Indikaattorit ja tietovarannot

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Hyvinvointiin, terveyteen ja niiden jakautuminen yleensä

Hyvinvointikompassi -verkkopalvelu sisältää noin sadan keskeisimmän indikaattorin kokoelman väestön hyvinvoinnista, terveydestä ja sosiaali- ja terveyspalveluista.
SOTKAnet sisältää laajasti hyvinvointia, terveyttä ja palvelujärjestelmää koskevia tilastotietoja kaikista Suomen kunnista.
TEA-viisari on kunnan terveyden edistämisaktiivisuutta kuvaava verkkopalvelu. Terveyden edistämisen aktiivisuutta kuvataan mm. sitoutumisen, johtamisen, terveysseurannan ja tarveanalyysin, voimavarojen, yhteisten käytäntöjen ja osallisuuden kautta.
Päihteiden käyttöön ja haittoihin liittyvien tilastojen osoitteita on koottu THL:n verkkosivuille.
Terveyspuntari kuvaa väestön sairastavuuseroja, työkyvyttömyyttä ja etuisuuksia alueittain.
TEHO-työkalu on väestön terveys- ja hyvinvointiosoittimien esitystyökalu, jolla voi hakea ja raportoida terveys- ja hyvinvointiosoittimia SOTKAnetistä. Työkalu antaa halutun indikaattorin muutossuunnan ja muutoksen laadun ajallisesti sekä oman kunnan tilanteen suhteessa vertailukuntiin.
Terveytemme-verkkopalvelusta löytyy tilasto- ja seurantatietoja sosioekonomisista hyvinvointi- ja terveyseroista koko Suomesta ja alueittain


Lapset

Kouluterveyskysely (http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely/tulokset) kerää tietoa nuorten elinoloista, kouluoloista, koetusta terveydestä, terveystottumuksista sekä oppilas- ja opiskelijahuollosta.
Terveytemme-verkkopalvelusta (http://terveytemme.fi/lastenterveys/index.html) löytyy Lasten ja nuorten terveysseurantatutkimukseen (LATE)
Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit (http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Lasten_hyvinvoinnin_kansalliset_indikaattorit.html?lang=fi) Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla.
THL:n kokoamia tilastoja lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvoinnista (http://www.thl.fi/fi/aiheet/lapset-nuoret-ja-perheet#Tilastot)

Ympäristöterveys

Altistustekijä¬tietokanta ExpoFactsin (http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/tyokalut/terveysvaikutusten-arviointi/altistustekijatietokanta-expofacts) pääasiallinen tarkoitus on olla tietolähteenä ympäristöaltistuksen ja sen aiheuttaman terveysriskin arvioinnissa, mutta sitä voidaan käyttää tietolähteenä myös hallinnollisessa päätöksenteossa.

Sukupuolten välinen tasa-arvo

Minna-verkkopalvelussa (http://www.minna.fi/web/guest/tilastot) on koottu tasa-arvotilastoja
Terveytemme-verkkopalvelusta löytyy sukupuolittain sosioekonomisista hyvinvointi- ja terveyseroista koko Suomesta ja alueittain.

Mielenterveys

THL:n mielenterveyteen liittyviä tilastoja (http://www.thl.fi/fi/aiheet/mielenterveys#Tilastot)
Mielenterveyden keskusliiton Mielenterveysbarometri (http://mtkl.fi/tietoa-mielenterveydesta/ammattilaisille/)

Takaisin pääsivulle