Keskustelu:Partioihanteet

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Palvelu kuuluu ihanteisiin

Miten keskusteluja luetaan ja käydään

Arvokeskustelu: .
Aloitusväite: Palvelu kuuluu partioihanteisiin.

Lopetusväite: Ratkaisua ei ole vielä löytynyt eikä keskustelu ole loppunut.

(Kunhan keskustelu ratkeaa, lopetusväite pitäisi päivittää tähän keskusteluun viittaaville sivuille.)

Väittely:

1 "Palvelen" on ollut vaeltajien tunnus, mikä korostaa sen keskeistä asemaa partioaatteessa. --Jouni 4. marraskuuta 2008 kello 23.29 (EET)

2 B-P sanoo viimeisessä viestissään: "Jättäkää maailma vähän parempana kuin se oli löytäessänne sen." Tähän kiteytyy partiolaisuus. Keinona on nimenomaan palvelu. --Jouni 4. marraskuuta 2008 kello 23.29 (EET)

⇤--3: . Ihanteita ei saa olla liian monta, jotta ne voi oppia. kuulopuheiden perusteella kirjannut --Jouni 4. marraskuuta 2008 kello 23.29 (EET) (type: truth; paradigms: science: attack)

4 Nykysuunnitelmassa tulee ihanteita kaksi tai kolme ikäkaudessa. Ei voi olla vaikeaa oppia kahdeksaa. --Jouni 4. marraskuuta 2008 kello 23.29 (EET)

⇤--5: . Päätös jäsenkokouksessa pitää hoitaa tyylillä eli yksimielisesti. kuulopuheiden perusteella kirjannut --Jouni 4. marraskuuta 2008 kello 23.29 (EET) (type: truth; paradigms: science: attack)

6 Päätösprosessin tyylikkyys pysyy muistissa kuukauden, päätös kymmenen vuotta. Sisällön tulee ratkaista, eikä päätökseen pidä sotkea sisällön kannalta epäolennaisia asioita. --Jouni 4. marraskuuta 2008 kello 23.29 (EET)
7 Jos halutaan yksimielinen päätös, on joko alunperin ehdotettava palvelun sisällyttämistä ihanteisiin, tai estettävä minun osallistumiseni. Pohjois-Savon Partiolaisten syyskokouksen valtuuttamana minut on lähetetty kokoukseen säilyttämään palvelu partioihanteena. --Jouni 4. marraskuuta 2008 kello 23.29 (EET)

Elämän totuuden etsintä sijoitettava rippikouluikään

Miten keskusteluja luetaan ja käydään

Arvokeskustelu: .
Aloitusväite: Elämän totuuden etsintä sijoitettava rippikouluikään

Lopetusväite: Ratkaisua ei ole vielä löytynyt eikä keskustelu ole loppunut.

(Kunhan keskustelu ratkeaa, lopetusväite pitäisi päivittää tähän keskusteluun viittaaville sivuille.)

Väittely:
1 Rippikouluikä on se, jolloin useimmat nuoret tosissaan joutuvat tekemisiin elämän peruskysymysten kanssa. Niinpä elämän totuuden etsinnän ihanne on sijoitettava viimeistään tuohon ikäryhmään eli samoajiin. --Jouni 4. marraskuuta 2008 kello 23.40 (EET)

Pohjois-Savon Partiolaisten eriävä mielipide peruskirjasta

Tämä sivu on tiedonmuru. Tämä sivu poikkeaa muusta Opasnetin sisällöstä sen suhteen ettei se ole vapaasti muokattavissa. Käyttäessäsi sivun sisältämää tietoa muualla ole hyvä ja viittaa tähän sivuun näin:


. Opasnet . NBN:fi-fe200811172095

. Viitattu 06.03.2021.
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsenkokoukselle

Asia: Eriävä mielipide

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsenkokouksessa Rovaniemellä 15.11.2008 käsiteltiin peruskirjaa (esityslistan kohta 7). Pohjois-Savon Partiolaiset teki Kymenlaakson Partiolaisten kannattamana esityksen, jossa partioihanteista ei poisteta ihannetta "auttaa ja palvella", toisin kuin pohjaesityksessä ehdotettiin. Esitys hävisi äänestyksessä 112 – 7.

Jäsenkokouksen tänään hyväksymä peruskirja on hyvä ja tarpeellinen paperi. Se kokoaa yhteen keskeiset partioaatteen osat tiiviissä muodossa. Se kuvastaa suomalaisen partionnin periaatteita hyvin. Peruskirjassa mainituista asioista Pohjois-Savon Partiolaiset on samaa mieltä kuin peruskirjaa hyväksymässä olleiden piirien enemmistö.

Ainoa erimielisyys koskee palveluaatteen niukkaa käsittelyä peruskirjassa.

B-P ymmärsi, että palvelu eli toisten hyvinvointiin pyrkivä pyyteetön toiminta on tärkeä osa partiolaisen jokapäiväistä toimintaa ja ajattelua. Se on hänen mukaansa tie onneen. B-P vie itse asiassa viimeisessä viestissään pohdintansa partiolaisen omaa elämää pitemmälle: "Jättäkää tämä maailma vähän parempana kuin se oli löytäessänne sen." Tässä viimeisessä viestissä kiteytyy partion kirkas sanoma, joka aiemmissa ihanteissa konkretisoituu partioihanteena "auttaa ja palvella."

Aluksi tarkastelemme partioaatteen näkymistä hyväksytyssä peruskirjassa. Sitten suhteutamme tätä näkyvyyttä palveluaatteen olemukseen ja tärkeyteen. Lopuksi täsmennämme sen, mistä Pohjois-Savon Partiolaiset on erimielinen tämän päätöksen yhteydessä ja mitä asialle tulisi tehdä.

Partioihanteisiin liittyvää tarkempaa pohdintaa ja siihen liittyvää keskustelua on tarkemmin kirjattuna Internetissä http://fi.opasnet.org/w/Partioihanteet. Tämä eriävä mielipide on vain osa tuota pohdintaa.

Partioaate peruskirjassa

Päämäärä ja arvopohja kuvaavat, millaiseksi partioliike haluaa partiolaisia kasvattaa. Siellä mainitaan toisten ihmisten auttaminen, ihmisistä ja elinympäristöstä huolehtiminen sekä yhteisymmärryksen edistäminen. Hyväksytyissä ihanteissa mainitaan "suojella ympäristöä" ja "tarttua toimeen." Partiolupauksessa luvataan "...olla avuksi toisille."

Yleisissä kasvatustavoitteissa todetaan, että "yksilö toimii aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti." Kasvatustavoitteiden kohdassa Suhde toisiin ihmisiin todetaan, että "partiolainen auttaa ja pitää huolta toisista ihmisistä, vaikkei se olisi oman, välittömän edun mukaista." Suhde yhteiskuntaan puolestaan toteaa, että "partiolainen tuntee globaalia vastuuta," ja Suhde ympäristöön toteaa, että "hän huolehtii elinympäristönsä säilymisestä myös tuleville sukupolville."

Partiomenetelmän kohta Päivän hyvä työ kuuluu näin. "Partiossa lapsi ja nuori kasvaa ottamaan vastuuta itsestä ja muista. Toisten hyvinvointiin tähtäävä toiminta palvelee yhteisöllisyyttä ja yhteisöjä."

Sana palvelu mainitaan peruskirjassa ainoastaan edellä siteeratussa lauseessa, jossa se ei liity palveluaatteeseen vaan voitaisiin yhtä hyvin korvata sanalla hyödyttää.

Palvelun aatteellinen sisältö

Kuten edellä nähdään, peruskirjassa mainitaan auttaminen, huolehtiminen, suojelu ja vastuunotto useaan kertaan. Nämä ovat kaikki tärkeitä ja partiomaisia asioita ja kasvatustavoitteita. Ne eivät kuitenkaan korvaa palvelua. Palvellessaan toista (ihmistä, ympäristöä tai yhteiskuntaa), partiolainen asettuu vapaaehtoisesti toisen palvelukseen, alistetuksi. Auttaminen on pikemminkin ylhäältä annettua tukea, jossa autettava on avun pyytäjän asemassa ja auttaminen on siis auttajan harkinnassa. Vastuunotto taas on sitä, että tekee sen, mikä oikeudenmukaisesti jaettuna tehtäväksi lankeaa; palvellessaan partiolainen tekee enemmän kuin oman osansa. Kaikilla mainituilla kasvatustavoitteilla (auttaminen, huolehtiminen, suojelu ja vastuunotto) on siis tärkeä roolinsa, mutta ne ovat eri asioita kuin palvelu.

Päivän hyvä työ on selkeästi palveluun liittyvä asia. Mutta se ei ole kasvatustavoite kuten nuo edellä mainitut. Se on keino, jolla pienelle partiolaiselle opetetaan tekemisen kautta sitä, mitä palvelu on. Tekemisen kautta toiminta muuttuu tavaksi, tapa tottumukseksi ja lopulta tottumus kasvaa elämänasenteeksi. Palveleva asenne on siis kasvatustavoite, ja sitä tavoitellaan käyttämällä päivän hyvää työtä konkreettisena keinona.

Palvelun puuttumista peruskirjasta on perusteltu useilla eri syillä, joista tässä käsitellään muutamia. Eräs perustelu on se, että palvelu mielletään nuorten piirissä jotenkin alempiarvoisena tai toisaalta johonkin (palvelu-) ammattiin liittyvänä asiana. Kuitenkin jo edellä kuvattiin, kuinka palvelussa tarkoitus onkin nimenomaan olla asettua toista alemmaksi. Eli itse asiassa tämä väite tukee palvelu-sanan käyttöä. Palvelua on myös pidetty huonona sanana sinänsä. Tähän voi vastata, että kyselyistämme huolimatta kukaan ei ole esittänyt vaihtoehtoista sanaa sille tavoitteelle, josta tässä käytetään nimeä palvelu.

Eräs perustelu on se, että ihanteita pitäisi olla mahdollisimman vähän ja niiden pitäisi olla mahdollisimman selkeitä. Ihanteiden vähyys ei itseisarvona kuitenkaan ole kovin vahva. Ihanteet muodostavat kokonaisuuden, jotka kuvaavat tiettyä partioaatteen osa-aluetta. Jos ymmärrämme, mikä tuon osa-alueen olemus on, voimme ymmärtää myös sen, mitä ihanteiden pitäisi olla. Partioihanteiden muodostamaan osa-alueeseen pätee sama kuin mitä Albert Einstein sanoi fysikaalisista malleista: "Mallien pitää olla mahdollisimman yksinkertaisia, mutta ei sen yksinkertaisempia." Osa-alueen olemusta voidaan lähestyä yrittämällä määrittää sitä kuvaava kysymys, johon partioihanteet sitten olisivat vastauksena. Kysymys voisi olla esimerkiksi seuraava:

Mitkä ovat sellaiset partioihanteet, jotka

  • kattavasti sisältävät ne taidot ja toiminnat, joita partiolaisen tulee tavoitella,
  • säilyttävät olennaisen viestin alkuperäisestä partiolaista
  • mutta samalla ovat ajankohtaisia nykypäivässä,
  • ovat konkreettisia ja nuorten partiolaisten helposti ymmärrettäviä,
  • ovat tärkeä osa partiolaiseksi kasvamista kyseisessä ikäkaudessa ja jotka
  • kohtuullisen helposti pystyy ulkoa muistamaan?

Kun yritämme vastata tähän kysymykseen, huomaamme, ettei partioihanteiden kokonaisuus ole satunnainen kokoelma asioita, vaan toinen toisiaan täydentävien osien kokonaisuus. Ilman ihannetta auttaa ja palvella ihanneluettelo jää aina puutteelliseksi noiden kriteerien valossa.

Palvelun puuttumista on myös selitetty sillä, että se on jo auttamisen muodossa mainittu lupauksessa ja auttamisen ja vastuunoton muodossa kasvatustavoitteissa. Mutta vaikka palvelu mainittaisiin kasvatustavoitteissa, se ei riitä. Pienet partiolaiset eivät opiskele kasvatustavoitteita, vaan ainoastaan lupauksen ja ihanteet. Niinpä keskeiset asiat on mainittava jommassakummassa (tai molemmissa kuten elämän totuuden etsiminen/Jumala). Perustelu ontuu myös siinä suhteessa, ettei auttaminen ole sama asia kuin palvelu, kuten edellä todettiin.

Kokouksen aikana useimmin kuultu perustelu oli se, että peruskirjan valmisteluprosessi on jo liian pitkällä muutosten tekemiseksi. Tätä mieltä olivat monet sellaisetkin, jotka olivat palveluihanteen tärkeydestä samaa mieltä Pohjois-Savon Partiolaisten kanssa. Yksimielisyydestä poikkeaminen koettiin jopa loukkaavana prosessissa mukana olleita kohtaan. Pohjois-Savon Partiolaiset haluaa pahoitella aiheuttamaansa mielipahaa. Mutta meidän mielestämme varsinainen asiakysymys oli tässä tapauksessa tärkeämpi kuin menettelytapaan liittyvät kirjoittamattomat säännöt. Hyväksytty peruskirja on hyvä. Mutta viime tingassakin yritimme löytää joustavuutta, jotta siitä olisi saatu vielä parempi.

Erimielisyys ja toimenpiteet

Pohjois-Savon Partiolaiset on sitä mieltä, että jättämällä pois partioihanteen auttaa ja palvella jäsenkokous jätti peruskirjasta pois olennaisen osan partioaatetta. Useat maininnat auttamisesta tai vastuusta eivät korjaa tätä puutetta. Tämän puutteen korjaamiseksi ehdotamme kahta toimenpidettä.

  1. Suomen Partiolaiset ja partiopiirit tekevät kentällä selväksi, että ihanteiden muutoksesta huolimatta palveluaate on edelleen tärkeä osa partioaatetta ja partiolaisten jokapäiväistä toimintaa.
  2. Kun peruskirjaa seuraavan kerran (mielellään jo muutaman vuoden kuluttua) tarkistetaan, nostetaan partioihanne auttaa ja palvella takaisin partioihanteiden joukkoon jo valmistelun alkuvaiheessa. Jos se prosessin kuluessa sieltä sitten tietoisesti pudotetaan, tulee kaikille selväksi, että partion perimmäisestä olemuksesta on haluttu muuttaa jotain olennaista.


Rovaniemellä, 15.11.2008
Jouni Tuomisto
Hannu Rättö
Pohjois-Savon Partiolaiset ry