Helsingin strategiset energiatehokkuus- ja ilmastotavoitteet

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Edistymisluokitus
Opasnetissa lukuisat sivut ovat työn alla eri vaiheissa. Niiden tietosisältöön pitää siis suhtautua harkiten. Tämän sivun sisällön edistyminen on arvioitu:
Tämä sivu on luonnos
Sivun olennainen sisältö ja rakenne on jo hahmottunut, mutta kuitenkin isoja sisältöpuutteita on edelleen.
Kysymys

←--#: . Minkälaisia ilmastonmuutokseen liittyviä tavoitteita Helsingin kaupungilla on keskeisimmissä aiheeseen liittyvissä strategiatason asiakirjoissa? --Sonja-Maria Ignatius (keskustelu) 4. syyskuuta 2015 kello 09.59 (UTC) (type: truth; paradigms: science: defence) Tavoitteet jaetaan neljään luokkaan seuraavasti:

 • Rakennusten energiatehokkuus
 • Ilmastonmuutoksen hillintä (päästöjen vähentäminen muuten kuin rakennusten energiatehokkuutta parantamalla)
 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 • Energiapolitiikka

⇤--#: . Minkälaiset tulisi olla Helsingin kaupungin strategiset tavoitteet rakennusten energiatehokkuuden, ilmastonmuutoksen hillinnän ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen suhteen? --Sonja-Maria Ignatius (keskustelu) 4. syyskuuta 2015 kello 09.59 (UTC) (type: truth; paradigms: science: attack)

Rajaus

Tässä vaiheessa kysymyksen tarkastelu rajataan valikoidusta aineistosta (kts. Helsingin ilmastonmuutos -tiekartta) löytyviin tavoitteenmäärittelyihin.

Vastaus

 • Aineistoista etsitään rakennusten energiatehokkuuteen, ilmastonmuutoksen hillintään, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja kaupungin energiapolitiikaan liittyviä tavoitteenmäärittelyjä (kuvauksia siitä minkälaisia muutoksia halutaan tapahtuvan)
 • Löydetyt tavoitteet nimetään sivulle Helsingin kaupungin strategiset tavoitteet rakennusten energiatehokkuuden, ilmastonmuutoksen hillinnän, ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja energiapolitiikan suhteen kohtaan vastaus ryhmittely esim. tausta-aineistoittain ja/tai aiheittain (i) rakennusten energiatehokkuus, ii) ilmastonmuutoksen hillintä, iii) ilmastonmuutokseen sopeutuminen), ----#: . iv) energiapolitiikka --Sonja-Maria Ignatius (keskustelu) 4. syyskuuta 2015 kello 11.24 (UTC) (type: truth; paradigms: science: comment).
 • Kunkin tavoitteen kohdalle merkitään myös missä kohdassa se esiintyy tausta-aineistossa: alkuperäisaineiston nimi + sivu(t) & jaenumero(t)


Strategiatason tavoitteenmäärittelyt

Tavoitteet(-)
ObsAineistoSivunumeroJaenumeroOsa-alueTavoiteKuvaus
1Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 23 347 Rakennusten energiatehokkuus Asuntokanta energiatehostuu Helsingin asuntokanta uudistuu energiatehokkaammaksi sekä elinkaariasumiseen soveltuvaksi.
2Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016, Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 63, 11 820, 81 Rakennusten energiatehokkuus Eheä, tiivis ja ekotehokas kaupunkirakenneMaankäytössä ja kaupunkisuunnittelussa tavoitteena on eheä kaupunkirakenne, joka luo taloudellisemmat ja kestävämmät puitteet tiiviille, ekotehokkaalle asunto- ja toimitilarakentamiselle. Helsinki käyttää resursseja harkiten ja tehokkaasti, ja rakentamisessa edistetään kierrätystä sekä yli jäävien materiaalien hyödyntämistä. Liikenne- ja liikkumisjärjestelmät kehitetään sujuvaksi ja joustavaksi.
3Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 64 825 Rakennusten energiatehokkuus Energiatehokas elinkaariasuminenAsumisen suunnittelussa ja toteuttamisessa periaatteina ovat tiivis yhdyskuntarakenne, energiatehokkuus sekä elinkaariasumiseen soveltuvuus.
4Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 11 83 Rakennusten energiatehokkuus Rakennuskannan tehokas ylläpito ja ohjausRakennuskannan mahdollisimman tehokas käyttö sisältää olemassa olevan rakenteen ylläpidon ja korjauksen energiatehokkaalla tavalla sekä uudisrakentamisessa kehitys- ja rakentamistyön ohjaamisen ennakkoluulottomasti nykyistä paremmalle tasolle.
5Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 4 25 Rakennusten energiatehokkuus Energiatehokkuus paranee yli 20 %Energiatehokkuus on parantunut vähintään 20 % vuoteen 2020 (mittarina asukaskohtainen energiankulutus, vertailuvuosi 2005.
6Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 11 82 Energiapolitiikka Energiantuotannon omavaraisuus Energiapolitiikan strategisia valintoja pitkällä tähtäyksellä kaupunkisuunnittelun näkökulmasta tarkastellen on energiantuotannon omavaraisuus priorisoitava korkealle.
7Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 19 169 Energiapolitiikka Helenin tehokas edunvalvontaHelsingin Energia pyrkii riittävän ennakoivaan edunvalvontaan kansallisella ja EU tasolla, jotta säännökset eivät muodostuisi Helsingin Energian toimintaa syrjiviksi verrattuna eurooppalaisiin toimijoihin. Kansallisella tasolla tulee huolehtia myös eri toimijoiden tasapuolisesta kohtelusta sekä alueellisesta tasapainosta. Samalla varmistetaan, että jo asetettujen tavoitteiden saavuttamista edesauttavat toteutetut varhaiset toimet (early actions) tulevat täysimääräisinä huomioitua. Helsingin kaupungin luottamuselinten ja hallinnon tulee pyrkiä koordinoituihin kaupungin edut huomioiviin energiapoliittisiin näkemyksiin.
8Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 26 220 Energiapolitiikka Voimalaitosalueiden varmistaminenKaupunki turvaa Helsingin Energialle riittävät voimalaitosalueet tulevia tarpeita varten. Nykyiset voimalaitokset ovat satamineen energiahuollon infrastruktuurin kannalta keskeisissä paikoissa, joten niiden tulevaisuus tulee turvata. Uuden sukupolven voimalaitokset edellyttävät runsaasti tilaa, joten kaavoituksessa tulee ajoissa varautua tähän tarpeeseen.
9Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 4 21 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen, Ilmastonmuutoksen hillintä Eturivin toimijuus energia- ja ilmastoasioissaHelsinki on eturivin toimija energiatehokkuudessa, ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.
10Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 4 26 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Ilmastosopeutuminen integroidaan toimintaanIlmastonmuutokseen sopeutuminen integroidaan kaikkien hallintokuntien toimintaan riskien minimoimiseksi. Ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja keinoista siihen varautumiseksi viestitään kuntalaisille ja yrityksille.
11Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 5 30 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Bioenergia ei heikennä ilmanlaatuaUusiutuvan energian kuljetus ja käyttö eivät heikennä ilmanlaatua (biopolttoaineet, biomassa ja pienpoltto).
12Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 7 78 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Hyvä ympäristötietoisuusHelsingin kaupungin henkilöstön ja asukkaiden ympäristötietoisuus on Euroopan pääkaupunkien kolmen parhaan joukossa.
13Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 7 79 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Sitoutuminen ympäristöpolitiikkaan Kaupunkilaiset ja kaupungin työntekijät ovat sitoutuneita ympäristöpolitiikan tavoitteisiin.
14Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 21, 64 318, 821 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Vesienhallinta sopeutuu ilmastonmuutokseenKaupunki sopeutuu ilmastonmuutokseen. Helsinki varautuu lämpenevän ilmaston aiheuttamiin muutoksiin, esimerkiksi tulvien ja hulevesien hallintaa kehittämällä.
15Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 4 17, 24 Ilmastonmuutoksen hillintä Uusiutuvat energialähteet yli 20 % osuus, ilmastopäästöt -20 %Helsingin Energian sähkön ja lämmön tuotannossa ja hankinnassa nostetaan uusiutuvien energialähteiden osuus vuoteen 2020 mennessä vähintään 20 %:iin ja vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä sähkön ja lämmön tuotannossa 20 %.
16Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 4 20 Ilmastonmuutoksen hillintä Hiilineutraalisuus 2050 mennessäHelsinki tavoittelee hiilineutraalia tulevaisuutta vuoteen 2050 mennessä.
17Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 4 23 Ilmastonmuutoksen hillintä Kulutuksen ilmastopäästöt -20 - -30 %Kasvihuonekaasupäästöt (kulutusperäiset) ovat alentuneet vähintään 20 % vuoteen 2020 mennessä energiatehokkuuden parantamisen ja elinkaareltaan vähäpäästöiseen energiantuotantoon siirtymisen myötä (vertailuvuosi 1990). Selvitetään edellytykset päästötavoitteen nostamiseksi 30 %:iin.
18Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 15 205 Ilmastonmuutoksen hillintä Ympäristöviisas kaupunki ja maine Helsinki on tunnettu ympäristöviisas vihreän talouden kaupunki. Resurssitehokkuus paranee sekä omassa toiminnassa että yhteistyössä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa.
19Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 19 272 Ilmastonmuutoksen hillintä Kestävä liikkuminen +4 %-yksikköäEdistetään kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta liikenteestä. Tavoitteena lisäys prosenttiyksiköllä vuosittain, 4 prosenttiyksikköä valtuustokauden aikana.
20Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 20, 63 304, 819 Ilmastonmuutoksen hillintä Ympäristökriteerien käyttöä lisätään Ympäristökriteerien käyttöä lisätään ja resurssitehokkuutta parannetaan. Helsinki profiloituu ilmastoystävälliseksi kaupungiksi ja resurssitehokkuuden edelläkävijäksi. Kaupunki toimii aktiivisesti ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja edistää päästöjen vähentämistä sekä energian tuotannossa että kulutuksessa.
21Helsingin kaupungin strategiaohlejma 2013-2016 21 312 Ilmastonmuutoksen hillintä Kokonaishiilidioksidipäästö -30 %Koko Helsingin hiilidioksidipäästöjä vähennetään 30 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasosta.
22Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 21 322 Ilmastonmuutoksen hillintä Energiansäästö politiikan työkalunaVastuullisen energiapolitiikan tärkein työkalu on energiansäästö
23Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 29, 66 456, 457, 847 Ilmastonmuutoksen hillintä Ympäristönäkökulma 50 %:ssa hankinnoistaHankintatoimintaa tehostetaan ja ympäristövastuuta lisätään. 50 %:ssa kaupungin hankinnoista huomioidaan ympäristönäkökulma vuoteen 2015 mennessä. Helsinki kehittää hankintojaan ympäristöystävällisiksi.
24Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 7 52 Ilmastonmuutoksen hillintä Päästövähennysinnovaatioita edistetäänHelsinki toimii aktiivisesti ilmastonmuutoksen torjuntatyössä ja edistää päästöjen vähentämistä synnyttäviä energian tuotantoon ja kulutukseen liittyviä innovaatioita. Helsinki profiloituu ilmastoystävälliseksi kaupungiksi.
25Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 23 194 Ilmastonmuutoksen hillintä Energian yhteistuotantoa edistetäänTehokkainta on tuottaa edelleen pääosa energiasta yhteistuotantona. Kaupungin kasvava kaukolämpökuorma tulee hyödyntää täysimääräisesti sähkön ja lämmön yhteistuotannolla. Etsitään keinoja, jotka edistävät rakentajien liittymistä kaukolämpöverkkoon aina, kun se on mahdollista.
26Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 23 195 Ilmastonmuutoksen hillintä Fossiiliriippuvuutta vähennetään ja uusiutuvia suositaanHelsingin oman energiantuotannon riippuvuutta fossiilisista tuontipolttoaineista pyritään vähentämään lisäämällä uusiutuvien energialähteiden käyttöä, kuitenkin niin, että kivihiilen käyttömahdollisuus säilyy Helsingin Energian yhteistuotantolaitoksissa.
27Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 23 196 Ilmastonmuutoksen hillintä Energiantuotannon investointisyklit huomioidaan. Helsingin kaupungin ohjauskeinojen uudistuksissa huomioidaan energiantuotannon investointisyklit. Kaupunki pyrkii vaikuttamaan siihen, että kansallisesti jaettavien päästöoikeuksien määrä on sähkön ja lämmön yhteistuotannon kehitystä tukeva.
28Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 24 199 Ilmastonmuutoksen hillintä Helen on ympäristövastuullinenHelsingin Energia tuntee ympäristövastuunsa toiminnan kaikilla osa-alueilla.
29Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 25 207 Ilmastonmuutoksen hillintä Helen toteuttaa uusiutuvan energian kehitysohjelmaansa Helsingin Energia päivittää vuosittain uusiutuvan energian kehitysohjelmansa. Päästövähenemien kannalta kustannustehokkaat hankkeet viedään toteutukseen.
30Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 25 208 Ilmastonmuutoksen hillintä Uusiutuvia ja erityisesti tuulivoimaa lisätäänUusiutuvien energialähteiden käyttöä sähkön ja kaukolämmön tuotannossa lisätään lisäämällä huomattavasti muun muassa tuulivoiman osuutta sähkön hankinnasta.
31Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 25 214 Ilmastonmuutoksen hillintä Helen lisää vihreän sähkön tarjontaaHelsingin Energia lisää vihreän sähkön tarjontaa ja selvittää mahdollisuuksia vihreän kaukolämmön tarjoamiseksi kuluttajille.
32Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 25 215 Ilmastonmuutoksen hillintä Kaupunki lisää vihreän sähkön käyttöäKaupunki selvittää vihreän sähkön lisäämismahdollisuudet omaan käyttöönsä kuten kiinteistöjen ja raideliikenteen tarpeeseen.
33Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 26 221 Ilmastonmuutoksen hillintä Helen selvittää pelkkää sähköntuotantoa Helsingin Energia selvittää aktiivisesti mahdollisuuksia osallistua pelkkään sähköntuotantoon tarkoitettuihin bio- tai sekapolttolaitoshankkeisiin. Sama koskee tuulivoimaa. Tuulivoiman toteutusta arvioitaessa tulee huomioida tuuliolosuhteet.
34Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 27 225 Ilmastonmuutoksen hillintä Yhteistuotantoa ja hajautettuja ratkaisuja yhteiskehitetään Helsingin kaupunki kehittää sähkön ja lämmön yhteistuotantoa ja uusia hajautetun energiantuotannon ratkaisuja rinnakkain.
35Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 41 340 Ilmastonmuutoksen hillintä Liikennejärjestelmää kehitetään energia- ja ympäristöpihiksiHelsingin ja pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittämisessä panostetaan liikenteen kokonaisenergiankulutuksen, hiilidioksidipäästöjen ja muiden ympäristöhaittojen vähentämiseen, tilankäytön tehostamiseen sekä liikenteen toimivuuden ja liikenneturvallisuuden parantamiseen.
36Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 41 341 Ilmastonmuutoksen hillintä Joukkoliikennettä parannetaanJoukkoliikenteen seudullista palvelutasoa ja kilpailukykyä parannetaan erityisesti laajentamalla metro- ja raitioliikenneverkkoa sekä kaupunkiratoja tehostamalla liityntälinjastoa raideliikenteen asemille sekä parantamalla asemien liityntäpysäköintimahdollisuuksia. Erityishuomiota kiinnitetään lisäksi poikittaisen joukkoliikenteen kehittämiseen. Joukkoliikenteen kehittämisen avulla pyritään henkilöautosidonnaisuuden vähentämiseen, ohjaamaan pääosa liikenteen kasvusta joukkoliikenteeseen sekä kasvattamaan joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta ja tätä kautta pitämään Helsingin ja koko pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmä toimivana ja liikenteen kokonaisenergian kulutus mahdollisimman pienenä.
37Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 41 342 Ilmastonmuutoksen hillintä Alueidensuunnittelulla vähennetään liikenteen energiankulutustaUusien alueiden suunnittelun yhteydessä kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota alueen liikennejärjestelmävaihtoehtojen energiankulutukseen.
38Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 42 343 Ilmastonmuutoksen hillintä Bussi- ja kaupungin kalustoa energiatehostetaanLinja-autoliikenteen kalustoa ja kaupungin muuta ajoneuvokalustoa sekä työkonekantaa uudistetaan vähemmän polttoainetta kuluttavaksi ja vähäpäästöisemmäksi.
39Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 43 350 Ilmastonmuutoksen hillintä Luodaan kattava kevyen ja joukkoliikenteen verkostoKoko kaupungin alueelle luodaan yhtenäinen ja kattava palveluiden, kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneyhteyksien verkosto. Pyörätieverkkoa täydennetään edelleen sekä edistetään kävelyn ja pyöräilyn turvallisuutta, esteettömyyttä ja viihtyisyyttä. Helsingin kaupunkipyöräkonseptia kehitetään osana ympäristöystävällistä liikennejärjestelmää, joka mahdollistaa ennakkoon suunnitellut joukkoliikenteen ja kaupunkipyörän matkaketjut. Nykyisen kaupunkipyöräjärjestelmän tilalle hankitaan nykyaikainen, luotettava ja asiakasystävällinen järjestelmä.
40Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 43 351 Ilmastonmuutoksen hillintä Autojen yhteiskäyttöä lisätäänAutojen yhteiskäyttöä lisätään. Kaupungin ja yhteiskäyttöautoja tarjoavien yritysten yhteistyötä kehitetään tavoitteena vähentää tarvetta yksityisauton hankintaa Helsingissä.
41Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 43 352 Ilmastonmuutoksen hillintä Suositaan vähäpäästöisiä autoja Selvitetään mahdollisuudet suosia vähäpäästöisten autojen käyttöä.

Joitain havaintoja strategia- ja ohjelmatasoilta:

 1. Strategisissa tavoitteissa 28/42 liittyy ilmastonmuutoksen hillintään. Näistä 18 on peräisin energiapoliittisista linjauksista.
 2. Ohjelmatason tavoitteista 16/17 liittyy ilmastonmuutoksen hillintään. Näiden lisäksi vain yksi rakennusten energiatehokkuustavoite, ei lainkaan ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyviä. Kolme tavoitetta määritelty "sama kuin".
 3. Ohjelmatason toimenpiteistä 131 liittyy rakennusten energiatehokkuuteen, vaivaiset 2 ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, 163 ilmastonmuutoksen hillintään.
 4. Määritellyistä ohjelmatason toimenpiteiden relaatioista (ei sis. ekologisen rakentamisen ohjelmaa) 18 "sama kuin", 25 "ei liity".

Hillintä siis päähuomion kohteena. Toimenpidetasolla myös paljon rakennusten energiatehokkuutta. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen huomioitu lähinnä ympäristöpolitiikan tavoitteissa.

Lisää sisällönanalyysiä voidaan tehdä mm. seuraavasti:

 • Toimenpide-tavoite -relaatioiden frekvenssianalyysi: kuinka paljon/vähän toimenpiteitä mihinkin tavoitteeseen liittyy? → mitkä tavoitteet saavat eniten/vähiten huomiota?
 • Toimenpide-päästöluokka -relaatioiden frekvenssianalyysi: mihin päästöluokkiin toimenpiteet kohdistuvat? → viitteitä toimenpiteiden mahdollisesta vaikuttavuudesta ----#: . edellyttää hyvää tarkoitukseen sopivaa luokittelua, löytyykö? --Mikko Pohjola (keskustelu) 4. marraskuuta 2014 kello 15.24 (UTC) (type: truth; paradigms: science: comment)
 • Toimenpide-tavoite/päästöluokka vaikuttavuusanalyysi: kuinka paljon toimenpiteet edistävät tavoitetta ja/tai vähentävät tietyn tyypisiä päästöjä? ----#: . tarvitaan päästöluokittelu ja sen mukaisia tilastoja kvantitativista analyysiä varten. minkä toimenpide-tavoite rykelmien osalta mahtaa löytyä? --Mikko Pohjola (keskustelu) 4. marraskuuta 2014 kello 15.24 (UTC) (type: truth; paradigms: science: comment)

Perustelu

Tässä vaiheessa kysymyksen tarkastelu rajataan valikoidusta aineistosta (kts. Helsingin ilmastonmuutos -tiekartta) löytyviin tavoitteenmäärittelyihin.


Yleisiä havaintoja / Sonja

 • Strategiatason ohjelmiksi valittiin kolme tärkeimpänä pidettyä koko kaupunkiorganisaation toimintaa ohjaavaa asiakirjaa, jotka ovat [Kaupungin strategiaohjelma], Ympäristöpolitiikka ja [Energiapoliittiset linjaukset].
 • Strategiatasolta tunnistettiin 41 ilmastoon ja energiaan liittyvää tavoitetta. Eniten tavoitteita oli ilmastonmuutoksen hillinnässä (27). Ensisijaisesti sopeutumiseen liittyviä tavoitteita oli vain 2. Energiapolitiikan tavoitteet ottivat yleensä kantaa Helenin toimintaan.
 • 14 tavoitetta kuului selvästi usempaan kuin yhteen osa-alueeseen. Esimerkiksi Ympäristöpolitiikan tavoite "Helsinki on eturivin toimija energiatehokkuudessa, ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti." voidaan laittaa sekä hillinnän, energiatehokkuuden että sopeutumisen alle. Toissijaisia tavoitteita ei toistaiseksi ole merkitty yllä olevaan taulukkoon.
 • Vaikka sopeutuminen oli ensisijainen osa-alue vain kahdessa tavoitteessa, sopeutumisen voidaan tulkita olevan osana esimerkiksi tavoitteessa "Eheä, tiivis ja ekotehokas kaupunkirakenne".

Katso myös

Helsingin ilmastonmuutos -tiekartta

Viitteet


Kommentoi