyyttä tuettava esim. energiayrittäjyyteen. Myös ihan lähiöasumisessa pitää ottaa käyttöön esim. aurinkoenergia. Minusta maan ja yksittäisten kansalaistenkin pitää pyrkiä omavaraisuuteen. Olisi hyvä alkaa tutkimaan omavaraisia ekokyläajatuksia ihan yleisellä tasolla pohjois-Suomea myöten. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Sirkku Kianto (KD, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
757 Suomeen ei pidä rakentaa lisää ydinvoimaloita. --Kansanedustajaehdokas Tuukka Koirikivi (SKP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
758 Ydinvoima ei ole saasteetonta tai turvallista energiaa. Kotien ja teollisuuden energian saanti on turvattava, mutta samalla on lisättävä kotimaisen uusiutuvan energian käyttöä. --Kansanedustajaehdokas Timo Latikka (KESK, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
759 japanin tilanteen takia kantani on hieman kriittisempi asiaan kuin aiemmin. Uskon kuitenkin että Suomessa on aika turvallista rakentamista. --Kansanedustajaehdokas Sari Saarinen (KOK, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
760 Hajautettuja uusiutuvia energiaratkaisuja pitää löytää tosissaan. Emme voi rakentaa tulevaisuuden energiatuotantoamme uraanin varaan. --Kansanedustajaehdokas Viveka Lanne (KESK, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
761 Tarvitsen huomattavia vakuuksia ympäristöystävällisyydestä, turvallisuudesta ja taloudellisesta kannattavuudesta ennen kuin hyväksyn enää lisää epäonnistuvia ydinvoimahankkeita. --Kansanedustajaehdokas Toni-Petri Tiilikainen (PIR, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
764 En vastusta ydinvoimaa, mutta kannatan alati suurempaa panostusta hajautetun, uusiutuviin perustuvan energiatuotannon kehittämiseen ja käyttöönottoon. Näen lyhytaikaisten laastariratkaisujen (jollainen fissiovoima ainakin näillä näkymin on) vähentävän painetta kehittää kestäviä energiaratkaisuja, joihin meidän on joka tapauksessa ennen pitkää siirryttävä. Uusiutuvat tulevat kalliiksi, mutta onko meillä pitkällä aikavälillä varaa olla panostamatta niihin tosissamme? Uskon, että suurin este uusiutuvien kehitykselle on yksinkertaisesta tahdon puute. Kun tahtoa löytyy, uskon myös keinoja löytyvän. En kannata liiallista nojaamista mihinkään yksittäiseen energiantuotantomuotoon. Kannatan kehityskulkua, jossa energiantuotanto on yhä hajautetumpaa - enemmän paikallisten käsissä, vähemmän suuryritysten tai valtioiden käsissä. --Kansanedustajaehdokas Henry Vistbacka (PIR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
765 Ydinvoimaloiden rakentaminen vientisähköksi on riskiensä vuoksi eettisesti epäkestävää. Ihmiskunnan potentiaalilla ja teknologialla on mahdollisuus kehittää täysin uusiutuviin energiavaroihin perustuva infrastruktuuri. Tämä kehitys lykkääntyy jatkuvasti, kun päätetään ottaa käyttöön uusiutumattomia luonnonvaroja hyödyntäviä laitoksia. Verouudistuksilla ja tutkimushankkeita tukemalla voimme kannustaa teollisuutta kehittämään infraa kohti väistämätöntä muutosta. Ydinvoima on öljyä ja kivihiiltä parempi vaihtoehto, mutta silti vanhentunutta teknologiaa, jonka yli tulisi kasvaa mahdollisimman nopeasti. Tuuli-, aurinko-, vesi- ja maalämpövoimaloita kehittämällä voisimme saada uuden, usean miljardin vientialan, joka turvaisi Suomen taloudellisen menestyksen lisäksi ekologisesti kestävän energiansaannin esim. ulkomaille rakennetuista aurinkovoimaloista ostettuna. --Kansanedustajaehdokas Olli Soppela (PIR, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
767 En kannata ydinvoimaa, sillä minua kauhistuttaa se jäte, joka jää tulevien sukupolvien ympäristöriskiksi. Pitää alkaa kehittää voimakkaammin uusiutuvia energiamuotoja. --Kansanedustajaehdokas Tiina Viitanen (KOK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
768 Ydinvoima on huono ratkaisu - olemassaolevatkin voitaisiin purkaa - ydinvoiman käyttö ei läpäise ensimmäistäkään ihmisoikeusseulaa - Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Merva Mikkola (VIHR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
769 En kannata ydinvoiman lisäämistä. --Kansanedustajaehdokas Satu Sipilä (KD, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
771 En kannata lisäydinvoimaa. --Kansanedustajaehdokas Johanna Lehvonen (KESK, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
772 Tulevaisuudessa energiansaannin omavaraisuus tulee varmistaa uusiutuvan kotimaisen energiatuotannolla. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Eero Ylitalo (KESK, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
773 Ydinvoimaloita ei tarvita lisää, vaan tarvitaan uusiutuvan energian tutkimusta, kehitystä ja käyttöönottoa. Tämä on myös yksi vaaliteemoistani. Fortumin ydinvoimalaan sijoitettavaksi aiotut rahat voi käyttää uusiutuvaan energia tutkimus- ja kehityskuluihin ja uusiutuvan energian käytön tukemiseen. Japanin ydinvoimaloiden tilanteesta on myös syytä ottaa opiksi: Ydinvoima ei koskaan ole täysin turvallista. Keväällä hallituksen myöntämät kaksi ydinvoimalalupaa pitäisi ottaa uudelleen käsittelyyn muuttuneen tilanteen vuoksi. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Andi Mwegerano (KESK, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
774 Ne jotka Fortumin lupaa nyt kinuavat, olisivat voineet puhua sen puolesta tällä vaalikaudella, mutta ei, piti pelata upporikasta ja rutiköyhää... En tule sellaista peliä tukemaan! --Kansanedustajaehdokas Katri Komi (KESK, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
776 En kannata ydinvoiman lisärakentamista tässä vaiheessa, kartoitetaan ensin muut sähkön tuotannon toimivat vaihtoedot. Perustelen kantaani näillä ydinjätteiden varastoinneilla, minusta se on turvallisuusriski. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Simo Kähtävä (KD, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
778 Tässä vaiheessa emme tarvitse kolmatta ydinvoimalaa. On rakennettava hajautettua korvaavaa bioenergiaa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Paavo Latva-Rasku (KESK, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
779 Ydinvoima ei ole kestävä energiamuoto. Olen vastustanut ydinvoimaa aina 80 -luvulta asti jo ennen Tsernobylin onnettomuutta. Kuulun "ydinpommeilla peloteltuun" -sukupolveen ja ydinvoimalat edustavat mulle aivan samanlaisia aikapommeja. Ydinjäte ongelmaa ei ole vieläkään ratkaistu riittävällä varmuudella, vaikka aikaa tähän on ollut. Ydinjäte ongelma on yli ihmiskunnan ajan mittainen ongelma myös tulevaisuudessa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Ari Jäntti (VIHR, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
780 Ydinvoima on uhka - Japanin tilanne kertoo varmaankin kaiken. --Kansanedustajaehdokas Milla Louhi (PIR, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
781 Nykyiset luvat riittänevät. Ratkaisu todellisen tarpeen mukaan. --Kansanedustajaehdokas Jukka Lehtimäki (KESK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
782 Energiaa on syytä säästää ja ottaa käyttöön vesivoimaa, tuulivoimaa, biovoimaloita , puuta ym. Ydinvoimalle EI Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Marja-Leena Leppänen (PS, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
784 Lisättävä uusiutuva energian käyttöä. --Kansanedustajaehdokas Reima Ehrukainen (VAS, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
785 Uusiutuvan energian käyttöä tulisi tukea ja lisätä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Anne Härkin (KESK, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
787 Muita energiamuotoja pitää kehittää. --Kansanedustajaehdokas Toivo Loikkanen (KESK, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
789 Ei tällä tietämällä. --Kansanedustajaehdokas Eeva Kuuskoski (KESK, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
790 Atomipommit on kiellettävä ja USA ASETETTAVA SAARTOON. NO MORE WEAPONS. --Kansanedustajaehdokas Juha Päiväniemi (KTP, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
791 Muita energiamuotoja suosittava --Kansanedustajaehdokas Tuulia Koskinen (KESK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
792 Näyttää siltä, että kaikki tieto sekä Japanin että muun maailman ydinturvallisuudesta ei kestä päivänvaloa. Suomi, Fortum ja Loviisa saavat nyt haudata toiveensa Eurajoen peruskallioon. Japanissa inhimillinen kärsimys voi saada vielä järkyttävät mittasuhteet ja kansainvälinen tutkimusprosessi voimaloiden turvallisuudesta on vasta alullaan. Kaikkein tärkeintä olisi nyt rahoittaa tuntuvasti puhtaan energian tutkimusta, ja nopeasti. Lyhytnäköinen pihistely johtaa maapallon hitaaseen tuhoon. Poliitikoilla, energiayhtiöiden johtajilla ja osakkeenomistajilla on lapsia ja lastenlapsia. Jospa kerrankin kvartaali merkitsisikin 25 vuotta eikä muutamaa kuukautta? Tämän päivän energiaratkaisut vaikuttavat lukemattomien sukupolvien elämään. --Kansanedustajaehdokas Päivi Storgård (RKP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
793 Ydinvoimaa on markkinoitu siirtymäkauden energiamuotona. Mihinkäs sillä ollan siirtymässä, jos sitä rakennetaan koko ajan lisää? Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Tarmo Raatikainen (VAS, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
794 Olen puhunut jo pitkään bioenergian puolesta, johon pitää satsata entistä enemmän ja nimenomaan uuden sukupolven bioenergiamuotoihin. Suomessa pitäisi toteuttaa "vihreän talouden kihlaus", joka antaisi ympäristöteknologialle ja siihen panostamiselle sen ansaitseman arvon. Ympäristöinnovaatioilla voimme säästää resursseja sekä luoda uusia työpaikkoja! Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Matias Ollila (KESK, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
795 Terve kilpailu pitää kustannukset kohtuullisena --Kansanedustajaehdokas Ann Nylund-Mällinen (RKP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
796 Tällä hetkellä Fortumille ei tarvitse myöntää lupaa - Loviisan tilanteesta huolimatta. Uuden luvan myöntämisen ajankohta riippuu siitäkin, millä aikataululla kahden muun ydinvoimalan investoinnit etenevät. Pohjois-Suomen - tai oikeastaan koko Suomen kannalta oli erittäin merkittävää, että toisen ydinvoimalaluvan sai Fennovoima, joka toteuttaa investoinnin Pohjois-Suomeen. Näin luodaan edellytyksiä pohjois-suomalaiselle pk-yrittäjyydelle, turvataan energiaintensiivisen teollisuuden sähkön saanti ja vähennetään sähkön tuontia Venäjältä. --Kansanedustajaehdokas Mari-Leena Talvitie (KOK, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
797 Ydinvoimaan panostaminen oli jossain määrin pakkotilanteen edessä tehty ratkaisu, mutta nyt kun on mahdollisuus jättää päätökset myöhempään, ne ehdottomasti tulee jättää. Ydinvoimaloiden reaktorityyppejä kehitetään jatkuvasti paremmiksi ja vasta tulevat reaktorityypit ovat ensimmäiset, joiden ydinjätteiden puoliintumisajat ovat ihmisen hahmottamiskyvyn piiriin mahtuvia. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Pasi Palmulehto (PIR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
799 Ydinvoima ei ole kestävä ratkaisu. se luo enemmän ongelmia kuin ratkaisee. --Kansanedustajaehdokas Antti Sandberg (SKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
800 Mielestäni energiariippumattomuus on tärkeää Suomen kilpailukyvyn kannalta ja ydinvoima tuhoaa vähemmän luontoa kuin monet muut energiantuotantomuodot, mutta ennen kuin lisäämme ydinvoimaa, meidän tulee ensijaisesti kasvattaa koko kansakunnan energiatehokkuutta ja katsoa ensin miten paljon energiantuotannolle on tarvetta ja mitä tapahtuu vaihtoehtoisten energiatuotantomuotojen kehittyessä jatkuvasti ennen kuin päätämme myöntää lisälupia. --Kansanedustajaehdokas Tino Singh (RKP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011

Puheenvuorot 801-900

801 En usko että meillä on taloudellisia ja hallinnollisia edellytyksiä rakentaa yhtään uutta ja turvallista ydinvomalaa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Maria Pinjanainen (PIR, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
802 Tärkeintä on nyt panostaa kotimaiseen uusiutuvaan vihreään energiaan. Syytä katsoa miten jo päätettyjä ydinvoimaloita aletaan rakentaa. --Kansanedustajaehdokas Mikko Alatalo (KESK, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
803 Ei voi olla osallisena jättämässä tuleville sukupolville ydinjäteperintöä. --Kansanedustajaehdokas Teppo Heikkilä (VIHR, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
805 Ei missään tapauksessa. Fortum löytäköön itselleen myytävää muualta. Suomi tarvitsee enemmän muita energia muutoja mihiin Fortumun kaltaiset yhtiöt eivät kykenee. Suomessa energia markkinat ovat vapautettavaa ja siirtomaksut poistettava. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Murat Inhanli (KD, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
806 Kannatan hajautetun uusiutuvan energian tuotannon lisäämistä, joka luo kestävällä tavalla työtä, yrittäjyyttä ja toimeentuloa laajasti myös maakuntiin. Myös yksityisen sähkön pientuotannon syöttäminen valtakunnan verkkoon tulee olla mahdollista ja kannattavaa. Poikkeuksellisen pitkäikäisiä riskejä ja vakavia ympäristöhaittoja aiheuttavien ydinvoimaloiden lisärakentaminen tai uraanintuotanto ei ole järkevää eikä tarpeellista. Sähkönkulutusennusteet huomioiden lisäydinvoiman rakentamista ei voida perustella myöskään sähköntarpeella. Ei ole viisasta tuottaa ydinsähköä vientiin, kun ongelmalliset jätteet jäävät joka tapauksessa Suomen huolehdittaviksi. Energiantuotannon ilmastovaikutusten pienentämiseksi tehokkain keino kansainvälisestikin on energiatehokkuus, ei ydinvoima. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Hanna Halmeenpää (VIHR, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
808 Jo nykyiset ydinvoimaluvat merkitsevät että Suomesta tulee ydinsähkön nettoviejä. Samalla tuotantohaitat ja -riskit jäävät suomalaisten kannettaviksi. --Kansanedustajaehdokas Eero Yrjö-Koskinen (VIHR, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
809 Pitää satsata uusiutuviin, päästöttömiin energiamuotoihin. Ydinvoima on auringonlaskun ala (ja vieläpä vaarallinen sellainen). Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Tommi Lievemaa (STP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
810 Mielestäni nykyiset luvat riittävät. Jatkossa tulee kehittää yhä enenevässä määrin kotimaisen energia erilaisia käyttömuotoja. --Kansanedustajaehdokas Esko Ahonen (KESK, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
811 Uusiutuvan energian tuotantoa voidaan lisätä ilman kolmatta ydinvoimalaa. --Kansanedustajaehdokas Matti Äijö (KESK, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
812 Mielestäni ensin tulee rakentaa nämä kaksi ydinvoimalaa, mitkä on jo päätetty ja saada käyttökuntoon, sen jälkeen voidaan harkita mahdollisia muita ratkaisuja, jos tarpeellista. Mahdollisuuksien mukaan tulee kannustaa myös ympäristöystävällisten energiamuotojen kehitttämiseen. --Kansanedustajaehdokas Maria Rajakari (KD, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
813 Suomeen on rakenteilla yksi ydinvoimala, joka on ollut suurissa hankaluuksissa. Sen valmsituttua suomen energiavaje vähenee. Lisäksi on annettu kaksi periaatepäätöstä kahden uuden voimalan rakentamiseksi. Lopullista rakennuslupaa ei kuitenkaan ole vielä myönnetty. Suomen olisi syytä harkita uusiutuvien energialähteiden rakentamista, sillä EU:n asettama tavoite uusiutuvilla energiamuodoilla tuotetulle energialle on 20% vuoteen 2020 mennessä. Uusia ydinvoimaloita rakentamalla tämä tavoite ei tule onnistumaan. Toisaalta tehontarpeen tulee olla aito, sekä tehontuoton pitää tulla pääasiassa kotimaiseen käyttöön eikä ulkomaille myyntiä varten. Ydinvoimaa ei voi pitää uusiutuvana energiamuotona, eikä todellakaan kotimaisena energiana (koska olemme riippuvaisia uraanin tuonnista). Lisäydinvoimaa ei tule rakentaa kevein perustein, mieluiten ei ollenkaan. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Pasi Vähämartti (PIR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
815 Kaksi uutta ydinvoimalaa on jo tarpeeksi, kun sähköä pitäisi oppia myös säästämään. --Kansanedustajaehdokas Kalle Luhtasela (KOK, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
816 Jos nykyisin luvattu ydinvoimakapasiteetti toteutuu, Suomea uhkaa ydinsähkön liikatarjonta, joka puolestaan lamauttaa kestäviä energiapoliittisia rakenneratkaisuja. Ydinvoiman suosimisen vuoksi Suomi jäi 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä jälkeen Länsi-Euroopasta uusiutuvassa energiassa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Juha Tuomikoski (VIHR, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
817 Asia ei ole vielä ajankohtainen. Lupaa voidaan harkita tämän vuosikymmenen lopussa, kun nykyiset Loviisan reaktorit alkavat lähestyä käyttöikänsä loppua. --Kansanedustajaehdokas Juha Sandberg (VAS, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
818 Vaalikoneessa en lopullista kantaani kiinni lyö. Olen kaikkien päästöttömien energiamuotojen kannalla. Luvan antaa eduskunta, hallitusohjelmaan ei lupaa voi etukäteen kirjata, mm. tulvarajariski on käytävä läpi uudemman kerran. Loviisan voimaloiden luvat vanhenevat ensivuosikymmenen lopulla, korvausinvestoinnit täytyy saada päästöttömänä sähkönä. --Kansanedustajaehdokas Miapetra Kumpula-Natri (SDP, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
819 Niin kauan kun emme ole ratkaisseet mitä tehdä ydinjätteelle, niin en kannata lisää ydinvoimalupia. Loppusijoitus ei ole ratkaisu, ainoastaan ongelman siirtämistä tuleville sukupolville. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Sampo Backman (RKP, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
820 Suomi ei tarvitse lisää ydinvoimaloita. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Arja Hirvenoja (VP, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
821 Vaikka kaikesta huolimatta olen edelleen ydinvoimalle myönteinen, niin rakennetaan nyt nämä luvatut ja katsellaan tilannetta uusiksi. --Kansanedustajaehdokas Aleksander Torfayeh (PIR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
822 Ja viime kesänäkin myönnetyt olisi tarkasteltava uudelleen. --Kansanedustajaehdokas Juha Ossi (VIHR, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
824 Asia voidaan ratkaista myöhemmin, kun nähdään miten kahden uuden luvan rakennustyöt lähtevät käyntiin. Loviisan voimalat tulee kuitenkin korjata siten, että niiden käyttöaikaa saadaan jatkettua --Kansanedustajaehdokas Simo Sorsa (KESK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
825 Vaihtoehtoisia energiamuotoja kehiin pikemminkin kuin lisää ydinvoimaloita. --Kansanedustajaehdokas Jouni Lehikoinen (KESK, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
826 Ensin on selvitettävä tarvitaanko Suomeen lisää ydinvoimaa vai ei ja mikä on Loviisan voimalan tilanne. --Kansanedustajaehdokas Jukka Mäkelä (VAS, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
827 Minulla ei ole riittävästi tietoa asiasta, jotta pystyisin muodostamaan selkeää mielipidettä siitä, onko lisäydinvoimaan nyt oikeasti tarvetta. Vastaan siis varovaisesti, että ei. --Kansanedustajaehdokas Ahto Apajalahti (PIR, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
828 En tunne hyvin tulevaa energiantarvetta ja nykyisiä käytäntöjä sähkön myynnin ja ostamisen suhteen. Kertokaa ihmeessä minulle kantanne. Mieluusti katsoisin ensin, miten nämä kaksi ydinvoimalaa vaikuttavat energiatilanteeseen samalla, kun kehitämme uusiutuvia. --Kansanedustajaehdokas Joonas Mäkinen (PIR, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
830 Ydinvoimaa on rakenteilla ja luvitettuna jo nyt historiallisen paljon. Syntyykö meille tuleevaisuudessa sellaista teollisuutta, joka tarvitsee valtavasti energiaa? Energiantuotantoa on suunnattava uusiutuviin lähteisiin ja jatkettava energiaa säästävien toimintatapojen kehittämistä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Tarja Kantola (SDP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
832 Nyt myönnettyjen hankkeiden avulla tulevaisuudessa tuotettava sähköenergia vastaa hyvin pitkäaikaista tarvetta. Sähköenergian ja lämmöntuotannon vaihtoehtoina tulee kehittää uusiutuvia energiamuotoja. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Heikki Mäki (KESK, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
833 Ydinvoima ei saa olla energiapolitiikkamme ratkaisumalli. Ydinenergia jättää jälkeensä ydinjätteet joiden hajoamisaika on todella pitkä. Haluammeko todella antaa tuleville sukupolville käsiin jätevuoret joista ei pääse eroon. Tarvitaan uusia ratkaisumalleja. Tulevat sukupolvet ovat niiden arvoisia. --Kansanedustajaehdokas Timo Röyhkiö (M2011, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
834 Ei missään nimessä. Näitä kahtakaan ei pidä rakentaa! Luonnosta saatavat energiat otettava käyttöön. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Liisa Kylänpää (KA, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
835 On myönnetty jo liikaa lupia. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Kaarlo Nelimarkka (SEN, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
836 Saamme halutessamme bioenergiasta kokonaan uuden toimialan, joka tuo laajasti työtä maahamme. Jos päätämme kolmannesta luvasta, voimme samalla unohtaa uusiutuvan energian käyttämisen. --Kansanedustajaehdokas Juha Sipilä (KESK, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
838 Ydinvoimaan liittyvät ongelmat ovat edelleen ratkaisematta. Ydinvoiman riskejä ei kiellä kukaan. Miksi siis ottaa näitä riskejä. Kaikki ovat viime päivinä varmasti joutuneet miettimään näitä kysymyksiä aivan uudella tavalla. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Pirjo Saastamoinen (KTP, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
839 Nyt on uusiutuvan energian aika. Loviisan teknistä käyttöikää on jäljellä vielä ainakain 2030-luvun loppupuolelle saakka. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Timo Kaunisto (KESK, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
840 Tämä asia pitää päättää siltä pohjalta, että mikä on tulevaisuuden energiantarpeemme. Asiantuntijat eivät ole tähän kysymykseen osanneet vakuuttavasti vastata. Se on tiedossa, että ns. perinteinen, runsaasti energiaa tarvitseva teollisuus, on siirtymässä halvan työvoiman maihin. Nyt ei pidä tehydä hätiköityjä päätöksiä vaan hankkia enemmän tietoa energiantarpeestamme. Ja on erittäin tärkeä selvitettää miten voimme hyödyntää muita energiantuotantomuotoja mm. uusiutuvia energialähteitä. Ei ydinvoima ole itsetarkoitus. En hyväksy missään tapauksessa ainakaan ydinvoiman rakentamista vientitarkoituksiin. --Kansanedustajaehdokas Juha Malmi (PS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
841 Viime kesänä myönnetyt kaksi ydinvoimalupaa riittävät. Ensi hallituskaudella Suomen on panostettava määrätietoisesti uusiutuviin energiamuotoihin. Korkea energiaosaaminen voi olla myös tuleva vientituote. Jatkuvan energian tarpeen kasvun sijaan on otettava tavoitteeksi energiatehokkuus kotitalouksissa, yrityksissä ja julkisella sektorilla. --Kansanedustajaehdokas Teppo Säkkinen (KESK, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
842 Katsotaan mitenkä toteutuu nykyisetkin. --Kansanedustajaehdokas Osmo Kokko (PS, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
843 Ydinvoimaa ei tarvita enempää. Ydinvoima ei ole turvallinen vaihtoehto. Suomen tulee panostaa uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseen. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Henna Kaijanen (KESK, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
845 Suunniteltujen uusien ydinvoimaloiden tuotannosta suuri osa menisi vientiin, mutta jätteet ja muut vakavat riskit jäisivät Suomeen. Vaikuttaisi järjettömältä rakentaa vielä lisää ydinvoimaa. --Kansanedustajaehdokas Martti Wallasvaara (VIHR, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
846 Ydinvoiman turvallisuus on asettunut kyseenalaiseksi maanjäristyksien myötä. --Kansanedustajaehdokas Kari Tykkyläinen (PS, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
847 Yhteiskunnan kokonasedun mukaista ei ole ylläpitää ja tukea vanhaa energiaa tuhlaavaa rakennetta vaan kehittää tehokkaita ympäristön kannalta hyviä ja vientikelpoisia energiakonsepteja. --Kansanedustajaehdokas Mari Saario (VIHR, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
848 Ydinvoimalupien myöntämiseen voidaan palata siinä vaiheessa kun todella tiedetään kuinka tarpeellista lisäenergian tuottaminen ydinvoimalla on. En ole itse tällä hetkellä asian suhteen täysin vakuuttunut. --Kansanedustajaehdokas Petri Kokko (PS, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
849 Olen kriittinen ydinvoimalle. Mikäli suosisin ydinvoimaa, halauaisin Pohjois-Karjalaankin oman uraanikaivoksen ja samalla tulisi vaatia myös oma ydinvoimala maakunnan alueelle. Tulevalla vaalikaudella on etsittävä uusia energiamuotoja. Ydinjätteen loppusijoitus on aina ongelma. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Kari Kulmala (PS, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
850 ei enää ydinvoimaa, ainakaan jos rakentaminen tapahtuu ulkomaisella työvoimalla. --Kansanedustajaehdokas Juha Mäenpää (PS, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
851 Olen suhtautunut ydinvoimaan kriittisesti aina. Olen nähnyt syöpäsairaat lapset, jotka altistuivat Tshernobylin säteilylle. En halua saattaa suomalaisia samanlaisen uhkan alle enää enempää. Kun kirjoitan tätä Japanissa maanjäristyksen jäljiltä ydinvoimalan reaktorit räjähtelevät. Minusta on tullut vieläkin kielteisempi. Tämänhetkisillä tiedoilla en missään tapauksessa haluaisi myöntää lupaa Fortumille. --Kansanedustajaehdokas Vuokko Lahti (PS, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
852 Ydinvoimaluvat tulee lähtökohtaisesti huutokaupata tietyt turvallisuusehdot täyttäville toimijoille, ei myöntää etuoikeuksina yksittäisille yrityksille. --Kansanedustajaehdokas Lauri Ahlroth (M2011, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
853 Mielestäni nykyiset ydinvoimalat alkavat riittää Suomen kulutukselle. Pitäisi mieluummin lisätä vaihtoehtoisia energiantuotantomuotoja kuten tuulivoimaa ja maalämpöä. Lisäksi voisi SÄÄSTÄÄ energiaa. Kuinka paljon kuluukaan siihen, että pidetään työpaikoilla valoja turhaan tai tietokoneita päällä 24/7. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jaana Siukola (PS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
855 Nykyiset ydinvoimalat riittävät. Miljardille eurolle löytyy muutakin käyttöä kuin seiniin ja ydinjätteeseen. Kehitetään tuuli- ja aurinkoenergiaa tehokkaimmiksi ja satsataan kestävään kehitykseen. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Ville Tahvanainen (SDP, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
859 Kaksi ydinvoimalaa on tulossa ja nyt on mahdollista huolehtia siitä, ettei Suomi putoa uusiutuviin energiamuotoihin liittyvän teknologian kehityksestä ja tuotannosta. Jos markkinoiden puitteissa katsotaan, että ydinvoima on se tarvittava ratkaisu, ei sitä pidä erikseen myöskään estää. --Kansanedustajaehdokas Maria Lohela (PS, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
860 Edelisiäkään kahta ydinvoimalalupaa ei olisi tullut myöntää ja kun ne kuitenkin myönnettiin, niin Fortumin olisi tullut olla tässä yhteydessä ensisijainen luvansaaja. Suomesta ei pidä tehdä ulkomaiden tarpeisiin ydinsähköä jauhavaa ydinjätehautausmaata. --Kansanedustajaehdokas Sami Varsell (VAS, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
861 Katsotaan kun asia tulee ajankohtaiseksi, energiatarpeen mukaan. --Kansanedustajaehdokas Heta Ravolainen-Rinne (SDP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
862 Ydinvoima on valitettavasti nyt ainut järkevä ratkaisu energian tuotannollemme, koska fossiilisista energialähteistä pitää päästä eroon mahdollisimman nopeasti. Myös turpeella tuotetulle energialle pitää sanoa jytkkä EI. Järkevästi uusiutuvaa, mutta mistä sitä samme tarpeeksi ja milloin?! --Kansanedustajaehdokas Pekka Sivonen (VP, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
863 En kannata uutta lupaa, mutta olemassa olevien voimalalupien jatkaminen /voimaloiden perusparannukset ovat toinen asia. --Kansanedustajaehdokas Camilla Sonntag-Wilenius (RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
864 Kohtuuhintaisen energian tuottaminen on Suomelle tärkeää. Kohtuuhintainen energia merkitsee Suomelle myös kilpailuetua ja sitäkautta työllisyyttä ja tuloja. Ydinvoiman lisärakentaminen edellyttää kuitenkin ydinjätteen loppukäsittelyn ratkaisemista. Koska jätteen lopullista käsittelyä ei ole vielä ratkaistu, suhtaudun toistaiseksi kielteisesti lisäydinvoimaan. Ongelman muodostaa myös Suomeen louhittavat ydinjätesiilot. Nämä on tarkoitettu Suomalaisten ydinvoimaloiden käytetylle polttoaineelle. EU takaa tavaran vapaan liikkuvuuden. Onko käytetty ydinpolttoaine tavaraa, jota on voitava vapaasti liikutella maiden välillä. Jos on, niin onko mitään takeita siitä että Keski-Euroopan ydinvoimaloiden jätteitä ei tuotaisi Suomeen. Suhtautumistani voi kuvailla vaikka prosenteillä 60% vastaan ja 40% puolella. Mikäli riittäviä ja hyviä perusteita lisärakentamiselle esitetään, varaan mahdollisuuden tarkentaa kantaani tässä kysymyksessä. --Kansanedustajaehdokas Reijo Hongisto (PS, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
865 Pidän periaatepäätöksellä kahta annettua lupaa tällä hetkellä riittävinä turvamaan ensisijaisesti Suomen omavaraisuus sähköntuotantoon. --Kansanedustajaehdokas Hanna Mäntylä (PS, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
866 pitää tutkia muu vaihtoehto Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Tyyne Tuikka (SDP, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
867 Ei missään nimessä!!!!!!!!!!!!!!! Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Stig Österberg (VP, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
868 Luvan myöntäminen voi tulla kyseeseen, mikäli energiantarpeemme sitä edellyttää ja tiukentuvat turvallisuusjärjestelyt otetaan huomioon. On tiedostettava se, että ydinvoima on ylimenokauden ratkaisu. Koko ajan on tuettava voimakkaasti uusiutuvien energialähteiden kehittämistä, energiansäästöä ja energiatehokkuutta lisääviä toimenpiteitä. --Kansanedustajaehdokas Tarja Myllärinen (KOK, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
869 Vaikka hyväksynkin ydinvoiman yhdeksi todellisen maailman keinoksi energian tuottamiseen, eivät viime aikojen ydinvoimaloiden rakennuslaatu tai taustalla olevat kuviot vakuuta. Jo myönnettyjen lupien suhteen on nähty ettei ydinvoimala täällä tuota merkittävissä määrin työtä suomalaisille, tee energiaa halvemmaksi tai lisää energia-omavaraisuutta. Kansainväliset yhtiöt käärivät voitot hankkeista ja voimaloiden rakennuslaatu on kyseenalainen. Sähkö myydään Eurooppaan ja tilalle tuodaan Venäjältä. --Kansanedustajaehdokas Jani Mäkelä (PS, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
870 Suomen ei tuli tuottaa sähköä omia tarpeita enempää. Jos on muulla tavoin tuotettua sähköä myytäväksi asti ei ole mitään perusteita rakentaa lisää ydinvoimaloita. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Harri Leppälä (PS, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
871 Kaksi lupaa myönnetty, se riittää. --Kansanedustajaehdokas Risto Kalliorinne (VAS, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
872 Japanin ydinvoimalaonnettomuudesta täytyy oppia. Ydinvoimaloita ei mielestäni pidä rakentaa lisää Suomeen. Biopolttoaineita tulee kehittää ja ydinvoimasta jatkossa kokonaan luopua. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Liisa Mariapori (PS, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
874 Odottelen vain tuon Olkiluodon valmistumista, jos se joskus tapahtuu. Epäluottamus ko. yksikön toimivuuteen on suuri, kun eräs rakentajista sanoi, että kun Olkiluoto käynnistetään niin hän muuttaa ja pitkälle. Siis vain Suomessa ydinvoima on turvallista. --Kansanedustajaehdokas Lea Myllymäki (SDP, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
877 Ennenkuin ydinjätteen varastointi- ja ydinmateriaalilla spekulointi on saatu ratkaistua, ei lisärakentamista tule suosia eikä myöntää lupia. --Kansanedustajaehdokas Merja Roos (SDP, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
878 En kannata lisäydinvoimaa. --Kansanedustajaehdokas Virpi Korhonen (KESK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
879 Suomen ei pidä rakentaa lisää ydinvoimaloita sähkön vientiä varten. Uraanin louhintaan, ydinjätteiden kuljetuksiin ja loppusijoittamiseen sekä tietysti ydinvoimalan turvallisuuteen liittyvät riskit eivät ole kadonneet mihinkään. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Marjatta Vehkaoja (SDP, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
880 Emme tarvitse lisää ydinvoimaa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Katja Andrejev (VIHR, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
882 Tällä hetkellä jo myönnettyjen kahden ydinvoimalaluvan lisäksi tarvitaan tarkasteluun ja käyttöönotettavaksi muita energiaratkaisuja. --Kansanedustajaehdokas Suna Kymäläinen (SDP, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
884 En vastusta ydinvoimaa, mutta suhtaudun siihen kriittisesti. Ymmärtääkseni Fortumin voimalalla tuotettaisiin sähköä myytäväksi muihin maihin, joten Suomen energiaomavaraisuuden kannalta voimala ei ole oleellinen. --Kansanedustajaehdokas Satu Raudasoja (VIHR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
886 Ei lisää ydinvoimaa. Uusiutuvia energiamuotoja on kehitettävä edelleen. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Latekoe Lawson Hellu (VIHR, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
887 Petyin viime kesän ydinvoimapäätökseen ja kaksi myönnettyä lupaa on liikaa. Tuolloin ainut lupa, jota olisin voinut kannattaa olisi ollut Loviisan Fortum, jonne haettiin lupaa korvaamaan käytöstä poistuva reaktori. Loviisassa olisi ollut/ on valmiina rakenteet, turvallisuuskulttuuri ja osaava henkilöstö. Nyt Japanin tapahtumat muuttavat tilannetta entisestään. Entä jos Suomessa tapahtuu jotain luonnonmullistuksia, vaikka 30 vuoden päästä, joita emme vielä osaa kuvitellakaan? Voimmeko ottaa sitä riskiä, emme. --Kansanedustajaehdokas Outi Lankia (KESK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
888 Paitsi, jos jokin jo myönnetyistä luvista perutaan. Japanin katastrofit yksityisten ydinvoimaloitten osalta osoittavat, että puheet ydinvoimaloitten riskien toteutumisen epätodennäköisyydestä eivät pidä paikkaansa. Yksityisten ydinvoimayhtiöitten, jotka ajattelevat vain omia voittojaan ja pihistävät turvallisuudestakin aina tilaisuuden tullen, voimavarat eivät riitä riskin realisoituessa vaadittaviin pelastustoimiin, eivätkä rahat ja vakuudet vahingonkorvauksiin. Istuva hallitus teki todella hölmön ja kehnon ratkaisun myöntäessään peräti kolmelle yksityiselle ydinvoimayhtiölle luvat jättäen valtion oman yhtiön ilman siinä luulossa, että vähän myöhemmin olisi helppoa saada sillekin lupa. Tämä hallituksen menettely osoittaa, kuinka se ei ole osannut valvoa valtion etua asiassa. Sellaisia ministereitä ei enää uudelleen saa päästää valtaan! Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Arjo Suonperä (SKP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
889 Mielestäni kaksi lupaa riittää, sillä niillä pitäisi pystyä turvaamaan sähköntuotanto Suomessa ja myynti ulkomaille. Lisäksi ydinjätteen loppusijoitus ei ole riskitöntä vaan voi jättää tuleville sukupolville sadoiksi vuosiksi ongelmia. --Kansanedustajaehdokas Satu Leppänen (KESK, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
890 Jos energiaratkaisu voi joskus olla elämälle vaaraksi, sellaista ei pidä tehdä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Piia Risku-Myllyharju (VIHR, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
892 Nyt on aika kehittää uusiutuvaa energiaa, kuten tämän eduskunnan ydinvoimapäätöksessä sovittiin. --Kansanedustajaehdokas Päivi Hiltunen (KESK, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
893 Kannatin ennen edellisten lupien myöntämistä yhtä ydinvoimalaa lisää, mutta nyt niitä myönnettiin 2. Emme tarvitse toistaiseksi lisää näiden kahden tulevan lisäksi. Meidän tulee pyrkiä myös vähentämään riippuvuutta ydinvoimasta tulevaisuudessa. Nämä 2 tulevaa ydinvoimalaa tulee nyt tarpeeseen. Jos emme onnistu tulevaisuudessa korvaamaan vanhentuvat ydinvoimalat uusiutuvilla energiamuodoilla, niin olemme pakotetut rakentamaan lisää. Haluan muistuttaa realismin ohjaavan tätäkin asiaa. --Kansanedustajaehdokas Markus Kinnunen (KESK, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
894 Edelliset energiapäätökset tulee viedä päätökseen ja uusiutuvan energian muotoja tulee edelleen kehittää. --Kansanedustajaehdokas Tuomo Hänninen (KESK, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
896 Viime kesänä myönnetyt luvat kahden uuden ydinvoimalan rakentamiseksi Suomeen riittävät tällä hetkellä hyvin. Suomen on lisättävä omien energiavarojensa käyttöä nykyisestä. Meillä on puuta, turvetta, vesivoimaa, tuulivoimaa ja lämpöpumpuilla saatavaa energiaa tarjolla runsaasti. Käyttämällä enemmän kotimaisia energiaraaka-aineita, tuemme samallla omaa kansantaloutta merkittävästi. --Kansanedustajaehdokas Hannu Hoskonen (KESK, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
897 Emme tarvitse enää lisäydinvoimaa nykyisten ja tulevien voimaloiden lisäksi. Ydinvoima on energiantuotantomuoto, jonka on vähitellen siirryttävä historiaan. Toistaiseksi ydinvoimaa kuitenkin tarvitaan, jotta talouden tila, ilmastotavoitteet ja Suomen nykyinen voidaan tyydyttää. Tien on kuitenkin käytävä jatkuvasti kohti uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämistä ja hajautettua energiantuotantoa, joka on varmempi , turvallisempi ja työllistävämpi vaihtoehto. Muualla Euroopassa tavoitellaan tulevaisuudessa ydinvoiman käytöstä luopumista. Edustamani päättäjäsukupolven suuri tehtävä on vähitellen päästä eroon ydinvoimasta myös Suomessa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Marisanna Jarva (KESK, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
898 En kannata uraanivoiman lisäämistä. Mielestäni Suomen tulee panostaa uusiutuvien energiantuotantotapojen kehittämiseen. Uusiutuvilla ja innovatiivisilla energiateknologioilla on maailmanlaajuisesti huikeat kasvavat markkinat. Tämä erityisesti silloin, jos yhteisillä varoilla tuettaisiin uraanivoiman tuotantoa. Kysymys on siinä mielessä vaikea, että kannatan nykyisten energian tuotantolaitosten perusparannuksia ja tehostamisia. Esimerkiksi vesivoimaloiden turbiinien ajanmukaistamista. Tässä mielessä tarvitsisin lisätietoja suunnitelmista. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Antti Brunni (VIHR, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
899 Uusia lupia ei olisi pitänyt myöntää lainkaan. Ydinvoiman sijaan on panostettava energiaa säästäviin ratkaisuihin ja kotimaiseen uusiutuvaan energiaan, kuten puupohjaisiin biopolttoaineisiin, tuulivoimaan, biokaasuun, maalämpöön ja aurinkoenergiaan. Tämä on edullisempaa, työllistävämpää ja turvallisempaa kuin ydinvoiman lisärakentaminen. Uusille lupia ei pidä antaa myöskään uraanikaivoksille. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Kalle Hernberg (SKP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
900 Kaksi myönnettyä lupaa riittää. Nyt on saatava puhtia kotimaisen uusiutuvan energian edistämiseen. --Kansanedustajaehdokas Seppo Kääriäinen (KESK, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011

Puheenvuorot 901-1000

901 Suomeen ei saa lisätä ydinvoimaloita, vaan meidän tulee hyödyntää uusiutuvia energioita. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Pirkko Jauhojärvi (KESK, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
902 Vastustan ydinvoimaa, se sisältää suuria riskejä näennäisessä ympäristöystävällisyydessään. Ydinjäteongelmaa ei ole ratkaistu turvallisella tavalla. --Kansanedustajaehdokas Riitta Skoglund (VIHR, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
903 Mahdollisesti pitää, muttei ehkä vielä seuraavalla hallituskaudella. Haluan nähdä pääpainon kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä uusiutuvissa energian lähteissä ja enregiatehokkuuden parantamisessa. --Kansanedustajaehdokas Katariina Kähkölä (KESK, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
904 Ei yhdivoimaa. Kehitettävä ympäristöystävällisempiä energiamuotoja kuten tuulivoimaa, maalämpö on myös varteenotettava vaihtoehto. Suomen oltava edelläkävijä erilaisten energiamuotojen tutkimuksessa ja tuotannossa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Eija Rannanpää (VAS, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
905 Nykyisten voimaloiden alasajolle laadittava aikataulu. Kansanäänestys asiasta järjestettävä! Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Juhani Tanski (STP, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
906 Fortumille lupa harkittavaksi vasta kun Loviisan laitos alkaa vanheta. --Kansanedustajaehdokas Oiva Kaltiokumpu (KESK, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
907 Ydinvoiman lisärakentaminen on perustuttava sähkön kotimaiseen lisätarpeeseen. Tässä vaiheessa ei ole tietoa kuinka paljon sähkölle on lisätarvetta. Lisäksi on pystyttävä lisäämään uusiutuvien polttoaineiden käyttöä voimakkaasti seuraavalla vaalikaudella. --Kansanedustajaehdokas Jouni Kemppi (KESK, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
908 Ydinvoima ei ole kestävä energiaratkaisu. Nykyiseen ydinvoimateknologiaan sisältyy vakavia riskejä sekä jätteen että ydinvoimavetoisen energiantuotannon keskittyneisyyden takia. Ydinvoiman lisäämisen sijaan Suomessa tulee panostaa energian säästöön ja uusiutuviin energiamuotoihin. --Kansanedustajaehdokas Eeva Kärkkäinen (KESK, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
910 jos nykyinen energia riittää, lupaa ei tule myöntää --Kansanedustajaehdokas Aliisa Tohni (KD, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
912 Meillä on nyt kaksi uutta lupaa odottamassa täytäntöön panoa. Nyt tulee päähuomio kiinnittää uusiutuvan energian käyttöönottoon ja kehittämiseen. --Kansanedustajaehdokas Ulla Huittinen (KESK, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
913 En kannata lisäydinvoimaa. Ydinjätteiden loppusijoitukselle ei ole löytynyt tyydyttävää ratkaisua, joten etenkin jälkipolvia ajatellen on kysymys liian pelottavista ratkaisuista. On mietittävä uusiutuvien energiamuotojen laajempaa käyttöön ottoa koko maassa. --Kansanedustajaehdokas Vuokko Kautto (VAS, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
914 Suomi ei tarvitse lisäydinvoimaa: uudet lupahakemukset on torjuttava ja jo käynnistyneet ydinvoimahankkeet on pyrittävä pysäyttämään. Ilmastonmuutoksen torjumiseen vaadittavat päästövähennykset saavutetaan kannattavimmin ja tehokkaimmin panostamalla energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energianlähteisiin. Ydinvoiman vaihtoehdot luovat enemmän työpaikkoja, tukevat paremmin suomalaisen osaamisen kehittämistä ja tarjoavat suomalaisille mahdollisuuden päästä mukaan voimakkaassa kasvussa oleville puhtaan teknologian markkinoille. Varsinkaan uusiutuvia energianlähteitä hyödyntävän Etelä-Savon kannalta ydinvoimahankkeissa ei ole yhtään mitään järkeä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Veli Liikanen (VIHR, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
916 Myönnetyt rakennusluvat kahdelle uudelle ydinvoimalalle on syytä peruuttaa. Energiajärjestelmä on uudistettava käyttämään uusiutuvaa energiaa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Antti Pesonen (IPU, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
917 Ydinvoima on menneisyyden vaihtoehto. Suomen tulee satsata tosissaan uusiutuviin energianlähteisiin ja energiaa säästävien teknologioiden kehittämiseen. --Kansanedustajaehdokas Inka Hopsu (VIHR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
918 Kannatan hajautettuja uusiutuvan energian ratkaisuja. Hajautettu energiantuotanto ei onnistu koskaan, jos koko systeemi perustetaan vain ydinvoimaloiden varaan ja Suomesta tulee sähkön viejä ja ydinjätevarastola. Pelkäämpä, että lopuksi jätteet kärrätään tänne Lappiin pois ihmisten silmistä. --Kansanedustajaehdokas Matti Korteniemi (VIHR, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
919 Nykyinen eduskunta teki ydinvoimapäätökset, joilla turvataan sähkön kasvutarpeeseen vastaaminen ja kohtuuhintaistetaan sähköä. En usko, että seuraavalla eduskuntakaudella tulee vielä ajankohtaiseksi tehdä päätöksiä seuraavasta laitoksesta. Eri asia on, jos jo olemassa olevaa kapasitettia poistuu. Hyvällä vuosihuollolla voidaan kuitenkin saada laitoksille lisää jatkoaikaa. --Kansanedustajaehdokas Kristiina Salonen (SDP, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
920 Katsotaanko Japaniin? --Kansanedustajaehdokas Olavi Salminen (IPU, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
921 Kaksi lupaa on vast`ikään myönnetty. Rakentamispäätökset puuttuvat ja rakentaminen on vuosien päässä. Kolmas päätös ei ole tarpeen. Sen sijaan on panostettava vaihtoehtoisten energiamuotojen ja -tuotannon kehittämiseen ja käyttöönottoon. --Kansanedustajaehdokas Kyösti Haukipuro (KESK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
922 Ydinvoima on menneisyyden teknologiaa, johon tukeutuminen on Suomelta suuri virhe. Ydinvoiman sijaan Suomen tulee satsata voimakkaasti kotimaiseen työllistävään uusiutuvaan energiaan ja ympäristöystävälliseen tuotantoon. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Annika Lapintie (VAS, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
923 Lisäydinvoimapäätöksiä ei pidä seuraavalla eduskuntakaudella tehdä, nykyiset laitokset ja jo myönnetyt uudet luvat riittävät. Suomen tulee erityisesti satsata ydinvoiman turvallisuuden lisäämiseen. Seuraavalla eduskuntakaudella tulee panostaa voimakkaasti uusiutuvien energiamuotojen kehittämiseen ja käyttöönottoon, jottemme ole liikaa ydinvoiman varassa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Mika Maaskola (SDP, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
924 Ydinvoima ei kuulu maapallolle. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Joonas Lohenoja (STP, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
926 Ei tässä vaiheessa (ensi vaalikaudella) enää uusia ydinvoimainvestointipäätöksiä. Nyt, Japanin katastrofin jälkeen minun on syytä vielä tarkistaa tilannetta. Vaikka tekniikka ja turvallisuus ovat paremmalla tasolla meillä Suomessa eikä meillä ole tsunaameja eikä maanjäristyksiä, niin Japanin ydinvoimalakatastrofi saa minut vielä varovaisemmaksi. Myös tähän, energiakysymykseen ja ydinvoimakysymykseen, tulen tarkasti perehtymään uutena kansanedustajana, ennen päätöksentekoa. Tulen työskentelemään saasteettoman ja uusiutuvan energian puolesta. Olen tietoinen, että teolli-suus tarvitsee kohtuuhintaista energiaa tuotannon ja työllisyyden ylläpitämiseksi. Eivätkä kansa-laisetkaan kestä sähköhintojen loputonta nousua. Se, että meillä on Suomessa hallinnassa radioaktiivisen jätteen jälkikäsittely- ja varastointihaaste on myönteistä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Fredrik Almqvist (SDP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
927 Ydinvoiman sijaan Suomen tulisi panostaa uusiutuvien energiamuotojen tukemiseen ja kehittämiseen. --Kansanedustajaehdokas Henna Rantasaari (VIHR, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
928 Suomen tulee panostaa uusiutuviin energiamuotoihin, joihin en lue riskialtista ydinvoimaa. Teollisuudelle on turvattava riittävä energiansaanti, mutta rakennusten ja liikenteen energian kulutusta on vähennettävä. --Kansanedustajaehdokas Veronica Rehn-Kivi (RKP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
929 Suomi ei tarvitse lisää ydinvoimaa. Ennen kaikkea tarvitaan energian säästöä. Kahden jättimäisen voimalan rakentaminen samanaikaisesti Suomeen tulee aiheuttamaan vielä paljon ongelmia, kuten on nähty jo nykyisenkin työmaan yhteydessä. Ei ydinvoimalle! --Kansanedustajaehdokas Matti Niemi (SDP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
930 Kaikki ydinvoimalat pitää lopettaa. --Kansanedustajaehdokas Mikko Korhonen (SKP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
931 Yhdenkään ydinvoimalan rakentamispäätös ei saa olla "automaatti", vaan jokaisen rakentamispäätöksen yhteydessä tulee tarkasti pohtia todellinen energian tarpeemme ja mahdollisuuksia uusien energiateknologioiden kehittämiseen sekä tukemiseen. --Kansanedustajaehdokas Seppo Kariniemi (KD, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
933 Suomessa on jo riittävästi ydinvoimaa. Kannatan uusiutuvien energiamuotojen kehittämistä. Ne tarjoavat uutta työtä maaseudulle. --Kansanedustajaehdokas Aila Paloniemi (KESK, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
934 Tarvitsemme uusiutuvan energian lisäksi ydinvoimaa. Mieluummin suomalaista ydinvoimaa kuin venäläistä ydinvoimaa. Ydinvoiman tarvetta täytyy seurata. On muistettava, että tämä on investointihanke --Kansanedustajaehdokas Sanna Hämäläinen (KOK, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
937 Suomen tulisi luopua ydinvoimasta kokonaan. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Heikki Hölttä (VIHR, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
938 On järjetöntä rakentaa Suomesta ydinvoimareservaatti, jossa energiantuotannon kokonaisuus keskittyy ydinvoimaan, joka ei missään tilanteessa tuo Suomeen samanlaista uudenlaisen teollisuuden nousua, kuin vaihtoehtoisiin energiamuotoihin panostaminen voi tuoda. Kaikki työllisyysvaikutukset on jätetty arvioimatta, mitään sopimuksia suomalaisen työn käytöstä ei ole saatu tehtyä, joten on hyvin epätodennäköistä, että pelkästään ydinvoimaan satsaamalla suomalainen yhteiskunta voi selviytyä teollisesta murroksestaan. --Kansanedustajaehdokas Merja Kyllönen (VAS, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
940 En kannata uusien ydinvoimaloiden rakentamista. Ydinvoimasta tulisi luopua kokonaan. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Aino-Kaisa Pekonen (VAS, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
942 Yksi lisäydinvoimalalupa riittää takaamaan sen, että olemme jatkossa enemmän omavaraisia energiantuotannossa ja vähempi riippuvaisia Venäjästä. Kaksi lupaa tarkoittaa sitä, että energiaa riittää vientiin ja se ei mielestäni ole tarpeen. Kolmas olisi jo aivan liikaa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Pauliina Viitamies (SDP, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
944 "Liikaa jo nyt ydinjuttuja-käydään käsiksi muihinkin järjellisiin vaihtoehtoihin-sähköä voi tuottaa monella järkevällä tavalla." Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Timo Perttilä (KA, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
946 Mielestäni ydinvoimalupia ei tarvita lisää. Päin vastoin, meidän tulisi nyt jo tinkiä energiankulutuksestamme ja siirtyä kohti kohtuutalousajattelua. Monien tutkijoiden mukaan maapallo ei kestä nykyisen kaltaista kulutusta. --Kansanedustajaehdokas Hanna-Kaisa Lähde (VIHR, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
947 Mielestäni Suomeen ei tarvita yhtään lisää ydinvoimaa! Bioenergiaan ja tulisi satsata enemmän. --Kansanedustajaehdokas Noora Kekki (VIHR, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
949 Kuluneella vaalikaudella tehty päätös kahdesta ydinvoimaluvasta turvaa teollisuuden energian saannin ja sillä voidaan korvata etenkin Venäjältä tuotavaa tuontisähköä. Meidän tulee satsata uusiutuvaan energiaan tulevalla vaalikaudella. --Kansanedustajaehdokas Johanna Ojala-Niemelä (SDP, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
953 Käytössä olevat ydinvoimalat edustavat vanhakantaista ja lyhytnäköistä tuotantotapaa. Yhtään uutta uraani-fissioreaktoria ei kannata rakentaa. Vanhoistakin on asteittain luovuttava ja siirryttävä ekologisesti kestäviin, jätteettömiin ja riskittömiin energiantuotantomuotoihin. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Petteri Hiienkoski (KD, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
954 Ydinvoima sisältää aina riskin. Riskipaikkoja on jo aivan tarpeeksi. Lisäksi ydinvoima kannustaa tuhlailevaan energiankäyttöön (vaikka sinänsä ydinvoimala on jokseenkin saasteeton). Uraanipolttoaineen tuottaminen saastuttaa. Jätteen säilömistä ei ole pystytty riittävän turvallisesti ratkaisemaan --Kansanedustajaehdokas Timo Krogerus (KA, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
955 Suomen hallituksen ydinvoimalupapäätösten yhteys vaalirahoitukseen on epäluuloa herättävä. Muistettakoon, että United Power oli tehnyt sähkökaapelihakemuksen, mutta sama hallitus torjui sähkökaapelin, joka olisi toteutuessaan tuonut suomalaisille yrityksille ja kuluttajille suoranaista hyötyä alentuneina energiahintoihin. Niin Fortum ja Teollisuuden Voima saavat jakaa energiamarkkinat keskenään, määrittää energian hinnan ja tukea kolmea suurta puoluetta (Kokoomus, SDP, Keskusta). Sitten Nord Stream -kaasuputki olisi tarjonnut edellytykset kaasuenergiaa, mutta jälleen putki kiertää Suomen. Suomen ei ole syytä tehdä kaikkea itse, kun kustannustehokkaasti saisimme Venäjältä energian edullisemmin - seuraisimme Saksan mallia. Lisäksi nykyiset menettelyt ovat johtaneet siihen, että suomalaiset saavat syödäkseen sitten elohopeakaloja, joita altaiden möyhinnän seurauksena riittää hyvin 10 vuotta. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Juha Molari (STP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
956 Jokainen ydinvoimalupa on pois vaihtoehtoisten uusiutuvien energiamuotojen kehittämisestä ja käyttöönotosta. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Lena Wiksten (IPU, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
957 Ydinvoima on kaikkein kallein energiamuoto. Siihen panostaminen hidastaa auttamatta puhtaiden energiamuotojen markkinoille pääsyä ja tekee samalla suurta hallaa Suomen kilpailukyvylle. Uusiutuvista energiamuodoista on tullut nopeimmin kasvava energia-ala ja puhtaiden teknologioiden hinta laskenut huomattavasti. Uudelle ydinenergialle ei ole käyttöä Suomessa. Vientiin rakennetusta ydinvoimasta Suomeen jäävät ainostaan riskit ja jätteet. Ydinvoima on vaarallista, eikä sillä ole kattavaa tapaturmavakuutusta. Tuhot jäävät aina yhteiskunnan ja veronmaksajien maksettaviksi. Jäteongelmaa ei ole ratkaistu. Ydinvoimalayksiköt ovat liian suuria ja haavoittuvia. Energian säästö ja energiatehokkuus vähentävät riippuvuuttamme ulkomaisesta energiasta ja pienentävät sähkö- ja öljylaskuja. Samalla vähenevät myös hintapiikkien aiheuttamat talouden takkuamiset. Omavaraiset ja hajautetut energiatuotantomallit taas turvaavat parhaiten energian saatavuuden tulevaisuudessa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Ulriikka Aarnio (VIHR, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
958 Hallituspuolueiden jäsenet ovat monet itse mukana ydinvoimala Bisneksessä niin tukijoina kuin eilaisten yritysten hallituksissa jotka omistavat osia ydinvoimaloista. Suomen lähes koko yrityskanta, suurimmat yritykset ovat mukana tässä kannattavassa bisneksessä. Nyt pitäisi ottaa aika lisä ja oikeasti miettiä muitakin kannattavia sähköntuotanto muotoja. Tai joudumme miettimään, minkälaiseen avarusalukseen kansamme mahtuu kun koko planeetta alkaa olla niin radioaktiivinen että elämä alkaa käymään hiillosotavaksi planeetallamme.. X X X Itse haluaisn vielä toteutaa mm. Kuukausien seikkailu ratsastuksen coloradon läpi ja muita tukimusmatkoja ennen kuin on aika jättää planet blue. Suosittelen vaihtoehtoja lämpimästi. X X X --Kansanedustajaehdokas Iida (Ibi Love) Lukander (SKP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
959 Vastustan ydinvoimaa sen sisältämien pitkäaikaisten ympäristö- ja terveysriskien takia. En ole myöskään vakuuttunut siitä, että Suomen todellinen kilpailukyky edellyttää loputtomasti halpaa energiaa. Islanti on hyvä huono esimerkki halvan energian vaikutuksista kansantalouteen. Islanti houkutteli halvalla energialla maahan alumiinirikastamoita. Rikastamot tarjosivat paljon työtä. Vaikka Islannissa on paljon geotermistä energiaa, rakennettiin halvan sähkön nimissä Islanttiin jättipatoja, joiden luomien tekoaltaiden alle jäivät Islannin ylänkömaiden lintuparatiisit. Islannissa alkoi rakennusbuumi ja kiinteistöjen arvot samalla kohosivat pilviin, talous ylikuumeni. Kuplan puhjetua Islanti on taantunut kehitysmaaksi, joka on entistä riippuvaisempi alumiinirikastamot omistavista yrityksistä. Energian säästäminen teollisuudessa tehostuu vasta kun energian hinta nousee. Mielestäni Fortumin tulisi keskittyä energiaa säästävien innovaatioiden kehittämiseen. Tällaisislla innovaatioilla on globaalit markkinat. Energia-alalla tarvitaan laajempaa kilpailua. Tällä hetkellä Fortum tekee tuntuvia voittoja, eli energian nykyisessä hinnassa on ilmaa. --Kansanedustajaehdokas Tuomo Railo (VIHR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
961 Entisetkin pitäs perua. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Riitta Tynjä (SKP, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
962 Ydinjätteen tuottaminen on edesvastuutonta tuleville sukupolville. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Marja Hämäläinen (PS, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
963 Olen suhtautunu aina kielteisesti ydinvoiman lisärakentamiseen. En kannata sitä nytkään. Energian säästöön on panostettava selvästi nykyistä enemmän ja uusia energiantuotantomuotoja on etsittävä aktiivisesti. Bioenergian, tuuli- ja aurinkovoiman lisääminen on myös välttämätöntä. Sekä uusien, että vanhojen asuntojen energiatehokkuutta on parannettava ja jokaisen meistä on tehtävä omassa elämässä ratkaisuja, jotka säästävät aiempaan verrattuna energiaa. Japanin onnettomuus vahvisti kielteistä kantaani ydinvoiman lisärakentamiseen. --Kansanedustajaehdokas Terhi Peltokorpi (KESK, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
964 Ensin on saatava rakenteilla oleva ja luvan saaneet käyntiin ennenkuin on aika tarkastella uusien tarvettta ja rakentamista. --Kansanedustajaehdokas Anna Olkkonen (KESK, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
965 On keskityttävä energiatehokkuuteen ja energian säästämiseen. Kannatan myös hajautettua energian tuotantoa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Anu Frosterus (VIHR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
966 Uusiutuva energia tuo huomattavasti enemmän työpaikkoja Etelä-Savoon kuin ydinvoima. Ja huomattavasti turvallisemmin. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jorma Karjalainen (VIHR, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
967 Ydinvoimala-asiassa on liian monta ratkaisematonta ongelmaa ja kysymystä, päällimmäisenä niistä uraanin kaivostoiminnan sekä ydinjätteen aiheuttamat ympäristöriskit. Jälkimmäisestä on jo nähty hälyttäviä esimerkkejä Keski-Euroopassa, viime aikaiset maanjäristyksen aiheuttamat vahingot muistuttavat myös voimaloiden potentiaalisesti aiheuttamista vakavista vaaratilanteista. --Kansanedustajaehdokas Laura Toivola (PIR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
968 Mahtavatko voimalat olla tarpeeksi turvallisia? Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Pasi Takala (KD, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
969 Ydinvoima ei ole millään mittapuulla kestävä ratkaisu eikä sitä tarvita lisää Suomessa tai muuallakaan. Se ei niinkään teknologiana minua hirvitä – en ole säteilykammoinen tai pelkää uutta Tsernobyliä. Sen sijaan siihen liittyy niin vakavia lieveilmiöitä, ettei sitä niiden vuoksi voi kannattaa. Uraani on ensinnäkin hupeneva luonnonvara ja sitä louhitaan surkeissa olosuhteissa kehitysmaissa. Toiseksi sen kuljetus ulkomailta Suomeen tekee tyhjäksi puheet sekä omavaraisuudesta sähköntuotannossa, että ydinvoiman hiilineutraaliudesta. Myös voimalaitosten rakentamiseen liittyy sekä valtaisa hiilijalanjälki että kysymys työväen oikeuksista. Nykyinen Olkiluodon reaktorityömaa muistuttaa työolosuhteiltaan lähinnä faaraoiden pyramidejä. Ulkomailta otetaan halpatyövoimaa joka saa surkeaa palkkaa, asuu parakeissa eristyksissä ulkomaailmasta ja potkitaan tarpeen mukaan pois. Työturvallisuustarkastajia ei päästetä alueelle eikä tehty työ myöskään täytä turvallisuusvaatimuksia, mikä saattaa jo lisätä ydinonnettomuuden riskiäkin. Lopuksi ongelmana on jätteiden loppusijoitus, johon ei ole keksitty kestävää ratkaisua. Suomea ei saa muuttaa houkuttelevaksi ydinjätekaatopaikaksi. --Kansanedustajaehdokas Sippo Kähmi (SKP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
971 Ydinvoimalatilannetta pitää tarkastella tosi laajasti. Energian ja sähkön tuotanto pitää olla monipuolista ja turvallista. Pitää kuitenkin turvata maamme kilpailukyky, koska investointien ja työpaikkojen kautta hyvinvointiamme ylläpidetään. --Kansanedustajaehdokas Saara Ruokonen (KD, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
972 Nykyiset luvat rakennettava valmiiksi ja samalla kehitettävä uusiutuvaa energiaa (metsä/ puu/ turve yms). --Kansanedustajaehdokas Esko Lehtimäki (KESK, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
974 Ydinvoimalat pitää ajaa pikkuhiljaa alas ja siirtyä kestävän kehityksen energiaan. --Kansanedustajaehdokas Hannu Tiainen (SKP, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
975 Tämän hetkiset tiedot ovat todella ristiriitaisia --Kansanedustajaehdokas Jari Myllykoski (VAS, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
976 Suomi ei tarvitse lisää ydinvoimaa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Satu-Maarit Hildén (SDP, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
977 Kun ensin kartoitetaan kulutuksen tarpeet teollisuudelle tulevaisuutta ajatellen ja tarkastetaan muut vaihtoehtoiset energia muodot ja tarkastetaan nykyiset vesivoimalat, ja korjataan nykytekniikan tehotasolle Japani on varoittava esimerkki. Ei ydinvoimaa --Kansanedustajaehdokas Heimo Peltola (PS, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
978 On totta, että Suomi on tuontienergiariippuvainen ja vanhat ydinvoimalat alkavat olla käyttöikänsä päässä, tulevaisuuden energiaratkaisu on vaikea. Työllisyyden, kohtuullisen energianhinnan (jotta täällä olisi varaa pitää teollisuutta, työpaikkoja ja lämmittää koteja),hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen nimissä energiaratkaisu on tehtävä. Ilmastopolitiikka näyttelee vahvaa roolia tässä monimutkaisessa paketissa, johon risujakin on mukaan sitaistu. Ydinjätteen loppusijoituksen ongelmaa ei olla ratkaistu. Ei kait kukaan erityisen innoissaan ole ottamassa ydinjätehautaa lähimaisemiin, mutta ydinenergiatuotannon valitseminen tarkoittaa sitä, että jäteongelman riskit on kannettava. Tällä hetkellä ydinjätteen loppusijoituspaikaksi valmistellaan ja rakennetaan Posivan ONKALOa Eurajoen Olkiluotoon. Ydinvoimaa on pidetty varmana ja huokeana energiamuotona, mutta rakenteilla oleva Olkiluoto 3 on osoittautunut päinvastaiseksi. Kaupallinen sähköntuotanto piti alkaa jo kesällä 2009, mutta nyt voimala käynnistyy aikaisimmillaan 2013. Voimalan hinnaksi arvioitiin alunperin reilut 3 miljardia, mutta useiden vuosien viivästyminen muuttaa lukemaa hintalapussa. --Kansanedustajaehdokas Tiina Partanen (SDP, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
979 Ydinvoimaloita ei pidä rakentaa lisää. Suomen on panostettava uusiutuvaan energiaan. --Kansanedustajaehdokas Mikko Aaltonen (VAS, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
981 Loviisan ykkönen suljetaan 2027 ja kakkonen 2030 .Tuleeko ydinvoimaloita rakentaa tarpeen mukaan vai onko myönnetyt luvat pistettävä jäihin. Kriittisyys on lisääntynyt ja taustalla Japanin viimeaikaiset tapahtumat.En voi olla niinkuin mitään ei olisi tapahtunut.Nämä ikävät asiat osoittavat että emme voi olla varmoja mistään. Olikiluoto kolmosen rakentamisessa on ollut niin paljon ongelmia että rakentaminen on viivästynyt neljällä vuodella,tämä on saattanut olla Suomalaisten onni. Ainoa järkevä vaihtoehto Suomessa saavuttaa sähkössä omavaraisuus on tähän asti ollut ydinvoima. Suomessa ei ole maanjäristyksiä>5 richeria tai tsunameita.Suuremmat vaarat suomalaisilla ovat rajan takana niinkuin Tshernobyl osoitti.Tällä hetkellä ydinvoimaloiden huonot puolet ovat esillä ja turha sillä on kalastella ääniä.Epätodennäköinen voi olla todennäköistä.Terrori iskun vaarat ovat tätä päivää.Stressitestin jälkeen jonka EU on päättänyt tehtäväksi ydinvoimaloissa pitää käydä keskustelut mistä tässä ja ydinvoimassa on oikeasti kyse.Ydinvoima on pääomavaltaista keskittynyttä energiamuotoa.Kiistanalainen ja vaikea asia.Salailut ja taloudelliset edut avoimiksi. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Marke Tuominen (PS, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
982 Finland har nu den kärnkraft vi behöver för eget behov under överskådlig framtid. --Kansanedustajaehdokas Werner Orre (RKP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
984 Uutta tuulivoimaa rakennetaan vuosittain 150 000 MW verran ja vuosittain panostukset kasvavat n. 30%. Lisäydinvoiman rakentaminen tekee kannattamattomaksi tuulivoiman rakentamisen kotimaassa ja siten pitkällä tähtäimellä Suomelle tulleet hyödyt tuulivoimaloiden myynnistä kasvaville markkinoille jää saamatta. No, joka tapauksessa tärkeintä on panostaa siihen, että fossiilisten energialähteiden käyttöä päästäisiin tulevaisuudessa radikaalisti vähentämään. --Kansanedustajaehdokas Jussi Autio (VIHR, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
985 Tässä vaiheessa kaksi rakennuslupaa uusille ydinvoimaloille riittää. Niillä turvaamme teollisuuden energian tarpeen ja pystymme alentamaan hiilidioksidipäästöjä. --Kansanedustajaehdokas Hanna Tainio (SDP, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
986 Ydinvoimasta nykymuodossaan on luovuttava. Kaikista vakuutteluista huolimatta ydinvoimateknologia on riskialtista, minkä muun muassa Japanin tsunamin aiheuttamat tuhot osoittavat. Erityisesti pelkään, että siinä vaiheessa, kun ilmastonmuutos toden teolla kiihtyy (ja yhteiskunnat käyvät epävakaiksi), ydinlaitosten onnettomuudet ja laiminlyönnit voivat viimeistellä planetaarisen onnettomuuden; helteessä laitoksilta loppuu jäähdytysvesi (kuten toisinaan on jo käynyt) ja merenpinnan vääjäämätön nousu ja voimistuvat myrskyt saavat veden nousemaan yleensä rannikolla sijaitseviin laitoksiin ja "väliaikaisiin" ydinjätealtaisiin. Lisäksi ilmastonmuutos voi laukaista tsunameja eri tavoin, muun muassa siten, että merten lisääntyvä vesimassa painaa merenpohjaa ja aiheutuneet jännitteet maankuoressa purkautuvat maanjäristyksinä. Nykyään tiedetään, että niin sanotusti "vaarallinen", vähintään 2 asteen suuruinen, maapallon lämpeneminen on jo väistämätöntä. Siksikin ilmastonmuutosta vastaan on järkevintä kamppailla uudistuvien energiamuotojen avulla. Ne riittävät haasteeseen, kunhan niin halutaan - ja muistetaan myös energiansäästön merkitys. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Pasi Toiviainen (VIHR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
987 Pitäisi olla tarkat selvitykset aiheesta. Ydinvoiman lisärakentamista tulee harkita hyvin tarkasti. --Kansanedustajaehdokas Timo Koivisto (KD, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
989 Meidän kaikkien on vähennettävä energian kulutusta. Sen myötä lisäydinvoimalakin tulee tarpeettomaksi. --Kansanedustajaehdokas Pauli Vahtera (PS, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
990 Suomen ei tule rakentaa lisää ydinvoimaa ja pyrkiä luopumaan nykyisistäkin. Panostaminen uusiutuvaan energiaan luo aidosti puhdasta energiaa ja työpaikkoja. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Antti Saarelainen (VAS, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
992 Ei lisää ydinvoimaloita Suomeen. --Kansanedustajaehdokas Jaana Sankilampi (PS, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
993 Jos nyt ensin rakennettaisiin nuo kaksi aiempaakin valmiiksi. --Kansanedustajaehdokas Ida-Emilia Kaukonen (M2011, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
996 Suomen olisi oltava eturintamassa kehittämässä energiatehokkaita menetelmiä asumiseen , liikenteeseen ja teollisuuteen. Ydinvoima on toivottavasti välivaihe, jonka jälkeen keksitään vähemmän vaarallisia energiantuoton tapoja. Tällä hetkellä se on Suomessa toki paljon vähemmän riskialtista kuin maanjäristyksille alttiilla mannerlaattojen sauma-alueilla. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Kaija Hartiala (KOK, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011

Puheenvuorot 1001-1100

1001 Ydinvoima on vaarallista, ympäristölle haitallista, kallista ja tarpeetonta. Itse tuotannon lisäksi radioaktiiviset jätteet ja uraanin louhinta ovat suuria ongelmia. Yksinkertaisemmalla teknologialla ja sähkönkulutuksen minimoimisella pystyisimme täyttämään energiatarpeemme ympäristöystävällisesti uusiutuvilla energiamuodoilla. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Juhis Ranta (VIHR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1003 Mielestäni ydinvoimaloita on ihan riittävästi --Kansanedustajaehdokas Marianne Koivisto (PS, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1006 Lupaa ei kannata myöntää, ellei löydy takuuta siitä, että kaikki ydinvoimaloihin liittyvä työ tehdään kokonaisuudessaan kotimaisella, ainoastaan suomalaisella työllä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Teppo Honkasalo (IPU, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1008 Ydinvoima on turvallisuusriski. --Kansanedustajaehdokas Rimma Salonen (STP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1009 Ydinvoiman lisärakentaminen on energiamonopolien ja yhtiövallan energiapolitiikkaa. Suuret yksiköt sitovat pääomia, suuret yhtiöt hallitsevat energian tuotantoa ja markkinoita. Kuluttaja kärsii, maksaa korkeaa sähkön ja lämmön hintaa - monopoliyhtiöt ja omistajat rikastuvat. Olen vastustanut OL3:n rakentamista ja uusia periaatelupia eduskunnassa. Ydinvoima on sukupolvien yli ulottuvien järkyttävän suurien riskien energiapolitiikkaa. Panostus ydinvoimaan on sulkemassa vaihtoehtoisten energiamuotojen kehittämistä ja käyttöönottoa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jyrki Yrttiaho (VAS, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1011 Muita energiamuotoja pystyy kehittämään, kun niihin vain satsataan. --Kansanedustajaehdokas Rosa-Maria Kyrönlahti-Keskivaara (STP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1013 Emme kai halua itse eikä jälkipolviemme hukkuvan ydinjätteen sekaan. Terveisiä tällä hetkellä myös Japanista! Viisastuvatko ydinvoimaa haluavat mistään? Se jää nähtäväksi Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Terttu Savola (KA, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1015 Uuden hallituksen on sitouduttava energiatehokkuuden lisäämiseen. Keinoja , joilla energian kulutusta hillitään löytyy esimerkiksi liikenteessä, kiinteistöissä, rakentamisessa ja kaavoituksessa. Täytyy tehdä voimakas panostus tutkimukseen ja tuotekehitykseen uusiutuvien energialähteiden lisäämiseksi. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Rakel Hiltunen (SDP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1016 Uusiutuviin päästöttömiin energiantuoton muotoihin on panostettava enemmän. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Hugo Pipping (RKP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1017 Nykyinen ja hyväksytty määrä saa riittää. Odotetaan fuusioreaktoreita. On panostettava uusiutuviin energiavaroihin: metsäenenergia, tuuli-, maalämpö -ja aurinkoenergia. T&K panostus uusiin ympäristöystävällisiin energiamuotoihin. --Kansanedustajaehdokas Martti Issakainen (KD, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1018 Kaksi ensimmäistäkin olisi syytä peruuttaa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jukka Relander (VIHR, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1019 Ensin mielestäni täytyy tutkia uusiutuvien energianmuotojen käyttömahdollisuudet. --Kansanedustajaehdokas Eero Sistonen (KESK, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1020 Minusta ydinvoima on menneen talven lumia, mutta valitettavasti olemme sidoksissa siihen kunnes kehitetään korvaava menetelmä energiantuotannolle, joka on vähintään yhtä tehokas. --Kansanedustajaehdokas Mari Niemi-Saari (SDP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1021 Ydinvoima on menneisyyden energiamuoto, jonka riskit eivät ole kadonneet minnekään, kuten viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet. Toivon, ettei seuraava hallitus myönnä rakennuslupia yhdellekään ydinvoimalalle. Suomeen ei pidä rakentaa yhtään lisää ydinvoimaa. Päinvastoin, olisi laadittava realistinen aikataulu ydinvoimasta luopumiselle. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Johanna Sumuvuori (VIHR, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1024 Suomeen ei tulee rakentaa uutta ydinvoimalaa. Suurteollisuuden ja johtavien hallituspuolueiden ajama ydinvoiman lisärakentamiseen tähtäävä linja perustuu virheellisille ja kestämättömille lähtökohdille. Teollisuuden ja Työnantajien Keskusliiton ja kauppa- ja teollisuusministeriön arviot energiankulutuksen voimakkaasta kasvusta perustuvat myös työllisyyden kannalta väärään olettamukseen talouden rakenteen kehittymisestä suunnilleen nykyisenlaisena. Talouden rakenteen välttämätön muutos sosiaalisesti ja ekologisesti kestävämmäksi uhrataan lyhyen tähtäimen voitontavoittelulle. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Reijo Sutinen (SKP, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1026 Kysymykseen on huono koska ydinvoimapaketti tulee avata ja käsitellä lupa kerrallaan. Fortum on valtion yhtiö ja jos yhdivoimala rakennetaan, on vaikea ymmärtää, miksei sille korvaavaa yhtiötä kun lisäksi se tuo valtiolle huomattavia tuloja valtio-omistuksen takia. Eini koskee alkavaa vaalikautta, jona tulee keskittyä uusiutuvan energian ja raideliikenne- ja energian säästöhankkeisiin. Minulla ei ole sellaista kantaa, että nykyiset ydinvoimalat tulisi sulkea mutta vaihtoehtoihin pitäisi satsata todenteolla. Se jää aina vaan jos aina ensin rakennetaan ydinvoimala. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Pekka Tiainen (STP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1028 Ydinvoiman suosiminen romuttaa uusiutuvien energiantuotantojen kehitystä. Suomelle olisi suuri taloudellinen ja markkinallinen etu kulkea uusiutuvan energiantuotannon eturintamassa. Myös ydinjätteen loppusijoitusta ei ole ratkaistu. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Marko Suomi (VIHR, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1029 Jos nyt ensin odotettaisiin että edes Olkiluoto 3 saadaan turvallisesti pystytettyä ennen kuin rynnätään antamaan uusia lupia. --Kansanedustajaehdokas Corinna Tammenmaa (RKP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1031 Tällä halituskaudella myönnetyt kaksi uutta ydinvoimalupaa ovat riittävä määrä Suomelle. Jatkossa meidän on panostettava uusiutuviin energianlähteisiin. Myönnetyistä ydinvoimaluvista toinen olisi kyllä pitänyt myöntää Fortumille, jotta energiantuotanto olisi säilynyt vahvemmin valtion käsissä. --Kansanedustajaehdokas Timo Nevaranta (SDP, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1032 Ehdottomasti ei! Nyt myönnetyille ydinvoimaluville ei tule myöntää rakennuslupaa. Ydinvoimaa ei koskaan voida rakentaa turvalliseksi. Lisäki ydinvoiman tuotantoprosessi aiheuttaa suuret hiilidioksidipäästöt, joten ydinvoiman väitetty ilmastoystävällisyys ei pidä paikkaansa. Ydinvoiman sijaan Suomen tulee suunnata valtion tuet uusiutuvien energianlähteiden kehittämiseen. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Milla Pyykkönen (VAS, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1033 Emme tarvitse lisää ydinvoimaa. Panostamalla uusiutuvaan energiaan, energian säästöön ja energiatehokkuuteen mm. uudis- ja korjausrakentamisessa tulemme pärjäämään loistavasti ilman ydinvoimaa. En voi hyväksyä sitä, että jätämme tuleville sukupolville suuret määrät ongelmajätettä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Paula Nordström (VIHR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1035 Omavarainen sähköntuotanto on mielestäni tärkeä asia. Uusiutuvan luonnon varoin tuotettavan sähköntuotannon kehittämistä ei pidä unohtaa, se on tärkeä asia. Tällä hetkellä ei pidä myöntää uusia ydinvoimalalupia. --Kansanedustajaehdokas Erkki Saarimäki (PS, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1037 mielestäni ei koska kaksi lupaa on myönnetty ja yksi voimala on rakeinteilla,jotka eivät ole tuottaneet viellä yhtään KW sähköä.Meidän ei tarvitse rakentaa voimaloita ulkomaista myyntiä varten,vaan omaankäyttöön. --Kansanedustajaehdokas Eero Bogdanoff (PS, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1038 En tiedä tarpeeksi, miksi Fortum jäi ilman lupaa. Siihen syy pitää ensin selvittää. Ydinvoimaa en periaatteessa vastutsta, sillä Suomi tarvitsee omavaraisen energiamuodon, joka on järkevä. Ydinvoimalan sijoitus kauan ihmisasutuksista ja täysi varmuus turvallisuudesta ovat sille ehdottomat edellytykset. --Kansanedustajaehdokas Sini Hirvonen (SEN, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1040 Fortum ja muut voisivat ensin vastata totuudenmukaisesti: Mihin ydinjätteet sijoitetaan? Mikä on paikka, jossa ne todella muuttuvat vaarattomiksi? Maaperä liikkuu, mannerlaatat liikkuvat, en halua ihmisille ja luonnolle säteilevää aikapommia. --Kansanedustajaehdokas Juhani Valo (STP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1043 Sähkön (kaukolämmön ja -kylmän) tarve ratkaisee tulevaisuuden tarpeet toivottavasti tilanteessa, jossa ydinvoimaa parempia energiantuottamistapoja ja -mahdollisuuksia on jo todellisuudessa tarjolla. Ellei ole ja töpseleistä puutuu virtaa, asiaan on syytä palata. --Kansanedustajaehdokas Pekka Saarnio (VAS, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1044 Äänestin ydinvoiman lisärakentamista vastaan edellisessäkin äänestyksessä. --Kansanedustajaehdokas Maria Guzenina-Richardson (SDP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1045 Ydinvoima pitäisi kokonaan kieltää. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Laila Räikkä (SKP, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1046 Turvallisempaa ja uutta ei ydinvoimateknologiaan perustuvaa energiantuotantoa. --Kansanedustajaehdokas Pertti Ikonen (KTP, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1047 Periaatteesta olen näihin vastannut, että josko oli tiedossa energian tarve, niin silloin olisi rohekasti pitänyt antaa kolme lupaa. En hyväksy hivuttamalla tehtyjä päätöksiä. Satsataan tulevaisuudessa kotimaiseen puuhun. --Kansanedustajaehdokas Marko Taipale (KOK, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1048 Mielestäni kaksi lupaa riittää tällä hetkellä.On niin paljon avoimia kysymyksiä, kuten jätteen loppusijoitus. Tietous jätteistä on vielä lapsen kengissä. Voimme edetä asiassa rauhallisemmin ja tutkia myös muita energiavaihtoehtoja --Kansanedustajaehdokas Tarja Soukko (KOK, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1049 Ydinvoimalupia ei olisi pitänyt myöntää millekään taholle. Ydinvoima ei ole edullista, ympäristöratkaisu tai välttämättömyys. Tarvitaan monia uusiutuvia ratkaisuja ja energian säästöä. Ydinvoiman uraanipolttoaineelle pitäisi säätää haittavero ja ydinvoiman tukeminen valtion taholta lopetettava. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Kirsi Pihlaja (VAS, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1050 Ei pidä lisätä ydinvoiman käyttöä. Myöskään niille ydinvoimaloille, joille hallitus myönsi luvat, ei tule myöntää rakentamislupaa. Ydinvoiman käyttö on lyhytnäköistä. Myöhemmin lapsemme ja jälkipolvet joutuvat vartioimaan ja huoltamaan toiminnan jätöksiä valtavan paljon pidemmän ajan, kuin kunnolla tunnemme ihmisten tähänastista historiaa. Japanin tapahtumat muistuttavat siitä, että emme pysty ennakoimaan kaikkia tulevaisuuden riskejä edes nähtävissä olevan tulevaisuuden osalta, saati sitten vuosituhansien ja miljoonien vuosien päähän. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jukka Karhula (VAS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1051 Ydinenergia on osoittautunut vanhentuneeksi ratkaisuksi. Sen polttoaineen, uraanin, kaivaminen aiheuttaa ikuisia ympäristövaurioita. Ydinjätteen turvallinen loppusijoitus on ratkaisematta. Sen sijaan on aktiivisesti ryhdyttävä kehittämään uusiutuvia energiamuotoja. Energian säästäminen on yhtä tärkeää. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Hannu Ketoharju (SKP, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1052 Tulevalla vaalikaudella ei tarvita uusia periaatepäätöksiä ydinvoimasta. Nyt tarvitaan määrätietoisia toimia uusiutuvan energian osuuden ja määrän lisäämiseksi sille tasolle, johon nykyinen hallitus ja eduskunta ovat sitoutuneet. Jossain lähitulevaisuudessa tulee harkittavaksi Loviisan vanhojen ydinvoimayksiköiden korvaustarve uudella lisäydinvoimalla, ja silloin - jos ydinvoiman lisäpäätöksiin päädytään - on mielestäni Fortumin ja Loviisan vuoro. --Kansanedustajaehdokas Eero Lankia (KESK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1053 Ydinvoimaa tarvitaan matkalla hiilipohjaisesta energiantuotannosta vihreään energiaan. Kuitenkin ydinvoiman lisääminen on virheellistä politiikkaa. Ydinvoima vie mahdollisuuksia investoinneilta uusiutuviin energianlähteisiin. Ydinjätteen käsittelyssä on yhä useita isoja ja vaarallisia kysymysmerkkejä. Maakuntien Suomen mahdollisuus on laajasti nähty vihreä talous: uusiutuva energia ja siihen liittyvä teknologia. Näille on markkinoita maailmalla esim. Intiassa ja Kiinassa! --Kansanedustajaehdokas Antti Kurvinen (KESK, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1054 Ydinvoima on tarpeetonta, koska tarvittava sähkö voidaan tuottaa uusiutuvista energialähteistä. Joukko eurooppalaisia politiikkoja ja yli kaksisataa yritystä, järjestöä ovat allekirjoittaneet vetoomuksen, jossa vaaditaan sataprosenttisesti uusiutuvan energian käyttöä vuoteen 2050 mennessä. Tuttavani tyttölapsi kuoli eräässä metsän pikkujärvessä uimisen jälkeen Venäjällä. Syyksi kerrottiin ydinsaastuneisuutta. Ydinvoimaloiden suojavyöhykkeillä asuvissa alle 5-vuotiaissa lapsissa todettiin leukemiaa yli kaksinkertainen määrä muualla asuviin verrattuna/ saksalaistutkimuksissa v. 1980 – 2003. Vaarat liittyvät myös ydinjätteisiin, niiden säilytykseen ja käsittelyyn. Ydinvoimalat voidaan käyttää myös ydinaseen tavoin, joka on ydinasetta tehokkaampi. Pidän tärkeänä että kansalle tiedotetaan ydinvoimaloiden, ydinjätteiden ja ydinsäilytysten vaaroista ja sen jälkeen pidetään niihin liittyvä kansanäänestys. Olen ydinvoimaloita vastaan. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Lana Kortie (IPU, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1055 Ydinvoimaan liittyy liian suuria riskejä, aina uraanilouhoksesta jätteen loppusäilytykseen. Uusia ydinvoimalupia ei pidä myöntää, vaan on satsattava uusiutuvien energiamuotojen kehittämiseen, energiatehokkuuteen ja nergian käytön vähentämiseen. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Birgitta Gran (VAS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1056 Atomivoimaa en kannata ollenkaan. Jos Fortumille vielä lupa ydinvoimaan annetaan, niin rahoitettakoon se pääosin Liliuksen rahoista. --Kansanedustajaehdokas Reijo Katajaranta (STP, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1058 Suomeen ei pidä rakentaa enää yhtään uutta ydinvoimalaa. Päättymässä olevan vaalikauden kaksi lupaakin olivat virhe. --Kansanedustajaehdokas Iiro-Pekka Airola (VIHR, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1059 en äänestä lisäydinvoiman puolesta. --Kansanedustajaehdokas Esa Valtavirta (IPU, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1060 Uusiutuvien luonnonvarojen käytössä tulee päästä eteenpäin todellisin askelin ja keskityttävä energian käytön vähentämistä tukeviin uudistuksiin ja teknologisiin ratkaisuihin. Eduskunta ei saa sitoa tulevia eduskuntia ratkaisuilla, jotka velvoittavat uusien ydinvoimaloiden rakentamiseen. Näemme, ettei ydinvoima voi, jo ydinjäteongelmansa takia, olla kestävä ratkaisu tulevaisuuden energiahuollossa. Sen sijaan, että aletaan rakentaa uusia ydinvoimaloita, olisi kaikki voimavarat välittömästi suunnattava uusiutuvien energialähteiden tutkimiseen ja tuottamiseen. Uusien ydinvoimaloiden rakentamiset on ratkaistava kansanäänestyksellä. Suomen turvevarannot ovat kokonaisuudessaan noin 850 mrd arvoiset. Niistä voi järkevästi kaupallisesti hyödyntää noin 200 - 300 mrd arvoisen määrän eli moninkertaisen määrän Suomen valtion velkaan (noin 85 mrd) verrattuna. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Timo Koivistoinen (STP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1062 Fortum lobbaa aika suorapuheisesti omaa itressiään. Toivon todella, ettei painostuksen alla taivuta millään tekosyyllä. --Kansanedustajaehdokas Tiina Ahlfors (VAS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1063 Suomen on siirryttävä kohti pienempiä ja paikallisempia, uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntäviä ratkaisuja. Tavoitteena on ydinvoimasta luopuminen pitkällä tähtäimellä. Uusien ydinvoimaloiden rakennuslupia myöntäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota niiden turvallisuuteen. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Elina Das Bhowmik (KESK, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1067 Ilmastonmuutosta käytetään keppihevosena lisäydinvoiman väitetylle tarpeelle. Ydinvoima ei kuitenkaan edistä kestävää ilmasto- ja energiapolitiikkaa. Olen ehdottomasti lisäydinvoiman rakentamista vastaan. Ydinvoima voi olla vähäpäästöistä, mutta ei ympäristöystävällistä. Myös suomalainen ydinvoima saastuttaa uraanikaivoksilla eri puolilla maailmaa. Suomen pitäisi ottaa johtorooli kestävän energiateknologian kehittäjänä. --Kansanedustajaehdokas Anna Kontula (VAS, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1068 Ydinvoima on kaiken kaikkiaan vaarallista ja korkean riskin energiatuotantoa. Eikä pelkästään sen tuottaminen ole ongelmallista, vaan myös polttoaineen hankinta ja käytetyn materiaalin jälkikäsittely ja varastointi on hengenvaarallista ja globaalin katastrofin potentiaalinen uhka. Vahinkoja kuitenkin aina sattuu. Ei tarvitse olla erikoinen ennustaja voidakseen arvioida, että kohta pamahtaa taas jossain, joko terroristien toimesta, tai sitten ihan vaan perivenäläiseen hälläväliä tyyliin. Emme mekään asu enää lintukodossa. --Kansanedustajaehdokas Tapani Raittila (VP, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1069 Uutta ydinvoimaa ei tarvitse lisätä Suomeen. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Tuula Kuusinen (PS, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1070 Lupa-asia tulee käsitellä tilanteen mukaan. Suomen tulee kuitenkin olla energiantuotannossaan omavarainen. --Kansanedustajaehdokas Jari Haapaniemi (KOK, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1071 Suomen on panostettava uusiutuvaan ja turvalliseen energiaan. --Kansanedustajaehdokas Tuija Ketonen (PS, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1072 Suomen omavaraisuus sähköntuotannosta on tärkeeä. Siihen tuleekin pyrkiä ja keskustelua tavoitteen ylläpitämisessä pitää pitää yllä, samoin keinoista joilla se voidaan tavoittaa. --Kansanedustajaehdokas Tuomas Meriniemi (KESK, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1073 Ydinvoiman lisärakentamiselle on vaikea löytää perusteita: Uraani ei ole uusiutuva voimavara, mutta investoinnit siihen ova t väistämättä pois investoinneista uusiutuviin energianlähteisiin. Uraanin louhinta aiheuttaa lisäksi ympäristöhaittoja ja kasvattaa ydinaseiden riskiä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Maria Väkiparta (VIHR, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1075 Olen ollut hyvin ydinvoimalakriittinen ja viimeaikaiset tapehtumat eivät lisää myönteisyyttä. Vaikka ihminen tekisi mitä, kaikkea ei vain voi ennakoida. Tosiasia on, että tehokkaasta energian tuottamisesta syntyy kuolettavaa jätettä, ja paljon. --Kansanedustajaehdokas Eija Mertanen (KD, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1076 Fennovoima ei käsittääkseni vielä ole osoittanut ydinjätteelleen loppusijoituspaikkaa eli sekin voimala voi siis vielä jäädä rakentamatta, mitä ainakin minä toivon. Hyväksyn sen, että Olkiluoto 3 rakennetaan loppuun ja käynnistetään ja sitten katsotaan, riittääkö sähkö myös ilman Olkiluoto 4:ä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Tapio Sänkiaho (SKP, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1078 Luvat annettiin jäniksen selässä ja vajavaisin tutkimuksin. Hallituksen esitykset pitäisi olla tiedollisesti päteviä ja hyvin tutkittuja. Hallitus on unohtanut oman lupauksensa: tutkia lakiesityksiensä vaikutukset kansalaisiin. Alle puolet hallituksen lakiesitykset on vaikutusselvitetty. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Joonas Lepistö (SDP, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1079 Ydinvoimaa ei tule lisätä. --Kansanedustajaehdokas Lea Mäkipää (PS, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1080 Ydinvoiman lisääminen ei ole energiataloudellisesti ainoa ratkaisu. EU:ssa ollaan ilmastopolitiikassa menossa tasolla, jonka yksi tavoitteista on energiankulutuksen sekä tarpeen vähentäminen päästöjen rajoittamiseksi. Tarkoituksena olisi kehittää uusiutuvien energiavarojen käyttöönoton lisäämistä. Jos näytämme ydinvoimalle vihreätä valoa, näyttäisimme samalla välinpitämättömyytemme ilmastopolitiikassa ja antaisimme korruptoituneelle politiikalle valtaa. --Kansanedustajaehdokas Timo Tukia (VP, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1081 Suomi ei tarvitse lisäydinvoimaa vaan energiansäästöä sekä panostamista uusiutuviin energiamuotoihin. --Kansanedustajaehdokas Tiina Lintunen (VAS, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1082 Toistaiseksi ei pitäisi myöntää lisälupia vaan rakentaa ensin ne ydinvoimalat, joille lupa on jo myönnetty. Suomen energiaomavaraisuus tulisi turvata. Vientiä varten Suomen ei ole tarpeen tuottaa energiaa. --Kansanedustajaehdokas Marita Markkula (PS, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1083 Ydinvoimateollisuus raaka-ainehankintojaan myösten on ala, jossa Ihmisen on ehkä ensimmäistä kertaa mahdollisuus tehdä peruuttamattomia haitallisia toimia. Sellaista riskiä ei pidä ottaa missään tapauksessa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Ari Sulopuisto (SKP, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1084 Ydinvoimasta pitää päästä irti ja kehittää vaihtoehtoisia enrgian tuottamisen muotoja. --Kansanedustajaehdokas Matti Perälä (VIHR, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1085 investoitava pikimmin uusiutuviin energiamuotoihin, ydinvoima on supervaarallista ja kuuluu menneeseen Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Rauni Salminen (SKP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1087 Tuskin "parempaan" aikaan olisi voinut tapahtua Japanin maanjäristys, joka ositti ydinvoiman vaarallisuuden. Monelta ydinvoimalle liputtavalta näyttää jo unohtuneen Tsernobylin onnettomuus vuodelta 1986. Kannatan erittäin lämpimästi vaihtoehtoisten energiamuotojen tutkimusta ja kehittämistä. Lisäksi liikennepolttoaineiden korvaajaa tulisi etsiä aktiivisesti, sillä täydellinen öljystä riippuvuus altistaa meidät maailman kriiseille ja levottomuuksille. Valtion tulisi tukea alan tutkimusta nykyistä huomattavasti runsaammin ja kehitellä biopolttoaineen soveltuvuutta liikenteen käyttöön. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Leo Ryynänen (KOK, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1088 pum! --Kansanedustajaehdokas Jarkko Silén (SKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1089 Ei juuri nyt. Japanin ydinvoimakatastrofi tulee analysoida, suomalaiset turvajärjestelyt analysoida. Sen jälkeen voidaan jatkaa lupahakemuksen käsittelyä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jarmo Nieminen (KOK, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1090 Suomeen ei tule rakentaa enää ydinvoimaa, vaan etsittävä kestäviä energiaratkaisuja. --Kansanedustajaehdokas Sanna Lehtinen (KESK, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1091 Suomen tulee turvata kriittinen energiaomavaraisuus. Vaihtoehtoisia tuotantotapoja ja energiaa säästäviä ratkaisuja on kehitettävä. Mikäli vanhoja voimaloita halutaan kehittää tai korvata uudella teknologialla, jotka mahdollisesti tuottavat vähemmän ydinjätettä ja ovat turvallisempia, on lupien myöntäminen suotavaa. --Kansanedustajaehdokas Marika Niemi (KOK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1093 Myöskin kaksi annettua lupaa olivat vastoin kansan enemmistön tahtoa (52% vastusti). Suomessa tulee keskittyä uusien, ympäristöä säästävien energian tuotantomuotojen kehittämiseen. Sitä kautta luodaan uusia työpaikkoja myös teknologian alueella. Insinöörejä tarvitaan ehdottomasti edelleen muuallakin kuin Nokian palveluksessa. Vastasin HS-n kyselyyn jo muutama päivä sitten ja luulin laittaneenikin sen eteenpäin, mutta tänään sain ilmoituksen, etten ole kaikkiin vielä vastannut. Nyt näemme sen, että ydinvoimaa ei tulisi enää rakentaa lisää vaan kaikki mahdolliset tähän käytettävissä olevat voimavarat tulisi kohdentaa uusiutuvien energiamuotojen innovointiin ja rakentamiseen. Yhdysvaltain länsirannikolla on seuraavan katastrofin mahdollisuudet jo rakennettuina ja käynnissä. Montako Japanin kaltaista tälliä elämä maapalolla kestää? Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Armi Rautavuori (SDP, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1094 Pitäisi keskittyä uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoon, eikä vain jatkuvasti lisätä ydinvoimaa. --Kansanedustajaehdokas Anni Kivistö (SKP, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1095 Nyt myös Japanin tapahtumien myötä ydinvoimakysymystä tulee selvittää entistä tarkemmin. --Kansanedustajaehdokas Kari Lahti (KD, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1096 Ellei jarruteta ydinvoimaa emme pakota yritykset kehittämään vaihtoehtoja. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Peter Nygård (KESK, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1097 Ei ydinvoimalupaa kenellekään ja nykyiset periaatepäätökset uusista ydinvoimaloista peruttava. Ydinturvallisuudesta huolehdittava kansainvälisessä yhteistyössä, jotta vanhentuneet ydinvoimalat eivät aiheuta onnettomuuksia. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Tuula Sykkö (VIHR, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1098 Viime päivien uutisten jälkeen tätä tuskin tarvitsee perustella. Turvallisuuskysymysten lisäksi halpa ydinsähkö estää investoimisen uuteen vihreään teknologiaan, jonka avulla Suomi voisi varmistaa kilpailukykynsä myös kansainvälisissä markkinoilla jatkossakin. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Elina Sillanpää (VIHR, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1100 Mielestäni pitäisi keskittyä jo sovittujen toteuttamiseen ja keskittää voimavaroja hajautettuun lämmön ja sähköntuotantoon ja tämän sähkön saamiseen jakeluverkkoon. --Kansanedustajaehdokas Matti-Pekka Parkkinen (KESK, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011

Puheenvuorot 1101-1200

1101 Vastustan ydinvoimaa ja lisäydinvoimaloita. Pidän virheenä kahdenkin luvan myöntämistä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Hannele Salava (SKP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1102 Suomen ei olisi ollut tarpeen myöntää yhtään ydinvoimalan lisärakennuslupaa viime vaalikaudella. Vihreät olivat johdonmukaisesti ryhmänä niitä vastaan. Ydinvoimalaan käytettävä taloudellinen panostus tuottaa suuremman ympäristö- ja teknologiahyödyn, kun se käytetään uusiutuvien energianlähteiden ja energiansäästön kehittämiseen ja rakentamiseen. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Eveliina Asikainen (VIHR, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1103 Vastustan ydinvoiman lisärakentamista. Liiallinen ydinvoimaan luottaminen ehkäisee tehokkaasti uusien ympäristöystävällisten energiamuotojen kehittämistä. Suomen tulisi ensisijaisesti pyrkiä kehittämään turvallisia, työllistäviä ja kestäviä energiamuotoja sekä parantamaan yleistä energiatehokkuutta. Ydinvoima ei ole yhteiskunnan kannalta kestävä, edullinen tai edes päästötön vaihtoehto! Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Sanna Marin (SDP, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1104 Eikö jo riitä japanin tuho. --Kansanedustajaehdokas Tommy Häyrynen (SKP, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1105 En halua Suomeen enempää ydinvoimaa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Janina Mackiewicz (RKP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1108 Loviisan kaksi voimalaa tuottavat sähköä vielä 16 vuotta. Sinä aikana on mahdollista saada kehitetyksi esimerkiksi keinoja, jolla auringosta tuleva valtava energiamäärä saadaan "vangituksi". Se on mielestäni ainoa todellinen vaihtoehto ydinvoimalle. --Kansanedustajaehdokas Johanna Elonen (VAS, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1109 Ensin pitää saada nykyiset uudet voimalat toimintaan ja varsinkin uusiutuvan energian käyttöä lisättyä. Vasta sen jälkeen on aika katsoa seuraavia ydinvoimaloita. Voimalan rakentamisen jälkeen ydinvoiman kotimaisuusaste on kuin banaanin: se vain kypsytetään täällä. Sen sijaan uusiutuvan energian kehittäminen luo työtä Suomeen pysyvämmin. Perusenergiaratkaisuja tarvitaan ja seuraavat voimalat tulevat kysymykseen todennäköisesti vasta 2015 jälkeen. --Kansanedustajaehdokas Sami Kilpeläinen (KESK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1111 Ydinvoima on kuin käänteistä lottoa. Lotossahan häviää melkein aina, mutta jättipotti tuo verrattoman rikkauden. Ydinvoima taas tuottaa turvallista sähköä melkein aina, mutta "jättipotin" tullen tuo verrattoman katastrofin. Kyse on todennäköisyyksistä. Kaikki tietävät, ettei ydinvoima ole 100% turvallinen eikä kestävä energiamuoto. Toisaalta sen edullisuus houkuttaa. Esimerkiksi Suomi ja Japani ovat rikastuneet osittain halvan energian avulla. Minusta nyt olisi aika päästä energiapolitiikassa eteenpäin kohti kestävämpää energiataloutta ja luopua realistisessa aikataulussa ydinvoiman käyttämisestä. --Kansanedustajaehdokas Mika Sivula (KESK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1112 Vaikka Fortum Oyj on valtion yhtiö, se nostaa sähkön hintaa entisestään jatkuvasti. Rakennustyömaillaan se käyttää ulkomaista halpatyövoimaa kotimaisen sijaan, joten kansantaloudellisesti sen vaikutus jää kuluttajahintoihin ilman työllistävää vaikutusta. TVO käyttää myös kotimaista rakennustyövoimaa. Maantieteellinen piristys olisi saada ydinvoimala Olkiluodon ja Loviisan ulkopuolelle. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Katri Aalto (IPU, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1113 Kannatan mieluummin merkittävampiä satsauksia uusiutuviin energialähteisiin kuten tuulivoimaan, maalämpöön ja biokaasuun sekä energian säästämiseen ja joukkoliikenteeseen. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Satu Simonen (SKP, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1116 En kannata ydinvoimaa. Suomen sähkönkulutus näyttää tasaantuvan ja kun uusliberalistinen, holtiton politiikka on johtanut talouden taantumiseen ensin ulkomailla ja sitten heijastusvaikutuksena täällä, voidaan lähteä hitaalle uralle kansantalouden pienentämiseksi ja sähkönkulutuksen vähentämiseksi. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Stacy Siivonen (SKP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1117 Tulevaisuudessa meidän on syytä panostaa enrgiantuotantoon, joka ei sisällä vakavia riskejä, kuten ydinvoima. Ydinvoimaa tarvitaan kuitenkin vielä suhteellisen pitkän ajan. Lisälupia ei tule myöntää, jotta syntyisi painetta kehittää muita tuotantomuotoja, mahdollisimman monenlaisia ja ympäristölle vaarattomampia. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Johanna Kosloff (SDP, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1118 Suomesta ei pidä tehdä ydinvoimaa rakentamalla suurta sähkönviejää. Pärjäämme ilmankin Fortumin uutta voimalaa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Timo Kontio (SDP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1119 Resurssit pitää suunnata uusiutuvan kotimaisen energian kehittämiseen. --Kansanedustajaehdokas Marjaana Pitkänen (KESK, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1120 Uusiutuvien energiamuotojen kehittäminen ja energiatehokkuuden lisääminen ovat etusijalla, joten uusiin lupiin tulee suhtautua kriittisesti. --Kansanedustajaehdokas Sanna Parkkinen (SDP, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1121 Suomen on viisasta innovatiivisena kansana etsiä turvallisia, uusia energiavaihtoehtoja. Kaikki tarpeeton sähkönkulutus pitäisi saada kuriin. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Tarvo Laakso (KD, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1122 Ydinvoima ei ole halpa eikä turvallinen ratkaisu, kun kaikki kustannukset ja jälkivaikutukset otetaan huomioon. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Arto Ahlakorpi (SKP, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1123 Ei mielestäni pitää kehittää entistä enemmän uusiutuvia energiamuotoja eikä lisätä yhtään enempää Suomeen ydinvoimaa! Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Tarja Anttonen (KESK, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1124 Suomen todelllinen erergiatarve tulee ennen lisälupien myöntämistä selvittää. Myös vaihtoehtoisten ratkaisujen mahdollisuuksia on tärkeää tarkastella. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Sari Raassina (KOK, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1125 Ydinvoimaa ei tule rakentaa enää lisää, sillä se on vaarallista ja luo uhkia tuleville sukupolville pitkälle tulevaisuuteen. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jari Heinonen (SKP, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1126 Sumessa ei tarvita ydinvoimaa! Meillä on uusiutuvia nuonnonvaroja joita tulee käyttää. --Kansanedustajaehdokas Riitta Halonen (SKP, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1127 Uusiutuvissa energiamuodoissa on tulevaisuuden vientituote jos sen kehittämiseen panostetaan riittävästi. --Kansanedustajaehdokas Ari Jalonen (PS, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1128 Ei ole mitään varmuutta loppusijoituksesta.Pitääkö Suomen tuottaa ydinvoimaa vientiin ja säilöä saasteet täällä! Ei, ei ja ei. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Kaija Kiessling (SKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1129 Energian kulutuksen kasvu tulee jossain vaiheessa tiensä pääthän. Uusia energiamuotoja on kehitettävä. Ydinjätteen loppusijoitus arvelluttaa. --Kansanedustajaehdokas Maarit Feldt-Ranta (SDP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1131 Kuudennen ja seitsemännen voimalan sähkö tuotetaan jo puhtaasti vientiin, vastoin nykyisen hallituksen energia- ja ilmastostrategiaa. Ydinsähkö tuotetaan siis vientiin, mutta tuotannon riskit jäävät Suomeen. Suomen tulee täyttää myös EU:n tulevat uusiutuvan energian velvoitteet. Näihin velvoitteisiin tulee hyvin todennäköisesti kuulumaan myös velvoite lisätä uusiutuvan sähkön tuotantoa. Kuudennen ja seitsemännen ydinvoimalan rakentaminen vaikeuttaa jo merkittävästi mittavan uusiutuvan sähköntuotannon integroimista sähköverkkoon. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jari Ihonen (VIHR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1132 Jonttu sanoo EI ydinvoimalle ja uraanikaivoksille! Ydinvoima on huonoa ilmasto- ja energiapolitiikkaa, ydinvoimalobbarit ja rahaherrat hierovat käsiään €uron logot silmillään... ahnaasti tahtovat voitontavoittelun nimissä rakentaa vaarallista ydinvoimaa, sijoittaa ydinvoima jätteen maamme (epäilyttävän vakaaseen) peruskallioomme ja työllistää Suomen kansa uraanilouhoksille - siinä porvari hyötyy, Suomineito saastuu ja jälkipolvi pesee jälkipyykin. Suomessa voisimme olla edelläkävijänä uusiutuvan energian kehittämisessä ja energiansäästössä, ja sen tietotaidon kauppaaminen ulkomaille on paljon todennäköisempää ja loogisempaa kuin ydinvoiman (kuten jotkut hurjana vittävät!). Suomen kansa on kekselijästä kansaa, meiltä löytyy ratkaisut energiapulaan jos keskitämme kehittämistyön ja voimavarat siihen. :) Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jonas Kettunen (SKP, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1133 Kaksi riittää tässä vaiheessa ja meidän ei pidä kehittyä sähköä myyväksi valtioksi. Ydinvoimaloiden turvallisuus on ykkösasia. Omien voimaloiden vaihtoehtona on sähkön tuonti rajan takaa vanhoista ydinvoimaloista. Ydinvoima on väliaikainen energia. Uskon, että tiede ja tutkimus tuo uusia innivaatioita jo meidän elnaikana. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Kyösti Oikarinen (KESK, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1136 pitäisi vähentää ydinvoimaa ja enemmän luonnonvairaista uusiutuvaa energiaa --Kansanedustajaehdokas Jari Huhtala (SKP, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1137 Jo nykyiset voimalat ja myönnetyt luvat riittävät hyvin, jos maastamme ei ole tarkoitus tehdä ydinvoiman koelaboratoriota: Olkiluotoon rakennettavaa reaktoria ei ole esim. Britanniassa hyväksytty käyttöön sen turvallisuuspuutteiden vuoksi - eikä työmaan huoleton rakennuskulttuuri ainakaan tee tilanteesta helpompaa. Ei ydinvoimalle! Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Harri Hölttä (VIHR, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1138 Lupaa pitää tarkastella kokonaisenergiaratkaisua vasten. On perusteltua varmistaa olemassaolevein ja luvan saaneiden ydinvoimaloiden turvasuusjärjestelyt ja -suunnitelmat. Nyt on erityiset syyt panostaa kotimaisen uusiutuvan energian kehittämiseen. --Kansanedustajaehdokas Tapani Tölli (KESK, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1139 On katsottava mitä vaikutuksia tapahtuneilla suuronnettomuuksilla on ydinvoimaloille yleensäkin. Pystytäänkö turvallisuutta koskaan täysin varmentamaan, ainakin se tulee niin kalliiksi että tuskin siihen olisi varaa. Olemme nähneet, miten luonto toimii yli ihmisen viisauden. Sähkön tuotannon omavaraisuus tulee kuitenkin varmentaa, mutta liikatuotantoon ei pidä satsata. Emme voi tulla muille maille ydinsähkön tuottajaksi, jolloin Suomesta tulisi ydinjätteen hautausmaa. Nyt on aika miettiä muita energian saantimuotoja. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Sirkka Warvas (KD, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1141 En näe tarpeelliseksi,koska ydinvoima rakentamisessa käytetään harmaata työvoimaa nykyhallituksen siunauksella. --Kansanedustajaehdokas Janne Nieminen (VAS, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1142 Myönnetyt ydinvoimaluvat on peruttava ja ydinvoiman käytöstä on luovuttava. Ydinvoiman käyttöön liittyy päästöjä ja vakavien onnettomuuksien riski sen kaikissa eri vaiheissa uraanin louhinnasta loppusijoitukseen. Ydinjätteen säilöntä tulevien sukupolvien säteileväksi yllätykseksi on vastuutonta omaan napaan tuijottamista. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Irene Auer (SKP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1143 Nykyiset luvat riittävät. Tekniikan ja turvallisuuden kehittämiseen on panostettava. Jätteen loppusijoittamisesta puhuminen on lopetettava, sillä jätteen on oltava saatavilla ja siirrettävissä niin kauan kuin se on millään tasolla vaarallista/hyödytöntä. --Kansanedustajaehdokas Petri Toivola (KESK, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1144 Ydinvoimaan sijoittamisen sijaan tulisi kehittää uusiutuvia energiamuotoja. --Kansanedustajaehdokas Iida Ylönen (SKP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1145 Kysymys on vaikea erityisesti tässä ajassa. Pidän tärkeänä, että kohtuuhintaisen energian saanti turvataan maassamme. Päätös tulee tehdä sitten ja käytettävissä olevilla tiedoilla kun se tulee ajankohtaiseksi. Tässä vaiheessa vastaan ei, mutta en sementoi kantaani, koska siihen vaikuttavat monet seikat. --Kansanedustajaehdokas Anne Ojajärvi (KESK, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1146 Nyt pitäisi jäädyttää ydinvoimaloiden rakentaminen Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Pertti Kolehmainen (SKP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1148 Missään tapauksessa ei pidä rakentaa lisää ydinvoimaa. Vaihtoehtoisia, uusiutuvia energiamuotoja on kehitettävä. Yhteinen ja säästävä energiapolitiikka on välttämätöntä. --Kansanedustajaehdokas Eira Kejonen (SKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1149 Aina joku jää ilman. Se ei ole riittävä syy rakentaa ydinvoimaatai mitään muutakaan. --Kansanedustajaehdokas Kai Similä (KD, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1150 Kaksi ydinvoimalupaa on myönnetty. Pitää satsata kotimaiseen energiaan ja varmistaa nykyisten ja uusien voimaloiden toimintavarmuus. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Kirsi Olkkonen (KESK, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1151 Nykyisen eduskunnan tekemä päätös on riittävä, eikä uusia lupia tulisi myöntää. Uusiutuvan energian käytön lisäämiseen tulee panostaa. --Kansanedustajaehdokas Ari Torniainen (KESK, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1153 Suomen ei tule tuottaa energiaa pörssimyyntiin muun Euroopan tarpeisiin. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Timo Sinivuori (KD, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1154 Kirjoitan tätä Japanin maanjäristyksen jälkeen. Tällä hetkellä on epäselvää, miten paljon ihmisiä on kuollut ja miten sikäläinen ydinvoimala on kestänyt järistyksen ja vesimassojen vaikutukset. Entistä varmmmaksi tulen koko ajan siitä, että maailman energiahuolto pitää rakentaa muun kuin ydinvoiman varaan. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Ritva Sorvali (VIHR, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1155 --Kansanedustajaehdokas Jaana Vainionpää-Tahvanainen (KESK, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011 {{{3}}}
1159 Kaksi lupaa riittää aivan hyvin. --Kansanedustajaehdokas Riku Tapio (KESK, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1160 Ei pelkästään siksi että ydinvoimaa halutaan lisää. Toisaalta, tärkeintä on että mahdollinen rakennettu ydinvoima on turvallista. Aravan hankkeen tapauksessa näin ei näytä olevan. --Kansanedustajaehdokas Tapani Karvinen (PIR, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1161 Korvausinvestointeja tarvitaan, mutta päätösten aika ei ole vielä. --Kansanedustajaehdokas Eero Isomaa (KESK, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1162 Ydinvoiman lisärakentamisen sijaan tulee vahvasti kehittää uusiutuvan kotimaisen energian käyttöä, koska fossiiliset energiavarannot eivät riitä ikuisesti. Kansantaloudelle ja työllisyydelle on suuri merkitys sillä, kuinka suuri osa energiantuotannostamme on kotimaisista energialähteistä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Kallepekka Toivonen (KESK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1163 En kannata ydinvoiman lisärakentamista. Fennovoimalle ei pitäisi myöntää rakentamislupaa, koska sillä ei ole jätteille mitään sijoituspaikkaa. Suomen pitää aidosti lähteä kehittämään uusiutuvan energian ja hajautettuja energiaratkaisuja. --Kansanedustajaehdokas Anne Huotari (VAS, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1164 Ydinvoima kuuluu menneisyyteen. Suomeen ei pidä rakentaa yhtään uutta ydinvoimalaa. Maamme sähkön tarve saadaan katettua tehostamalla energian käyttöä, parantamalla kysyntäjoustoa eli leikkaamalla kulutushuippuja sekä edistämällä uusiutuvan energian käyttöä. Biopolttoaineiden käytön lisääminen ei saa kuitenkaan johtaa sademetsien tuhoamiseen palmuöljyplantaasien tieltä tai viljelytilan viemiseen ruuantuotannolta. --Kansanedustajaehdokas Anna Moring (VIHR, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1165 Suomessa pitäisi panostaa uusiutuvan energian järkevään kehittämiseen ja käyttöön. --Kansanedustajaehdokas Zahra Abdulla (VIHR, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1166 Vastustan ydinvoiman lisärakentamista ja meidän on pyrittävä korvaamaan nykyiset ydinvoimalat käyttöikänsä loppuun mennessä uusiutuvalla energialla ja energiatehokkuuden parantamisella. Ydinvoima on riskialtis ja taloudellisesti kallis energiantuotantomuoto, joka sitoo meitä vanhaan energiaa tuhlaavaan energiatalouteen. Meidän kannattaa satsata sen sijaan energiatehokkuuteen ja uusiutuviin, jotka ovat maailmalla kovassa kasvussa. Sillä saamme kotimaisia uuden sukupolven työpaikkoja ja mahdollisuuden merkittävään clean tech -vientiin. Periaateluvat kahdelle uudelle reaktorille myönsi eduskunta keväällä 2010, valitettavasti, vihreiden vastustaessa päätöstä. Näitä päätöksiä voi olla oikeudellisesti vaikea perua, mutta kyseisten yritysten kannattaa itsekin miettiä onko järkevää enää satsata yhä kalliimpaan ydinvoimaan (kaikki uudet hankkeet ovat viivästyneet ja ylittäneet moninkertaisesti budjettinsa). Monet muut maat ja yritykset ovat vetäneet Japanin karmeasta onnettomuudesta sen johtopäätöksen, että nyt on aika satsata ydinvoiman sijaan uuden sukupolven puhtaaseen energiatalouteen. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Ville Niinistö (VIHR, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1167 Suomessa tulee panostaa enemmän muihin energiamuotoihin kuin sähkö. Siitä yksinkertaisesta syystä en puolla enempien toimivien reaktorien arsenaalia kuin mitä nykyään on. Vaihtoehtoisia energiamuotoja tuen silloin kun ne osoittautuvat järkeviksi valinnoiksi eivätkä taloudelliset tekijät ole ne ainoat kriteerit millä asioita tulee tarkastella. Kyse on myös niin työllistymisen monipuolistamisesta sekä lisäämisestä energia-alalla kuin myös selkeästi ja tarvittavasti kilpailullisista tekijöistä koska sähköntuotanto hallitsee markkinoita aivan liikaa. Fortum on mainio esimerkki siitä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Mika Björkman (PIR, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1169 Ydinvoima on puhdasta energiaa niin kauan kun jotain sattuu. Ydinvoimaan liittyy aina riski. --Kansanedustajaehdokas Hanna Holma (KESK, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1170 Vaalikoneiden todellinen merkitys nykyisessä suurimpien puolueiden johtamassa puolue-diktaturismissa on mitättömän vähäinen! Vastaan näihin vaalikoneisiin vain saadakseni tämän viestin läpi! Yksittäisen ehdokkaan (saati sitten kansan) mielipidettä ei todellakaan kuunnella eduskunnassa päätöksiä tehtäessä, vaan päätökset ajaa läpi hallituksen suurimman puolueen pieni johto-eliitti. Kaikkien puolueen muiden edustajien on oltava "puolueuskollisia", eli samaa mieltä, vaikka he olisivat eri mieltä! Katsokaa ydinvoimalapäätös esim. Jos edustajien oma mielipide olisi ratkaissut, uusia ydinvoimaloita olisi hyväksytty vain yksi. Vain ihanneyhteiskunnassa on merkitystä sillä, mitä mieltä olemme. ME EMME ELÄ TUOLLAISESSA IHANNEYHTEISKUNNASSA! Päinvastoin, elämme LUMEDEMOKRATIASSA! Ainoa mahdollisuus oikeasti vaikuttaa mihinkään tämän hetken valtion asioihin on AJAA LÄPI KANSANÄÄNESTYSLAKI ja vaatia oikeus kansanäänestykseen tärkeissä asioissa ja kansan itsensä aloitteesta! ÄÄNESTÄKÄÄ KANSANÄÄNESTYSLAIN PUOLESTA! AION AJAA LÄPI KANSANÄÄNESTYSLAIN! TARVITSEN TEIDÄN KAIKKIEN TUKENNE SIIHEN! SUOMEN KANSA ON YHDISTETTÄVÄ YHDEN AINOAN ASIAN PUOLESTA: KANSANÄÄNESTYSLAKI! --Kansanedustajaehdokas Lauri Oikarinen (VP, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1171 Ydinvoiman sijaan tulee kehittää uusiutuvan energian muotoja. Energiapolitiikka liittyy olennaisesti siihen, mikä visio tulevaisuuden yhteiskunnasta muodostuu. Vaihtoehtoisia malleja olisi hyvä kehittää, jotta valinnanvapaus säilyisi yhteiskunnan rakentumisen suunnassa. --Kansanedustajaehdokas Minna Sorsa (VIHR, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1173 Emme tarvitse lisää ydinvoimaa. Tarvitsemme satsausta uusiutuvaan energiaan. Suomessa on tarpeen kehittää esimerkiksi tuulivoimaloita, jotta voimme myydä niitä entistä enemmän ulkomaille tulevaisuudessa. --Kansanedustajaehdokas Petri Siuro (VIHR, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1174 Ei yhtään enempään ydinvoimaa. kysymyksessä mainittu kaksi ydinvoimalalupaa olivat traaginen erehdys. --Kansanedustajaehdokas Mikko Siitonen (VIHR, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1175 enempää resursseja ei pidä sitoa menneen maailman tekniikan kokeiluun vaan suunnattava ratkaisuinto ja rahat tulevaisuuden haasteisiin Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Marika Nirhamo (VIHR, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1176 Suomi ei tarvitse lisää ydinvoimaa. Ydinjätteiden ja energiankulutuksen holtittoman lisäyksen lisäksi ongelmana on, että ydinvoimaloiden myötä Suomeen tuodaan alipalkattua ulkomaista vuokratyövoimaa. Sen tavoitteena on hävittää suomalainen yleissitova työehtosopimusjärjestelmä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Aki Nummelin (VAS, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1177 Ydinvoima huonoin vaihtoehto energian tuottamiseen. --Kansanedustajaehdokas Pertti Haverinen (SKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1180 Ydinvoiman osalta on paljon selvittämättömiä kysymyksiä, kuten esim. kuinka varastoida ydinjäte suomessa? Erityisesti Lapin luontoa ei saa vaarantaa saastumiselle. --Kansanedustajaehdokas Tuomas Aslak Juuso (RKP, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1181 Jokainen miljardi ydinvoimaa on miljardi pois uusiutuvista energiamuodoista. Ydinvoiman perusteleminen väliaikaisena vaihtoehtona on perusteetonta, sillä ydinvoima vain viivästyttää uusiutuvien energiamuotojen kehittämistä ja käyttöönottoa. Myös hyväksyttyjen TVO:n ja Fennovoiman luvat voitaisiin mielestäni perua, jos yleinen mielipide kääntyy siihen suuntaan Japanin tapahtumien seurauksena. Silloin näiden yritysten arviolta yhteensä 10 miljardin sijoitukset ydinvoimaan menisivätkin johonkin muuhun energiantuottamislähteeseen, kuten uusiutuvan energiaan. Ydinvoima ei ole riskitön energiamuoto, sillä voimalan tuhoutuminen aiheuttaa ongelmia ihmisille ja ympärisölle. Tuulivoimalat ja aurinkovoimalat eivät tätä samaa vaaraa sisällä. Ydinvoima ja ydinjäte eivät aiheuttaisi ongelmia, jos yhteiskunta olisi aina vakaa eikä mitään arvaamatonta pääsisi tapahtumaan. Ydinvoima vaatii yhteiskunnalta korkeaa suorituskykyä koko ajan. Varmaa on vain, että yhteiskunnan suorituskyky ei aina voi olla niin korkea. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Klaus Unkuri (VIHR, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1182 Saataisin ensin rakenteilla olevakin kunnialla valmiiksi. Aiheeseen voidaan palata vasta sitten. --Kansanedustajaehdokas Olavi Mäenpää (VP, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1183 Jo myönnetyt ja rakenteilla olevat voimalat turvaavat Suomen sähköntarpeen pitkälle tulevaisuuteen, sillä jo niidenkin luvat perustuivat osin ylimitoitettuihin sähkönkulutusarvioihin. Lisäydinvoima ei edes lopeta sähköntuontia Venäjältä, jos venäläiset jatkavat sähkön myymistä edullisesti. Lisäksi Fortumin asema maan sähkömarkkinoilla on muutenkin erittäin vahva, joten lisälupa vähentäisi kilpailua entisestään, ja Fortumin nykyisten laitosten toiminta jatkuu vielä lähes 20 vuotta. --Kansanedustajaehdokas Riku Merikoski (VIHR, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1184 Ydinvoimasta olisi päästävä siirtymäajan kautta kokonaan eroon. Uusien toimilupien myöntäminen on todella vastuutonta politiikkaa. --Kansanedustajaehdokas Jarmo Ritanen (VAS, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1185 Ei tarvitse rakentaa uutta ydinvoimaa, mutta mikäli vanhat yksiköt on uusittava tai korvattava yhdellä uudella, se on varmasti paikallaan jo ydinturvallisuuden lisäämiseksi. Kannatan ydinvoiman korvaamista vaihtoehtoisia energiamuotoja kehittäen. Uusiutuvan energian kehittämisen lisäksi meidän on tehtävä työtä ihmisten asenteiden muuttamiseksi ympäristöä kohtaan. Meidän on löydettävä keinot hillitä nykyistä kertakäyttökulttuuria ja vähentää liikenteen päästöjä, jotka molemmat ovat ympäristön kannalta turmiollisia. Meidän suomalaisten on suunnattava kohti ympäristöystävällistä elämäntapaa niin, että Suomi on miellyttävä ja puhdas paikka myös lastemme ja lastenlastemme elää. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Susanna Haaro (KESK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1186 Mitäköhän nyt rakenteilla olevastakaan tulee? Sitä kun rakennetaan tunnetulla slaavilaisella huolellisuudella. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Ari Laakso (VP, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1187 Suomeen ei tarvita lisää ydinvoimaa. Olisi selvitettävä, millä aikataululla nykyisestäkin voitaisiin luopua - energiatarpeiden arviot tulisi teettää puolueettomilla tutkijoilla. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Minna Remes-Sievänen (VIHR, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1188 Ei lisää ydinvoimaa enää. Tämä nykyinen malli riittää hyvinkin ja antaa mahtavat tulot fortumille. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Petri Nieminen (VP, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1190 Jo nykyisillä myönnetyillä luvilla Suomesta tulee ydinvoiman viejä. Suomessa tulee satsata uusiutuviin ja energian säästämiseen. Viimeiset kaksi lupaakin olivat suuri virhe. Jokainen tietää ydinvoiman riskit ja ongelmat. En ole valmis ottamaan niitä. --Kansanedustajaehdokas Heikki Vento (VIHR, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1191 Voimavaroja ja energiaa olisi aina kun mahdollista ohjattava aidosti päästöttömien, turvallisten ja uusiutuvien energiatuotantomuotojen kehittämiseen. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Mikael Lönnroth (Lönnroth, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1193 Toisaalta olisi hyvä uusia nykyiset vanhat reaktorit nykykaikaisiksi ja turvallisemmiksi. Ennen kuin uusia lupia myönnetään, pitää ydinvoimaloiden turvallisuus tutkia nykyisenkokemuksenpohjalta. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Tuomo Juntikka (KOK, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1194 Näinköhän tuolla Pyhäjoki-Simo-dualissakaan selvää tulee: iso poru, vähän villoja --Kansanedustajaehdokas Antti Liikkanen (SDP, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1195 Ykköstavoitteena tulee olla energiankulutuksen vähentäminen. Energiantuotannossa tulee panostaa uusiutuvaan energiaan ja hajautettuun tuotantoon. Ydinvoima on vastuuton energiantuotantomuoto uraanin louhinnan aiheuttamien ympäristöongelmien sekä ydinjätteen vaarallisen perinnön vuoksi. Ydinjäte säilyy vaarallisena tuhansia vuosia (jopa 200 000). Ottaen huomioon, että ajanlaskumme on vain 2000 vuotta vanha, pidän aika absurdina kuvitelmaa, että voimme varmuudella taata ydinjätteen vaarattoman ”lopullisen” sijoittumisen yhtään mihinkään. Niinpä sen tuottaminen pitäisi lopettaa mahdollisimman pian. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Raisa Ranta (VAS, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1196 Nykyinen laajasti käytetty ydinvoimateknologia on vanhanaikaista, alkeellista, vaarallista ja radioaktiivista jätettä tuottavaa. Paljon turvallisempia, tehokkaampia ja kaikin puolin parempia keinoja on jo olemassa. Esim luonnonveden sisältämää Deuteriumia (ei ole radioaktiivista) voidaan käyttää erittäin tehokkaana energianlähteenä jopa kotikonsteinkin mm. VETYelektrolyysikennossa (2V kennojännite). Ylivertaiset, omavaraiset ja puhtaat energiantuotantokeksinnöt pitää vain saada yleiseen laajaan käyttöön. Esteenä ovatkin ainoastaan suurten energiayhtiöiden ohjailemat korruptoituneet poliitikot sekä rahaeliitin hallinnassa oleva harhaanjohtava valtamedia. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jussi Siitarinen (VP, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1197 Tuoreet Japanin tapahtumat ovat jälleen kerran konkreettisesti osoittaneet ydinvoiman riskit. Voimalat kestivät maanjäristyksen ja tsunaminkin, mutta eivät sähkökatkoa. Maanjäristykset ja tsunamit eivät meillä ole todennäköisiä, mutta sähköhäiriöiltä ja varavoiman ongelmilta emme ole täällä suojassa. Tutkimus- ja kehityspanokset kannattaa nyt suunnata uusien energiamuotojen tutkimukseen ja kehittämiseen sekä energian säästämiseen. --Kansanedustajaehdokas Kalevi Tiitinen (VIHR, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1198 Näillä näkymin tarvetta kolmannelle ydinvoimaluvalle ei ole. Talous- ja ympäristökehityksestä riippuen tilanne voi jatkossa muuttua, jolloin kysymystä on harkittava uudelleen. --Kansanedustajaehdokas Petteri Järvinen (KOK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1199 Nykyiset luvat rakennetaan ei lisälupia. Alunperin toiselle luvitetuista olisi pitänyt mennä fortumille. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Juha Liukkonen (PS, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1200 Ydinvoimaa ei tarvita, se on korkeimman tuhovoiman energiaa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Inka Kivi (VIHR, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011

Puheenvuorot 1201-1300

1201 Maamme ei tarvitse enää lisää ydinvoimaloita näiden jo olemassa olevien lisäksi --Kansanedustajaehdokas Armi Kärki (PS, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1203 Energiaratkaisuissa entistä enemmän täytyy siirtyä uusiutuvien energiatuotantomuotojen suuntaan. Kaksi uutta ydinvoimalalupaa riittää, uusia ei tarvita. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jari Leppä (KESK, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1204 ei enempää ydinvoimaa Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Taivas Gogoljuk (PIR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1205 Suomi ei tarvitse kallista lisäydinvoimaa. Myös nykyiset uudet ydinvoimaluvat on mahdollisuuksien mukaan peruttava. Ydinvoima ei ole erityisen ympäristöystävällistä eikä turvallista ja nyt kaavailtu lisäydinvoima menisi valtaosiltaan vientiin. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Olli-Poika Parviainen (VIHR, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1206 Tämä on kiikun kaakun kysymys. Jos energiaa tarvitaan todella Suomessa, niin olen valmis hyväksymään vielä yhden ydinvoimalaitoksen. Mutta en halua sitä rakenteille helppojen ja loistavien tuottojen takia yksityisen omistajan taskuun. Tavallisen kotitalouskuluttajan on saatava pikku hiljaa hyötyä itselleen eli halpaa sähköä. Ja rakentamisen syy ei saa missään tapauksessa olla sähkön myynti ulkomaille. Suosin itse kuitenkin uusiutuviin energiamuotoihin perustuvaa sähköntuotantoa. --Kansanedustajaehdokas Jouni Martiskin (SDP, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1207 Ydinvoiman energiamuotona tuo mukanaan monenlaisia ongelmia: ulkomainen työ, Suomeen jäävät ydinjätteet jne. Muutenkin olisi ennemmin keskityttävä säästämään energiaa ja käyttämään muita energian tuottamiskeinoja kuin rakennettava lisää ydinvoimaloita. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Petra Hietalahti (VP, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1208 Malttia ydinvoimarakentamiselle. Sitä pitää rakentaa vain jos ei mikään muu enää auta. --Kansanedustajaehdokas Ahti Dahl (VAS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1210 Tarvitsemme toimivaa ja vastuullista energiapolitikkaa. On etsittävä vaihtoehtoisia energiamuotoja ja suositeltavin energiamuoto on energian säästö. Tarvitsemme panostuksia uusiutuvaan kotimaiseen energiaan. Biovoimalla on aluepoliittista vaikutusta. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Teuvo V. Riikonen (KD, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1211 Ydinvoiman rakentajat ovat ostaneet sille myötömieliset päättäjät. Korruptioitununeet kansanedustajat vaihtoon. Ydinvoima ja uraanikaivokset historiaan! Olkiluodossa on ollut ongelmis, se ei ole turvallista eikä sillä ole työllistävää vaikutusta Suomeen kun tduunarit. ovat tuotu ulkomailta Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Kirsti Kangas (SKP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1213 Ei pidä. Uusien lupien myöntäminen veisi Suomea jälleen kerran takapajuiseen suuntaan energiakysymyksissä, ydinvoiman käyttöön sisältyy pahoja riskejä ja vaihtoehtoja ydinvoimalle on. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Erja Hakkarainen (VIHR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1214 Kahden uuden ydinvoimalan lupa oli ylimitoitettu. En näe Suomella olevan tarvetta kolmannelle ydinvoimalaluvalle. Energiaa on tuotettava monipuolisesti ja Suomen on panostettava ennen kaikkea uusiutuvaan energiantuotantoon, mikä toisi eloa myös haja-asutusalueille. --Kansanedustajaehdokas Katri Kulmuni (KESK, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1215 Ruotsissa on 10 ydinvoimalaa. Niistä kolmen pysäyttäminen yhtäaikaisesti vaikeutti sähköhuoltoa merkittävästi, mikä heijastui Suomeen saakka. Uusi ydinvoimala estäisi käytännössä uusiutuvan energian osuuden nostamisen 38 prosenttiin. Kielteiseen kantaan vaikuttavat tietysti myös uraanin uusiutumattomuus, onnettomuusriskit ja jätteiden loppusijoitus. Lisäksi sähkö myytäisiin ulkomaille jätteiden ja riskien jäädessä Suomen murheeksi. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Erkki Pulliainen (VIHR, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1216 Ehdoton ei ydinvoiman lisärakentamiselle! Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Mervi Janhunen (VIHR, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1217 Fortumin uuden ydinvoimalan tarkoitus olisi tuottaa sähköä vientiin, eikä Suomen tarvitse alkaa ydinvoimasähkön viejäksi. Ydinvoimasta tulisi muutenkin mahdollisimman pian luopua ja siirtyä riskittömämpiin uusiutuviin energianlähteisiin. --Kansanedustajaehdokas Pirkka Aalto (KD, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1218 Myönnetyt ydinvoimalaluvat tulisi myös purkaa. --Kansanedustajaehdokas Henrik Nyholm (VAS, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1220 Suomi ei tarvitse lisää ydinvoimaa vaan ekologisesti kestäviä energiaratkaisuja. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Hilkka Halonen (SDP, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1224 Oikeasti tähän kysymykseen ei voi suorilta vastata kyllä tai ei. Pitäisi ensin saada tietää täsmälleen millaisista voimaloista on kyse, kuka ne rakentaa ja millä aikavälillä, millaisia muita vaikutuksia sillä on, onko tarve hyvin harkittu ja loppujen lopuksikin päätös asiasta kuuluisi asiantuntijoille, eikä kelle tahansa poliitikolle. --Kansanedustajaehdokas Taija Chanth (PIR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1225 Ei lisää ydinvoimaa Suomeen! Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Marko Korvela (SKP, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1226 Ydinvoimalupia on jo nyt liikaa. Pitäisi panostaa uusiutuvien energiamuotojen kehittämiseen. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Ana Maria Gutiérrez Sorainen (VIHR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1227 Suomen energiapolitiikan pitää perustua uusituviin energioihin ja tuhansiin pienii voimaloihin, jotka tuottavat energiaa valtakunnan verkkoon. Suomesta ei saa tehdä ydinenergian vientimaata -pahaa poikaa. --Kansanedustajaehdokas Hemmo Koskiniemi (PS, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1230 Ydinvoiman lisärakentamisesta pitäisi luopua ja energiantuotannossa suosia uusiutuvia energiamuotoja. --Kansanedustajaehdokas Anna-Kristiina Mikkonen (SDP, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1231 Teollisuus väittää, että sähkönkulutus tulee aina vain nousemaan, mutta uskon, että me voimme pysäyttää kulutuksen kasvun kasvattamalla energiatehokkuutta myös raskaassa teollisuudessa. Ydinvoima on uusiutumaton energiamuoto, jolle (sen enempää kuin öljylle tai kivihiilellekään) emme voi ikuisesti turvata energiansaantiamme. Mitä nopeammin etsimme vaihtoehtoisia, uusiutuvia energianlähteitä, sitä paremmin pystymme vielä vaikuttamaan elinympäristömme eli Maa-planeetan elinkelpoisuuteen. Meidän tulisi kiinnittää huomiomme ilmastonmuutoksen estämisen sijaan vahvemmin maapallon rajallisten luonnonvarojen holtittoman kulutuksen estämiseen. Ilman puhdistamisella ja mahdollisen ilmastonmuutoksen pysäyttämisellä ei ole mitään merkitystä, jos kulutamme maaperän resurssit niin vähiin, etteivät ne riitä ylläpitämään elämää. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Paavo J. Heinonen (VAS, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1232 Ydinvoimasta on luovuttava, eikä rakennettava lisää. Ydinvoima pitää sisällään ongelmia luohinnasta jätteiden loppusijoitukseen, eikä se ole turvallista edes kehittyneissä länsimaissa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jaakko Turunen (VAS, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1233 Meidän tulee keskittyä energiatehokkuutta lisääviin ratkaisuihin ja vaihtoehtoisten energiamuotojen hyödyntämiseen. Vastuullinen kuluttaminen tulee yltää myös teollisuuteen. --Kansanedustajaehdokas Ritva Asula-Myllynen (KOK, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1235 En kannata ydinvoimaa, vaan uusiutuvien energiamuotojen lisäämistä. --Kansanedustajaehdokas Aino Syrjänen (KD, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1237 Ydinvoimaa on ollut olemassa jo 60 vuotta, ja vieläkään ei olla selvitetty, miten sen tuottamista, vaarallisista jätteistä päästäisiin pysyvästi eroon. Ydinvoimalan polttoaineen koko elinkaaren aikana, etenkin louhinnassa ja loppusijoituksessa, on merkittävä säteily- ja ympäristöriski. Jo polttoaineen vaarallisuuden vuoksi kannatan ekologisesti kestävämpiä ratkaisuja. Ydinvoimala joka on rakenteilla Olkiluotoon, on maailmanhistorian kallein ydinvoimalaitos. Muut lupahakemuksen jättäneet projektit, ovat kustannusarvioltaan samanhintaisia. Vähintään 7,2 miljardia euroa, ja arviolta 8 miljardia euroa kappaleelta. Jos yksityisillä sijoittajilla on investoida 16 miljardia euroa ympäristön, talouden ja yhteiskunnan kannalta kestämättömään energiantuotantoratkaisuun, miksi rahat eivät koskaan riitä tuulivoiman rakentamiseen? Suomi tuottaa vientiin maailman energiatehokkaimpia tuuliturbiineja, ja tuulivoimateollisuus on ydinvoimaa paljon nopeammin kasvava energiantuotantomuoto, ja tuulivoiman on osoitettu olevan myös taloudellisesti kannattava vaihtoehto. Miksi Suomi ei investoi tuulivoimaan tai muihin ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviin, taloudellisesti kannattaviin tuotantomuotoihin? --Kansanedustajaehdokas Tuomas Santakallio (PIR, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1239 Ydinvoima ei ole turvallista eikö ympäristöystävällistä, näin vaarallista perintöä en halua tuleville sukupolville jättää. Jo pelkästään uraanin louhiminen ja käsittely on ympäristölle ja ihmisille vaarallista. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Auli Laine (VIHR, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1242 Lisäydinvoimaa ei todellakaan enää tarvita ja edellistenkin lupien myöntäminen oli virhe. --Kansanedustajaehdokas Jukka Vornanen (VIHR, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1243 Jo annetut ydinvoimaluvatkin voidaan perua. Emme tarvitse lisäydinenergiaa. Ei rahapiirit lisäenergiaa halua siksi, että me saisimme lämpöä, valoa, hyvinvointia jne vaan kylmästi siksi, että se on jumalattoman hyvä bisnes heille itselleen. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Tapani Niemi (VAS, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1245 On tarpeen laatia suunnitelma, jonka mukaan ydinvoimasta luovutaan asteittain kokonaan. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Sirkku Asheesh (VIHR, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1246 Ensin katsotaan tarvitaanko ydinvoimaa lisää kun jo luvan saaneet ovat valmiita. Ydinvoimaa kannatan silloin jos on todellisuudessa on tarve ettei teollisuus ja kuluttajat kärsi energian tai sähkön puutteesta. --Kansanedustajaehdokas Juha Manni (SDP, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1247 Atomivoimalla tuotettu energia on vaarallista ja luontoa tuhoavaa. Riskit tuleville sukupolville ovat suuret, meillä ei ole oikeutta päättää heidän tulevaisuudesta ja lisäksi tämä tuotanto suuntautuu ulosmyyntiin josta vain ko. sähköfirma hyötyy, ja kansalaiset maksaa. --Kansanedustajaehdokas Jori Porspakka (SKP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1249 Tulevaisuuden Suomi panostaa uusiutuviin energiamuotoihin ydinvoiman sijaan. On entistä enemmän kiinnitettävä huomiota energian säästämiseen, energiatehokkuuden lisäämiseen sekä kulutuksen pienentämiseen. Satsaus ydinvoimaan on satsaus ulkomaiseen teknologiaan, satsaus, joka hidastaa uusiutuvaan energiaan pohjautuvan kotimaisen osaamisen ja teknologian kehittymistä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Marjaana Hoikkala (KESK, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1250 Ai että ei kahta kolmannetta? Minusta ydinvoima on rikos tulevia sukupolvia kohtaan. Polkuhintaan myytävä ydinsähkö toimii neutronipommin tapaan: se jättää jäljelle nykysysteemin mutta tappaa uusiutuvia energiamuotoja hyödyntävän energiateollisuuden. Valtion pitää käyttää omistajavaltaansa ja velvoittaa Fortum panostamaan uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen. Sähkömarkkinat pidetään terveellä pohjalla asettamalla ydinsähkövero. Näillä lääkkeillä valmistamme tietä ydinvoimavapaaseen tulevaisuuteen! --Kansanedustajaehdokas Risto Ikonen (VIHR, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1251 Suomeen ei tarvita yhtään uutta ydinvoimalaa. Energiantuotannon investoinnit on suunnattava kotimaisiin uusiutuviin energiatuotantomuotoihin. --Kansanedustajaehdokas Marko Kosunen (VIHR, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1253 Jo 2010 periaatepäätöksen saaneiden hankkeiden toteutuessaa tuottama sähkö menisi valtaosaltaan vientiin. Nekin tulisi ottaa uuteen tarkasteluun. Hästholmenin pyttyjen- samoin kuin OL1 ja OL2- käyttöluvan umpeutuessa tulisi ko. yhtiöden sijoittaa uusiutuvaan energian tuotantoon. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Janne Länsipuro (VIHR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1254 Jo päätetyt ydinvoimalat tekevät Suomesta sähkönviejän. Uusien voimaloiden käyttöikä, jonka mukaan niiden taloudellinenkin kannattavuus lasketaan, jatkuu aina seuraavalle vuosisadalle, ainakin tällä rakentamisen tahdilla. Silloin ydinvoimalat edustavat varmasti vanhentunutta tekniikkaa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jussi Saramo (VAS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1256 Ydinvoimaloiden määrää on vähennettävä kohti ydinvoimavapaata suomea. Vaihtoehtoista energiatuotantoa ei edes yritetä miettiä eikä kasvattaa. Ydivoimaratkaus on lyhytnäköistä (uraanin arvioidaan riittävän noin 60 vuodeksi), ja annamme karmean perinnön tuleville sukupolville. Vaihtoehtoiset energiamuodt työllistävät ja ympäristö kiittää. Ydinvoima ei työllistä...ei edes rakentajia, jotka tuodaan nekin muualta. --Kansanedustajaehdokas Markku Huhtala (SKP, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1257 Lisä ydinvoimalla ei tule myöntää lupaa. Lisäksi tulee tehdä kaikki mahdollinen ettei rakennuslupaa myönnetä Fennovoiman voimalalle. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Marja Lähde (VIHR, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1258 Fortumin Loviisan reaktoreiden käyttöikä jatkuu pitkälle 2020-luvulle. Päätökset niiden mahdollisesta uusimisesta ehditään hyvin tehdä vuoden 2015 vaalien jälkeen, jolloin nähdään, miten sähköntarve on kehittynyt ja vuosi sitten päätetty uusiutuvan energian lisäämisohjelma toteutuu. On myös hyvä arvioida Japanin maanjäristyksestä ja tsunamista seuranneen ydinvoimaonnettomuuden vaikutukset koko maailman ydinvoimateollisuuteen. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Timo Laaninen (KESK, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1259 Atomivoima on vanhentunut ja vaarallinen tap tuottaa energiaa. Tavaratuotantoa ja energiankäyttöä tulee väähnettä, aja atomivoima vaikuttaa päinvastaisesti. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Terttu Kuusela (VIHR, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1260 Ydinvoima tuntuu nyt helpolta ja saasteettomalta ratkaisulta. Todellisuudessa ydinvoima sysää ongelman tulevien sukupolvien ratkaistavaksi. Siksi tulee kaikin voimin etsiä kestäviä energiaratkaisuja ydinvoiman sijaan. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Timo Keskitalo (KD, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1261 Suomi ei voi olla Euroopassa ydinsähkön tuottaja ja samalla ydinjätteen kaatopaikka. Vastuullisuutta on lisättävä energiatuotannossa ja ainoa kriteeri ei voi olla halvin energia, tosiasiassa halvan sähkön hyöty karkaa sen tuottajille, sen hyödyt ei näy kuluttajille eikä sähköä käyttäville yrittäjille. Sähkö on Suomessa välttämätön osa elämää lämmityksen muodossa ja nyt sillä tehdään raakaa bisnestä. --Kansanedustajaehdokas Hannu Kukkonen (IPU, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1263 1. Jos Suomi lisää uusiutuvan energian käyttöä ja toteuttaa muiden länsimaiden tapaan energiatehokkuustavoitteet samaan aikaan, ei lisäydinvoimalle jää lukujen valossa mitään tarvetta. 2. Hajautetun tuotannon uusiutuva energia on kotimaista teknologiaa ja työllistää laajasti suomalaisia, toisin kuin ydinvoima, jonka teknologia on tuontitavaraa ja joka toimiessaan työllistää niukasti. 3. Ydinvoiman lisärakentaminen johtaa ydinsähkön vientiin, mikä tarkoittaa suurempia ydinriskejä Suomeen kuin Suomen sähköntarve edellyttää. Ydinjätteen ihmisiin ja luontoon kohdistuvat riskit säilyvät miljoonia vuosia, jälkipolvillakin pitää olla oikeus säteilyvapaaseen elämään. --Kansanedustajaehdokas Eero Vainio (SDP, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1264 Suomeen ei pidä rakentaa enää yhtään enempää ydinvoimaa. Ydinvoiman riskit ovat liian suuret, eikä niitä voida koskaan täysin hallita. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Anniina Kostilainen (VIHR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1265 Ennen kaikkea on satsattava uusiutuvaan energiaan. Ydinvoiman rakentaminen syö pois uusiutuvaa energiaa. --Kansanedustajaehdokas Petri Lappalainen (VIHR, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1266 Jo kahden ylinvoimalaluvan myöntäminen myöntäminen oli suuri virhe ja suuntaa energiapolitiikkaa hakoteille. Vihreä liitto oli hallituksessa istuessaan käytännössä tämän päätöksen myötäilijä. Suomeen on säädettävä ilmastolaki, jolla vähennetään päästöjä 40 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja otetaan suunta kohti hiilineutraalia energiataloutta. Ei ydinvoimalle ja uraanikaivoksille, kyllä energian säästölle ja uusiutuvalle energialle. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Erkki Susi (SKP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1267 Suomen ei pidä tuottaa ydonvoimalla sähköä vientiin. Lisää ydinvoimaloita emme tarvitse. Nykyistenkin rakentaminen on vastuutonta tulebien sukupolvien kannalta, kun emme tiedä riittävästi käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta. "Millään muilla mailla kuin Suomella se ei oo riskiä vailla..." --Kansanedustajaehdokas Heikki Kruus (VIHR, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1269 Edellinenkään uusi investointi ei ole vielä toiminnassa. Kaksi uutta voimalaakin toimivat vasta yli kymmenen vuoden päästä. Eli ei ole kiirettä seuraavaan päätökseen lähivuosina. --Kansanedustajaehdokas Petri Kalmi (KESK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1270 Ydinvoima ei ole kestävä ratkaisu energiantuotantoon, eikä ydinvoimalla ratkaista ilmastokriisiä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Martta Kantele (VIHR, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1271 Ydinvoima ei ole uusiutuva eikä kustannustehokas energiamuoto, uraanin louhiminen aiheuttaa huomattavia ympäristötuhoja, ja ydinjätteen loppusijoituksen ongelma on vielä vailla uskottavaa ratkaisua. Siksi ydinvoiman avulla ei ole mahdollista ratkaista energia- ja ilmasto-ongelmia. Kun satsataan ydinvoimaan, suuntautuu ydinvoimateknologian kehittämiseen resursseja, jotka ovat pois puhtaiden energiamuotojen teknologian kehittämisestä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Anna Vuorjoki (VAS, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1272 Jos Suomeen olisi aivan pakko saada vielä ydinvoimala, toivoisin, että se oli valtion omistama ja suomalaisten rakentama. Valtio olisi paljon luotettavampi rakennuttaja kuin tulostavoitteinen ja kansainvälisessäkin omistuksessa oleva pörssiyritys. Valtio kantaa vastuun, yritys vaan lopettaa toiminnan, jos jotain vahinkoja tapahtuu. Minusta voisimme säästää sähköä mm. liikehuoneistojen valaistuksessa ym. Vaikka Fortum saisikin ydinvoimalaitoksensa, ei Fortum alentaisi meidän sähkölaskujamme! Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Marita Marttunen (Marttunen, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1273 Suomeen on rakenteilla jo muutoinkin huomattava määrä lisää ydinvoimaa. Ydinvoimaan ja ydinjätteeseen valitettavasti liittyy ratkaisemattomia turvallisuusongelmia. Uudet investoinnit pitää mielestäni kohdistaa uusiutuvaan energiaan ja energian säästöön. --Kansanedustajaehdokas Antti Kaikkonen (KESK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1274 Ydinvoimaloita lisäämällä vaikutamme pitkälle tulevaisuuteen ja sidomme tulevien sukupolvien mahdollisuudet uudenlaisten energiaratkaisujen käyttöön. Ydinvoima on vaarallista ja siitä kertyvä jäte erittäin ympäristöhaitallista. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Anita Birstolin (VIHR, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1275 Aivan uskomatonta, että hallituksessa voi olla puolueita, jotka voivat olla yhtäaikaa ydinvoimasta eri mieltä itsensä kanssa: kannattaa ja vastustaa. Ydinvoimasta tulee luopua mahdollisimman pian, ja jonkun puolueen ISO korruptiohana on suljettava; vai miten voi selittää, ilman korruptiota, että Suomeen rakennetaan maailman suurinta ydinvoimalaa, mikä on rakentavan valtion salaista sotilaallista valmistautumista ja mitä ei vieläkääm ole saatu toimimaan, tuskin kukaan tietää varmuudella, saadanko sitä ikinä käyntiin. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Veijo Kare (IPU, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1276 Suomi ei tarvitse vanhanaikaista, vaarallista ja energian tuhlailuun kannustavaa ydinvoimaa. Sen sijaan meidän kannattaisi investoida hajautettuun ja uusiutuvaan energiantuotantoon, mikä sisältää tuuli- ja aurinkovoiman lisäksi myös metsäteollisuuden ja maatalouden sivutuotteena saatavan bioenergian. Tämä malli myös olisi täysin kotimaista teknologiaa ja työllistäisi erityisesti maaseudulle peräti 50 000 ihmistä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Anne Bland (VIHR, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1278 Uskon, että nyt on aika panostaa energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan. On annettava tilaa uusille vihreille energiaratkaisuille. Näin pääsemme myös kasvaville maailman vientimarkkinoille, kun keskitymme kehittämään uusia innovaatioita. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Johanna Karimäki (VIHR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1279 Yhtään ydinvoimalaa ei tarvita lisää. Toivon, että jo nyt luvatut kaksi uutta voimalaa jäävät rakentamatta. Onneksi uusiutuvan energian tekniikka kehittyy huimaa vauhtia eikä ole enää mitään takuita siitä, että ydinvoimalat kannattaisivat taloudellisestikaan. En kannata uraanin rikastamista enkä uusia käytetyn polttoaineen sijoituspaikkoja minnekään. Suomesta pitää tehdä edelläkävijämaa energiakysymyksissä, eikä turvautua menneen ajan ydinvoimaratkaisuihin. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Liisa Virtanen (VIHR, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1280 Suomen markkinoilta ei löydy riittävästi kysyntää edes luvan saaneiden voimaloiden tuottamalle sähkölle, josta osa menee vientiin. Jätteet jäävät kuitenkin meidän hoidettaviksemme. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jyrki Kasvi (VIHR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1281 Viennin kannalta Suomen mahdollisuus on tulevaisuuden ympäristöteknologioissa, ei ydinsähkön viennissä. Kansainvälisen HSBC pankin mukaan ilmastoteknologian myynti vuonna 2009 kasvoi maailmassa 75 prosenttia. Globaalien markkinoiden kasvu on valtava, samoin vientimahdollisuudet. U.S.A:n presidentti Obama sanoi: ”The nation that leads the world in creating new sources of clean energy will be the nation that leads the 21st century global economy.”Vienti edellyttää pääsääntöisesti toimivia kotimarkkinoita. Panostamalla cleantech-toimialan tutkimukseen ja kehitystoimintaan voitaisiin luoda Suomelle tulevaisuuden kilpailuetua, lisätä vientiä ja saada 30 000 uutta pysyvää työpaikkaa. Uusien teknologioiden vienti riippuu myös ydinvoimaratkaisusta. Voimakas, useamman ydinvoimalayksikön lisäkapasiteetin rakentaminen vähentää panostusta uusiutuvaan energiateknologiaan. Myöskään energiatehokkuuden lisäämiseen - mikä on taloudellisesti halvinta lisäenergiaa - ydinvoimapäätökset eivät kannusta. Ruotsi taittoi jo vuonna 1987 sähkönkulutuksen jyrkän nousun. Talouskasvu ja sähkönkulutus eivät ole tulevaisuudessa sidoksissa toisiinsa. http://www.sirunsivut.fi/node/742 Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Sirpa (Siru) Kauppinen (VIHR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1283 Olen tässä asiassa keikkunut keskivaiheilla, Japanin tilanteen takia olen päätynyt kielteiseen näkökulmaan ydinvoiman lisärakentamisesta. --Kansanedustajaehdokas Terttu Harakka (KD, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1284 En hyväksy ydinvoimaa. Se on vanhanaikainen, riskialtis ja sotaisa ratkaisu, joka perustuu ei-ympäristöystävälliseen ajatteluun, että suuri on aina kaunista ja edullista. Päinvastoin, ydinenergia on kallista ja rumaa. Nykyaikaa on hajautettu, ekologinen energiantuotanto. Erityisesti ydinvoima on rikos lapsiamme kohtaan. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Minna Kilpala (VIHR, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1285 Voimaloita on tulossa jo riittävästi. --Kansanedustajaehdokas Marja-Vuokko Mäkinen (KD, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1286 Ydinvoima on vanhanaikaista, vaarallista ja kallista. Se ei työllistä merkittävästi suomalaisia eikä kannusta vaihtoehtoisten energiamuotojen kehittämiseen. Suomi voisi olla uusiutuvan energian kehittämisen kärkimaa ja viedä tätä osaamista myös ulkomaille. --Kansanedustajaehdokas Kaisa Leka (VIHR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1287 Ydinvoima ei ole riskitöntä missään jalostuksen vaiheessa, ei louhinnan, kuljetuksen, käytön eikä monisatavuotisen jätesäilytyksen aikana. Raha pitää käyttää uusiutuvan energian käytön kehittämiseen, ei ydinvoiman rakentamiseen. Lähtökohtaisesti tärkeimpiä watteja ovat negawatit. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Riitta Koskimies (VIHR, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1289 Kaksi uutta reaktoria ovat aivan tarpeeksi ja kunhan nyt saataisiin edes se yksi Olkiluotoon tuleva uusi reaktori valmiiksi ja turvalliseen toimintakuntoon. Kyllä tässä vaiheessa on ryhdyttävä miettimään myös vaihtoehtoisia energiantuotantotapoja. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jussi Hellgren (KD, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1290 Kannatan ydinvoimaa, mutta kaksi lupaa on toistaiseksi riittävästi ja niillä pystytään korvaamaan kymmenen vuoden sisällä vanhentuvat kivihiililaitokset. Enemmän uusiutuvaa energiaa, parempaa energiateknologiaa ja energiatehokkuutta. Energiaratkaisut eivät silti saa vaarantaa talouskasvua, sillä ilman talouskasvua, ei ole varaa ympäristöystävällisiin energiaratkaisuihin. --Kansanedustajaehdokas Elina Laavi (KOK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1291 Rakenteilla oleva voimala on saatava énsin toimivaksi, ennenkuin seuraavalle annetaan lupa . Periaatteessa kannatan ydinvoimaa pienimpänä niistä pahoista joita voidaan toteuttaa. --Kansanedustajaehdokas Eero Koskinen (KD, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1293 Lupa voidaan myöntää,ellei bioenergialla, tuulivoimalla, vesivoimalla,aurinkoenergialla pystytä tuottamaan riittävästi sähköä, Suomen tarpeisiin. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Mauno Jouppi (KD, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1294 Suomen energiatalous voidaan toteuttaa kestävämmin kuin lisäämällä vielä nykyisestä ydinvoiman osuutta. Tehostamalla energiankäyttöä ja panostamalla kotimaisiin uusiutuviin energialähteisiin voidaan myös huolehtia vientiteollisuuden tarpeista. Edelläkävijyys ympäristö- ja energiateknologia-alalla auttaa suomalaisia yrityksiä valtaamaan osuutensa alan nopeasti kasvavista maailmanmarkkinoista. Japanin ydinonnettomuus asettaa voimaloiden riskienarvioinnin todella huolestuttavaan valoon. Varoitukset ja niiden ohittamisen syyt on syytä analysoida tarkkaan myös Suomessa ja Euroopassa. --Kansanedustajaehdokas Sanna Vesikansa (VIHR, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1297 Mikäli kokonaisenergiantarve edellyttää ydinvoimalan, rakentamista, tulee rakentaminen tehdä todella suurta harkintaa käyttäen. --Kansanedustajaehdokas Marja-Leena Kemppainen (KD, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1298 Energian saannin kehittämisessä on paljon selvitettäviä asioita. Nykyiset luvat riittävät kyllä. --Kansanedustajaehdokas Hanna Laine (SDP, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1299 Ydinvoima on menneen ajan energiaratkaisu. Nyt olisi satsattava tulevaisuuteen, kuten uusiutuviin energiamuotoihin tai vaihtoehtomuotoihin. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Kenneth Lönnqvist (KD, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1300 Ydinvoima on menneisyyden teknologiaa. Nyt rakenteilla olevan Olkiluoton kolmannen ydinreaktorin rakentaminen on ollut maailman kallein farssi. Teollisuuslaitosten ja kotitalouksien energiatehokkuutta voidaan parantaa merkittävästi. Moni energiaa kuluttavan teollisuuden toimija on pannut Suomen tehtaitaan pussiin viimeisten kymmenen vuoden aikana ja siirtänyt tuotantoaan halvemman työn perässä. Tätä ilmiötä vastaan emme voi pelkällä energiansaannilla taistella. Todennäköisempi visio tulevaisuudesta on, että Suomi myy pian ydinsähköä ulkomaille. Ydinjätteen loppusijoitukseen ja ydinpolttoaineen louhintaan liittyvät kysymykset ovat edelleen ratkaisematta, mikä on lyhytnäköistä ja vaarallista politiikkaa. Japanin maaliskuinen tsunami osoitti meille traagisesti, että säteilyturvallisuus ei ole synonyymi turvalliselle ydinvoimalle. Viisainta on jättää jätteet tuottamatta ja antaa jälkipolville mahdollisuus välttää menneisyyden virheet. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Johannes Kuhmonen (VAS, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011

Puheenvuorot 1301-1400

1301 Olisin toivonut, että kesällä 2010 eduskunnan enemmistön voimin myönnetyistä kahdesta luvasta toinen olisi ollut Loviisan voimala. --Kansanedustajaehdokas Pirkko Ruohonen-Lerner (PS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1302 Ydinvoima on siirtymäkauden energiamuoto, kunnes uusiutuvat/uudet energialähteet korvaavat sen. Tarve uudelle ydinvoimalalle pitää kartoittaa sen hetkisen (ja tulevaisuudennäkymien) energiantarpeen mukaan. Tässä tilanteessa en ole kannattamassa uutta lupaa Fortumille. --Kansanedustajaehdokas Petteri Pietikäinen (KD, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1303 Mielestäni tämän hetkinen ydinvoima saa riittää. Nyt on aika muille vaihtoehdoille. --Kansanedustajaehdokas Joanna Juurakko (SDP, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1304 Ydinvoiman lisärakentamisen sijaan tulisi maassamme panostaa enemmän uusiutuvien energiamuotojen käytön kehittämiseen. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Riku Ahola (VAS, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1305 Suomessa on vast’ ikään myönnetty luvat kahdelle uudelle ydinvoimalalle. Samassa yhteydessä tehtiin mittava uusiutuvan energian paketti. On tärkeää panostaa uusiutuvaan energiaan. Japanissa sattunut ydinvoimalaonnettomuus lisää kriittistä suhtautumista ydinvoimaan. --Kansanedustajaehdokas Ritva-Liisa Niskanen (KESK, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1306 Uudet ydinvoimapäätökset tulee perustua faktoihin ja laskelmiin. Uskoakseni viime vuotiset päätökset riittävät tässä vaiheessa. --Kansanedustajaehdokas Ville Niittynen (SDP, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1307 Mielestäni vaihtoehtoisia energialähteitä tulee kehittää, sillä ydinvoiman käyttöön liittyy isoja turvallisuusriskejä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Tuulikki Vuorinen (KD, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1308 Ydinvoima on välivaihe ja hyvin vaarallinen sellainen. Kohti uusiutuvaa energiaa. Nyt Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jari Juutinen (VIHR, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1309 Suomen hirttäytyminen energiapolitiikassaan auringonlaskun teknologiaan ja täysin ulkomailla tuotetun polttoaineen varaan on mielestäni yksi typerimmistä päätöksistä mitä tässä maassa on ikinä tehty. Sen sijaan, että olisimme lähteneet rohkeasti kehittämään ja innovoimaan uusiutuvan energian tuotantoon, pistimme pään pensaaseen ja sitouduimme tähän mielettömyyteen. Lisäksi käytetyn polttoaineen loppusijoitusta ei ole toistaiseksi ratkaistu missään päin maailmaa. Epäilen vahvasti, että ei sitä ratkaista Suomessakaan. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Johan Heino (VIHR, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1310 Ehdottomasti ei. Ydinvoimalle on parempia vaihtoehtoja: energiatehokkuuden kasvattaminen, energiansäästö ja uusiutuvan energian lisääminen. Ydinvoimaloiden rakentamiselle näin ollen ole perustetta, varsinkaan heinäkuun surkean päätöksen jälkeen. Ydinvoima aiheuttaa ympäristöongelmia uraanin tuotannossa ja kuljetuksissa. Käytetyn ydinpolttoaineen käsittelyyn ja säilytykseen ei vieläkään ole varmaa menetelmää missään päin maailmaa. Lisäksi ydinvoimaan liittyy aina myös ydinaseteknologian leviämisen ja ydinonnettomuuden riski. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Saara Ilvessalo (VIHR, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1311 Ydinvoiman tilalle tulee löytää uusiutuvia energiamuotoja (bioenergiat, tuulivoima, maalämpö, vesivoima). Suomessa on ydinvoimakeskustelussa vähätelty ydinvoiman riskejä. Riski on kuitenkin aina olemassa, mikä näkyy Japanin Fukushimassa. Tuulivoimassa ei tarvita loppusijoituspaikkoja. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Kari Kanala (VIHR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1313 Ensin pitäisi katsoa, saadaanko energiansäästöllä ja tuuli- aurinko- sekä muulla uusiutuvalla energialla aikaan tasapaino sähkön tuotannossa. --Kansanedustajaehdokas Pekka Elonheimo (VIHR, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1314 Vastustan ydinvoimaa sen sisältämien riskien takia. Energiantuotannossa pitää panostaa uusiutuviin energiamuotoihin. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Sami Hietanen (VIHR, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1315 Ydinvoima ei ole jätteiden näkökulmasta kestävä energiamuoto. --Kansanedustajaehdokas Heikki Hiilamo (VIHR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1316 Ei missään nimessä! Suomi ei tarvitse lisäydinvoimaa! Uusiutuvien energiamuotojen kehittelyyn ja tuotantoon vauhtia! Aurinko- tuuli- maalämpö, biokaasu, puu... Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Nina Hirsiaho (VIHR, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1317 Vastausvaihtoehtojen saamat äänet: 0/5 --Kansanedustajaehdokas Juho Korhonen (Korhonen, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1318 Uskon että ydinvoimalla tuotettava energia riittänee nykyisillä luvilla vielä kauan aikaa --Kansanedustajaehdokas Tom Biaudet (RKP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1319 Suosin vaihtoehtoisten energiamuotojen kehittämistä, en kannata lisäydinvoimaa. --Kansanedustajaehdokas Saana Lehto (PS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1320 Ei lisäydinvoiman rakentamiselle Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Krista Kiuru (SDP, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1321 Ydinjätteelle ei ole näköpiirissä turvallista loppusijoituspaikkaa. Luonto ei ole perintönä edellisiltä sukupolvilta, vaan lainaa lapsiltamme. Haluan jättää luonnon elinkelpoisena myös lapsenlapsille ja niin hekin varmasti haluavat. --Kansanedustajaehdokas Sirkku Ingervo (VIHR, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1322 Ydinvoima on ympäristölle haitallinen ja hyvin riskialtis energiamuoto, jonka kannattajat väittävät sen olevan ainoa mahdollinen keino välttää ilmastonmuutos. Näin ei kuitenkaan ole: ydinvoiman sijaan Suomen täytyy alkaa todella panostaa uusiutuviin energiamuotoihin. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Henrik Jaakkola (VIHR, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1323 Oli suuri virhe myöntää jo nämä kaksi ydinvoimalupaa. Energian tarve on mahdollista tyydyttää ilman lisäydinvoiman rakentamista. Lisäydinvoima on turhaa, ei-kotimaista eikä se ole edes puhdasta, vaan siitä on merkittävät hiilidioksidipäästöt. Jo nyt luvan saaneiden ydinvoimaloiden energiasta merkittävä osa tulee vientiin, tästä syystä energian hinta ei edes laske ja meille jää bonukseksi säteilevät jätteet. Ydinvoima on lisäksi vaarallista, koskaan mikään tai missään sijaitseva ydinvoimala ei ole sataprosenttisen turvallinen. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Maija Kajan (VIHR, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1324 Suositeltavin energiamuoto on energian säästö. Suomella on huomattavasti energiansäästöpotentiaalia. Suomen oman energiatuotannon tulee olla monipuolista, hajautettua, omavaraista ja kilpailukykyistä. Meidän tulee saavuttaa energiajärjestelmä, joka minimoi ympäristökuormitusta ja turvaa kestävän energiatuotannon.Energian tarve korostuu Suomessa kylmien talvien sekä harvaan asutun maan, pitkien välimatkojen ja energiaintensiivisen teollisuutemme vuoksi. Siksi tarvitsemme toimivaa ja vastuullista energiapolitiikkaa, joka turvaa yhteiskuntamme elinvoimaisuuden nyt ja tulevaisuudessa. Mikäli ydinvoimaa tarvitaan tulevaisuudessa lisää, se on syytä tehdä itse, eikä ostaa muualta. --Kansanedustajaehdokas Marjo Loponen (KD, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1326 Suomi teki kesällä 2010 suuren virheen. Toivon, ettei Suomeen rakenneta enää yhtään uutta ydinvoimalaa. Ydinvoimassa on paljon riskejä. Siitä syntyy uraanipäästöjä, eivätkä loppusijoituspaikat ole koskaan täysin turvallisia. Nyt jos koskaan tulisi panostaa uusiutuvaan energiaan. Luoda tuulipuistoja ja rakentaa aurinkokennoja. Maasta saa lämpöä ja uudisrakennukset voidaan rakentaa nollapäästöisiksi. Energiaa pitää myös säästää. Suuri ongelma on, että painottaessaan ydinvoimaan Suomi ei lähde kehittämään uusiutuvia energianlähteitä ja niihin tarvittavaa teknologiaa. Tämän uuden teknologian kehittäminen olisi nyt järkevää niin ilmaston, kuin suomalaisen työllisyyden ja vientivalttienkin kannalta. Ydinvoima on riski, ei ratkaisu. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Verna Castrén (VIHR, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1327 Ydinvoimaloita on riittävästi. Koettaisivat saada valmiiksi ne nykyisetkin. --Kansanedustajaehdokas Asmo Maanselkä (KD, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1328 Tarvittavat luvat on jo myönnetty vaiheessa, jossa ponnistellaan hiilineutraaliin energiagiaan siirtymisessä. Ydinvoimasta tulee kokonaan luopua kun teknologia mahdollistaa koko energiatuotannon uusiutuvalla energialla. Erittäin tärkeää on käyttää polittista ohjausta myös energiaa säästävien ratkaisujen kehittämiseksi. --Kansanedustajaehdokas Sara Paavolainen (SDP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1329 Uusia ydinvoimalupia ei tule myöntää ainakaan ennen kuin nykyisetkään voimalat on saatu rakennettua. --Kansanedustajaehdokas Matti Alatalo (VIHR, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1330 Ydinvoimaa ei pidä rakentaa lisää. Energiaongelmiin on paljon yksinkertaisempi ratkaisu: energian säästö, uusiutuva energia, kestävä kulutus, pyöräily ja joukkoliikenne - kasvissyönnistä puhumattakaan. --Kansanedustajaehdokas Kimmo Helistö (VIHR, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1332 Suomi ei tarvitse enempää ydinvoimalaitoksia. Parhaankaan voimalan turvallisuus ei ole täydellinen. Niiden tuottama sähkö on käytettävissä vasta vuosien päästä. Ydinjätteen loppusijoitus tulee olemaan merkittävä ongelma sekä nyky- että tuleville sukupolville ikuisuuksiin saakka. Ydinvoiman sijaan on kehitettävä tuuli- ja aurinkoenergian haltuunottoa, biovoimaloita ja maalämpö-vaihtoehtoja. Myös tällä hallituskaudella myönnetyt ydinvoimaluvat täytyy ottaa uuteen tarkasteluun. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Kaisa Saarikorpi (VIHR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1333 Yhtäkään lupaa ei olisi tullut myöntää. EI ydinvoimalle. KYLLÄ turvalliselle uusiutuvalle ekoenergialle! Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Sini-Pilvi Saarnio (VIHR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1334 Ei lisää ydinvoimaa. Panostetaan uusiutuviin energioihin. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Niina Simanainen (VIHR, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1335 Vastustan ydinvoiman lisärakentamista. Ei ole oikein jättää tuleville sukupolville ydinjäteongelmaa perinnöksi. Ydinvoimaan liittyy myös riskejä. Vahingon sattuessa ei mikään eikä millään voi aiheutuneita vahinkoja korjata. Kannatan vähittäistä ydinvoimanenergian tuotannon lakkauttamista ja samalla panostamista vaihtoehtoenergiamuotojen kehittämiseen. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Paula Mehto (VAS, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1337 Tällä ei ole kovin suurta merkitystä. On vaikea uskoa, että Fortum pyytää lupaa, jos Fennovoima pystyy toteuttamaan oman projektinsa. Jos ei pysty, asia muuttuu toiseksi. --Kansanedustajaehdokas Osmo Soininvaara (VIHR, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1338 IPUlla on vain kolme ehdotonta periaatetta ja vaatimusta ehdokkailleen: Eroon EU:sta, ei Natoa tai muuta sotilasliittoa ja kansanvaltaiset menetelmät. Muissa asioissa ei ole ryhmäkuria, mutta hallituksen enemmistöllä on atomivoimaan nähden kielteinen kanta. Myöskään minun mielestäni emme tarvitse atomivoimaa, kunhan käytämme maamme omia luonnonvaroja. Nyt on esim. puuenergian käyttöä onnistuttu hidastamaan onnistuneesti. Tutkimusvaroista valtaosa on mennyt atomienergialle. EU:n päästökauppa haitaa teollisuuttamme ja perustuu silkalle valheelle, kun atomienergia on rajattu muka "puhtaana" ulkopuolelle, vaikka mikään energiamuoto ei sitä ole, ei tuulienergiakaan, jos tarkoitamme hiilidioksidipäästöjä. Kun käy katsomassa Loviisan laitoksen rakennustyömaata, niin ehkä tajuaa, että kyllä täällä hiiltä nousee taivaalle ja sitä on syntynyt paljon voimalaitoksen tarvikkeiden valmistuksessa, jne. Kotimaisista energioista nyt hyljeksitty turve tulisi sen sijaan vapauttaa kokonaan päästökaupan piiristä ainakin silloin, kun turve on tuotettu aapasoilta kuten Oulun vaalipiirin alueelta, sillä täällä suot tuottavat luonnontilaisina 20 kertaa hiilidioksidia pahempaa kasvihuonekaasua metaania. --Kansanedustajaehdokas Mauri Nygård (IPU, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1340 Harmillista, että näin kestämättömään energiantuotantoon uhrataan edelleen valtavasti resursseja - energian säästön, energian käytön tehostamisen ja uusiutuvien energialähteiden kehittämisen sijaan. Ydinvoiman käyttöön liittyy suuria riskejä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Päivi Sieppi (VIHR, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1341 En kannata ydinvoimaa energiaratkaisuna. Ydinjäteongelmaa ei ole ratkaistu kestävällä tavalla. Yhteiskuntien kehitystä pitkällä aikavälillä ei voida tietää ja ydinjätteen lisääminen onkin piittaamattomuutta tulevien sukupolvien elämästä. Energiapolitiikassa on otettava vakavasti tavoite paitsi fossiilisten polttoaineiden korvaamisesta uusiutuvilla energianlähteillä myös energian säästämisestä. Maapallo ei kestä jatkuvaa kasvua. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Ulla-Leena Alppi (VAS, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1342 Nykyisten ja rakennusluvan saaneiden Suomen ydinvoimaloiden myötä Suomesta tulee maailman suurin ydinjätteen tuottaja henkeä kohti laskettuna. Suomen pitää ratkaista energiatarpeensa uusiutuvien energialähteiden kautta, vaikka se tietäisi sähkön hinnan nousua. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Juha Taskinen (VIHR, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1343 EU:n ympäristö- ja ilmastotavoitteet ovat oikean suuntaisia - mutta ne velvoittavat vain Suomea eikä Venäjää. On mahdollista käydä kieroa kauppaa päästöoikeuksilla. Venäjän likainen energia on edullista, koska sitä ei koske EU-säännökset ja Suomen puhdas energia kallista, kun siihen kohdistetaan kaikki määräykset. Päästökauppa on suuren luokan sirkus ja huijaus. Sähkömarkkinoilla kilpailua voidaan lisätä lisäämällä siirto- ja tuotantokapasiteettia. Jos halutaan lisätä tuotantokapasiteettia, siihen on halpa keino. Kuten TEMin nimeämä selvitysmies Matti Purasjoki korostaa raportissaan vesivoima on avainasemassa sähkömarkkinoilla ja vesivoima tulisi eriyttää omaksi valtionyhtiöksi. Näin syntyisi intressi panostaa vesivoimaan. Nykyistä vesivoimakapasiteettia voitaisiin lisätä vähäisillä investoinneilla tekniikan parantamiseen noin 30 %:ia. Ydinvoimaa ei tarvita lisää. On panostettava uusiin energian tuotantomuotoihin (aurinko, tuuli, maalämpö...). Pientuottajilla tulisi olla pääsyn sähköverkkoihin ja muihin energian jakelujärjestelmiin. Seuraavan hallituksen tulisi ottaa vakavasti ne kilpailun esteet. Hajautettu ja pienimuotoinen energian tuotanto on perusta yrittäjyydelle. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Arto Lahti (KD, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1346 Rakennusluvan saaneiden yksiköiden tulisi riittää, ne eivät loppujen lopuksi näytä rakennusaikanaan työllistävän Suomalaisia odotusten mukaisesti. Tulisi lisätä mahdollisuuksia saasteettomien ja uusiutuvien enegialähteiden käyttöön. --Kansanedustajaehdokas Nina Heikkilä (SDP, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1347 Ei missään nimessä! Suomen on keskityttävä kehittämään uutta teknologiaa, eikä sijoittamaan miljardeja euroja vanhaan. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Eetu Suominen (VIHR, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1349 Ydinvoimalupien myöntäminen tällä hallituskaudella oli lyhytnäköistä ja edesvastuutonta. Jo näillä päätöksillä Suomesta tulee maailman suurin ydinjätteen tuottaja asukasta kohti. Ydinvoima perustuu ulkomaiseen teknologiaan, työhön ja polttoaineeseen. Iso osa ainakin toisen uuden ydinvoimalan tuotannosta päätyy vientiin. Uusien ydinvoimalupien myöntäminen vielä nykyisten päälle olisi mielipuolisuuden huipentuma. Kestävämpää ja järkevämpää on satsata kunnianhimoisesti energiatehokkuuteen ja uuteen, uusiutuvan energian teknologiaan. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Oras Tynkkynen (VIHR, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1350 Kahdeksas ydinvoimala ei ole ajankohtainen. Uusiutuvien kotimaisten energiamuotojen kehittämiseen tulisi satsata. --Kansanedustajaehdokas Riitta Koskinen (KD, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1351 Ydinvoima on vaarallista ja ydinjäte on ikuinen ongelma jopa miljoonia vuosia kestävän häviämisensä vuoksi. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Kari Alhonen (IPU, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1353 Suomessa pitää etsiä muita energiamuotoja kuin lisää ydinvoimaa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Satu Salonen (KD, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1354 Ei pidä. Auringossa on ihan tarpeeksi ydinvoimaa, pidetään se siellä, turvallisen kaukana ja kätevästi muuntuneena paneeleihin napattavissa. Energianhaaskausta pitäisi vähentää jotta pärjättäisiin mahdollisimman vähällä energialla. Uusiutuvia energiamuotoja pitäisi kehittää huomattavasti enemmän. Ei ihmekään ettei ne ole vielä niin tehokkaita kun niitä vastaan lobataan tehokkaasti kun niukkojen energiaresurssien omaajat haluavat nyhtää rahaa vielä kun voivat. Esimerkiksi geoterminen energia olisi hyvin varteenotettava. --Kansanedustajaehdokas Matias Pajulahti (PIR, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1355 Ydinvoiman rakentaminen, huolto ja vartiointi on kallista. Siitä tuleva jäte säteilee radioaktiivista säteilyä satoja tuhansia vuosia, minkä vuoksi varastointikustannukset maksavat mielettömästi. Jätteen varastointi, jota ei ole ratkaistu, vaatii säilytystilaa eikä jätettä osata eliminoida. Riskit pysyviin ympäristökatastrofeihin kasvavat, myös terroriuhan ja luonnonmullistusten vuoksi. Jätevarastoja joudutaan myös korjailemaan ja vartioimaan ja se maksaa. Riskinä on Suomen muuttuminen ydinjätteiden hautausmaaksi, jota joudutaan vartioimaan. Lisäksi ydinvoima tarvitsee uraania, minkä kaivuun takia Suomen maaperä myllättäisiin, säteily vapautuisi ja se ja saastuneet maamassat saastuttaisivat mm Lapin herkän luonnon (marjamaat, porojen ja muiden eläinten laidun- ja asuinalueet) ja vesistöt. Esim. Soklin kaivostoiminnan seurauksena mm. Nuorttijoen, Sokliojan ja Kemijoen vesistöt tuhoutuisivat kalakantoineen... Aiheesta laajemmin blogissani mirjaremes.vuodatus.net ja save-sokli.com ja Nuortinelinkautisten sivuilla. Vääjäämättä Lapista tulisi elinkelvoton. Ja ainoastaan siksi, että teollisuuden omistajatahot tahtovat rikastua keinoja kaihtamatta, ilman täyttä vastuunkantoa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Mirja Remes (VIHR, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1356 Toki Suomen tulee pyrkiä kohti energiaomavaraisuutta, mutta tämänhetkinen käsitykseni on yhteneväinen em. hallituksen linjauksen kanssa. --Kansanedustajaehdokas Timo Taivalsalmi (KESK, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1357 Mieluummin etsisin muita vaihtoehtoja energiantuotantoon. --Kansanedustajaehdokas Toni Juvonen (VIHR, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1358 Uusiutuva energia käyttöön Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Pertti Vallittu (KD, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1359 Suomen ydinenergialaki lähtee lupahakemusten asianmukaisesta käsittelystä. Yksittäiselle yritykselle ei pidä eikä voi antaa lupia ohi lain tarkoittaman menettelyn. --Kansanedustajaehdokas Tytti Tuppurainen (SDP, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1360 Ydinvoiman lisärakentamisen sijaan energiasektoria olisi syytä ohjata investoimaan uusiutuvien energiamuotojen ympärillä tapahtuvaan innovointiin, jossa Suomella olisi mahdollisuus luoda uusia työpaikkoja ja uutta korkean teknologian vientiteollisuutta. Keskitetyn sähköntuotannon sijaan tarvitsemme hajautettua ja huippukulutusta tasaavaa tuotantoa sekä älykkään sähköverkon. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Otso Ylönen (VIHR, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1363 Suomessa on jo myönnetty kolmen uuden yksikön luvat, joista mahdollisesti ensimminen valmistuu 2012, sen piti valmistuu 2009. Olkiluoto IV ja Fennovoiman hanke eivät mahdollisesti edes koskaan valmistu. Periaateluvan eduskunnalta saava ydinsähkön tuotantomäärä edellyttää sähkön vientiä - Suomelle jää ikuinen ilö huolehtia ydinjätteistä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Pentti Tiusanen (VAS, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1364 Ydinvoima kuuluu menneisyyteen ja uusiutuva energia on se paras vaihtoehto. Uusiutuvan energian käyttöönotto on aikamme suurin kriisi ja meidän pitäisi mahdollisimman nopealla aikataululla siirtyä uusiutuviin energianlähteisiin Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Said Yusuf (VIHR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1365 Voimme korvata lisääntyvän energiantarpeemme uusiutuvalla.Totta kai haluan tukea kilpailukykyämme ja suomalaisen teollisuuden kehittymistä. Mielestäni kannattaisi kuitenkin panostaa tulevaisuuden energiamuotoihin vanhakantaisen ydinvoimatuotannon sijasta. Näin olisimme etukenossa niillä markkinoilla, joiden tiedämme kehittyvän. Se on vähän sama asia, kuin se, että loimme markkinat suomalaiselle kännykkäteollisuudelle ja mahdollistimme innovaatioiden kehittymisen avaamalla langattomat puhelinverkot. Onneksi päättäjät aikoinaan sanoivat kyllä Nokialle, eivätkä todenneet, että kyllä vanhakantaisilla pöytäpuhelimillakin pärjää. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Anne Kalmari (KESK, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1366 Maailman historia on näyttäny jo niin monta kertaa miten ydinvoima pilaa maapalloamme. Eikö tästä jo voisi oppia ja siirtyä energian tuotanto muotoihin jotka eivät vahingoita meitä eivätkä ympäristöämme? --Kansanedustajaehdokas Anne Venjärvi (VIHR, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1367 Ydinvoima menisi vientiin, ja ydinvoima on riskialtis energiamuoto. Kannatan uusiutuvien energiamuotojen lisäämistä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Hanna Cygnel (VIHR, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1368 Kaksi ydinvoimalupaa on jo myönnetty, joten katsotaan ensin miten näiden jo myönnettyjen lupien kanssa tullaan toimeen. --Kansanedustajaehdokas Tommi Meronen (KD, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1369 Teollisuus tarvitsee sähköä. Kansallisen teollisuuden tuottavuus on turvattava. Tämä on myös turvallisuuspolittinen ratkaisu, että emme ole Venäjä riippuvaisia. Ydinvoimalle tuntuu olevan kysyntää ja selkeitä perusteluja. Sähkö liitetään myös kansamme kilpailukykyyn. Rohkenen ajatella toisin. Tuulivoimaloiden tekniikka kehittyy, niitä rakennetaan lisää - se on hyvä asia. Olen myös lukenut uusista innovaatioista, nähnyt videoita esim. talojen katolle asennettavista tuulitunneleistä, jossa on hyrriä (mikroturbiineja). Tuottavat hyvin sähköä, enemmän kuin yhden talon tarpeisiin. Selkeä vaihtoehto massatuotantoiselle sähkölle. Ruotsi on jo öljyvapaa maa lämpöpumppujensa vuoksi. Amerikassa yhä useampi tuottaa sähköä mikroturbiineilla, joita kaksi saa 10,000 eurolla. Mikroturbiini tuottaa lämpöä ja sähköä. On selvää, että ydinjätteestä tulee sellaisia säilyttäjilleen sellaisia egologisia "ongelmia" aikapommeja, että niitä ei kannattaisi hamstrata. Itse välttelisin ydinvoimajätettä kaikin mahdollisin keinoin. Luontoa tulee arvostaa ja kuluttaa vähemmän. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Markku Tauriainen (KD, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1370 Ei lisää ydinvoimaa. --Kansanedustajaehdokas Hannes Tiira (SDP, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1371 Panostamalla lisäydinvoimaan Suomessa, hidastamme uusiutuvien energiamuotojen kehittymistä varteenotettaviksi energiavaihtoehdoiksi. --Kansanedustajaehdokas Annika Aalto-Partanen (VIHR, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1372 Ydinvoimasta pitää luopua. Uusia ydinvoimaloita ei tarvita ja vanhat on korvattava uusiutuvalla energialla. Japanin tilanne on osoittanut jälleen kerran sen, ettei ydinvoima ole riskitön energiamuoto. Ydinvoima on korvattava turvallisella, uusiutuvalla, riskittömällä energialla. Äänestin eduskunnassa viime keväänä ydinvoimaa vastaan - kuten kaikki muutkin Vihreät kansanedustajat - enkä koskaan tule kannattamaan ydinvoimaa. Ydinvoiman riskit ovat toteutuessaan katastrofaaliset. Ydinvoimalat eivät ole täysin turvallisia eikä ydinjätteen loppusijoitusongelmaa ole vieläkään täysin ratkaistu. Uraanin louhiminen saastuttaa ympäristöä ja lisäksi uraani on ehtyvä luonnonvara. Panostamalla uusiutuvaan, hajautettuun ja kotimaiseen energiaan luomme pysyviä työpaikkoja Suomeen ja luomme näin hyvinvointia koko maahan. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Outi Alanko-Kahiluoto (VIHR, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1373 Loviisan vanhat yksiköt poistuvat käytössä vuoden 2030 paikkeilla, jolloin Suomen tulisi olla jo pitkällä menossa kohti täysin uusiutuvaa ja riskitöntä energiantuotantoa. Olkiluoto 3 ja istuvan eduskunnan myöntämät uudet luvat vievät meitä väärään suuntaan viemällä tilaa uusiutuvien energianlähteiden kehittämiseltä ja käyttöönotolta. Ilmastonmuutoksen ratkaiseminen vaatii nopeammin käyttöönotettavia energiaratkaisuja kuin ydinvoima. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Hanna Hakko (VIHR, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1374 Ei tässä vaiheesa. Ensin olisi hyvä saada nykyinenkin tekeillä oleva valmiiksi ja kun nykyisten voimaloiden alasajo aikanaan on ajankohtainen vasta silloin voi asian ottaa esiin. Jos tahti jatkuu nykykehtyksen malliin, ei teollisuuden sähköntarve kovin paljoa lisäänny. Tuotannothan näkyvät menevän yksi toisensa jälkeen ulkomaille. --Kansanedustajaehdokas Jukka Rusi (VP, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1375 En myöskään usko, että viime keväänä myönnetyt luvat tulevat käyttöön, jos hakijoiden vaaditaan itse hoitavan vakuudet onnettomuuden varalta. Siihen ei nimittäin yksikään vakuutusyhtiö suostu. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Leena Griinari (VIHR, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1376 Fortumilla on jo aivan liikaa valtaa sähkönjakelussa Suomessa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jani Hirvimäki (IPU, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1377 Ei ainakaan seuraavalla hallituskaudella. Rakenteilla olevat ja luvan saaneet ydinvoimalat tulee tehdä ensin valmiiksi ja vasta sitten harkita uusia. --Kansanedustajaehdokas Juho Mattila (KESK, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1378 Viime päivien Japanin tapahtumat viimeistään ovat soittaneet, että ydinvoima on riski. Lupia on jo myönnetty tarpeeksi. --Kansanedustajaehdokas Eeva-Johanna Eloranta (SDP, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1380 Jo myönnettyjen lupien hyväksyminen oli virhe, sillä se vie pohjaa kaikelta muulta energiakehitykseltä ja -tuotannolta. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Monika Antikainen (VIHR, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1381 Fortum sai TVO:n luvan yhteydessä jo mittavasti ydinvoimaa. Fortumin lupa on myös juuri hylätty, koska sitä ei katsottu yhteiskunnan kokonaisedun mukaiseksi. Ei valtionyhtiötäkään voi loputtomasti suosia. Suomi tarvitsee uusiutuvaa energiaa, energiansäästöä ja energiatehokkuuden lisäämistä. Fortumin sähkö menisi täysin vientiin. Meille jäisi ydinjätteet. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jouni Vauhkonen (VIHR, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1383 Ydinvoimaan panostaminen hidastaa vaihtoehtoisten energiamuotojen kehittymistä. Ydinvoima on vanhanaikainen ratkaisumalli eikä tarjoa kestävän kehityksen mahdollisuutta. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Sari Nyrhinen (VIHR, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1384 Ydinvoimalaitoksia on jo nyt riittävästi. --Kansanedustajaehdokas Ilpo Haaja (VAS, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1385 Tulevaisuudessa pitäisi kehittää parempia ja tervellisimpiä tapoja tuottaa sähköä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Harri Bollström (KD, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1386 Ydinvoimalaa ei tarvita. Tuulivoima olisi parempi vaihtoehto. --Kansanedustajaehdokas Hanna Paulanto (KD, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1387 Hallituksen ja eduskunnan periaatepäätös myöntää lupa kahdelle uudelle ydinvoimalalle oli virhe, kun tiedossa oli, että Fortum haki samaan aikaan lupaa olemassa olevan infrastruktuurin korvaamiseen Loviisassa. Kun kaksi lupaa myönnettiin, Fortumin olisi tullut saada toinen niistä. Jos nyt vielä Fortumillekin myönnettäisiin lupa, uutta ydinvoimakapasiteettia syntyisi jo liikaa, sillä Suomesta on tulossa ydinsähkön viejä jo nyt tehdyillä päätöksillä. Uuden hallituksen ja eduskunnan on tarkasteltava kokonaisuus vielä uudelleen. Tässä yhteydessä Fortumin lupaa voitaisiin vielä arvioida. --Kansanedustajaehdokas Petri Neittaanmäki (KESK, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1388 Mikäli Fortumini hakee ydinvoimalalupaa, niin se pitää käsitellä asiamukaisesti hallituksessa ja eduskunnassa. Tällöin ratkaistaan tehtyjen selvitysten pohjalta, miten energian tarve turvataan kotimaisella tuotannolla. --Kansanedustajaehdokas Merja Kuusisto (SDP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1389 Myöskään jo luvan saaneille ydinvoimaloille ei pidä antaa rakennuslupaa. Ydinvoimaa perustellaan sen halvalla hinnalla ja puhtaudella. Kumpikaan väittämä ei pidä paikkaansa, kun tarkastellaan ydinvoiman koko elinkaarta uraanikaivoksesta käytetyn polttoaineen loppusijoitukseen, jonka turvallisuus pitäisi taata sadoiksituhansiksi vuosiksi. Japanin tilanne on antanut karmean muistutuksen myös ydinonnettomuuden mahdollisuudesta. Sellaista riskiä ei voi ottaa, vaikka onnettomuuden todennäköisyys onkin hyvin pieni. Tapahtuessaan onnettomuuden seuraukset ovat aivan liian vakavat. --Kansanedustajaehdokas Reija-Riikka Stenbäck (VIHR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1390 En sano ehdoton ei, jos ilmaston muutos on lähivuosina kiihtyvällä uralla, pitää lisäydinvoimaa harkita. --Kansanedustajaehdokas Johannes Hirvaskoski (KESK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1391 Energia asioissa pitää pystyä muutokseen! Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Janne Rauhansuu (KESK, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1392 Kaikki valveutuneet ihmiset tietävät, että tämä lupa on jo myönnetty, sillä EU:n kilpailuviraston mukaan jos lupa on myönnetty kahdelle, saa kolmas sen automaattisesti. Toisekseen jo 90-luvun puolivälissä ranskalaiset hehkuttelivat Suomen televisiossa kuinka Suomesta tehdään Euroopan sähköntuottajamaa. Kukaanhan ei halua ydinvoimalaa omalle takapihalleen ja ranskalaiset voivat jatkaa normaalia elämää tyytyväisinä kun vakavan onnettomuuden uhka ja todelliset haitat siirtyvät meille. Siinä, että Suomi olisi Euroopan sähköntuottajamaa, en näe pahaa, sillä meillä riittää uusiutuvaa energiaa, kuten tuulivoimaa, vaikka muille jakaa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Kane Kanerva (IPU, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1393 Suomeen on myönnetty riittävästi ydinvoimalupia. Teollisuuden rakennemuutoksen ja väkimäärän kehityksen näkökulmasta, meillä ei ole tarvetta lisäenergiaan siinä määrin kuin mitä määrätyt ennustajat toteavat. Forumin etuna olisi satsata koko kehityskapasiteettinsa uusiutuvan energian puolelle, sillä sen tulevaisuus tulee olemaan merkittävämpi kuin mitä metsäteollisuus on ollut Suomelle. Ja koska sen aika on nyt ja on myös kiirehdittävä monesta syystä, niin suunta on yhä vahvemmin otettava myös yhteistyöklustereiden luomiseen. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jens Gellin (VIHR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1394 Suomen on mahdollisuus olla edelläkävijämaa vihreän energian tuotannossa, joten mielestäni on viisaampaa panostaa uusiutuviin energianlähteisiin. --Kansanedustajaehdokas Hanna Tuuha (KESK, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1396 Ei pidä satsata uusiin ydinvoimalaoiden, vanhat vielä käytössä, mutta siirryttävä uusiutuviin energialähteisiin, kuten maalämpöön, joka on loppumaton energiamuoto ja jossa Suomi voisi olla edelläkävijämaa. Ydinvoimalat ovat esteenä uuden energian kehittämisessä ja vievät varoja niiden tutkimiselta. Japanin ja Tjernobylin esimerkki ja muut tapahtumat kertovat miten vaarallisista asioista on kyse. --Kansanedustajaehdokas Esa Salomaa (STP, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1397 Kyllä kaksi uutta ydinvoimalupaa on enemmän kuin tarpeeksi. --Kansanedustajaehdokas Annastina Tsutsunen (SDP, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1398 En kannata ydinvoiman rakentamista. --Kansanedustajaehdokas Miska Lamminen (SKP, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1399 Nahdäkseni nykyiset, rakenteilla olevat ja luvan saaneet voimalat tulevat riittämään pitkiksi ajoiksi. --Kansanedustajaehdokas Niilo Keränen (KESK, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011

Puheenvuorot 1401-1500

1401 Ei missään nimessä nimessä lisää ydinvoimaa. Suomessa on vaihtoehtoisia energian lähteitä kuten tuuli, aurinko ja vesivoima. Lisäksi on paljon puuta, jota pitäisi hyöryntää enemmän. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Sirpa Mikkonen (KD, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1402 Riippuen energian tarpeesta ja siitä korvaisiko uusi reaktori molemmat. --Kansanedustajaehdokas Lasse Hautala (KESK, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1404 Japan. --Kansanedustajaehdokas Ilkka Johansson (VIHR, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1405 Yhdellekään uudelle ydinvoimalalle ei pidä myöntää lupaa. Fennovoimalle ei pidä myöntää rakennuslupaa ei Simoon, eikä Pyhäjoelle. On valmistauduttava vanhojen ydinvoimaloiden sulkemiseen ja siirryttävä nopealla aikataululla ydinvoimattomaan aikakauteen. Uusiutuvat energiamuodot on otettava täysimääräisesti käyttöön. Myös niiden avulla voidaan lisätä energiatuotannon omavaraisuutta huomattavasti. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Satu Haapanen (VIHR, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1406 Uudet lupahakemukset tulee harkita tarkkaan ja perusteellisesti. Turvallisuuskysymys on ensisijaiseti tärkein tällä hetkellä. Suomessa tulee kuitenkin olla omavaraisuutta energiantuotannon suhteen pelkkä uusiutuvien luonnovarojen käyttö energiantuotannossa ei ole riittävää ja käy tällä hetkellä veronmaksajien ja varsinkin pienituloisten kukkarolle. --Kansanedustajaehdokas Tuula Forsblom (PS, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1407 Ydinvoima on vain väliaikainen ratkaisu ja on kehitettävä uusiutuvia puhtaita energiamuotoja. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Anssi Joutsenlahti (PS, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1408 Suomen energiapolitiikan on perustuttava uusiutuvaan energiaan ja energiansäästöön. Lisäydinvoimaa ei tarvita. Kunnianhimoinen ilmastopolitiikka ja energiatehokkuuteen satsaaminen on Suomen etu. Se luo tulevaisuuden työpaikkoja niin tuotantoon, palvelualoille kuin tuotekehitykseenkin, kun kehitetään uutta osaamista ja teknologiaa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Tiina Elo (VIHR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1410 Ydinvoimalalupien osalta ei ole tarvetta palata asiaan seuraavalla hallituskaudella. --Kansanedustajaehdokas Kunto Viiru (SEN, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1411 Yksityiset ydinvoimalayhtiöt ajattelevat vain omia voittojaan ja säästävät myös turvallisuudessakin.Japanin ydinvoimalakatastri osoittaa etteivät voimavarat riitä vaadittaviin pelastustoimiin eivätkä vakuutukset ja vakuudet vahingonkorvauksiin.Lisäksi uusien ydinvoimaloitten maksumiehinä energiayhtiöillä ovat veronmaksajat,joilla sähkön hinta ei laske vaan nousee.Kuitenaan teollisuus ei pyri vain tuulivoimaloilla.Edelleen on pidettävä suuntana tulevaisuudessa kohti hiilineutraalia energiataloutta ja energian säästöä ja kehitettävä uusiutuvaa energiaa.Samalla on kuitenkin suojeltava luonnon monimuotoisuutta ja edistettävä ekologisesti kestäviä tuotanto-ja kulutustapoja. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Reijo Tossavainen (SKP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1412 Ilmastopolitiikan toteutuminen ja päästötason pienentäminen ovat kestävän kehityksen kannalta merkittävän tärkeitä. Lisäksi Suomen tulee pyrkiä energia omavaraisuuteen myös kriisiolosuhteissa. Olisi myös ilmastopoliittisista syistä erittäin tärkeää, että ydinvoimalaturvallisuutta koskevat vaatimukset ja määräykset olisivat kansainvälisesti yhdenvertaisia, se olisi omiaan lisäämään myös valtioiden välistä luottamusta. Päästöttömän energian tutkimukseen ja tuotekehittämiseen tulee edelleen panostaa, sekä energian säästöä tehostaa. Näen kuitenkin, että ns. nollaenergiatalot ovat nykyajan "stiignafuulia", joiden terveellisyyttä tai kosteus- ja homeriskejä on tutkittu "silmänlumeen" verran. "Myös sairaat talot tappavat - ja tulevat yhteiskunnalle moneen kertaan korjattuina erittäin kalliiksi! Viileät tilat ovat terveellisiä ja "villat sukissa ja nutussa ovat monin verroin terveellisempiä ja kestävän kehityksen mukaisia kuin tutkimattomasti seiniin hutkittuina"! Jos isoista pahoista on valitta pienempi, on hyvin toteutettu kriisinvarma ja "pomminkestävä" ydinvoimala kuitenkin vähempi vaara kuin pienhiukkasia tuprutteleva hiili-, turve- tai dieselvoimala. --Kansanedustajaehdokas Riitta Korhonen (KOK, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1413 Nyt on ensisijaisesti panostettava energiatehokkuuden lisäämiseen sekä uusiutuvien energianlähteiden kehittämiseen. --Kansanedustajaehdokas Satu Koskela (SDP, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1414 Ydinvoima on vanhan yhteiskunnan energian tuotantomuoto. Ydinonnettomuuden riskiä ei voida sulkea pois. Panostaminen uusiutuvaan energiaan on ydinvoimaa työllistävämpää. Kestävä ympäristö- ja energiateknologia ovat nopeimmin kasvavia elinkeinoja maailmassa. Se kasvaa yli 10 prosenttia vuodessa. Korkean teknologian maana Suomen pitäisi panostaa tämän sektorin kehitystyöhön ja saada siten uusia teollisia työpaikkoja, perinteisen raskaan teollisuuden tilalle, josta on viime vuosina hävinnyt työpaikkoja. Olkiluodon ydinvoimalan luvattiin työllistävän tuhansia suomalaisia rakentajia, mutta ne osoittautuivat vain ydinvoimalobbarien propagandaksi. Todellisuudessa Olkiluodon rakentaa ranskalainen Areva-yhtiö itä-eurooppalaisella työvoimalla eikä työmaalla makseta työehtosopimusten mukaisia palkkoja. Tsernobylin ydinonnettomuuden mittavat tuhot ja vaikutukset jälkipolvien terveyteen esim. lasten epämuodostumat ja leukemiatapaukset kertovat riskien olevan yksinkertaisesti liian suuria. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Niina Koivuniemi (VAS, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1416 Ja edellisetkin luvat pitää kumota. --Kansanedustajaehdokas Anna-Mili Tölkkö (SKP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1417 Ydinvoiman sijaan pitää panostaa energiansäästötoimenpiteisiin sekä uusiutuvaan energiaan. Jos myönnetään yhä uusia ydinvoimalupia, ei välttämättä ole motivaatiota panostaa riittävästi uusiutuvien energiamuotojen kehittämiseen. --Kansanedustajaehdokas Mari Nevalainen (KOK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1418 Nykyiset luvat riittävät. --Kansanedustajaehdokas Tuija Pohjola (SDP, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1419 Ydinvoimaa ei saa rakentaa enää yhtään voimalaa! Ydinvoiman tai atomivoiman vaarat ovat hyötyä suuremmat. Olen taiteilija Outi Heiskasen kanssa samaa mieltä että jos joku on kerran niinkin pieni kuin atomi niin se tulisi jättä ihna omaan rauhaansa ( Niel Hardwickin haastattelu) Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Juha-Pekka Väisänen (SKP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1420 Ydinvoima ei ole vaaratonta. Nyt näemme hyvän esimerkin siitä Japanista. --Kansanedustajaehdokas Pasi Tervo (SKP, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1421 Energian tuotantoa pitäisi kehittää uusiutuvien energialähteiden suuntaan ja käyttää enemmän esim tuulivoimaa sähkön tuotannossa. Se on myös ympäristölle ystävällisempää. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Päivi Isuls (KD, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1424 Ennen uusien ydinvoimalupien myöntämistä on katsottava, kuinka aikaisemmin lupia saaneiden ydinvoimaloiden rakentaminen onnistuu. Tällä hetkellä ei näytä oikein hyvältä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Olli Puhakka (PS, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1425 Vanhoja ydinreaktoreita ei tule korvata, vaan Suomessa on etsittävä aktiivisesti uusia ratkaisuja energiantuotantoon ja erityisesti energiankulutuksen kääntämiseksi laskuun. Laadukas tutkimus ja tuotekehitys luovat perustan myös uusille energiantuotantomuodoille. Suomessa on hyödynnettävä tulevaisuudessa tuulivoimaa samassa mittakaavassa kuin esimerkiksi Saksassa ja Tanskassa. Olemassa oleva vesivoima on hyödynnettävä ja lähienergiantuotanto mm. puuhakkeella on tehtävä kannattavaksi. Ydinvoima on moniongelmainen energiantuotantomuoto, lähtien ydinpolttoaineen hankinnan ympäristöongelmista ja päätyen ydinjätteen loppusijoitukseen, johon meillä ei ole olemassa kestävää ratkaisua. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Otto Simola (VIHR, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1426 On kiiresti selvitettävä ja tutkittava vaihtoehtoisten energian tuotantoon sopivia vaihtoehtoja näissä olosuhteissa.Mitä me olemme valmiit maksamaan kW/h:sta.Edullisin vaihtoehto ei vältämättä ole todellakaan paras tulevaisuutta aatellen varsinkin kun sillä tehdään rajua bisnestä. --Kansanedustajaehdokas Reijo Koistinen (VP, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1427 Kantanut jo nyt "kansan verovarat" Uralin taakse ja paluuta niille rahoille ei ole näkyvissä, valtionyhtiöiden johto on aivan retuperällä,(tapaus Lilius osoittaa sen järkyttävästi) --Kansanedustajaehdokas Jouko Kinnunen (PS, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1429 Ydinvoima ei ole kestävä ratkaisu energiantuotannossa. Ydinvoiman merkitys ilmastonmuutoksen torjumisessa on korkeintaan marginaalinen. On arvioitu, että noin 5 % ilmastonmuutoksen torjumiseen tarvittavista päästövähennyksistä saataisiin aikaan ydinvoimalla. Tämä edellyttäisi 350 uuden ydinvoimalan rakentamista seuraavien 20 vuoden aikana. Tämän lisäksi 95 % päästövähennyksistä pitäisi saada aikaan muilla keinoin. Energiaa tarvitseva teollisuus vähenee koko ajan Suomesta, ja tulevaisuuden Suomi tulee menestymään innovaatioilla, energiatekniikalla ja henkisellä pääomalla, ei panostamalla vanhanaikaiseen energiantuotantoon ja teollisuuteen. Ydinvoima ja ydinjäte eivät ole perintö, jonka kehtaisin jättää tuleville sukupolville. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Sonja Kekkonen (SDP, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1431 Pitää kehittää myös muita malleja ennen kuin edes harkitaan kolmatta lupaa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jere Järvinen (SDP, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1432 Ydinvoima jakaa vahvasti mielipiteitä paitsi poliitikkojen myös asiantuntijoiden keskuudessa. Olen eduskunnassa vastustanut ydinvoiman lisärakentamista ja perustellut kantaani monin eri tavoin. Suuri kivi kengässäni on se, että tätä energiaa mainostetaan päästöttömäksi. Tiedämme nyt Japanin tilanteen johdosta taas toiminnan aikaisista riskeistä enemmän, mutta ydinjäteongelma on varmuudella ollut aina kaikkien tiedossa. Miksi siirrämme oman energiantuotantomme jätteet tulevien sukupolvien ratkaistavaksi? Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Susanna Huovinen (SDP, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1435 Ydinvoiman käyttöön liittyy aina riski. Tätä riskiä ei tule ottaa. On keskityttävä muihin energia muitoihin. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Juha Pitkänen (VAS, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1437 Lisäydinvoimaa on tulossa nykyisillä periaatepäätöksillä paljon. Nyt ei ole erityistä syytä kiirehtiä uusien periaatepäätösten kohdalla. On edistettävä vaihtoehtoisten energiamuotojen löytämiseen ja käyttöönottamiseen johtavaa tutkimusta ja tuotekehittelyä rohkealla investointipolitiikalla. Valtiolla on merkittävä rooli, kun se päättää energiamuotojen verotuksesta ja energiatuista. --Kansanedustajaehdokas Ilkka Kantola (SDP, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1438 Ydinvoima on välttämätön siirtymävaihe matkalla ympäristöystävällisempään energian tuotantoon. Kahden ydinvoimalan rakentamisluvan myöntäminen oli virhe. Edullinen sähkö ei kannusta uusiutuvaa energiaa hyödyntävään kehitystyöhön, vaan vie siltä pohjan. Itse olisin viime äänestyksessä äänestänyt yhden rakentamisluvan puolesta. Enempää lupia ydinvoiman rakentamiseen ei tule myöntää. --Kansanedustajaehdokas Sonja Falk (KD, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1439 Tarkka harkinta lisäydinvoiman todelliselle tarpeelle. --Kansanedustajaehdokas Pekka Järvinen (SDP, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1440 Rakennetaan ensin nämä joille on jo lupa ja sitten katsotaan uudelleen tarvitaanko lisää uusia voimaloita. --Kansanedustajaehdokas Paavo Törmi (SDP, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1441 Ydinvoima ei ole tulevaisuutta. Valtion on panostettava uusiutuvaan kotimaiseen energiaan. --Kansanedustajaehdokas Ilkka Hämäläinen (KD, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1444 Japanin tapahtumat ovat saaneet minut varovaisemmaksi ydinvoiman suhteen. Asiaa täytyisi tyutkia ja harkita hyvin tarkkaan. --Kansanedustajaehdokas Ville Auvinen (KD, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1445 Ei ainakaan seuraavalla hallituskaudella. Meidän tulee panostaa ja lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä. . --Kansanedustajaehdokas Seppo Lehto (SDP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1446 Edetään rauhallisesti. Tämän hetkiset tilanteet Japanissa rauhoittavat ydinvoimakeskustelua. --Kansanedustajaehdokas Juha Ulmanen (VAS, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1447 Olen puoltanut kahta lupaa, mutta kolmatta ei ole syytä ottaa käsittelyyn ennen kuin aiempien hankkeiden valmistumisaikataulusta samoin kuin ydinturvallisuuden varmistumisesta Japaninkin kokemusten pohjalta on vankkaa tietoa. Näillä näkymin ei tällaista valmiutta seuraavalla vaalikaudella ole. --Kansanedustajaehdokas Johannes Koskinen (SDP, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1448 Ydinvoiman lisärakentamisen sijasta on panostettava energian säästöön ja uusiutuvaan energiaan. Se on turvallisempaa ja myös työllisyyden kannalta parempi vaihtoehto. --Kansanedustajaehdokas Yrjö Hakanen (SKP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1449 Mielestäni nämä kaksi ydinvoimalaa helpottavat energiantarvetta riittävästi. Tarvitsemme lisää tutkimusta uusiutuvan enegrian käyttämiseksi. Ydinvoima ei saa olla ainoa ratkaisu. --Kansanedustajaehdokas Aki Ruotsala (KD, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1450 Suomessa tulee olemaan seuraavalla vuosikymmenellä riittävästi ydinvoimakapasiteettia ilman Loviisan korvausinvestointiakin. --Kansanedustajaehdokas Markku Kiljander (SDP, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1451 Nykyisten joko rakenteilla olevien tai luvan saaneiden lisäksi emme tarvitse omaan tarpeeseemme enää lisää ydinvoimaa Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Pirkko Häli (KD, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1452 Ydinvoimaa ei pidä lisätä vaan Suomen tulisi pyrkiä edelläkävijäksi ilmastonmuutoksen torjumisessa lisäämällä tuulivoimaa ja biopolttoaineiden käyttöä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Vesa Lankinen (SKP, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1453 En kannata ydinvoimalalupaa Fortumille ennen kuin tiedämme millä hinnalla ja mihin tarkoitukseen jo luvattujen voimaloiden sähkö käytetään, ja ennen kuin on selvitetty näiden voimaloiden säätövoimajärjestelyt. En halua Suomesta ydinvoiman viejää, koska riskit jäävät kansalaisille ja vientitulot sijoittajille. --Kansanedustajaehdokas Antero Alku (KESK, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1454 Luovutaan ydinvoimasta suunnitelmallisesti. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Katriina Oinas (SKP, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1455 Jo myönnetyt ydinvoimalaluvat olivat virhe, eikä Fortumin uudelle luvalle ole perusteita. Ydinvoimalla ei ratkaista ilmastonmuutosta ja sen lisärakentaminen on kaikkea muuta kuin ympäristöteko. Jos haluamme työpaikkoja Suomeen, meidän pitää panostaa kotimaiseen osaamiseen. Todelliset työllistämispotentiaalit ovat uusiutuvassa energiassa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Emma Kari (VIHR, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1456 Ennen luvan myöntämistä tulee selvittää vaihtoehdot ilman uutta ydinlupaa. Mikäli kuitenkaan muita realistisia vaihtoehtoja ei ole, niin lupa tulee myöntää. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Vesa Mäki (KOK, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1458 Fortumille ei tarvitse myöntää lupaa. Kun nämä päätetyt kaksi ydinvoimalaa saadaan käyttöön, ei Suomi todennäköisesti tarvi lisäenergiaa, ottaen huomioon vielä metsäteollisuuden pienenevän energiatarpeen. Mikäli Loviisan 2 reaktoria halutaan korvata uudella voimalalla ja se on tarkoituksenmukaista energiaomavaraisuuden näkökulmasta, tulee lupa myöntää. --Kansanedustajaehdokas Timo Rope (PS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1459 Viides ydinvoimala on rakenteilla ja 6. ja 7. on luvat myönnetty. Nyt on tärkeintä panostaa uusiutuvaan kotimaisen energian tuotantoon. Vuoden 2015 jälkeen on syytä harkita tarve jatkotoimenpiteistä. --Kansanedustajaehdokas Toimi Kankaanniemi (KD, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1460 --Kansanedustajaehdokas Aapo Toivanen (SKP, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011 {{{3}}}
1461 Kannatan panostamista uusiutuviin energialähteisiin sekä energia säästämiseen. --Kansanedustajaehdokas Pekka Salmi (SDP, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1462 Ydinvoimassa ja ennen kaikkea ydinjätteessä on paljon kysymysmerkkejä. Pitää muistaa, että olemme vastuussa myös tulevien sukupolvien maapallosta. Millaisen tulevaisuuden haluamme antaa heille? Haluammeko kehittää vaihtoehtoisia energianlähteitä vai luotetaanko jatkossakin ydinvoimaan? Minä vastaan ei, koska se ei ole mitenkään linjassa kestävän kehityksen kanssa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Mats Hilli (RKP, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1463 Ydinvoima on menneisyyden energiamuoto, jota ei pidä rakentaa lisää. Nykyiset voimalat tulee korvata muilla energiamuodoilla ja energiankulutusta kaikkineen vähentää. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Katja Syvärinen (VAS, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1464 Tästä asiasta on uuden eduskunnan käytävä keskustelu ja myös kansalaiskeskustelun merkitys tulee ottaa huomioon. Toki ydinvoimalan rakennuspäätös on työllistävä investointi, ja en vastusta ydinvoimaa, mutta Fortumille ei ole annettu tässä asiassa etuosto-oikeutta. --Kansanedustajaehdokas Päivi Kossila (SDP, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1465 Nyt on katsottava kaikki turvallisuuskysymykset tarkoin läpi ja todennäköisesti vasta tätä seuraavalla vaalikaudella arvioidaan lupakysymyksiä. --Kansanedustajaehdokas Jouko Jääskeläinen (KD, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1466 Yksi ydinvoimalupa olisi riittänyt. Ydinvoimaa tarvitaan välivaiheena siirryttäessä fossiilisista polttoaineista ympäristöystävällisiin energiamuotoihin. Jos ydinvoimaa rakennetaan vielä lisää, se viivästyttää ympäristöystävällisten energiamuotojen kehittämistä. Maailmassa on riittävästi energiaa, joka voidaan ottaa haltuun ympäristöä tuhoamatta. Esimerkiksi meren aalloissa on valtava määrä energiaa, joka odottaa hyötykäyttöä. Aaltovoimalat eivät edes aiheuttaisi samaa maisemahaittaa kuin tuulivoimalat. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Soili Haverinen (KD, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1468 Vastikään myönnetyt luvat riittävät, uusia ei tarvita nyt. --Kansanedustajaehdokas Aki Karjalainen (KESK, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1469 Suomesta ei saa tehdä eu:n ydinenergian tuotantoaluetta. --Kansanedustajaehdokas Pauli Schadrin (SKP, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1471 Ydinvoima on suuri riski, joka säilyy äidiltä tyttärelle. Energiapolitiikka on aina kokonaisuus. Nyt Suomesta on tulossa ydinvoiman suurvalta ja muu uusiutuva energiatuontao uhkaa tyrehtyä investointirahapulan vuoksi. Ei synny kannustinta etsiä ja kehittää turvallisempia energiamuotoja, kun ydinvoimaa on runsaasti saatavitta. --Kansanedustajaehdokas Tarja Filatov (SDP, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1472 Olemme pattitilanteessa: energian saantimme ja sitä myöden hyvinvointimme perustuu pitkälti ydinvoimaan, jonka ympäristövaikutuksia ei täysin pystytä hallitsemaan - niin kuin Japanin tapauskin on nyt osoittanut. Ydinvoiman loppusijoitustapoja sekä vaihtoehtoisia energiantuottamismalleja olisi tutkittava lisää, ja siirtyä yhä enemmän bioenergian käyttöön ja tukea myös sitä edistävää kehittämistyötä. --Kansanedustajaehdokas Suvi Jääskeläinen (KD, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1474 Kaksi myönnetty lupaa olivat kaksi lupaa liikaa. Ei enää kolmatta! Sen sijaan on panostettava uusiutuvaan energiaan. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Katri Immonen (VAS, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1476 Nykytiedoin en ole lupaa myöntämässä. Olen äänestänyt 90-luvulla ydinvoimaa vastaan. 2000-luvulla yhden puolesta. --Kansanedustajaehdokas Jukka Gustafsson (SDP, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1479 Valitsin puolueeni lukiolaisena v 1986 Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen. Ydinenergia on aina riskienergiaa, mistä ikävänä osoituksena meneillään oleva tilanne Fukushimassa nyt. Rohkeasti ja ennakkoluulottomasti panostamaan vihreään, uusiutuvaan energiaan kuten tuuli- ja aurinkovoima, pitäen mielessä, että parasta energiaa on säästetty energia. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Mari Äikäs (VIHR, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1480 -Suomi ei tarvitse lisää ydinvoimaa, vaan ydinvoimateollisuus näyttää tarvitsevan Suomea. On käsittämätöntä, että edelleenkin kansalaisten vastustuksesta huolimatta kansanedustajat yli puoluerajojen - Vihreitä lukuunottamatta - ovat valmiita ohjaamaan yli Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Heli Järvinen (VIHR, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1482 Ydinvoima ei ole kestävä ratkaisu. Uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta on edistettävä entistä voimakkaammin. --Kansanedustajaehdokas Janne Hakkarainen (VIHR, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1484 Viimeistään nyt pitää miettiä muita vaihtoehtoja energiatuotantoon. Edellisiä lupiakaan ei olisi pitänyt myöntää. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Marko Haakana (SDP, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1485 Ydinvoiman lisärakentamisesta tulee luopua ja sen sijaan investoida uusiutuviin energiatuotantovaihtoehtoihin. Tämä luo jatkossa myös työpaikkoja ja kasvattaa kansantaloutta. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Susanna Haapalainen (SDP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1486 Tapahtumat japanilaisessa ydinvoimalassa ovat osoittaneet, että insinööritiede ei ole kaikkivoipaa. Kyseisen voimalan piti olla niin hyvin rakennettu, etteivät mitkään luonnonmullistukset voisi siihen vaikuttaa. --Kansanedustajaehdokas Hannele Rämö (SDP, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1487 Ei nykyisen malliselle ydinvoimalle (myöhäinen kolmas sukupolvi). Jos taas puhutaan neljännen sukupolven ydinvoimaloista jotka ovat vielä testattavana ja ovat valmiita laajaan käyttöön ehkä 2020-2040 niin ehdottomasti kaikille jotka ovat kyvykkäitä rakentamaan. Neljännen sukupolven reaktoreista tarkempaa tietoa täällä http://en.wikipedia.org/wiki/Generation_IV_reactor sekä http://www.euronuclear.org/info/generation-IV.htm Koska neljännen sukupolven reaktorit eivät ole missään tapauksessa valmiita kaupalliseen käyttöön ennen vuotta 2020 ei kyseessä ole seuraavan hallituksen päätös. En antaisi uutta ydinvoimalalupaa koska kolmannen sukupolven ydinvoimalat ovat huomattavasti tehottomampia ja vaarallisempia kuin neljännen sukupolven ydinvoimalat. Suosittelisin lisäämään jätteenpolttamista energiaksi, turpeen käyttöä, tuulivoimaa, vesivoimaa yms. --Kansanedustajaehdokas Aki Greus (M2011, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1488 no tässä kohdin ei voi kuin viitata Japanin tapahtumiin. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Helena Lustig (VIHR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1489 Ydinvoima on siirtymäkauden ratkaisu, johon liittyy monia ongelmia. Suomessa on jo nyt myönnetty uusia ydinvoimalupia yli oman energiankulutuksen. Seuraavaksi meidän on keskityttävä energiansäästön tarjoamiin suuriin mahdollisuuksiin ja uusiutuvaan energiaan. --Kansanedustajaehdokas Tuuli Kousa (VIHR, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1492 Suomi tarvitsee monipuolista energiantuotantoa ja ydinvoiman rinnalle täytyy kehittää entistä tehokkaammin kotimaisia uusiutuvia energiamuotoja. Ydinvoiman turvallisuudesta tarvitaan lisää tutkimuksia. Tämän hetken tietojeni perusteella en ole kannattamassa lisäydinvoiman rakentamista. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Marjaana Mikkonen (PS, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1494 Lisää ydinvoimaa ei tarvita Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Heikki Männikkö (STP, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1495 Olen sitä mieltä,että ydinenergia tulee korvata tuuli-vesi-laine yms. muilla tavoin. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Sirpa Roivas (KA, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1496 Japanin onnettomuus pysähdyttää miettimään, onko ydinvoima turvallista. Japanin reaktorit olivat vanhoja ja vanhaa teknologiaa. Lisäksi kyse oli massiivisesta maanjäristyksestä, jollainen ei meidän maaperällä ole kovin todennäköinen tapahtuma. Suomalainen ydinvoimatuotanto ja laitosten rakentaminen on STUK:n tiukan valvonnan alla. Tässä tilanteessa katsoisin mihin viime kaudella annetut luvat riittävät. Ydinvoima on ylimenovaihekauden energiatuotantomuoto. Seuraavina vuosina on keskityttävä kehittämään teknologioita, joiden kautta energiatarpeemme pienenee. --Kansanedustajaehdokas Sanna Lauslahti (KOK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1497 Näin isoista koko kansakuntaa koskettavista asioista tulisi ehdottomasti järjestää päättäjiä sitova kansanäänestys. Lisäksi, jos lisärakentamiseen kuitenkin päädytään, se tulisi tehdä kokonaisuudessaan vain ja ainoastaan suomalaisella laadukkaalla ja verojamaksavalla työvoimalla, jotta rakentamisen lopputulos on luotettava ja työllisyysvaikutukset jäisivät Suomeen ja suomalaisille. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Marjukka Kaakkola (M2011, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1498 En ole asiantuntija tästä aiheesta, mutta olen vastaan ydinvoimaloita. --Kansanedustajaehdokas Anja Koivistoinen (SEN, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1499 Yksikin riittäisi tulevaisuudessa, kaksi on juuri ja juuri siedettävä määrä ja kolme on liikaa. Tuetaan hajautettua energian tuotantoa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Henri Kylén (SDP, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1500 Teollisuuden, kuten muunkin yhteiskunnan, energiatarpeet on mahdollista saavuttaa tekemällä tehtaista ja tuotantoketjuista entistä energiatehokkaampia, lisäämällä kysyntäjoustoa ja satsaamalla uusiutuviin energiamuotoihin. Ydinvoima ei ole ilmastotavotteiden kannaltakaan paras tai halvin vaihtoehto. Ydinvoimalla pystyttäisiin kattamaan noin 10% tarvittavista päästövähennyksistä, joita tarvittaisiin vuoteen 2020 mennessä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ydinvoimaa tuotettaessa syntyy myös jätettä tuontantoketjun jokaisessa vaiheessa. Ydinvoima ei ole halpaa, puhdasta ja vaaratonta. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Paloma Hannonen (VIHR, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011

Puheenvuorot 1501-1600

1502 lisäpanostusta ympäristöteknologiaan --Kansanedustajaehdokas Kauko Väisänen (VIHR, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1503 Nyt pitää katsoa eteenpäin ydinvoiman yli. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Meri Rawstorne (KD, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1504 Suomi energiatalous pohjaa vahvasti ydinvoimaan. Muita vaihtoehtoja pitää selvittää ensin. Ydinvoima on viimeinen vaihtoehto. Ydinjätteen varastointi maaperään pitkällä aikavälillä on kestämätön ratkaisu. --Kansanedustajaehdokas Jouni Rantala (KD, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1505 Fortumin monopolia tulee vähentää kautta linjan koska se tietää ainoastaan hintojen nousua. --Kansanedustajaehdokas Sirke Peltokorpi (PS, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1507 Kaksi uutta ydinvoimalaa riittää Suomelle. Jatkossa meidän tulee panostaa energiatehokkuuteen ja vaihtoehtoisia energialähteitä on tutkittava ja sieltä löydettävä sieltä pidempiaikaisia ratkaisuja maamme energiatarpeeseen. Energialähteissä omavaraisuus, hajautuneisuus ja työllisyys ovat merkittäviä näkökulmia. --Kansanedustajaehdokas Marco Roth (KD, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1508 Ydinvoimaloiden lisärakentamiseen tulee suhtautua erityisella harkinnalla. Mieluummin rajoitetaan kulutusta, kuin rakennetaan lisää. Fortum ei ole hakijana huono, kyse on ydinvoimasta sinällään. --Kansanedustajaehdokas Pirkko Kuusela (SDP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1509 Maailman järkevästi hyödynnettävät uraanivarat loppuvat jo 50 vuoden kuluttua, jos yksistään Kiina jatkaa ydinvoiman rakentamista samaan tahtiin. Siksi pitkäntähtäimen energiavarmuudessamme ei kannata pitäytyä liian massiivisesti yksipuoliseen ydinenergian tuottamiseen, vaan pyrkiä enemmän uusiutuvan energian kehittämiseen. --Kansanedustajaehdokas Jere Riikonen (KD, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1510 Näin kauaskantoista kysymystä ei voi ratkaista vaalikoneessa. Jos Fortum jättää asianmukaisen hakemuksen ja sen katsotaan olevan yhteiskunnan kokonaisedun mukainen, lupa voidaan myöntää. --Kansanedustajaehdokas Marja Tiura (KOK, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1511 On panostettava uusiutuvaan energiaan ja energiansäästöön koska ydinvoima on vastuutonta tulevien sukupolvien kannalta. Lisäksi se on erittäin kallista. Olkiluoto 3:sen (OL3) todelliset kustannukset ovat lähes 5 miljardia euroa (kaksinkertaisesti arviointeihin verrattuna). Mahdollisia tappioita, ympäristökatastrofeista puhumattakaan, eivät maksa osakkaat vaan me kaikki. Kuluttajat eivät hyödy ydinvoimasta, päinvastoin. Luotettavien arvioiden mukaan OL3:n viivästyminen maksaa kuluttajille 3 miljardia euroa, eli 600 euroa henkeä kohden. Jos OL3:a ei olisi rakennettu, muuhun tuotantoon olisi investoitu enemmän, mikä olisi alentanut sähkön hintaa. Sähkön hinta vuosina 2008-2012 olisi ollut alhaisempi ilman OL3:a. Ydinvoima ei myöskään luo kotimaisia työpaikkoja, kuten usein kuulee väitettävän. Kaikki merkittävät urakat ovat menneet ulkomaisille yhtiöille ja itse rakennustyömaalla murto-osa työntekijöistä on suomalaisia. Muut ovat lähetettyjä työntekijöitä, joiden työolosuhteet ja palkat eivät usein vastaa suomalaisia ehtoja. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Dan Koivulaakso (VAS, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1512 Emme tarvitse kolmatta ydinvoimalaa, kun panostamme asuntojen lämmitysjärjestelmissä maalämpöön ja lämpöpumppuihin. Ruotsissa on maalämmön laajan käyttöönoton takia voitu vähentää ydinvoiman käyttöä. --Kansanedustajaehdokas Teija Arvidsson (KD, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1513 Ydinvoimapäätökset, jotka nyt on tehty ovat riittäviä. Energiantuotannossa olisi tärkeää panostaa energian säästöön ja uusiutuviin energialähteisiin. --Kansanedustajaehdokas Johanna Vainila (KD, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1514 Viimeisenä Japanin katastrofi on osoittanut että ydinvoimaan liittyy liian suuria ja arvaamattomia riskejä.Tulevaisuudessa meidän tulee kehittää uusia turvallisempia ja ymäristöystävällisempiä energiamuotoja. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jani Toivola (VIHR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1515 Ydinvoiman riskit ovat tavattoman suuret ja arvaamattomat. Lisäksi se edustaa vanhoillista energiatuotantoa, jonka korvaaminen on aloitettava heti. --Kansanedustajaehdokas Juhani Lilja (SKP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1516 Kysymyksen asettelu, jossa nimetään yksi hakija ja pyydetään vastausta kyllä vai ei - ei ole oikein. Hakijoita voi olla muitakin. --Kansanedustajaehdokas Juha Turkia (KD, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1517 Luontoa tulee arvostaa ja kuluttaa vähemmän. Tämä energiamuoto on aivan liian vaarallinen ja riskialtis tapa tuottaa energiaa. Meillä pitää olla vastuu myös tulevien sukupolvien pärjäämisestä tällä maapallolla. Tuulivoimaloiden tekniikka kehittyy, niitä rakennetaan lisää. Myös mikroturbiini tuottaa lämpöä ja sähköä. --Kansanedustajaehdokas Alice Pekkala (KD, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1519 Ydinvoimaa ei tule enää rakentaa. Nykyisten voimaloitten luomaa jäteongelmaa mm. ei ole vieläkään ratkaistu, joten ydinvoiman rakentaminen on pysäytettävä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Oili Harjula (M2011, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1520 Ei uusia lupia. Kaksi lupaa on nyt myönnetty ja lisälupia ei pidä myöntää. Uudet energiateknologiat kehittyvät ja uudet innovatiiviset keksinnöt energiantuotannossa voivat muuttaa eri energiamuotojen kannattavuusjärjestystä. --Kansanedustajaehdokas Mari Hämäläinen (SDP, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1521 Eiköhän nyt mennä seuraava hallituskausi näillä vanhoilla päätöksillä. Tarkastellaan tarvetta vaalikauden aikana. --Kansanedustajaehdokas Raija Kuusisto (SDP, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1522 Suomessa pitää ensin tiukentaa lainsäädäntöä, siten että ydinvoimalat rakennetaan huolellisesti kotimaisella ammattitaitoisella työvoimalla, että laatuun voidaan luottaa. Olkiluodon kolmas ydinvoimala on ranskalaisvetoisena hankkeena tullut erittäin kalliiksi ja valmistuminen on viivästynyt kohtuuttomasti. Tulevaisuudessa työntekijöiden pitää maksaa myös verorahat Suomeen. Näin toimimalla saadaan sekä kuntien että valtion talous kuntoon. Nykyinen jatkuva tohelointi näkyy sähkönhinnan kiihtyvänä nousuna. --Kansanedustajaehdokas Lauri Heikkilä (PS, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1524 On valitettavaa ettei Fortumille myönnetty lupa kahden reaktorin korvaamiseksi, Loviisa olisi parempi paikka kuin esim. Simo jossa voimalaitosta ei vielä ole. Pitkällä aikavälillä sähkön tarpeen kasvu hidastuu, ydinvoimalupien myöntäminen ja uusien laitosten rakentaminen pitää perustua tarvittavaan energiamäärään. Toistaiseksi ei löydy uusiutuvan energian lähteitä, joilla voitaisiin kokonaan korvata käytöstä poistuvien ydinvoimaloiden tuottamaa energiaa ja samalla pienentää päästöjä. Uusiutuvia energian lähteitä pitää tehokkaasti kehittää. --Kansanedustajaehdokas Ann-Louise Laaksonen (RKP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1526 Keväällä 2010 hallitus on myöntänyt jo kaksi ydinvoimalupaa, mielestäni nyt olisi hyvä alkaa harkitsemaan vaihtoehtoisten energiamuotojen kehittämistä ja toteuttamista, esim. uusiutuvien energialähteiden mahdollisuuksia. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Marika Roivas (M2011, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1527 ydinjätteen käsittely ei ole varmoissa käsissä Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Kaija Raninen (KD, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1528 #NIMI? --Kansanedustajaehdokas Leena Lahtinen (SEN, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1529 Ei missään tapauksessa vaan on siirryttävä täysin uusiutuvaan energiaan. Nyt tehdyt kaksi ydinvoimalupaa tulee perua ja muuttaa ne uusiutuvan energian voimalan luviksi. Ydinvoiman rakentamisesta on luovuttava. Korruptioituneen eduskunnan myöntämät ydinvoimaluvat on alistetteva vaalien jälkeen kansanäänestykseen. Väitteet ydinvoiman tuottamisesta ilman hiilidioksidipäästöjä ovat hämäystä ja ns. päästökauppa on tukea ydinvoimalle. EU-jäsenyys mahdollistaa ydinjätteen tuonnin ulkomailta Suomeen. Maastamme ei pidä tehdä ydinjätteen kaatopaikkaa, vaan ydinjätteen tuonti on torjuttava. On vaadittava uusia tutkimuksia ydinjätteen säilytykseen suunniteltujen kuparikapseleiden kestävyydestä ja bentoniittisaven laatuvaatimuksista. Ympäristöä uhkaavat uraanikaivoshankkeet on torjuttava. Kotimaisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuva energiantuotanto on maamme kokonaisedun mukaista ja parasta turvallisuuden, työllisyyden, omavaraisuuden, huoltovarmuuden, ympäristön ja myös talouden kannalta. Näin toimien Suomi on myös omalta osaltaan mukana vähentämässä ihmisen vaikutusta ilmastoon. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jan Finskas (IPU, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1530 Ehdoton EI ydinvoimalle. Vaihtoehtoiset ja uusiutuvat energiamuodot käyttöön. Aurinkopaneelit Saharaan ja älykäs sähköverkko poikki Euroopan. Energiaa sian ja lehmän paskasta EU-tiloilla. Kyllähän näitä on, jos löytyy poliittista tahtoa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Pia Valkonen (VAS, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1532 En kannata ydinvoimaa ylipäätään. Olkiluoto kolmosen rakentamisessa on ilmennyt useita ongelmia eikä tällä hallituskaudella hyväksyttyjen ydinvoimaloiden rakentaminen ole edes alkanut. Näen, että ydinvoima ei ole vielä riittävän turvallinen ja kestävä energiamuoto. Suomen tulisi odottaa uuden sukupolven energiamuotojen kehittymistä eikä turvautua vanhanaikaiseen, tuhoisaksi osoittaneeseen energiamuotoon. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Klemetti Näkkäläjärvi (RKP, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1533 Nykyisillä ydinvoimalaluvilla Suomen energiaomavaraisuus on turvattu pitkälle tulevaisuuteen. Uuden luvan myöntäminen tekisi suomalaisesta ydinenergiasta vientituotteen. Katson, että meidän on hyvä pitää energian tuotanto omissa käsissä, mutta en näe tarpeelliseksi tehdä siitä vientituotetta. --Kansanedustajaehdokas Eija Nivala (KESK, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1535 Mieluummin kehitettäisiin aktiivisesti ympäristöystävällisiä ja turvallisia energiamuotoja. Ydinvoima on liian vaarallinen ja riskialtis energiamuoto. Meillä on vastuu myös tulevien sukupolvien pärjäämisestä tällä maapallolla. --Kansanedustajaehdokas Arja Sarpola (KD, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1537 Uusiutuvaa energiantuotantoa ei tueta tarpeeksi. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Irina Andonov (KA, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1538 Vastustan ydinvoimaa kaikinpuolin. --Kansanedustajaehdokas Marianne Maksniemi (SKP, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1539 Ydinvoiman vaarallisuus tulee uudelleenarvioitavaksi Japanin tapahtumien takia. Syytä panostaa uusiutuviin energiamuotoihin. --Kansanedustajaehdokas Ritva Rantanen (KD, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1540 Suomen tulisi panostaa voimakkaammin uusiutuvaan energiaan. Uskon auringon olevan tärkein energian lähteemme tulevaisuudessa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Silvia Modig (VAS, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1541 Olen aina vastustanut ydinvoimaa ja tulen näin tekemään jatkossakin. En halua olla tekemässä päätöksiä ydinjätteistä tulevien sukupolvien harteille. Suomesta ei tule rakentaa Euroopan halvan sähköntuotannon ydinjätekaatopaikkaa. Puolustan kotimaista uusiutuvaa energiaa. Näen kotimaisen turpeen parempana vaihtoehtona kuin ulkomaisen fossiilisen öljyn, maakaasun tai kivihiilen. Turpeentuotanto ja -käyttö on tehtävä ympäristöä pilaamatta. Olen yrittäjänä mukana hankkeessa, jonka tarkoituksena on aloittaa biokaasun tuotanto biojätteestä ja puhdistamolietteestä liikennepolttoaineeksi. Keräämme ja jalostamme myös vuosittain kohtuullisen kasan polttoainetta erilliskerätystä energiajakeesta sekä kierrätyspuusta. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Matti Tulla (KESK, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1542 Lupaa ei mielestäni pitäisi myöntää ainakaan vielä. --Kansanedustajaehdokas Pia Monaco (KD, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1543 Ydinvoima on ainoa toimintavarma tie eteenpäin, vaikka greenpeace ja muut jatkavat pelotteluaan. Sitä vastoin uudet rakennusluvat pitäisi käsitellä pitäen mielessä 4. sukupolven voimalat, jotka käyttävät polttoaineen 95-99%sesti hyväksi. Fortumille ei siis suoraan pidä myöntää uutta lupaa "vanhasta muistista". --Kansanedustajaehdokas Aki Järvinen (M2011, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1544 Tilannetta voidaan tarkastella uudestaan myöhemmin. Energiaongelmien ratkaisu ei ole lisäenergian tuottamisessa vaan energian säästämisessä. --Kansanedustajaehdokas Pekka Pesonen (KESK, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1545 Kaksi uutta ydinvoimalaa riittää Suomen omiin energiatarpeisiin. Minusta ydinvoima on hyvä energian tuotantomuoto, mutta uusin rakennusprojekti Olkiluodossa on osoittanut, että ydinvoimaa voidaan rakentaa myös vastuuttomasti ja leväperäisesti, ilmeisesti pikavoittojen kiiluessa sijoittajien silmissä. Minä haluan laadukasta ja turvallista energiantuotantoa kotimaahani. --Kansanedustajaehdokas Raoul Plommer (PIR, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1546 Maahamme ei tarvita enää yhtään enempää ydinvoimaa. Päin vastoin, riippuvuutta raskaasti saastuttavasta ydinenergiasta on purettava ja korvattava paikallisesti tuotetulla uusiutuvalla energialla. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Hanna Era (SKP, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1548 Jos tällä ratkaisulla taataan energiaomavaraisuus on se tärkeää. On myös iso työllisyyskysymys Loviisan ja Itäsen Uudenmaan alueelle. --Kansanedustajaehdokas Ari Harinen (SDP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1549 Energiansaannin eri vaihtoehtoja on kehitettävä.Jos todellisia vaihtoehtoja ei ala löytyä,harkitsisin asiaa uudelleen. --Kansanedustajaehdokas Kike Elomaa (PS, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1550 Uusiutuvaan energiaan on panostettava ja kehitystyötä jatkettava. Samoin energiankulutukseen on kiinnitettävä nykyistä tehokkaammin huomiota, yksilötasolle viety kulutuksen alentaminen on ehdoton edellytys onnistuneelle energian säästölle. --Kansanedustajaehdokas Piia Soininen (KD, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1552 Mielestäni tällä hetkellä ei ole tarvetta lisäydinvoimaan. Ymmärrän hyvin, että myös teollisuuden tarpeet huomioidaan energia ratkaisuissa. Ydinvoimaan kyllä liittyy myös riskejä. --Kansanedustajaehdokas Petri Palviainen (KD, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1553 Jos kolmas päätetään rakentaa niin normaali kilpailumenettely toimijan osalta. --Kansanedustajaehdokas Aija Laukkanen (KOK, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1554 Mielestäni Suomessa ei tarvita lisää ydinvoimaa. --Kansanedustajaehdokas Merja Mäkisalo-Ropponen (SDP, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1555 Olen ollut koko ajan kriittinen ydinvoiman lisärakentamisen suhteen. Japanin kriisi on vastaamishetkellä erittäin kriittisessä vaiheessa. Se on luonnollisesti vahvistanut kantaani, vaikka ymmärränkin olosuhteiden Japanissa ja Suomessa olevan hyvin erilaiset. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Marjatta Moilanen (KD, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1556 Nykyisiä hankkeita on vielä kesken. Panostaisin nyt uusiutuvaan energiaan mm. bioenergialla on mahdollisuuksia maakunnassamme. --Kansanedustajaehdokas Juha-Pekka Rusanen (KESK, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1557 Ei muutenkaan mutta ei varsinkaan Fukushiman jälkeen. Energiansäästöä, energiatehokkuutta ja uusiutuvia ptiää kehittää voimakkaasti. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Timo Juurikkala (VIHR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1558 Ydinvoimapäätöksiä on harkittava erityisen tarkkaan. Uusiutuvien energialähteiden kehittämiseen ja käyttöönottoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Sami Savio (PS, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1559 Loviisan voimalat ovat vanhoja, ne käytetään loppuun. Enempää ydinvoimalarakentamista emme omaan energian tuotantoon tarvitse. On paneuduttava todella vaihtoehtoisten kestävän energiatuotannon tuotantomallien etsimiseen ja rakentamiseen. --Kansanedustajaehdokas Irja Sokka (SDP, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1560 Mielestäni nyt pitäisi panostaa siihen, että saamme maksimoitua meidän uusiutuvien energioiden hyödyn. Toisin sanoen meidän pitäisi nyt maksimoida tuuli- ja aurinkovoimaloiden määrä, jonka jälkeen tulee asiaa katsoa uudestaan. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Aleksi Pousar (M2011, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1562 Ydinjätteen ikuisuus ja säilöntä suomalaiseen kallioperään on täysin vastuutonta. Energiaa on tuotettava muilla keinoilla ja myös kulutusta on alettava kontrolloida. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Mirjami Parant (KD, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1563 Ei vielä. Kolme ydinvoimaurakka yhdellä kertaa vaikuttaa jo urakkahintoihinkin. Odotetaan, että 2 pääsee kunnolla vauhtiin, niin kolmannelle vapautuu resursseja. Ehkä se lupa voi hellita seuraavan eduskuntakauden lopussa. Merkitys on tässä vaiheessa pieni. --Kansanedustajaehdokas Sari Halonen (SDP, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1564 Ei lisää ydinvoimaa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Tiina Sandberg (SKP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1566 Ei välttämättä ensi kaudella. Tarvitsemme lisää uusiutuvaa energiaa ja lisäksi mitä ilmeisimmin myös ydinsähköä. Loviisan uusia reaktoreita puoltaa myös tarve saada vanhojen tilalle uudet ja turvallisuusvaatimuksiin paremmin vastaavat reaktorit. Ydinsähkö on kohtuuhintaista energiaa, mikä on meille tärkeää. Sen turvallisuuteen liittyvät kysymykset ovat kuitenkin suuria ja niihin tulee suhtautua äärimmäisen vakavasti. - Joka tapauksessa tarvitsemme sähköä ja on parempi tuottaa sitä itse, kuin tuoda ydinsähköä Venäjän voimaloista. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Outi Ervasti (KOK, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1567 Lisää ydinvoimaa ei tule myöntää. On kyettävä löytämään vaarattomampia energiamuotoja. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Markus Salomäki (KD, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1568 Suomessa on rakenteilla maamme viides ydinreaktori ja sen lisäksi on annettu lupa kahdelle uudelle reaktorille. En näe mitään syytä antaa lupaa vielä yhdelle ydinvoimalalle. Paljon tärkeämpää on panostaa uusiutuvaan energiaan ja energiansäästöön. Suomi on sitoutunut EU:ssa edistämään näitä asioita, eikä ydinvoiman rakentaminen tue näitä tavoitteita. Ydinvoima ei ratkaise maailman energiaongelmia, sillä uraania ei ole loputtomiin eikä suomalaisetkaan halua säteileviä uraanikaivoksia takapihoilleen. Ydinjätteiden loppusijoituksessakin on paljon riskejä. --Kansanedustajaehdokas Ville Ylikahri (VIHR, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1569 EI ydinvoimalle, minun EI on ehdoton, EI on pysyvä ja EI on lopullinen ! rahat ja tietotaito voimavarat on suunnattava ekologiseen energiatuotantoon, myös kulutuksen ekologisuuteen on satsattava Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Sergei Sterling (KD, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1570 Nyt on aika siirtää pääomat uusien energialähteiden kehittämiseen. Julkisella ohjauksella saadaan uusiutuvasta energiasta kannattavampaa. Energiatehokkuutta tulee lisätä esimerkiksi kaikki uusrakentaminen energiatehokkaaksi. Vanhojen talojen peruskorjaukseen valtion tukea energiatehokkaisiin ja parempien lämmitysmuotoihin siirtymiseen (öljylämmitys, maalämpö...). Kansainvälisesti tulee Suomen ajaa uusiutuvien energiamuotojen markkinointia ja suomalaista osaamista kehittää maailman huipuksi. --Kansanedustajaehdokas Pekka Tuuri (SDP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1571 Ei pidä myöntää yhtään uutta ydinvoimalalupaa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Marja Petäjäniemi (SKP, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1572 Suomen on asteittain luovuttava kaikesta ydinvoiman käytöstä ja vaikutettava myös siihen globaalilla tasolla, ettei yhtään uutta ydinvoimalaa enää rakenneta. Japanin katastrofi osoittaa, että on turha puhua ydinvoimasta turvallisena energiamuotona. Ydinvoima ei ole ekologisesti, inhimillisesti tai eettisesti kestävä ratkaisu muuttuviin energiatarpeisiimme. Uraanin louhintaan, ydinvoimalan rakentamiseen ja pyörittämiseen sekä ydinjätteiden loppusijoittamiseen yksinkertaisesti liittyy liian monta uhkatekijää, joiden laskun maksajina ovat sadat meidän jälkeemme tulevat sukupolvet. Taantuman aikana sähkön kulutus on selkeästi laskenut ja taloudellinen taantuma on vauhdittanut uusien, paikallisten ja uusiutuvaa energiaa hyödyntävien yksiköiden rakentamista. Tätä kehitystä Suomen hallituksen olisi pitänyt edistää tuntuvasti vahvemmin. Sen sijaan keskusta, Kokoomuksen, RKP:n ja vihreiden hallitus ratkaisi energiahaasteemme lyhytnäköisesti ja epäeettisesti lisäämällä ydinvoimaa ja on siksi mielestäni epäonnistunut ilmasto- ja energiapolitiikassaan. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Minna Sirnö (VAS, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1573 Ydinvoimaa ei pidä lisätä. Sen sijaan on keskityttävä uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseen. Ydivoiman käytöstä tulee pitkällä aikavälillä luopua ja peruuttaa jo myönnetyt rakentamisluvat. --Kansanedustajaehdokas Arto Viitaniemi (SKP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1575 Lupaa ei tarvita vielä. Jatkossa asiaa tarkistaa sen mukaan, mikä varsinkin teollisuuden sähkön tarve on. Meidän tulee jatkuvasti ja aktiivisesti kehittää uusiutuvia energiamuotoja. --Kansanedustajaehdokas Jukka Salmi (KESK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1576 Nykyinen eduskunta on juuri hyväksynyt kaksi uutta ydinvoimalalupaa. Lisäpäätöksiä ydinvoiman suhteen ei tulevalla vaalikaudella tarvita. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Anu Vehviläinen (KESK, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1577 Fortumin on etsittävä uusia monenlaisia ja ajanmukaisia energiantuoton metodeja. On luotava energiaa auringosta, tuulesta, luotava matalataajuus tuotteita, jotka eivät vaadi niin paljon energiaa, on mahdollistettava pientalouksien pientenkin energiapanosten tuottaminen valtakunnanverkkoon. On luotava subventointijärjestelmä asiaan. On luotava metaanin talteenottavia laitoksia, joissa kompostoideen lantaa, jätteitä, pienkompostien jätteitä, pieniä määriä pilaantunutta matta jne jne. On saatava kaikki yhteisiin sähkönsäästötalkoisiin ja on saatava järkevät säännöt teollisuuden energiakäyttöön ja lauhdelämmön hyödyntämiseen. On saatava kaikki makkilanta tuotteistettua kompostoinnein, on kerättävä pien roskapuusto niin, että siitä saadaan lämmitys/energiakapasiteettia (pelletti). On viljeltävä energiatuotantoon sopivia aineksia (helpi, paju, ym. ym.) On saatava puhdistettua energialaitosten (turvevoimaloiden) saastuttamat järvet, joet jne. ja käytettävä sieltä kertyvä materia peltojen kasvukyvyn lisäämiseen. On estettävä uusien turvesoiden avaaminen. --Kansanedustajaehdokas Pirkko Nuutinen (VIHR, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1578 Ydinvoima on vanhanaikainen tapa tuottaa energiaa. Suomesta ei saa tehdä Euroopan uranijätemaata. --Kansanedustajaehdokas Pirjo Rinne (VAS, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1580 Ydinvoiman massiivinen lisärakentaminen on Suomelta paha strateginen virhe. Suomesta tulee käytännössä ydinsähkön nettoviejä ulkomaille. Vastakkain eivät ole ydinvoima tai esimerkiksi kivihiili. Vaihtoehdot ovat nykyinen kestämättömään energian tuhlaukseen perustuva talous tai tulevaisuus, jossa energiankulutus käännetään laskuun. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Antero Eerola (VAS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1581 Uusiutuvat energiavarat tehokäyttöön. --Kansanedustajaehdokas Sirkka-Liisa Lamminkoski (PS, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1582 Ydinvoiman sijasta energiantuotannossa pitäisi keskittyä hajautettuun ja kestävään energiantuotantoon. Se on turvallisempaa ja luo enemmän työtä ja hyvinvointia Suomeen. Ennenkaikkea maaseudulle. --Kansanedustajaehdokas Katja Asikainen (KESK, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1583 Tässä tilanteessa, kun meillä on yksi keskeneräinen ydinvoimalatyömaa ja kaksi myönnettyä lupaa tuleville ydinvoimaloille niin seuraavan eduskunnan ei tarvitse kiirehtiä sitomaan käsiään edeltäjänsä tavoin ydinvoimalle. Nyt tarvitaan syvää harkintaa ja arvioita tulevaisuuden energiankäytöstä, energiatehokkuuden edistämisestä, säästämisestä sekä ennenkaikkea tulevaisuuden energiantuotantotavoista. --Kansanedustajaehdokas Hannu Uusihonko (KESK, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1584 Lisää ydinvoimapäätöksiä ei tarvitse tehdä nyt vaalikaudella. Nämä kaksi periaatepäätöstä on ensin käytettävä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Hannu Glad (VAS, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1585 Uusia ydinvoimaloita ei tulisi rakentaa. --Kansanedustajaehdokas Hanna Sarkkinen (VAS, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1586 noi voimalat riittää toistaiseksi hyvin. --Kansanedustajaehdokas Janne Kuisma (M2011, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1588 En ole ydinvoiman kannattaja . Mielestäni meidän tulee suuntautua entistä enemmän uusiutuvien energialähteiden käytön kehittämiseen ja käyttöön- sekä miettiä , onko todella tarpeen aina vain lisätä kulutusta ?! Kannatan silti ehdottomasti olemassa olevien reaktorien KUNNOSSA pitämistä . Ideaalista olisi saada Suomi omavaraiseksi energiantuoton suhteen . --Kansanedustajaehdokas Outi McDonald (KD, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1589 Tämäntyyppinen asia on tutkittava perin juurin ennen lupienmyöntämistä. Lisä ydinvoimaan pohjaavaa energiatuotantoa ei pidä hyväksyä riskien vuoksi. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Ritva Oinonen (VAS, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1590 Olen ylipäätänsä ydinvoimaloiden rakentamista vastaan. Mielestäni Suomessa pystytään varsin hyvin monessakin suhteessa säästämään sähköä. Aloitetaan vaikka autoteiden lamppukannan tarkistamisesta: joka toinen lamppu pois päältä: säästyy lamppuja ja sähköä. Nykyautojen lamput ovat erinomaiset, jolloin autojen valoilla pärjää hyvin puolta vähemmillä tienvarsilampuilla. Toinen selkeä säästökohde on yritykset: miksi niin monessa yrityksessä palaa sisävalot, useissa huoneissa, kerroksissa, yleisissä tiloissa. Mitä sähkön tuhlausta. Vähempikin riittää. Tässä vain muutama esimerkki, josta haluaisin nähdä lukuja, paljonko voidaan jo tällä säästää... --Kansanedustajaehdokas Nina From (SEN, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1591 Ydinvoiman lisälupia ei tule enää myöntää Fortumille eikä muillekaan energiafirmoille. Ydinvoiman lisääminen hidastaa mm. uusiutuvien energiamuotojen kehittämistä ja niiden hyödyntämistä. Uusiutuvan energian tutkimus- ja kehitystyöhön pitää satsata nyt. Turvallisessa ja ympäristöystävällisessä energiassa voi olla mahdollisuuksia uusiin nokioihin. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Maarit Uusikumpu (VAS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1592 Lisäydinvoimalle ei ole tarvetta. Uusien energiamuotojen kehittelyyn voitaisiin panoksia lisätä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Risto Säkkinen (SDP, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1593 Ydinvoimasta pitää luopua vaiheittain, ja helpointa on aloittaa vanhojen, jo käyttöikänsä päähän tulleiden ydinvoimaloitten käytöstä luopumisesta. Ydinvoima pitää korvata uusiutuvilla energialähteillä. Tarkennuksena kerrottakoon, että olen ollut ydinvoimaa vastaan jo vuosikymmenien ajan. Peruskriittisyyteni pohjautuu siihen, että säilyttääksemme maapallon meidän täytyy kehittää vihreämpää energiaa ja säästää energiaa. Ydinvoiman lisärakentaminen johtaa energian kulutuksen kasvattamiseen, ja pahimmillaan Japanin kaltaisiin katastrofeihin. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Kati Tyystjärvi (VAS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1594 Vaikka korvaaminen pidemmällä aikavälillä tuleekin tarpeelliseksi, on nyt Japanin tilanteen myötä aikalisän paikka. --Kansanedustajaehdokas Kari Uotila (VAS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1595 Nykyiset ydinvoimalat riittävät tyydyttämään sähköntarpeemme nyt ja tulevaisuudessa. --Kansanedustajaehdokas Erkki Valtamäki (PS, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1596 Suomen tulisi lisätä uusiutuvia energiantuotantomuotoja ja vähitellen luovuttava ydinvoimasta kokonaan. Uusia ydinvoimalalupia ei tule myöntää! --Kansanedustajaehdokas Julia Vatanen (VAS, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1597 Olen sitoutunut ydinvoiman vastaiseen kampanjaan ja jaan sen argumentit, http://www.ydinvoima.fi. Ydinvoima estää maamme kehitystä ekologiseksi tietoyhteiskunnaksi, jossa energiaomavaraisuus taataan uusiutuvilla energioilla sekä älykkäällä sähköverkolla. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jukka Peltokoski (VAS, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1599 Suomi on sitoutunut kansainvälisiin ilmastosopimuksiin. Niiden täyttämiseksi ja työllisyyden ja hyvinvointimme turvaamiseksi tarvitsemme ylimenokauden ratkaisuna ydinvoimaa. Hiilivoima tappaa pienhiukkasineen hitaasti ja varmasti, ja siitä on pyrittävä kokonaan eroon. Japanin tapahtumien myötä tulevalla vaalikaudella ei varmaankaan ydinviomaratkaisuja tehdä. --Kansanedustajaehdokas Ahti Ruoppila (SDP, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1600 Ydinvoima ei ole kestävä ratkaisu tulevaisuuden energiaongelmiin. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Martina Reuter (VAS, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011

Puheenvuorot 1601-1700

1601 Ydinvoimalat pitää ajaa alas ennenkuin niistä tulee liian suuri tappio kansalle. Elintason laskiessa tulee vielä päivä jolloin sähkön hinta on liian kova mm lämmitykseen. Sen jälkeen ydinvoimalat ovat tarpeettomia ja pelkkä pelkkä taakka meille. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Veikko Liehu (IPU, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1602 En kannata ydinvoimaa missään olosuhteissa. Ydinvoimaan panostaminen on poissa uusiutuvista energiamuodoista sekä niiden kehitystyöstä. Uusiutuva energia kehittyy vasta kun sen on pakko kehittyä. Ydinvoiman lisääminen on raukkamaista vastuunsiirtämistä tuleville sukupolville. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Tomi Rouhiainen (VAS, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1603 Jos voidaan lisätä vesivoiman käyttöä ja sähkön tuottamista kotimaisella puulla ja turpeella, voitaisiin ehkä selvitä ilmlan ydinvoiman lisärakentamispäätöksiä ensi vaalikaudella. Mutta koska tämä on epätodennäköistä, voi olla että jo ensi vaalikaudella tehdään uusia periaatepäätöksiä. --Kansanedustajaehdokas Ossi Martikainen (KESK, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1604 Emme tarvitse tällä hetkellä emmekä pitemmälläkään ajalla enempää ydinvoimaa. --Kansanedustajaehdokas Markku Saarinen (VAS, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1605 Suomeen on rakenteilla yksi uusi voimala ja kaksi muuta uutta voimalaa ovat saaneet rakennusluvan. Näiden pitää riittää teollisuuden tarvitseman halvan sähkön tuotantoon. Jatkossa meidän tulee entistä enemmän keskittyä uusiutuvan energian tuotannon lisäämiseen ja siihen linkittyvän uuden teknologian kehittämiseen. Se antaa meille myös mahdollisuus uuden suomalaisen vientiteollisuuden luomiseen. --Kansanedustajaehdokas Annika Saarikko (KESK, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1606 Ehdottomasti ei. Ydinvoima ei ole sen paremmin ekologisesti kuin taloudellisestikaan kestävä energiapoliittinen ratkaisu. Siihen liittyy huomattavia ongelmia ja riskejä, ja aikansa eläneenä teknologiana se on jäämässä myös kustannustehokkuudessa uusiutuvien energialähteiden jalkoihin. Ydinvoiman sijasta Suomen tulee panostaa energiatehokkuuteen, energiansäästöön sekä uusiutuviin energialähteisiin, ennen kaikkea tuulivoimaan. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Marissa Varmavuori (VAS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1607 Näillä kahdella tullaan jo toimeen --Kansanedustajaehdokas Riitta Karjalainen (KESK, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1608 Vaihtoehtoisten energiamuotojen kehittyminen unohtuu, jos vielä lisätään ydinvoimaa. Energiankulutustilastot eivät puolla lisäydinvoiman rakentamista. --Kansanedustajaehdokas Nasima Razmyar (SDP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1609 Suomesta ei missään tapauksessa saa tehdä ydinvoimalla tuotetun sähkön vientimaata. Teollisuus on vaatinut että Suomeen on rakennet- tava lisää ydinvoimaa työpaikkojen säilyttämiseksi Suomessa. Samaan aikaan, kun Suomeen rakennetaan uutta ydinvoimalaa, niin teollisuus lakkauttaa tehtaita Suomesta ja siirtää niitä tuotantoaan muualle. Sitä ei voi ymmärtää kovin isämaalliseksi teoksi. Ydinvoima on muutenkin hyvin vaarallinen, Japani on parasta aikaa joidenkin ydinvoimaloidenssa kanssa hyvin suuren riskin kanssa tekemisissä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Esa Valkonen (VAS, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1610 Ei missään tapauksessa .Japanin maanjäristys osoitti sen, ydinvoimaloista täytyy luopua asteittain , sehän meidät tuhoaa. ihmiskunta tuhoaa itse itsensä. meillä on metsissä energiapuuta, on turvetta, kantani on jyrkkä ei. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Tuomo Tikkanen (VAS, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1612 Ydinvoimaloille ei ole tarvetta Suomessa enää tulevaisuudessa kun teollisuustuotantro karkaa ulkomaille missä voidaan tuottaa paljon pienemmin energiakustannuksin. Samall hinnalla voidaan tukea maalämpötuotantoa, biokaasutuotantoa sekä tuulivoimaa ja aurinkosähköä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Simon Wahlroos (IPU, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1613 Ydinvoima on omilta lapsiltaan ryöstämistä. On todella vastuutonta laittaa heidän tulevaisuutensa pantiksi vain meidän ahneutemme tähden. Suomalainen elinkeinoelämä ei enää ole enegiaintensiivistä paperiteollisuutta, joka vaatisi menestyäkseen halpaa energiaa. Halvasta energista huolimattahan ovat tehtaat täällä vähenemässä. Suomen tulevaisuus on uudistuvassa energiassa, joka tuotetaan osittain hajautetusti. Sitä paitsi ydinenergian edullisuus on lasketaharhaa. Jos todelliset ydinjätteen varastointikusannukset ja vakuutukset säteilyvuotojen varalta olisivat mukana laskelmissa, ei hinta olisi enää kilpailukykyinen. Ydinvoiman rakentamista vientiä varten voi pitää vieläkin moraalittomampana. Kyseessähän ei ole missään määrin kansallinen etu vaan ainoastaan pääomasijoittajien tulot. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jaana Shelby (KD, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1614 Kunhan saadaan nuo kaksi uutta ja se onneton yksi keskeneräinen toimimaan. Voi olla että silloin on keksitty jo jokin pienemmät riskit sisällään pitävä energiaratkaisu aikaan. Kuitenkin teollisuus tarvitsee energiaa ja sitä on saatava. Muuten meillä ei ole leipää pöytään laitettavaksi. --Kansanedustajaehdokas Timo Vänskä (VAS, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1615 Ei tässä vaiheessa. Toteutetaan ensiksi jo myönnetyt kaksi ydinvoimalupaa ja tämän jälkeen arvioidaan tilanne uudelleen. --Kansanedustajaehdokas Aino Kanniainen (KESK, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1616 Japanin tapahtumat muistuttavat miten haavoittuvia nämä "turvalliset" laitokset ovat. Tulee kehittää uusiutuvia energiantuotantoratkaisuja. --Kansanedustajaehdokas Pekka Leskinen (PS, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1617 Suomen panostukset ydinvoimaan eivät tuo merkittävästi kestäviä työpaikkoja Suomeen. Jos uusiutuviin energianmuotoihin liittyviä teknologioita kehitettäisiin tarmolla, uskon, että teollisuus ymmärtäisi sen kasvupotentiaalin maailmalla. Energian ylitarjonnasta pitäisi siirtyä energian säästöön kannustaviin toimenpiteisiin. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Antti Hartikainen (VAS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1618 En kannata ydinvoiman lisärakentamista. --Kansanedustajaehdokas Saara Karhu (SDP, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1619 Ydinvoima on 1960- luvun ratkaisu ei nykypäivän. Suomen tulee nojata yhä vankemmin uudistuviin energiamuotoihin. Suomella on todella merkittävät luonnonvarat myös bioenergian saralla, näiden hyödyntämisen kehittäminen on jätetty aivan liian vähälle. Energiaomavaraisuutta on nykyteknologialla mahdollista parantaa, kestävästi, taloudellisesti, työllistävästi ja turvallisesti uusiutuvien energiamuotojen avulla. Olen aina ollut tätä mieltä ja viime viikkojen tapahtumat ovat vain vahvistaneet näkemystäni. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Eerikki Viljanen (KESK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1620 Hallituksen harjoitettava mahdollisimman pitkäkestoista, turvallista ja ympäristöystävällistä ilmasto- ja energiapolitiikkaa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Minna Ekman (STP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1622 Suomeen ei pitäisi rakentaa yhtään lisää ydinvoimaa, vaan käyttää uusiutuvaa energiaa enemmän. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Krista Poutanen (PS, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1623 Nykyinen taso on säilyttävä --Kansanedustajaehdokas Steven Frostdahl (SDP, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1624 Vaaliteemani: Luonnon ehdoilla ja mahdollisuuksilla taloudellista kasvua - Ei ydinvoimaa, vaan uusiutuvia energioita Ydinvoiman sijaan tulee miettiä energian säästöä, suosimalla esim. lämmön talteenottojärjestelmiä. Kulutuksen karsiminen on jokaisen velvollisuus. Uusiutuvien energioiden käyttöön ottoa tulee tukea. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Sirpa Pursiainen (KD, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1625 Ydinvoimalla on kaikista energiamuodoista suurin vaikutus tulevien sukupolvien elämään. Ydinvoiman riskit ovat niin suuret, että sitä ei voi perustella halvalla energialla tai edes ilmastonsuojelulla. Vihreät ovat osoittaneet, että Suomen tulevaisuuden energiantarve voidaan tyydyttää panostamalla uusiutuviin energialähteisiin ja energiansäästöön. Ydinenergian riskeistä olemme varoittaneet toistuvasti. Riskit ovat Japanin onnettomuuden myötä palautuneet kaikkien mieliin, mutta kuinka pitkään ne jaksetaan muistaa? Tshernobylin jälkeen moni maa suuntasi panoksensa uusiutuviin energiamuotoihin (esim. Tanska) tai energiansäästöön (Ruotsi). Ne ovat hyötyneet kaukonäköisyydestään luomalla uusia työpaikkoja ja vähentämällä riippuvuuttaan ulkomaisesta energiasta. Suomen on korkea aika seurata perässä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Saska Tuomasjukka (VIHR, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1626 1. Jos Suomi toteuttaisi muiden länsimaiden tapaan uusiutuvan energian velvoitteet ja energiatehokkuustavoitteet samaan aikaan, ei lisäydinvoimalle jäisi lukujen valossa mitään tarvetta. 2. Hajautettu uusiutuva energiateknologia olisi ydinvoiman sijaan suomalaista osaamista aina suunnittelusta lopputuotteeseen asti. 3. Ydinvoiman lisärakentaminen johtaa ydinsähkön pysyvään vientiin, mikä olisi vastoin sekä ydinenergialakia että hallituksen ilmasto- ja energiastrategian linjauksia. Voit lukea lisää alla olevien mielipidekirjoitusten kautta sekä lukea kattavan ja konkreettisen vaihtoehdon ydinvoimalle. Tuon vaihtoehdon nimi on vihreä diili. Mielipidekirjoitukset: (Ksml 14.5.2010) http://bit.ly/dx5O6a (Ksml 14.6.2010) http://bit.ly/fHt4wD (Ksml 4.5.2010) http://bit.ly/fslYjJ (Ksml 28.5.2010) http://bit.ly/gWKQN6 (Ksml 19.3.2010) http://bit.ly/d01IoL Oma vaihtoehtoni: http://bit.ly/i9kC21 Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Touko Aalto (VIHR, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1627 Pitää vetää teollisuuden voimaltakin ja Fennovoimalta pois ne nyt annetut luvat. Suomi ei tarvitse ydinvoimaa, vaan kannattaa satsata uusiutuvaan energiaan. --Kansanedustajaehdokas Kerstin Tuomala (SKP, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1628 Vastustan ydinvoiman lisärakentamista niin kauan kuin vakuutun ydinpolttoainejätteen loppusijoituspaikan turvallisuudesta. Japanin tapahtumien jälkeen myös voimaloiden turvallisuutta voi kyseenalaistaa, mitä tahansa voi tapahtua. Energiapolitikan kannalta kolmannen uuden ydinvoimalan puute pakottaa Suomen tehostamaan biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Risto Autio (KESK, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1629 Meillä on jo tarpeeksi omaaan tuotantoon ydinvoimaa. --Kansanedustajaehdokas Kim Savolainen (SDP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1631 nyt annetut luvat riittävät toistaiseksi ainakin. Jatkossa vanhojen laitosten korvaamisasia tulee miettiä kokonaan uudelleen. --Kansanedustajaehdokas Heli Paasio (SDP, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1632 Etenkin nyt Japanin katastrofin takia on tämä kysymys tapetilla. Olen yrittänyt perehtyä tähän mutta asiasta löytyy koko ajan lisää uusia näkökantoja. Tällä hetkellä kallistuisin enemmän ei-puolelle. --Kansanedustajaehdokas Tero Savikuja (SDP, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1633 Kaksi lupaa riittää. Näillä on taattava edullinen energia niin kansalaisille kuin yrityksillekin. Tulevaisuudessa täytyy keskittyä vahvasti uusiutuvien energiamuotojen kehittämiseen. Energian hinnalla ei saa tehdä VAIN bisnestä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Vuokko Piippolainen (VAS, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1634 Mitä enemmän lupia sitä vähemmän kehitetään uusiutuvan energian hyödyntämistä. --Kansanedustajaehdokas Pekka Peltonen (VIHR, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1635 Ydinvoimaan liittyy merkittäviä ympäristöongelmia uraanin louhinnasta aina jätteen loppusijoitukseen asti. Ydinvoiman avulla päästöjä ei voida vähentää yhtä nopeasti ja tehokkaasti kuin panostamalla energiatehokkuustoimiin ja uusiutuvien energialähteiden kehittämiseen. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Leo Stranius (VIHR, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1637 En kannata ydinvoimaa, vaihtoehtojakin on, ja niitä pitää käyttää. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Paula Pere (SKP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1638 Hallituksen ei myöskään pidä antaa rakennuslupaa TVO:n ja Fennovoiman uusille hankkeille, joille eduskunta antoi periaateluvan viime keväänä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Paavo Arhinmäki (VAS, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1639 Ei pitäisi, eikä kahta muutakaan olisi pitännyt myöntää. Ydinvoima on vaarallinen ja epävarma energianmuoto, jonka "ympäristöystävällisyys" on suuri kupla. Suomen pitäisi panostaa uusiutuvien energianmuotojen kehittämiseen ja tukemiseen. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Juuso Aromaa (VAS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1640 ydinvoima on erittäin saastuttavaa ja vanhanaikaista hyötysuhde on huono 70% energiasta menee lauhdeveteen jota ei uskalleta käyttää hyödyksi säteilyn pelossa --Kansanedustajaehdokas Lasse Soinila (IPU, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1641 jos emme tule muilla energia muodoilla toimeen niin sitten tätä voidaan harkita --Kansanedustajaehdokas Markku Vähä-Koivisto (SDP, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1642 Suomen ei pidä panostaa ydinvoimaan, vaan kestävään energiantuotantoon ja energian säästöön. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Elias Laitinen (VAS, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1643 Enegian tuotannon lisäämisen tarve selvitetään jo luvan saaneiden voimaloiden valmistumisen jälkeen. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Pekka Järvinen (VAS, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1645 Ydinvoima on tullut tiensä päähän. Ydinvoimaa ei pidä rakentaa minnekään päin maailmaa, sillä se on uusiutumatonta energiaa ja radioaktiiviselle jätteelle ei ole olemassa turvallista loppusijoitusratkaisua ja uraanikaivokset pilaavat luontoa ja pohjavesiä. Ydinvoimaan liittyy myös suuria riskejä, joten sanon ei ydinvoimalle ja kyllä uusiutuvalle energialle! Myös nykyiset ydinvoimalaluvat on peruttava. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Katja Hänninen (VAS, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1646 Uusiutuva energia on tulevaisuutta kuten kestävä kehityskin. Ihmisiä tulisi innostaa kestävän kehityksen valintoihin --Kansanedustajaehdokas Miina Pylkkänen (KESK, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1648 Eiköhän nykyisen eduskunnan myöntämien uusien ydinvoimalalupien jälkeen voida pitää hengähdystauko. Aikanaan alkuperäiset ydinvoimalat tulevat tiensä päähän, sitten on aika harkita uudelleen ja miettiä tosissaan vaihtoehtoisia energiaratkaisuja --Kansanedustajaehdokas Kimmo Kivelä (PS, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1650 Meillä ei ole toistaiseksi tarvetta lisäydin voimalle. Mielestäni ensin tulee käyttää vesi ja tuulivoimakapasiteettia sekä noita kahta jo luvan saanutta voimalaa. Mikäli tämän jälkeen kotimaan energiantarve on edelleen suurta voidaan harkita lisäydinvoimaa. Ulkomaiseen energiantarpeeseen ei ydinvoimaa tänne tarvitse rakentaa. --Kansanedustajaehdokas Pirita Nenonen (PS, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1651 Ei ja Fortumin vanhan ydinvoimalat tulee ajaa alas ennenkuin nykyinen käyttölupa umpeutuu. Ne ovat vanhentumassa ja ydinreaktoreissa silloin riskit vääjäämättömästi riskit ja käyttöhäiriöt kasvavat tutkimuksien mukaan. Suomenlahden merenpinnanvaihtelut ovat myös epäedullinen sijainti voimistuvien myrskyjen ja matalapaineiden aikakaudella. Myös Sosny Borin ydinvoimalat ja ydinjätteiden välivaraston merten rannalla tulee purkaa. TVO Olkiluoto 3:n käyttöluvasta järjestetään kansanäänestys ja TVO:n Olkiluoto 4:lle ja Fennovoiman uraanivoimahankkeille ei pidä antaa rakennus- ja vesilupia. Uraanivoimaloiden radioaktiviiset ns. käyttöpäästöt saastuttavat radioaktiivisilla pienhiukkaisilla ja lämpöjätevesillä (sisältää myös kemikaaleja ja happoja) Itämerta. Ydinvoimaloiden lämpöjätevedet muuttavat meriekosysteemiä, kalakantoja, aiheuttaa hapettomuutta pohjassa, tuottaa ns. kuollutta merivettä kulkiessaan reaktorin läpi sekä voimistaa Itämeren rehevöitymistä ja sinilevän esiintymistä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Mika Flöjt (VIHR, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1652 En ole ehdoton ydinvoiman vastustaja. Tehdään nyt ensiksi Olkiluoto valmiiksi. Fortumin kohdalla kysymys on kahden reaktorin korvaamisesta, mikä puoltaa lupaa. Jos oikein ymmärrän, kysymys ei ole uuden voimalan rakentamisesta. --Kansanedustajaehdokas Liisa Lajunen (PS, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1653 tulevat kaksi ydinvoimalaa on riittävästi. --Kansanedustajaehdokas Juha-Petteri Pasma (VAS, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1654 Suomen kehittäminen läntisen maailman ydinvoimareservaatiksi on lopetettava. Lisäydinvoima vähentää motivaatiota energian säästämiseen ja uusiutuvan energiamuotojen käyttöönottoon. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Tero Ponto (VAS, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1655 Suomessa tulee jo näillä päätöksillä olemaan liikaakin ydinvoimaa, aivan maailmanennätystasoa. Milloin opimme säästämään energiaa? Milloin opimme elämään kestävän kehityksen mukaan? Esim. joka päivä ja yö palaa kauppakeskuksissa täydet valot, ja tiet valaistaan sadoilta kilometreiltä aivan turhaan: onhan autoissa entistä paremmat valot, ja nopeusrajoituksiahan voitaisiin laske pimeään aikaan, jolloin turvallisuus lisääntyisi ja energiaa säästyisi jne jne. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Hetti Rytsy (VIHR, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1656 Energia tulee tuottaa uusiutuvasti, ei ydinvoimalla. --Kansanedustajaehdokas Seija Piipponen-Pekkola (VAS, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1658 Nämä jo kaksi myönnettyä lupaa riittävät täyttämään Suomen oman energiatarpeen nykykulutuksella. --Kansanedustajaehdokas Jaakko Portti (VAS, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1659 Emme tarvitse lisää ydinvoimaa. Nyt rakenteilla oleva ydinvoimala ja kaksi myönnettyä ydinvoimalalupaa riittävät korvaamaan Loviisan voimalan kaksi reaktoria. Lisäksi on panostettava voimakkaasti energiatehokkuuden lisäämiseen ja uusiutuvaan energiaan. Niihin liittyvässä teknologiaosaamisessa on myös Suomen tulevaisuuden vientivaltti. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Hanna Holopainen (VIHR, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1661 Fortumilla on kaksi ydinreaktoria, Teollisuuden voimalla kaksi + yksi ja seuraavaksi Fennovoima voisi saada ensimmäisensä viereen toisen reaktorin (mielellään Pohjois-Suomeen), jos emme opi säästämään sähköä nykyisestä huomattavan korkeasta tasosta. Fortum voi saneerata nykyiset Loviisa I:n ja II:n moderneiksi - joka on täysin mahdollista ja ottaa niistä talteen nyt hukkaan menevä lauhdelämpö. --Kansanedustajaehdokas Ilkka Luoma (IPU, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1662 Lisää ydinvoiman rakentamislupia ei tule myöntää. On panostettava uusiutuvien energiamuotojen kehittämiseen, energian säästämiseen sekä energiatehokkaaseen rakentamiseen ja liikkumiseen sekä yhdyskuntasuunnitteluun. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Sirpa Puhakka (VAS, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1663 Teollisuutta on jo nyt lähtenyt ulkomaille, sähkön tarve on vähentynyt. --Kansanedustajaehdokas Simo Riuttamäki (PS, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1665 Ydinvoimakapasiteettia ei tarvita lisää, mutta vanhojen reaktoreiden korvaaminen tulee ajankohtaiseksi ennen pitkää. Mutta ei vielä seuraavan hallituksen aikana. --Kansanedustajaehdokas Sauli Ahvenjärvi (KD, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1666 Ei ennen kun on selvitetty meidän ydinvoimaloiden turvallisuus kaikissa olosuhteissa. Myös rakennustöiden laatuun tulee kiinnittää paljon enemmän huomiota ja valvontaa lisättävä. Muuten olen sitä mieltä, että energian tuotannossa Suomen tulee olla omavarainen. --Kansanedustajaehdokas Riikka Slunga-Poutsalo (PS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1667 Minä en hyväksy ydinvoimaa, koska sen vaaroja ei hallita. Se on keskitettyä, tästä syystä ei tuo kilpailua, vaan on ryöstö väline. Se tyllistää vain murto-osan siitä, mitä hajautettu, uusiutuvilla raaka-aineilla tuotettu energia. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jaakko Jukkola (KD, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1668 En kannata yhdenkään uuden ydinvoimalan rakentamista. Meidän tulee hoitaa energiantarpeemme muilla tavoilla, mahdollisimman paljon uusiutuvilla energiamuodoilla, joita jo nyt käytetään, puu, maalämpö, tuuli, biokaasu. Näille pitäisi saada verohelpotuksia ja poistaa saastuttavalta turpeelta sen veroedut. Jatkuvasti kehitetään uusia energiainnovaatioita, jotka todennäköisesti ovat tulevaisuudessa toimivia, emmekä tarvitse vaarallista , kallista ja liian keskittynyttä ydinvoimaa. Jo nyt käytetään myös aurinkovoimaa, kokeillaan aaltovoimaa ym. Suomi jää kehityksessä jälkeen, kun panokset suunnataan vanhanaikaiseen ydinvoimaan Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Rauni Berndt (VIHR, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1669 Rakennettaisiin nyt ensin nämä aloitetut ja päätetyt valmiiksi. --Kansanedustajaehdokas Pirkko Mattila (PS, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1670 Aikaisemmin tehdyt ydinvoimapäätökset ovat olleet perusteltuja. Jatkossa on kuitenkin selvitettävä, onko vielä uudelle ydinvoimalalle todellista tarvetta. Samaan aikaan on jatkettava uusiutuvien energialähteiden, esimerkiksi tuulivoiman, kehittämistä, jotta niistä saataisiin todellinen vaihtoehto ydinvoimalle. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Kari Tolvanen (KOK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1672 Olen uusia ydinvoimalalupia vastaan. Kun on kyse korvaavista luvista, niin mielestäni annetut luvat riittävät, mutta tulevaisuudessa on panostettava enemmän muuhun kuin yinvoimaan. --Kansanedustajaehdokas Armi Murto (RKP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1673 Seuraavalla hallituskaudella on panostettava uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoon. --Kansanedustajaehdokas Minna Minkkinen (VAS, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1674 Ydinvoima on minulle henkilökohtaisesti yksittäisistä poliittisista kysymyksistä vaikeimpia. Toivoisin, että emme tarvitsisi ydinvoimaa. Pidän kuitenkin päästöttömyyttä, kilpailukykyä ja energia-omavaraisuutta niin tärkeinä, että nykyisessä tilanteessa koen ydinvoiman valitettavasti välttämättömänä.Tästä näkökulmasta ydinvoimalupapäätökset ovat olleet perusteltuja. Ydinvoimaa ei kuitenkaan saa asettaa vastakkain uusiutuvien energialähteiden kanssa. Mielestäni uusiutuvan energian osuutta energiatuotannossamme tulee lisätä niin paljon kuin mahdollista. Uusiutuvaan energiaan (esimerkiksi tuulivoimaan) liittyy suuret mahdollisuudet. Viimeaikaisten tapahtumien johdosta on syytä tarkasti selvittää ydinvoimaloiden turvallisuusjärjestelyt. --Kansanedustajaehdokas Saara-Sofia Sutela (KOK, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1677 Ilman ydinvoimaa Suomi ei pärjää, mutta toivottavasti jo myönnetyt luvat riittävät. --Kansanedustajaehdokas Jussi-Pekka Ahonen (SDP, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1678 Tässä ei ole kysymys Fortumin luvasta vaan siitä pitääkö Suomessa myöntää lisää ydinvoimalalupia. Nyt myönnetyt luvat ovat riittävät. Tietenkin Fortumin hakemusta pitää käsitellä voimassa olevan lainsäädännön mukaisella tavalla, mutta en kannata lisää lupia. --Kansanedustajaehdokas Olav Jern (RKP, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1679 Nyt kun olemme nähneet miten kehittynyt maa , Japani, on kokenut ydinvoiman riskit, en näe syytä kokeilla miten meillä Suomessa käy. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Sirkka-Liisa Pinola (VAS, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1680 Ydinvoiman lisärakentaminen vie mahdollisuuksia suomalaisilta uusituvan energian ratkaisuja hyödyntäviltä työpaikoilta. Eteläsavolaiset ovat kärsijöinä ydinvoiman lisärakentamisessa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Heikki Härkönen (VIHR, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1682 Jo annettujen lupien myötä tulemme tuottamaan ydinvoiman kautta energiaa yli oman tarpeemme. --Kansanedustajaehdokas Christel Liljeström (RKP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1683 Eduskunta myönsi viime kesänä luvat kahdelle uudelle ydinvoimalalle osana energiapakettia, jossa uusiutuvan energiaosuutta nostettiin merkittävästi. Näköpiirissä ei ole tarvetta seuraavalla vaalikaudella myöntää lisälupia. --Kansanedustajaehdokas Mari Kiviniemi (KESK, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1684 Muita energiamuotoja suosittava kuten tuulivoima, aurinkoenergia, vesivoima. Tärkein energian säästö tulee ihmisen omista valinnoista. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Prabhakaran Ranjith Kumar (SDP, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1685 Nuo kaksi lupaa pitää perua. Ei niitä rakenneta, kuten sieniä sateella. Suomeen tarvitaan vain yksi voimala. Sekin vasta, kun vanhat voimalat Loviisassa poistuvat käytöstä. Bioenergiaa voisi ketä tahansa syöttää sähköverkkoon Saksan malliin. Eli monta pienempää energialaitosta korvaisi yhden ison. Myös jännitehäviöt sähköverkossa olisivat pienemmät, kun nykyisessä tilanteessa --Kansanedustajaehdokas Jyrki Vaskela (IPU, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1686 Jo myönnetytkin ydinvoimaluvat tulisi peruuttaa. --Kansanedustajaehdokas Harry Yltävä (VAS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1687 Itse näkisin mielelläni tulevaisuuden energiatuotannon perustuvan muihin vaihtoehtoisiin energiamuotoihin. --Kansanedustajaehdokas Anna-Kaisa Heinämäki (VIHR, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1690 Kahden ydinvoimaluvan myöntäminen oli perusteltua maamme energiaomavaraisuuden kannalta. Painopiste energiatuotannossa on siirrettävä uusiutuviin energialähteisiin. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Kari Pastuhov (KESK, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1691 Tulevaan öljy- eli energiakriisiin on valmistauduttava vähentämällä sähkön kulutusta. Lisäydinvoiman rakentaminen ei tue tätä tavoitetta. --Kansanedustajaehdokas Tommi Brander (PIR, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1692 Suomeen ei tule rakentaa enää yhtään uutta ydinvoimalaa. Sinivihreän hallituksen aikana periaatepäätöksen saaneille uusille ydinvoimaloille ei tule myöntää rakennuslupia. Jo olemassa olevat ydinvoimalat on ajettava alas siirtymäkauden kautta. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Tero Toivanen (VAS, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1693 Ei ainakaan tulevalla vaalikaudella. Jos energian tarve kasvaa eikä sitä voida muuten tyydyttää niin sitten harkitaan lisälupien myöntäminen. --Kansanedustajaehdokas Juha Rantalainen (KD, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1694 Suomesta tuli jo aiemmilla päätöksillä ydinsähkön viejä. Tärkeintä on saada energia- ja sähkömarkkinat toimimaan. Jos se ei onnistu, niin energiantuotannon lisäys ei laske koskaan hintoja. --Kansanedustajaehdokas Markus Mustajärvi (VAS, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1697 Ei lisää ydinvoimaa! --Kansanedustajaehdokas Risto Mykkänen (VAS, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1698 Ydinvoimaan liittyy suuria ongelmia ja ympäristöriskejä koko sen tuotantokejussa uraaninlouhinnasta aina ydinjätteen sijoitukseen. Suomen tule panostaa ympäristöystävälliseen ja työllistävään kotimaiseen uusiutuvaan energiaan. Seuraavalla hallituskaudella tulee myös selvittää Olkiluodon ydinvoimalan rakennusaikataulun viivästymisen syyt, sekä rakennustöihin liittynyt harmaantalouden vyyhti. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Hanna Mithiku (VAS, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011

Puheenvuorot 1701-1800

1701 Ydinvoima ei ole tulevaisuuden ratkaisu, vaan meidän tulee panostaa luonnollisiin vaihtoehtoihin ja edesauttaa ekologista tutkimustyötä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Pentti Kallio (VAS, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1703 Käsitykseni mukaan Suomen energiatarve tulee tyydytetyksi nykyisillä päätöksillä - olen pohjimmiltani uusiutuvien energiamuotojen kehittämisen kannalla. --Kansanedustajaehdokas Simo Rundgren (KESK, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1706 uusia lupia ei olisi pitänyt ylipäätään antaa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Leena Tuomisto (VAS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1707 En kannata ydinvoimaa,vaan uusiutuvia energiamuotoja. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Maija Lehtonen (KA, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1708 Koska meillä Suomessa aletaan kehittämään uusiutuvaa ja -hajautettua energiantuotantoa tosissaan? Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jan-Mikael Hakomäki (VAS, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1709 En ole kovin innostunut ydinvoimasta. Sitä puoltaa itse tuotannon päästöttömyys, mutta vastaavasti uraanin louhinta ja jätteiden säilöminen sekä onnettomuusriskit ovat todellisia etenkin kun puhutaan valtavan pitkistä ajoista. Suomen tulisi panostaa paljon enemmän hajautettuun energiantuotantoon kuten biokaasuun. ja muuhun bioenergiaan sekä energiansäästöön. Selvää ei myöskään ole se, että energiantarve vaatii lupaa vielä Fortumillekin, joskin teollisuuden intressit on otettava vakavasti. Luonnollisesti asiaan pitäisi perehtyä ratkaisuvaiheessa kaikkien eri puolien kannalta. --Kansanedustajaehdokas Marika Visakorpi (KD, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1710 Ydinvoimaa ei pidä enää rakentaa eikä lupia myöntää. Jo myönnetyt luvat pitäisi mielestäni perua. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Satu Kortelainen (SKP, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1711 Suomi ei tarvitse enää yhtään enempää ydinvoimaa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Sirpa Martins (VAS, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1712 Päästötöntä energiatuotantoa ei tule rakentaa ydinvoiman varaan. Ydinvoima on sekä uraanin louhimis- että loppusijoitusvaiheessa erittäin vaarallista ympäristön ja ihmisten kannalta! Lisäksi uraaninlouhintabisnes on eettisesti arveluttavaa. Sen louhinta saastuttaa maailmassa alkuperäisasukkaiden asutuksia. Nyt mm. ranskalaiset ja australialaiset yritykset ovat aikeissa aloittaa uraanin louhimisen kansallismaisemissamme Pohjois-Suomessa. Tätä ei voi millään hyväksyä edes mahdollisten työpaikkoijen toivossa. Tutkimuksien mukaan uusiutuvaan energiateollisuuteen panostamalla lisätää reilusti enemmän työllisyyttä. Suomen tulisikin panostaa valtiona tähän tulevaisuuden alaan esim. käyttämällä korkeaa koulutustasoaan hyödykseen ja perustaa valtionyhtiön tälle saralle. Siellä saattaa piillä uusi Nokia. --Kansanedustajaehdokas Joona Mielonen (VAS, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1717 Fortumhan on jo mukana sähkönsiirrollisesti ydinvoimaloissa mukana.Eikös suomessa ainoastaan Fortumilla ole oikeus sähkönsiirtoon. --Kansanedustajaehdokas Jaana Pulkkinen (SDP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1719 Ydinvoima ei ole pitkässä juoksussa kestävä ratkaisu, tarvitaan uusiutuvaa ja samalla suomalaisia työllistävää energiaa. --Kansanedustajaehdokas Mikko Kulmala (IPU, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1720 Ei enää voimaloita --Kansanedustajaehdokas Britt-Marie Valo (STP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1721 Uusiutuvaan energiaan satsattava enemmän myös vesivoimaan. --Kansanedustajaehdokas Heini Parviainen (IPU, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1722 Suomen tulevien energiaratkaisujen täytyy perustua muuhun kuin ydinvoimaan. --Kansanedustajaehdokas Antero Puhakka (VAS, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1723 Minusta tulisi nyt siirryttävä korvaavien vaihtoehtojen käyttöönottoon. --Kansanedustajaehdokas Ritva Rautiainen (SDP, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1724 Suomessa pitäisi suosia tuulivoimaa.maalämpöä ja ohjata muutenkin energiankulutusta uusiutuviin energialähteisiin, Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Aino Sillman (SKP, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1725 Eiköhän nyt pitäisi katsoa välillä muitakin vaihtoehtoja eli uusiutuvien energiamuotojen kehittämistä ja energian säästöä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jouni Backman (SDP, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1726 Kehittämistyötä uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseen liittyen tulee tehostaa ja jatkaa. Kestävät energiaratkaisut on osaamisalue, johon Suomen kannattaa panostaa. --Kansanedustajaehdokas Mikko Häkkinen (VIHR, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1727 Ei pidä, ja jo myönnetyille ei pidä antaa rakennuslupia. Suomi ei tarvitse ydinvoimaa, joka on saastuttava ja riskialtis, heikosti työllistävä ja ilmastopäästövähennyksien suhteen merkityksetön energiantuottamisen muoto. Tehtyjen ydinvoimapäätösten yksi vakavimmista seurauksista on, että Suomesta sen jälkeen tuli yhdeksi epäkiinnostavimmista maista Euroopassa uusiutuvan energiaan sijoittamiseen. Suomessa tarvitaan energia- ja ympäristöpolitiikkaa, joka perustuu ensisijaisesti energian säästöön ja energiatehokkuuden lisäämiseen sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöön ja ilmastopäästöjen vähentämiseen. Energian kulutusta pitää vähentää merkittävästi panostamalla energiatehokkuuteen rakentamisessa, asumisessa ja teollisuudessa. On myös luovuttava hiilipohjaisista energiamuodoista ja siirryttävä kohti aidosti uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Vasemmistoliitto pyrkii kohti työllistävää hajautettua energiantuotantoa, joka myös tukee syrjäseutujen ja haja-asutusalueiden kehitystä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Li Andersson (VAS, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011


1733 Ydinvoima ei ole tulevaisuutta luova energiamuoto: 1) se luo koko ajan ydinsaastetta joko säteilynä tai loppusijoittamiskelvottomina jätteinä ja 2) ydinvoimalaonnettomuuden vaarojen realisoituminen voi muuttaa kokonaisen mantereen asuinkelvottomaksi, kuten on jo kolme kertaa nähty nykyhistoriassa sekä 3) uraania ei riitä laajamittaiseen energiantuotantoon ja 4) uraanin louhiminen on ympäristölle todella saastuttavaa kaivosteollisuutta. Jos Suomi tukee tällaista energiatuotantoa, jäämme auttamattomasti jälkeen uusiutuvien energiamuotojen kehityksessä ja sahaamme vain omaa oksaamme. Viimeistään Japanin tilanne jättimaanjäristyksen jälkeen tulee ottaa vakavana muistutuksena ydinvoiman todellisista vaaroista. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Saku Mättö (IPU, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1734 Panokset vihreeään energiaan! --Kansanedustajaehdokas Topi Seppälä (KESK, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1735 Teollisuuden, kuten muunkin yhteiskunnan, energiatarpeet on mahdollista saavuttaa tekemällä tehtaista ja tuotantoketjuista entistä energiatehokkaampia, lisäämällä kysyntäjoustoa ja satsaamalla uusiutuviin energiamuotoihin. Ydinvoima ei ole ilmastotavotteiden kannaltakaan paras tai halvin vaihtoehto. Ydinvoimalla pystyttäisiin kattamaan noin 10% tarvittavista päästövähennyksistä, joita tarvittaisiin vuoteen 2020 mennessä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ydinvoimaa tuotettaessa syntyy myös jätettä tuontantoketjun jokaisessa vaiheessa. Ydinvoima ei ole halpaa, puhdasta ja vaaratonta. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Ville-Veikko Mastomäki (VIHR, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1736 Vastustan ydinvoimaa. Yhtään uutta ydinvoimalaa ei tulisi rakentaa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Kaarina Kailo (VAS, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1737 Ydinvoima ei ole kestävä energiantuotantomuoto. Se on tehtoton eikä uraaninlouhinnan vuoksi suinkaan päästötön energiamuoto, johon kuluvat varat menevät muutamassa vuosikymmenessä hukkaan. Ydinvoiman turvallisuuskysymyksiäkään ei ole vielä ratkaistu. Jo nyt pitää investoida kestäviin energiaratkaisuihin: energiatehokkuuteen ja hajautettuun, uusiutuvilla energialähteillä tuotettuun sähköön ja sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Elina Rantanen (VIHR, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1738 Ydinvoimaratkaisut tulee tehdä kulloisenkin sähköntarve-ennusteiden mukaan. Jos tulevalla vaalikaudella näyttää siltä, että Suomi tarvitsee jo myönnettyjen lupien ohella myös lisää ydinvoimaa, niin siinä tapauksessa olen valmis muuttamaan kantani. Panostaisin kuitenkin mieluummin enemmän uusiutuvaan energiaan. --Kansanedustajaehdokas Matias Hilden (KESK, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1739 Kaksikin on jo liikaa. Päätös niistä tehtiin kiireellä ennen kesälomia. Halpaa energiaa, en usko vaan tosi kallista. Suomen kasvava teollisuus, anteeksi, mikä? Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Kristiina Ilmarinen (PS, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1740 Ydinvoimaa ajavat tahot etsivät hyötyä ainoastaan itselleen. Päättäjät haluavat hyötyä ydinvoimasta tässä ja nyt, evätkä he uhraa ajatustakaan ydinvoiman aiheuttamille ongelmille. Energian säästämiseen kannustaminen ei tule hellä mieleenkään, sillä sellainen puhe on suorastaan kauhistus. Ydinvoiman lisääminen on lyhytnäköistä toimintaa, joka syö tulevaisuutta meiltä ja lapsiltamme. Miksi Suomessa ei puhuta yhtä suurella rintaäänellä tuulivoiman, aurinkoenergian ja maalämmöstä saatavan energian hyödyistä? Miksi näiden energialähteiden valjastamista laajempaan hyötykäyttöön ei suunnitella? Näihin kysymyksiin soisi ydinvoiman puolesta puhujien antavan vastauksia, jotka ovat rehellisiä. --Kansanedustajaehdokas Arja-Liisa Kangas (VP, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1741 Suomeen ei tarvita lisää ydinvoimaa. Resursseja tulee kohdistaa uusiutuvien ja uusien energiamuotojen kehittämiseen. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Annika Karvonen (VAS, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1742 Emme tarvitse ydinvoimaloita lisää kunnes jätekysymys on ratkaistu. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Mikael Käld (RKP, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1743 Ei ydinvoimalle. Lisäydinvoimaa perustellaan talouskavun tarpeilla, mutta siihen perustuva maailmankuva on kaikin tavoin kestämätöntä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Aino Halonen (VAS, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1745 Tällä hallituskaudella myönnettiin kaksi lupaa jo nyt rakenteilla olevan ydinvoimalan lisäksi, joten en näe tarvetta myöntää lisälupia. Ydinvoima on vanhanaikainen ja kankea energiantuotannon tapa joka sisältää paljon sekä periaatteellisia että käytännön ongelmia. Suomessa on panostettava uusiutuvaan energiaan ja energiansäästöön. --Kansanedustajaehdokas Mari Puoskari (VIHR, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1746 Japanin tilanne ja sen seuraukset tutkittava ensin. Ei uutta lupaa automaattisesti. Eikä hallitusohjelmaan. --Kansanedustajaehdokas Hannu Mikkilä (KESK, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1747 Meillä on nyt kaikkiaan tulossa 3 uutta ydinvoimalaa. Kaikki tarkoituksenmukaiset energiansäästöoimet tulee toteuttaa. Kotimaiset uusiutuvat, ei saastuttavat energialähteeet, kuten aurinko, tuuli, bioenergia, maalämpö... käyttöön ja ko. investointeja ja uusia innovaatioita tuettava. --Kansanedustajaehdokas Pietari Jääskeläinen (PS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1749 Ei missään tapauksessa. Nyt jo rakennetut ja rakenteilla oleva riittää. --Kansanedustajaehdokas Martti Pohjolainen (IPU, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1750 Näinkö nopeasti unohtui Tsernobyl ja Harrisburg. --Kansanedustajaehdokas Hannu Lehikoinen (VAS, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1751 Ydinvoiman riskeistä on saatu maailmalta hirvittäviä esimerkkejä. Nykyiset riittävät ja ydinvoima ei ole tulevaisuuden ratkaisu energiansaantiin. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jari Leppäkangas (VAS, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1752 Suomessa on jo riittävästi ydinvoimaa ja uuttakin on rakenteilla. Niiden tuottama sähkö riittää kyllä oman maan tarpeisiin. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Maarit Rostedt (VP, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1753 Tämä hetki tuskin on paras mahdollinen uusille ydinvoimapäätöksille. Japanin turman jälkeen ydinvoimasta käydään varmasti laaja keskustelu. Fortumin ydinvoimalupa ei ole siinäkään mielessä perusteltu, että Suomesta ei löydy tarpeeksi rahaa kolmen samanaikaisen ydinvoimahankkeen läpiviemiseksi. Enkä halua, että Suomessa on ulkomaisten yritysten omistamia ydinvoimaloita. Ydinvoimahankkeet on kyllä jaksotettu niin, että rakentaminen ei tapahdu samaan aikaan. Rahoituksen hankinta alkaa kuitenkin heti ydinvoimalapäätösten saannin jälkeen ja itseasiassa jo ennen sitä. Meillä on myös olemassa vaihtoehtoisia energiamuotoja, joiden potentiaalia ei ole tarpeeksi hyödynnetty. --Kansanedustajaehdokas Tomi Taka-Eilola (SDP, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1754 Toistaiseksi on paras seurata tilannetta ydinvoiman osalta. --Kansanedustajaehdokas Pauli Nikkola (KESK, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1755 Fortumille ei tarvitse myöntää ydinvoimalupaa. Ydinvoiman tulee olla väliajan ratkaisu jonka aikana tulee kehitellä kestäviä ja turvallisia energiantuotantomuotoja. Teollisuutemme tarvitsee energiaa jotta se on kilpailukykyinen ja tämä tarve on ratkaistava mutta ei jatkossa ydinenergiaan turvautumalla. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Juho Kautto (VAS, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1757 Painotusta on suunnattava uudistuviin energialähteisiin ja energian säästöihin. --Kansanedustajaehdokas Kirsi "Killi" Jokila (VIHR, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1758 Suomen tulee panostaa tulevaisuudessa uusiutuviin energiamuotohin fissioydinvoiman sijaan. Suomesta löytyy paljon energia-alan osaamista mitä ei tule heittää hukkaan ja päästää maailmalle. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Vilhartti Hanhilahti (KESK, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1761 Vihreiden linja ydinvoimaan on ollut ja on yksiselitteinen - ei ydinvoimaa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Risto Pietiläinen (VIHR, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1762 Kevään 2010 hallituksen myönteinen ydinvoima päätös pitäisi käsitellä uudestaan. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jari Jääskeläinen (VAS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1763 Fortum on jo muutenkin niin suuri toimija energiamarkkinoilla ja toimii öykkärimäisesti, ettei sille pidä antaa yhtään enempää valtaa. Itse ydinvoimalan rakentamista en vastusta, jos sille löytyy joku vastuuntuntoinen operoija. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Kimmo Sjöholm (PS, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1764 Meillä on riittävästi ydinvoimalaitoksia. Eläämme juuri nyt Japanin katastroofin aikaa mutta olen jo ennen sitä ollut sitä mieltä että pitää satsata enemmän muihin energiamuotoihin ja uusien kehittämiseen. --Kansanedustajaehdokas Gunvor Brettschneider (RKP, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1765 Energian tuotanto pitää hajauttaa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Iikka Muhonen (VIHR, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1766 Pitäisi harkita myönnettyjen lupien peruuttamista ja etsiä ratkaisua energian säästöllä ja muilla ratkaisuilla. Valtion suorassa valvonnassa (omistama) voimalassa voidaan tehdä ratkaisuja, jotka ovat kalliimpia. Valtio voi valita kansalaisten kannalta turvallisempaa ratkaisua, yksityisellä puolella ajatella omistajien tulotoiveet voivat olla tärkeämpiä. --Kansanedustajaehdokas Markku Kekäläinen (SKP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1768 Panostamalla ydinvoimaan panostamme samalla uusiutumattomiin energianlähteisiin, joiden ympäristöongelmat jatkuvat tuhansien vuosien päähän. On vastuutonta siirtää meidän energiaongelmat tulevien sukupolvien ratkaistaviksi. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Aleksi Mäntylä (VIHR, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1771 Nyt on tarpeeksi ydinvoimaloita ihan omavaraisuudesta vientiin asti. Työmaalla 75% ulkomaalaisia ja oma teollisuus, jota perusteltiin voimaloiden syyksi, on siirtymässä halvempiin tuotantomaihin. Eli nyt täytyy keskittyä siihen uusiutuvaan energiaan ja on lopetettava saunadiilit politiikan ja yritysmaailman lobbareiden kesken. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Matti Kapanen (VAS, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1772 Kannatan enegiatuotannon hajauttamista ja vähittäistä luopumista ydinvoimasta kokonaan. Suomi ei ole panostanut riittävästi uusien, luonnonmukaisten energiatuotantotapojen kehittämiseen. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Satu Taavitsainen (SDP, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1776 Ydinvoimaa on jo riittävästi. Siitä ei pidä tehdä pelkkää myyntiartikkelia yksityiselle pääomalle. Ydinvoima ja sähkön siirtoverkot tulee siirtää valtion omistuksen. --Kansanedustajaehdokas Heikki Typpö (STP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1777 Toisaalta sähköä tarvitaan,mutta olisiko muita vaihtoehtoja, ja mihin haudataan kaikki ydinjätteet --Kansanedustajaehdokas Raija Ihalainen (VAS, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1778 Energian tarve tulevaisuudessa on turvattava uusiutuvalla energiatuotannolla. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Vesa Lappalainen (KESK, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1779 Olen aina ollut ydinvoiman vastustaja. Isotooppilaboratorion vastaavana johtajana tunnen säteilyyn liittyvät riskit. Uusiutuva energia ei ole B-vaihtoehto - se on myös kasvava kehitys- ja tuotantoala. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Marko Reinikainen (VIHR, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1782 Ydinvoima on vanhentunut ratkaisu, meidän täytyy kehittää uusi kotimainen energiatekniikka. --Kansanedustajaehdokas Auvo Rouvinen (VAS, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1784 Ilmastonmuutosta ei voida ratkaista ydinvoimalla. Se sisältää liikaa vaaroja, erityisesti tulevien sukupolvien kannalta. Täytyy panostaa teknologian kehitykseen, säästämiseen ja uusiutuviin energianlähteisiin (erityisesti tuuli- ja aurinkovoimaan, mahdollisesti osin keräten jälkimmäistä myös planeettamme ulkopuolelta). Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Heikki Patomäki (VAS, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1787 Ydinsähkön tuottaminen tulee liian kalliiksi. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jarmo Huhtala (SDP, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1788 Olen jo viime vuonna allekirjoittanut adressin lisäydinvoiman rakentaista vastaan. Seuraamuksiltaan on aivan eri asia, jos vesivoimala rikkoutuu kuin ydinvoimala. Luovuus ja osaaminen tulee keskittää turvallisen ja kestävän kehityksen energian luomiseen. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Minna Pirttijärvi (SDP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1790 Ennen Japanin katastrofin selvittämistä uusia päätöksiä ei kannata kiirehtää meilläkään. --Kansanedustajaehdokas Satu-Sirpa Niemelä (KOK, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1791 En kannata ydinvoimaa. --Kansanedustajaehdokas Miikka Keränen (VIHR, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1793 Uusia lupia ei tule myöntää ja jo myönnetyt luvat peruutettava. Panostettava olennaisesti vaihtoehtoisten energiamuotojen kehittämiseen. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Irma Hautala (SKP, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1794 Ei. Jos satsataan uusituvaan energiaan, materiaalitehokkuuteen ja kierrätykseen sekä joukkoliikenteen kehittämiseen, eikä uusiutumattomaan ja säteilevään uraaniin, ei tarvita ydinvoimaloita. Tällä hetkellä ydinvoimala on erittäin kallis ja riskialtis väliaikainen ratkaisu. Uudet ydinvoimalat sitovat pääoman pois uusiutuvien energiamuotojen kehittämisestä. --Kansanedustajaehdokas Kristiina Vanhala-Selin (VIHR, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1795 Kokoomus johti, keskusta sopeutui ja vihreät vikisivät, kun Suomeen viime vuoden kesänä päätettiin rakentaa mittavasti lisää ydinvoimaa - riskialtista, vastuutonta ja haitallista energiantuotantoa. Kun pahoja virheitä on jo tehty, niitä ei pidä tehdä ainakaan lisää. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Pirkko Kotila (VAS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1796 Yhtäkään uutta ydinvoimalupaa ei pitä myöntää. Pitää panostaa energian kulutuksen vähentämiseen ja uusiutuvan energian rakentamiseen. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Outi Pantsar (VIHR, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1797 Japanin ydinvoimalan räjähdyksen jälkeen uusiin ydinvoimalupiin on suhtauduttava entistä pidättyvämmin. Eduskunnan jo myöntämien lupien osalta on ainakin lupaehdot uudelleen arvioitava ja tarvittaessa korjattava turvallisuusvaatimusten osalta, --Kansanedustajaehdokas Jukka Kärkkäinen (VAS, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1798 Ydinvoima on vastuuton ja lyhytnäköinen keino työntää riskit meidän energian käytöstä tuleville sukupolville. --Kansanedustajaehdokas Pekka Raukko (VIHR, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1799 Ydinvoiman sijaan on järkevää panostaa kotimaiseen alueelliseen lähienergiatuotantoon, koska se on ympäristöystävällisempää ja vastuullisempaa luoden samalla uusia työpaikkoja. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Mirka Muukkonen (VAS, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1800 Suomessa tulee lisätä ja kehittää uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksia ydinvoiman sijaan. Ydinvoiman käyttö sisältää huomattavia ja erittäin pitkän aikavälin riskejä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Meri Lumela (VIHR, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011

Puheenvuorot 1801-1839

1801 Ydinvoiman rakentaminen tukee matalaa energianhintaa, joka johtaa elinkeinoelämän jähmettymiseen ja kehittymisen pysähtymiseen, mikä on Suomessa jo nähty ja koettu. Edullisempi energia ei todellakaan mene kasvuun ja kilpailukykyyn, vaan pääomasijoittajien taskuun. Aivan kuten tilaaja-tuottaja-malli, myös halpa energia pyrkii pysäyttämään tuotteiden, prosessien, tekniikan ja luovuuden kehittymisen. Tässä tapauksessa puhun siis fissio-ydinvoimasta, joka on Suomen kannalta täysin kannattamatonta. Ydinenergia on jo vanhanaikaista. --Kansanedustajaehdokas Miska Paulorinne (SDP, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1802 Emme tarvitse lisää ydinvoimaloita. Nykyiset ja jo luvan saaneet kattavat suomen energian kulutuksen. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Liisa Pietikäinen (VIHR, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1803 Ei pidä. Ymmärtääkseni Suomi pystyy kahden nyt jo päätetyn voimalan rakentamisen jälkeen viemään energiaa. Piirrustuspöydällä on jo olemassa hyötöreaktoreja, jotka käyttävät ydinpolttoainetta tehokkaammin, uudelleenkäsittelevät ydinpolttoaineen reaktorissa ja joista osa tuottaa ydinjätettä joka on vaarallisen radioaktiivista vain satojen vuosien ajan. Minusta olisi karhunpalvelus tulevia sukupolvia kohtaan rakentaa turhaa lisää nykyisenkaltaisia reaktoreja, kun parinkymmenen vuoden sisällä meillä voi olla nykyistä huomattavasti turvallisempia vaihtoehtoja tarjolla. En siis vastusta ydinvoimaa teknologiana, mutta mielestäni sen mukanaan tuomia riskejä ei kannata ottaa turhaan. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Antero Metso (KD, Oulun vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1804 Suomi ei tarvitse lisää ydinvoimaa. Voimme täysin tyydyttää lisäenergian ja -sähkön tarpeen uusiutuvilla energiamuodoilla, energiatehokkuuden lisäämisellä ja nykyisen sähköntuotantokapasiteetin tehostamisella. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Esa Rintala (VIHR, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1805 Ydinvoimapohdintoja http://tuohimetsa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/65515-ydinvoima-pohdintoja Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Jukka Tuohimetsä (PIR, Varsinais-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1806 - Uraanin louhinnasta aiheutuu paikallisia ympäristöongelmia. - Ydinjätteen loppusijoituksen ongelmat ovat ratkaisematta. - Ydinvoima kokonaisuudessaan ei voi koskaan olla täysin riskitöntä. - Katso Googlesta "Olkiluoto 3" ja päättele itse, tuoko ydinvoim Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Paavo-Einari Kaipila (VIHR, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1807 Ydinenergia on korvattavissa muilla enegialähteillä. Pitää uskaltaa myös rikkoa myytti ainaisesta energian lisäystä vaativasta talouskasvusta. --Kansanedustajaehdokas Maija Pietiläinen (VIHR, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1808 Ydinvoimatuhoriski ylivoimaisen hallitsematon --Kansanedustajaehdokas Raimo Ruttonen (SKP, Pohjois-Karjalan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1809 Ydinvoimalat ovat mielestäni ihmiskunnan puistattavin keksintö. Ne ovat merkki ihmiskumman lyhytnäköisyydestä ja äärettömästä itsekkyydestä - seuraavien sukupolvien ongelmaksi sysätyt ydinjätehaudat eivät ole olleet kuin pienen ihmisjoukon mielestä ketku perintö laspillemme ja lastemme lapsille. Mutta onneksi tiedostavia ja vastuuntuntoisia ihmisiä on koko ajan kasvanut lisää - jo ennen Japanin suurta herättäjää. Uusiutuvat luonnonvarat ovat sellainen monipuoline korttipakka, että sieltä löytyy VARMASTI keinot tuottaa tarvittava energia- ja sähkömäärä. Kaikki tässäkin tapauksessa kiinni hyvästä tahdosta. (Öljyteollisuudelta pois akkupatentit ja ne hyötykäyttöön aurinkoenergian varastointiin; syöttötariffikysymyksen nopea ratkaisu, jotta aikamme runsaat tuulet saadaan valjastetuiksi hyötykäyttöön; seisovan veden hyödynnys maalämmön tavoin jne) UUSIUTUVAT EDUSKUNTAAN: KUN SANOT IPU - NIIN EI YDINVOIMAA TIPU! Tämän lupaan sieluni syvyyksistä! Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Sinka Viisala (IPU, Etelä-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1810 Lupia on myönnetty liiaksi asti. Epäilenpä etteivät nuo kaksi jo myönnettyä ydinvoimalalupaakaan helposti realisoidu. Vaihtoehtoisia energiamuotoja olisi viimeistään NYT aktiivisesti kehitettävä - olemassa on kuitenkin jo moniakin eri mahdollisuuksia. Samalla logistiikan, tuotannon ja kulutuksen käyttämiä energiamääriä pitäisi saada alemmalle tasolle. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Matti Velhonoja (VIHR, Satakunnan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1811 Uusia lupia ei pidä myöntää missään tapauksessa ja ja kahta jo myönnettyä ydinvoimalupaakin tulee harkita uudelleen. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Tuija Mäkinen (VIHR, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1813 Ydinvoima kuuluu menneisyyteen. Jo myönnetyt luvat olivat virhe. --Kansanedustajaehdokas Husein Muhammed (VIHR, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1815 Ydinvoima on riskialtis, epäekologinen ja epätaloudellinen vaihtoehto. Uusiutuvat energialähteet ovat turvallisia, työllistäviä, kotimaisia ja vastuullisia ratkaisuja. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Kirsi Ojansuu (VIHR, Hämeen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1818 Ei saisi edes niitä kahta rakentaa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Miriam Sato Ramirez (VAS, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1819 En lainkaan kannata ydinvoimaa. --Kansanedustajaehdokas Tuula Korhonen (VAS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1820 Tämä on minulle vaikea kysymys ja vastaus, sillä tiedän että voimalalla on merkitystä Loviisan taloudelle ja vielä enemmän ystävieni taloudelle (ovat Fortumilla töissä), mutta silti en voi olla ajattelematta sitä tuskan ja tuhon määrää mikä uraanilouhosten sivuilmiönä syntyy ympäristölle ja lähellä asuville. Ydinjätteen loppusijoitusongelmaakaan ei ole ratkaistu luotettavasti, joten joudun nyt tässä vastaamaan, että ei pitäisi. Jos em ongelmat saadaan ratkaistua, niin ilomielin käännän takkini! --Kansanedustajaehdokas Armi Lindell (VAS, Uudenmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1822 Ei ydinvoimalle. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Marja Leena Makkonen (VAS, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1824 Ydinvoiman käytöstä tulisi jatkossa siirtyä muihin energiamuotoihin. Suomessa on suuret mahdollisuudet parantaa energiatehokkuutta ja säästää energiaa. Jatkossa energiantuotannon painopistettä tulisi siirtää hajautettuun pienimuotoisempaan tuotantoon ja tukea enemmän uusiutuvaa energiantuotantoa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Emilia Olkanen (VIHR, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1826 Jos valtionomistajaohjaus on näin retuperällä jatkossakin,jolloin suurten voittoa tekevien yhtiöiden annetaan ajaa tuottavia tehtaita ja koneita alas,ei uuden lisäydinvoiman rakentamiselle ole edellytyksiä. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Timo Suhonen (SDP, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1827 Suomessa ei tarvita yhtään uutta ydinvoimalaa tällä hetkellä. Entisistäkin tulee vähitellen luopua ja kehittää vaiohtoehtoisia energiamuotoja monipuolisesti. --Kansanedustajaehdokas Irma Koskela (VAS, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1829 Uusiutuvaa energiaa mielummin. Mutta jos ainoaksi vaihtoehdoksi jää että ostetaan Venäjältä tai rakennetaan oma, niin rakennetaan sitten ennemmin oma --Kansanedustajaehdokas Henna Pisto (SDP, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1830 Minusta koko ydinvoimasta tulisi päästä eroon --Kansanedustajaehdokas Hannu Järvinen (PS, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1831 Löytyy muitakin konsteja tuottaa energiaa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Pirjo Nuolikoski (SDP, Vaasan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1832 Olen äänestänyt eduskunnassa ydinvoimaa vastaan ja edelleen olen samaa mieltä. --Kansanedustajaehdokas Pia Viitanen (SDP, Pirkanmaan vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1833 Ydinvoiman lisärakentamista ei pitä sallia, ja nykyisistä ydinvoimaloista on luovuttava. Ydinjätteen loppusijoitus on yhä ratkaisematta, ja ydinvoiman tukemisen sijaan varoja pitäisi ohjata uusiutuvien energiamuotojen tukemiseen --Kansanedustajaehdokas Tiia Meuronen (VAS, Kymen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1834 Ydinvoimasta tulee luopua ja siirtyä kestävämpiin energiaratkaisuihin. Ydinvoima on kallista, riskialtista, saastuttavaa ja nyt myönnetyt ydinvoimalaluvat tulevat vientiydinvoiman tuottamiseen. --Kansanedustajaehdokas Doris Tuohimaa (VIHR, Lapin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1837 En tule hyväksymään ydinvoiman lisärakentamista. Se on ympäristöä kuormittava ja erittäin riskialtis ja kallis tapa tuottaa energiaa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Kaisa Korhonen (VAS, Pohjois-Savon vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1838 Energia-asioihin on löydyttävä muu ratkaisu, kuin ydinvoima. Asiaa on podittava todella viisaasti. Mielestäni muitakin vaihtoehtoja on. Energian tuottamista voitaisiin yksityistää myös. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Seija Suorsa-Pahl (KESK, Helsingin vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011
1839 Ei yhtään lisää ydinvoimaa. Ydinvoima ei ole ratkaisu energiaongelmiin - Suomen on oltava uusiutuvan energian ja vihreän teollisuuden edelläkävijä. Tulevaisuudessa energiapolitiikassa panostetaan enemmän energiatehokkuuteen, energian säästöön sekä uusiutuviin energialähteisiin. Vihreät ovat ainoa puolue, joka on yksimielisesti koko ajan vastustanut lisäydinvoimaa - niin edellisellä kuin tälläkin hallituskaudella. Miksikö? Ydinvoiman tuotanto on haitallista sen kaikissa vaiheissa. Uraanin louhinta saastuttaa ympäristöä ja ydinjätteen säilytystä ei ole ratkaistu kestävällä tavalla. Käytetyn ydinpolttoaineen radioaktiivisuus on laskenut alkuperäisen uraanimalmin tasolle vasta 200 000 vuoden kuluttua. Mikään yritys tai valtio ei voi vastata siitä, että ydinjätteen varastoinnin olosuhteet ovat turvalliset myös pitkälle tulevaisuuteen. Japanin katastrofit muistuttavat ydinvoimaan liittyvistä riskeistä. Ydinvoima ei ole välttämätöntä. Suomen nykyinen sähkön tarve, sähkön tarpeen ripeäkin lisääntyminen sekä sähkön tuotannon laskennallinen omavaraisuus voidaan tyydyttää ilman yhtäkään uutta ydinvoimalaa. Aihe on tärkeä! --Kansanedustajaehdokas Maia Fandi (VIHR, Keski-Suomen vaalipiiri) HS:n vaalikoneessa 6.4.2011

Kommentit otettu tiedostosta Tiedosto:HS-vaalikone2011.csv.

Useimmin esiintyneet mielipiteet:

Numero vastaa kansanedustajan numeroa yllä olevassa listassa.

PUOLESTA

 • 6, 18, 39, 56, 69, 80, 85, 87, 92, 95, 132, 142, 150, 152, 155, 158, 166, 192, 199, 231, 247, 254, 256, 277, 281, 286, 291, 300, 307, 316, 340, 351, 352, 386, 391, 505, 508, 559, Korvaamaan Loviisa 1 ja 2 (maamme energiaomavaraisuuden ylläpitämiseksi tai parantamiseksi)
 • 41 Loviisan korvaamisen yhteydessä selvitettävä mahdollisuus hukkalämmön hyödyntämiseen pääkaupunkiseudun kaukolämpönä
 • 36, 114, 123, 162, 180, Suomi omavaraiseksi/omavaraisemmaksi sähköntuotannon suhteen
 • 10, 11, 22, 25, 29, 32, 117, 118, 119, 170, 180, 247, 291, 397, 406, 551 energian omavaraisuutemme turvaamiseen
 • 10 Korvaaminen hyväksyttävää jos se ei haittaa bioenergia tekniikan kehittämistä. Tavoitteena energian tuottaminen jatkossa täysin bioenergialla.
 • 23 Ydinvoima tällä hetkellä Suomelle paras vaihtoehto. Tulevaisuudessa kannattaa panostaa enemmän esim. biokaasuun ja muuhun uusiutuvaan energiaan
 • 4, 22, 54, 69, 161, 202, 246, 287, 324, 425, Lupa myönnettävä jos vanhaa tekniikkaa korvataan uudella
 • 12, 36, Korvaamaan vanhenevat ja saastuttavat hiilivoimalat
 • 7, 285, Ydinvoima edullista ja turvallista varsinkin Suomelle
 • 9, 34, 553, Ydinvoiman rakentaminen tuo työtä ja rahaa Suomeen. On estettävä pääurakan joutuminen ulkomaisille yrityksille
 • 34, 64, 180, Ydinsähkön viennillä lisätuloja Suomelle
 • 11, 158, 186, Turvallisuuskysymyksiin tulee kiinnittää enemmän huomiota.
 • 10, 36, 34 Ydinvoimalaonnettomuuden riski erittäin pieni ja ydinvoima puhdas tapa tuottaa energiaa verrattuna esim. hiilivoimaan.
 • 14, 53, 59, 82, 114, 171,177, 244, 385, 494, 574, 577, Parempi tuottaa ydinvoimaa valvotusti itse kuin tuoda rajan takaa
 • 43, 84, 114, 119, 131, 152, 155, 251, 266, 525, Kotimainen ydinvoima järkevämpää kuin tuoda sitä Venäjältä.
 • 20, 530, Kannatan luvan myöntämistä jokaiselle hakijalle, joka täyttää turvallisuus ym. vaatimukset
 • 33, 85, 86, 112, 135, 139, 222, 227, 506, 527, Ydinvoima ainoastaan siirtymävaiheen ratkaisu.
 • 34 Ydinvoima turvallista ja vähäpäästöistä. Voimalat on kuitenkin rakennettava osaavalla kotimaisella työvoimalla.
 • 64, 65, 34, 104, 107, 180, 285, Suomelle lisätuloja ydinvoiman viennistä.
 • 38 Ydinvoima nyt kaikkein vähäpäästöisin energiamuoto. Luvat kaikille hyville, yksityisellä rahalla toimiville hakijoille, ja valtion varat olisi keskitettävä uusien energiamuotojen tutkimiseen.
 • 44, 59, 205, 211, 434, 568, Suomi vapautettava tuontienergiariippuvuudestaan,
 • 44, 131, 134, 290, 372, ydinvoima ympäristöystävällinen/kustannustehokas/puhdas
 • 60, 65, 117, 118, 382, 568, Ydinvoimalla hintakilpailua
 • 77, 145, 201, 238, 275, 297, Japani on vaikuttanut mielipiteeseeni
 • 266, 297, Japani ei ole vaikuttanut mielipiteeseeni
 • 11, 43, 54, 55, 112, 256, 387, 475, Japanin opetukset huomioitava
 • 66, 88, 32, 99, 110, 132, 180, 189, 196, 205, 232, 235, 268, 389, Tarpeen mukaan
 • 46, 50, 51, Ei ota kantaa/Odottaa tarkempia lisätietoja (esim. STUK:lta)


VASTAAN

 • 585, 871, 1054, Jo myönnetyt luvat kansanäänestykseen
 • 905, 1054, Uusi lupa kansanäänestykseen
 • 930, 937, 940, Suomen tulisi luopua ydinvoimasta kokonaan
 • 595, 773, 634, 822, Myönnetyt luvat uudelleen tarkasteltaviksi
 • 750, 692, 834, 914, 916, 962, 1018, Jo myönnetyt luvat peruutettava
 • 768, 914,, Olemassa olevatkin voitaisiin purkaa
 • 598, 900, 871, 865, 841, 923, Jo annetut luvat riittävät
 • 586, 587, 590, 594, 596, 600, 773, 782, 640, 626, 600, 728, 717, 825, 834, 843, 855, 901,904, 912, *917, 923, 927, 1035, 1060, Ydinvoiman sijaan kehitettävä energian säästöä, uusiutuvaa energiaa tai uusia innovaatioita
 • 605, 622, 899, 946, 989, 1001, Energiaa säästettävä
 • 622, 609, 908, 965, 1015, Energiatehokkuutta nostettava
 • 589, 772, 791, 692, 810, Vaihtoehtoisia kotimaisia energiamuotoja (kuten tuulivoimaa)
 • 802, 899, 912, 916, 927, 933, 979, 1063, Uusiutuvaa/vihreää energiaa
 • 596, 640, Ydinvoima on välivaihe
 • 757, Suomeen ei pidä rakentaa lisää ydinvoimaloita
 • 710, 781, 826, 840, 848, 893, 910, 964, 1043, Tarpeen mukaan
 • 636, 630, 976, Suomeen ei tarvita lisää ydinvoimaa
 • 797, Tilanteen nyt salliessa päätökset jätettävä myöhempään. Tekniikka kehittyy ja uudet reaktorityypit ovat parempia kuin vanhat
 • 799, Ydinvoima luo enemmän ongelmia kuin ratkaisee
 • 801, En usko että meillä on taloudellisia ja hallinnollisia edellytyksiä rakentaa yhtään uutta ja turvallista ydinvoimalaa
 • 803, 617, 718, 819, 833, 889, 890, 913, 962, 1050, Loppusijoitus on ongelmien siirtämistä seuraaville sukupolville
 • 614, 601, 723, 719, 846, 851, 887, Japanin tapahtumat ovat vaikuttaneet mielipiteeseeni
 • 646, 641, 624, 888, 920, 926, Mm. Japanin tapahtumiin vedoten EI lisäydinvoimaa
 • 824, Loviisan reaktorit korjattava ja käyttöikää jatkettava


OpenOfficessa käytetty koodi: =IF(L2="";"";IF(J2="Ei.";":{{vastusta|";":{{puolusta|")&ROW()&"|"&L2&IF(K2=1;" Aihe on tärkeä! ";"")&"|--Kansanedustajaehdokas "&D2&" "&C2&" ("&B2&", "&A2&") HS:n vaalikoneessa 6.4.2011}}"),

kun L: Kommentti, J: Vastaus, K: Merkitys, D: etunimi, C: sukunimi, B: puolue, A: vaalipiiri.