Helsingin ohjelmalliset energiatehokkuus- ja ilmastotoimenpiteet ja -tavoitteet

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Edistymisluokitus
Opasnetissa lukuisat sivut ovat työn alla eri vaiheissa. Niiden tietosisältöön pitää siis suhtautua harkiten. Tämän sivun sisällön edistyminen on arvioitu:
Tämä sivu on täysluonnos
Sivu on kirjoitettu kertaalleen alusta loppuun eli kaikki olennaiset sisällöt ovat jo paikoillaan. Kuitenkaan sisältöjä ei ole vielä kunnolla tarkistettu, ja esimerkiksi tärkeitä viitteitä voi puuttua.
Kysymys

←--#: . Minkälaisia ilmastonmuutokseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä Helsingin kaupungilla on keskeisimmissä aiheeseen liittyvissä ohjelmatason asiakirjoissa? --Sonja-Maria Ignatius (keskustelu) 4. syyskuuta 2015 kello 09.59 (UTC) (type: truth; paradigms: science: defence) Tavoitteet jaetaan neljään luokkaan seuraavasti:

 • Rakennusten energiatehokkuus
 • Ilmastonmuutoksen hillintä (päästöjen vähentäminen muuten kuin rakennusten energiatehokkuutta parantamalla)
 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 • Energiapolitiikka

⇤--#: . Minkälaiset tulisi olla Helsingin kaupungin ohjelmalliset toimenpiteet ja tavoitteet rakennusten energiatehokkuuden, ilmastonmuutoksen hillinnän ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen suhteen? --Sonja-Maria Ignatius (keskustelu) 4. syyskuuta 2015 kello 12.30 (UTC) (type: truth; paradigms: science: attack)

Rajaus

Tässä vaiheessa kysymyksen tarkastelu rajataan valikoidusta aineistosta (kts. Helsingin ilmastonmuutos -tiekartta) löytyviin toimenpiteisiin ja tavoitteenmäärittelyihin.

Vastaus

Selvityksessä käytiin läpi seitsemän ohjelmatason raporttia (ks. kohta #Aineistot, ja niistä kerättiin kaikki ilmastonmuutokseen liittyvät ----#: . tavoitteet ja --Sonja-Maria Ignatius (keskustelu) 4. syyskuuta 2015 kello 13.52 (UTC) (type: truth; paradigms: science: comment) toimenpiteet. Nämä kytkettiin muihin aineistoihin:

 • Tavoitteet luokiteltiin kuuluvaksi neljään osa-alueeseen (rakennusten energiatehokkuus, energiapolitiikka, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, ilmastonmuutoksen hillintä). Niistä tunnistettiin, mikä niiden suhde strategiatason tavoitteisiin on tai ovatko eri asiakirjoissa mainitut tavoitteet keskenään samoja.--Sonja-Maria Ignatius (keskustelu) 4. syyskuuta 2015 kello 13.51 (UTC)
 • Toimenpiteet luokiteltiin kuuluvaksi yhteen politiikan osa-alueeseen sen mukaan, mikä oli toimenpiteen pääasiallinen sisältö. Osa-alueittain lukumäärät olivat seuraavat: Ilmastonmuutoksen hillintä 394, Rakennusten energiatehokkuus 207, Ilmastonmuutokseen sopeutuminen 130, Energiapolitiikka 1 ja epäselviä 4.
 • Jokainen toimenpide kytkettiin yhteen tai useampaan strategiatason tavoitteeseen (ks. Helsingin strategiset energiatehokkuus- ja ilmastotavoitteet), joita oli tunnistettu 41. Kuitenkin joissain tapauksissa selkeää tavoitetta ei ollut tunnistettavissa tai varsinainen toimenpide kytkeytyi tavoitteisiin vain epäsuorasti, jolloin relaatioksi merkittiin "Ei liity" (esimerkiksi "Koulutetaan ekotukihenkilöitä" vaatii liian monta välivaihetta kytkeytyäkseen mihinkään tavoitteeseen).----#: . "Ei liity" löytyi 105 kpl o_O --Sonja-Maria Ignatius (keskustelu) 20. helmikuuta 2015 kello 15.24 (UTC) (type: truth; paradigms: science: comment)
 • Lisäksi joidenkin vaikutusten osalta oli tietoa päästöjen suuruudesta ja joidenkin toimenpideryhmien osalta kustannustehokkuudesta. Nämä tiedot yhdistettiin toimenpidetasolle aina kun se oli mahdollista. On kuitenkin syytä huomata, että esimerkiksi kustannustehokkuus on laskettu kokonaiselle toimenpideryhmälle, jonka sisällä voi olla hyvin eri tavalla kustannustehokkaita yksittäisiä toimenpiteitä. Näihin tietoihin on siis syytä suhtautua viitteellisinä.

Toimenpiteitä tunnistettiin kaikkiaan 662 kpl. Näistä 21 oli sellaisia, jotka käytännössä olivat sama kuin jossain muualla esiintynyt toimenpide. Suurin osa listatuista toimenpiteistä oli siis erilaisia kuin muut. Kuitenkin osittaista päällekkäisyyttä toimenpiteissä oli aika paljon, mutta sitä ei tässä työssä erikseen arvioitu. Toimenpidelistassa tunnistettiin kuitenkin selkeyttämisen ja tiivistämisen tarve, jotta kokonaisuus olisi paremmin hallittavissa.

Suurin osa toimenpiteistä kytkeytyi kaupunkiorganisaation omaan toimintaan, mikä on ymmärrettävää kaupungin omissa suunnitelmissa. Kuitenkin oli myös toimenpiteitä, joissa jonkun muun toimijan rooli oli välttämätön. Pääasiallinen toimija tunnistettiin seuraavasti: kaupunki 539, yritys 90, asukas 45 ja epäselvä 54 toimenpiteessä. Tästä tuloksesta voinee päätellä, että kaupunkiorganisaation suunnitelmat eivät paljoakaan sisällä toimenpiteitä, joissa asukas otettaisiin toimenpiteiden keskiöön toimijaksi ja kaupunki ottaisi asukkaan omia valintoja tukevan, edistävän ja mahdollistavan roolin. Asukkaalle annetut tyypillisimmät roolit liittyivät liikkumismuodon valintaan, pientalon lämmitysenergian säästämiseen tai sähkökulutuksen seuraamiseen.

Runsaimmin toimenpiteitä kirjattiin seuraaville tavoitteille:

 • Energiatehokkuus paranee yli 20 % 69
 • Energiansäästö politiikan työkaluna 50
 • Eheä, tiivis ja ekotehokas kaupunkirakenne 35
 • Uusiutuvat energialähteet yli 20 % osuus, ilmastopäästöt -20 % 35
 • Rakennuskannan tehokas ylläpito ja ohjaus 33
 • Vesienhallinta sopeutuu ilmastonmuutokseen 30
 • Asuntokanta energiatehostuu 29
 • Joukkoliikennettä parannetaan 29
 • Kulutuksen ilmastopäästöt -20 - -30 % 29

Tavoitteiden kokonaisuudesta voi todeta, että jatkotyöskentelyssä sitä olisi syytä selkeyttää. Ensinnäkin monet tavoitteet ovat keskenään samankaltaisia mutta eivät kuitenkaan identtisiä. Toisekseen monet tavoitteet olivat itse asiassa toisen tavoitteen osa- tai alatavoitteita, mutta tätä ei ollut raporteissa tunnistettu. Kolmanneksi joukossa oli myös tavoitteita ("Helenin tehokas edunvalvonta"), joiden kytkentä ilmastopolitiikkaan oli kyseenalainen tai vähintäänkin epäselvä. Tästä tavoitteiden ja toimenpiteiden tarkastelusta olisi siis mahdollista tehdä paljon tehokkaampi käytännön työkalu, jos tavoitteenasettelua selkeytettäisiin, yksinkertaistettaisiin ja sen jälkeen viestittäisiin sekä organisaation sisällä että ulospäin.

Kun tarkastellaan vaikutuksia eli niitä asioita, joihin toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan, huomataan toimenpiteiden kohdistuvan yleisimmin näihin vaikutuksiin:

 • Liikenne 154
 • Kaukolämpö 147
 • Energiankulutus 89
 • Kulutussähkö 72
 • Epäselvä 59
 • Infrarakentaminen (sopeutumistoimien kohteena) 38
 • Välilliset (elinkaarivaikutukset yleensä) 33
 • Terveys ja turvallisuus (sopeutumistoimien kohteena) 31
 • Viherympäristö (sopeutumistoimien kohteena) 30

Näitä vaikutusluokkia ei lainkaan esiintynyt ohjelmatason toimenpiteissä:

 • Välittömiä päästölähteitä: maatalous
 • Välillisiä päästölähteitä (elinkaarivaikutuksia): alkoholijuomat ja tupakka, sekalaiset tavarat ja palvelut, sisustus ja kodinhoito, ravintolat ja hotellit, tietoliikenne, vaatetus ja jalkineet.

Voi siis sanoa, että ylivoimaisesti eniten on välittömiin hiilidioksidipäästöihin vaikuttavia toimenpiteitä ja että ne kohdistuvat erityisesti liikenteeseen ja rakennusten lämmitykseen. Tämä on sinänsä järkevää, koska kaukolämpö, liikenne ja kulutussähkö on arvioiden mukaan kokonaispäästöiltään suurimpia luokkia, ja siksi niissä odottaisi olevan eniten myös vähennyspotentiaalia. Tältä osin seuraa jatkokysymys siitä, mikä on yksittäisten toimenpiteiden vaikuttavuus ja kustannustehokkuus. Vain harvasta toimenpiteestä oli tältä osin arvioita, ja tässä onkin jatkotyöskentelylle tilaa. Lisäksi näitä toimenpiteitä voi olla hyödyllistä vertailla keskenään, koska siellä on selvästi päällekkäisyyttä, ja ilmastopolitiikan hallittavuus paranisi jos olisi vähemmän ja selkeämpiä suunniteltuja toimenpiteitä.

Merkillepantavaa on, että esimerkiksi elintarvikkeisiin, ravintoloihin tai syömiseen yleensä ei juuri löytynyt toimenpiteitä, vaikka tämä on yksittäisen kansalaisen osalta suurimpia hiilijalanjäljen aiheuttajia.

Nyt tuotettua aineistoa ja tilastotyökaluja voi ja kannattaisi käyttää kaupunkiorganisaation jatkotyöskentelyyn. Jokainen toimiala voisi käydä läpi omat toimenpiteensä, selkeyttää ja tiivistää niitä ja etsiä mahdollisia synergioita muiden kanssa. Parannettua toimenpidelistausta voisi käyttää myös budjettisuunnittelussa, jolloin olisi mahdollista luoda kytköksiä tietyn budjettimomentin, toimenpiteen ja hiilipäästövähenemän välille. Tällä tavalla toiminnan tuloksellisuutta voisi paremmin seurata. Tämä kehitys kuitenkin edellyttää, että monet ihmiset eri organisaatiotasoilta oikeasti perehtyvät nyt tuotetun aineiston ja tilastoanalyysien sisältöön ja mahdollisuuksiin. Tällainen kulttuurinmuutos edistäisi avoimuutta ja tehokkuutta ja olisi siksi kannatettavaa käynnistysvaikutuksista huolimatta.

Alla olevilla kahdella koodilla pystyy ajamaan tilastoanalyysejä kootusta aineistosta. Ensimmäinen koodi tarkatelee koko aineistoa. Jälkimmäisessä käyttäjä voi itse rajata aineistoa haluamallaan tavalla ennen tilastoanalyysejä. On syytä huomata, että sama toimenpide voi tulla listatuksi useampaan kertaan, jos sillä on esimerkiksi useampia vaikutuksia tai toimijoita. Lukumääriä laskettaessa yksi toimenpide kuitenkin laskettiin aina vain kerran (joskin 21 Sama kuin -toimenpidettä ovat nykyversiossa mukana laskuissa).

Koko aineisto

+ Näytä koodi

Osa-aineisto

Mihin tavoitteeseen liittyviä toimia haluat katsoa tarkemmin?:

Mitkä toimijat otetaan mukaan tarkasteluun?:

Mitkä osa-alueet otetaan mukaan tarkasteluun?:

Mitkä vaikutukset otetaan mukaan tarkasteluun?:

Mitkä relaatiot otetaan mukaan tarkasteluun?:

+ Näytä koodi

Perustelut

 • Aineistoista etsitään rakennusten energiatehokkuuteen, ilmastonmuutoksen hillintään ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyviä sekä toimenpiteitä (päätöksiä tai pyrkimyksiä tehdä jotain) että tavoitteenmäärittelyjä (kuvauksia siitä minkälaisia muutoksia halutaan tapahtuvan)
 • Lisäksi huomioidaan myös muut aiheen kannalta oleelliset asiat, jotka eivät selvästi ole tunnistettavissa toimenpiteiksi tai tavoitteiksi
 • Löydetyt toimenpiteet ja tavoitteet (ja mahdolliset muut oleelliset asiat) nimetään tähän. Ryhmittely esim. tausta-aineistoittain ja/tai aiheittain ( i) rakennusten energiatehokkuus, ii) ilmastonmuutoksen hillintä, iii) ilmastonmuutokseen sopeutuminen)
 • Kunkin toimenpiteen tai tavoitteen (tai muun) kohdalle merkitään myös missä kohdassa se esiintyy tausta-aineistossa alkuperäisaineiston nimi + sivu(t) tai välilehti/rivi(t)/sara(k)ke(et)
 • Lisäksi kunkin toimenpiteen tai tavoitteen (tai muun) osalta merkitään mihin strategiatason tavoitteeseen/tavoitteisiin se liittyy ja missä suhteessa: a) tukee, b) on ristiriidassa, c) ei liity (nimettyihin strategiatason tavoitteisiin), d) muu

Aineistot

Tärkeimpiä ohjelmia ja suunnitelmia (kuvassa ohjelmataso):

Ilmastonsuojelun toteutuminen 1 08092014.jpg

Ohjelmatason tavoitteet

Ohjelmatason tavoitteenmäärittelyt
Nro Aineisto Sivunumero Osa-alue Tavoite Relaatio Strategiatason tavoite
1 Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 2011 2, 79 Ilmastonmuutoksen hillintä Helsingin kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vähintään 20 % vuoden 1990 tasolta vuoteen 2020 mennessä. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka, 23
2 Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 2011 78 Ilmastonmuutoksen hillintä Helsinki tavoittelee hiilineutraalia tulevaisuutta vuoteen 2050 mennessä Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka, 20
3 Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 2011 78, 79 Rakennusten energiatehokkuus 2016 kiinteä 9 % säästötavoite vuoden 2005 kaupunkikonsernin kokonaiskulutuksesta ja energian loppukäytön tehokkuus on parantunut 9 % Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka, 23, 25
4 Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 2011 79 Ilmastonmuutoksen hillintä 20 % energiantuotannosta uusiutuvista lähteistä Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka, 17, 24
5 Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 2011 79 Ilmastonmuutoksen hillintä 2030 päästövähennys 39 %, 4,3t (/asukas) ja liikenteen päästövähennys 20 % Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka, 23
6 Helsingin 30 prosentin päästövähennysselvitys 2 Ilmastonmuutoksen hillintä Helsingin strategiaohjelman mukaisesti vähennetään kaupunkialueen hiilidioksidipäästöjä 30 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasosta Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016, 312
7 Helsingin 30 prosentin päästövähennysselvitys 2 Ilmastonmuutoksen hillintä Helsinki toimii aktiivisesti ilmastonmuutoksen torjunnassa ja tukee energian tuotantoon ja kulutukseen liittyvien päästöjä vähentävien innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia, 52
8 Helsingin 30 prosentin päästövähennysselvitys 2 Ilmastonmuutoksen hillintä Energiantuotannon päästöjä vähennetään 20 % vuoteen 2020 mennessä. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka, 17, 24
9 Helsingin 30 prosentin päästövähennysselvitys 2 Ilmastonmuutoksen hillintä 20 % energiantuotannosta uusiutuvista energianlähteistä 2020 Sama kuin Tavoite 4
10 Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 71 Ilmastonmuutoksen hillintä EU sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Mikäli muut merkittävät toimijat, kuten USA ja Kiina lähtevät mukaan päästövähennyksiin, vähennys olisi 30 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Sama kuin Tavoite 1
11 Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 71 Ilmastonmuutoksen hillintä EU sitoutuu nostamaan biopolttoaineiden osuuden 10 prosenttiin liikennepolttoaineiden käytöstä vuoteen 2020 mennessä. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka, 23
12 Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 71 Ilmastonmuutoksen hillintä EU on sitoutunut nostamaan uusiutuvien energianlähteiden osuuden 20 prosenttiin. Sama kuin Tavoite 4
13 Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 46 Ilmastonmuutoksen hillintä Vuoteen 2030 mennessä on tavoitteena alentaa pääkaupunkiseudun energiankulutusta ja vähentää asukasta kohden laskettuja kasvihuonekaasupäästöjä 39 prosentilla vuoden 1990 tasosta. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka, 23
14 Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 50 Ilmastonmuutoksen hillintä Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden ovat vähentyneet ainakin 20 prosenttia. Joukkoliikenne, pyöräily ja kävely ovat ensisijaisina liikkumismuotoina houkuttelevimpia. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka, 23
15 Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 53 Ilmastonmuutoksen hillintä Sähkönkulutus asukasta kohden on kääntynyt laskuun. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka, 23
16 Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 54 Rakennusten energiatehokkuus Rakennusten suunnittelua, hankintaa ja käyttöä ohjaavat elinkaarikustannukset, energiatehokkuus, monikäyttöisyys ja käyttöaste. Rakennukset aiheuttavat elinkaarensa aikana mahdollisimman vähän haitallisia päästöjä. Kaupungit toimivat esimerkkinä. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016, 347
17 Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 57 Ilmastonmuutoksen hillintä Lämmön, sähkön ja jäähdytyksen tuotanto on kilpailukykyistä ja ominaispäästöiltään edullista sekä pääasiassa yhdistettyä. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia, 194
18 Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 34 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Tulvariskien hallinnan tavoitteena on vähentää tulvien vahingollisia seurauksia ja minimoida kokonaisvahingot vesistöalueella. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 821

Tarkasteltavat vaikutukset

Taulukossa ovat vain kasvihuonekaasupäästöihin vaikuttavat tekijät (joko suoraan tai elinkaarivaikutuksena). Myös sopeutumiseen liittyviä vaikutuksia tarkastellaan, katso tarkempi kuvaus: Keskustelu:Helsingin ilmastonmuutos -tiekartta#Avainsanaluokittelu.

Ilmastopäästöt(-)
ObsVaikutusYksikköLukuKuvaus
1Kaukolämpö kt CO2/a 1356
2Öljylämmitys kt CO2/a 100
3Sähkölämmitys kt CO2/a 135
4Maalämpö kt CO2/a 0
5Kulutussähkö kt CO2/a 625
6Liikenne kt CO2/a 650
7Teollisuus ja työkoneet kt CO2/a 46
8Jätehuolto kt CO2/a 46
9Maatalous kt CO2/a 1.2
10Asuntohankinnat t CO2e/hlö/a 2.7
11Liikkumishankinnat t CO2e/hlö/a 1.7
12Elintarvikkeet t CO2e/hlö/a 1.5Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat
13Terveys ja koulutus t CO2e/hlö/a 1.0
14Sekalaiset tavarat ja palvelut t CO2e/hlö/a 0.8
15Virkistys ja kulttuuri t CO2e/hlö/a 0.7
16Sisustus ja kodinhoito t CO2e/hlö/a 0.4
17Ravintolat ja hotellit t CO2e/hlö/a 0.3
18Vaatetus ja jalkineet t CO2e/hlö/a 0.3
19Alkoholijuomat ja tupakka t CO2e/hlö/a 0.2
20Tietoliikenne t CO2e/hlö/a 0.1
21Infrastruktuuri t CO2e/hlö/a 3.1Infrastruktuuri, hallinto ja maanpuolustus

Eräiden toimenpiteiden kustannustehokkuus

Sarake Nro viittaa ohjelmatason toimenpiteiden numeroihin, jotka on alla olevassa isossa taulukossa sijoitettu sarakkeeseen Obs. Tämän taulukon toimenpide siis saattaa sisältää monta alemman taulukon toimenpidettä.

Kustannukset(MEUR/vuosi,ktCO2)
ObsToimenpideKustannuksetPäästövähenemäNro
1Rakennusten päästöt huomioon ottava maankäytön suunnittelu 0.1 0.7 35,36,37
2Energiarenessanssi 2.7 15.9 38, 39
3Edulliset rahoitusratkaisut energiaviisaille korjauksille 1.9 8.1 40
4Rakennusten energiatehokkuuspotentiaalin tunnistus ja informointi 0.2 0.9 41
5Kaupungin oman vähäpäästöisen rakentamisen tehostaminen 0.0 1 82, 83, 84
6Vähäpäästöisten teknologioiden kokeilut ja kehitys -0.3 0.9 85, 86, 87, 88
7Informaation jakaminen, työkalut ja vähäpäästöisyyteen kannustaminen 1.2 4 89, 90, 91, 92
8Kaupungin omat vähäpäästöiset laitehankinnat 0.1 1.3 93, 94, 95, 96
9Liikenteen päästöjä vähentävä maankäytön suunnittelu 2.8 4.4 97, 98, 99, 100, 101
10Pyöräilyn kulkutapaosuuden lisääminen 0.1 5.3 102
11Joukkoliikenteen kulkutapaosuuden lisääminen ja päästöjen pienentäminen -1.3 6.5 103
12Liikkumiskeskus 2.5 4.7 104
13Kaupunkilogistiikan kehitys 1.7 8 105
14Vähäpäästöisten ajoneuvojen lisääntymisen edistäminen 0.3 2 106
15Taloudelliset ohjauskeinot henkilöliikenteen vähentämiseksi 50.0 28 107
16Kaupungin omien työntekijöiden liikkuminen 1.1 2.1 108
17Päästöttömien lämpölähteiden hyödyntäminen 0.0 0.9 109
18Uusiutuvan pientuotannon edistäminen 0.5 3.7 110

Ohjelmatason toimenpiteet

Helsingin ohjelmalliset energiatehokkuus- ja ilmastotoimenpiteet ja -tavoitteet(-)
ObsAineistoSivunumeroOsa-alueToimenpideRelaatioStrategiatason tavoiteToimijaVaikutus
1Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 2011 2 Ilmastonmuutoksen hillintä Kaikilla virastoilla ja laitoksilla on energiansäästövelvoite vähentää vuotuista kulutusta 2 % verrattuna vuoden 2010 tasoon. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 23 Kaupunki Kulutussähkö
2Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 2011 31 Rakennusten energiatehokkuus Kaavoitetaan kaupunki kokonaisuutena energiatehokkaaksi Sama kuin Toimenpide 35 Kaupunki Infrastruktuuri
3Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 2011 33 Rakennusten energiatehokkuus Lisätään yhteiskäyttötiloja, jolloin pienempi määrä asuinneliöitä riittää henkeä kohti Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 347 Yritys Asuntohankinnat
4Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 2011 34 Rakennusten energiatehokkuus Varmistetaan, että rakennusten energiaa säästävät järjestelmät toimivat Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 83, Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Yritys Kulutussähkö, Kaukolämpö
5Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 2011 35 Ilmastonmuutoksen hillintä Mitataan energiankulutus vuokra-asunnoissa ja laskutetaan asukkaita käytön mukaan Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Yritys Kulutussähkö, Kaukolämpö
6Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 2011 37 Rakennusten energiatehokkuus Kuvataan kaupunki lämpökameralla lämpöhukkatalojen ja tiiviiden talojen erottamiseksi Sama kuin Toimenpide 41 Kaupunki Kaukolämpö
7Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 2011 38 Rakennusten energiatehokkuus Peruskorjataan vanhat talot energiatehokkaiksi Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 81 Yritys Kaukolämpö
8Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 2011 40 Rakennusten energiatehokkuus Perustetaan rahasto, jolla rahoitetaan energiaviisaita korjauksia Sama kuin Toimenpide 40 Kaupunki Kaukolämpö
9Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 2011 41 Ilmastonmuutoksen hillintä Hinnoitellaan kaukolämpö niin, että paljon kuluttavat maksavat energiasta enemmän Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Yritys Kaukolämpö
10Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 2011 42 Rakennusten energiatehokkuus Peritään energiatehokkaista rakennuksista vähemmän kiinteistöveroa, kuin tehottomista Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 347 Kaupunki Kaukolämpö, Asuntohankinnat
11Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 2011 43 Rakennusten energiatehokkuus Kannustetaan rakennuttajia energiatehokkaisiin vaihtoehtoihin rakennusvaiheessa Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 83 Yritys Kaukolämpö
12Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 2011 46 Ilmastonmuutoksen hillintä Energiaviisaiden teknologioiden pilotointi- ja demonstraatiohankkeita toteutetaan aiempaa voimakkaammin kaupungin vetäminä tai tukemina. Tuloksia esitellään laajemmin. Ei liity Kaupunki, Yritys
13Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 2011 47 Ilmastonmuutoksen hillintä Kaupunki myöntää lainantakuita energiatehokasta vaihtoehtoa ostamassa oleville. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 52 Kaupunki Asuntohankinnat, Kaukolämpö
14Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 2011 48 Ilmastonmuutoksen hillintä Tehdään korttelikohtaisia energiankulutuksen katselmointeja, joiden avulla voidaan tavoittaa kaikki kaupungin kotitaloudet Sama kuin Toimenpide 92 Kaupunki Kulutussähkö, Kaukolämpö
15Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 2011 50 Ilmastonmuutoksen hillintä Hinnoitellaan sähkö energian säästöä tukevaksi: korkeampi sähkönkulutus maksaa suhteessa enemmän Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Yritys Kulutussähkö, Sähkölämmitys
16Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 2011 51 Ilmastonmuutoksen hillintä Järjestetään energiatehokkuuskilpailuja Sama kuin Toimenpide 89 Kaupunki Kulutussähkö, Kaukolämpö
17Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 2011 54 Ilmastonmuutoksen hillintä Tehdään yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa yritysten kannustamiseksi valitsemaan energiatehokkaita vaihtoehtoja Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Kulutussähkö, Kaukolämpö
18Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 2011 55 Ilmastonmuutoksen hillintä Myönnetään yrityksille energiaviisaita lainatakuita Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Kulutussähkö, Kaukolämpö
19Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 2011 56 Ilmastonmuutoksen hillintä Koulutetaan ekotukihenkilöitä auttamaan yritysten henkilöstöä muuttamaan toimintatapoja ympäristöystävällisemmiksi Ei liity
20Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 2011 57 Ilmastonmuutoksen hillintä Opetetaan ihmiset lapsesta asti toimimaan ympäristöystävälisesti esim. Vihreä lippu -ohjelman avulla Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 78 Kaupunki Välilliset
21Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 2011 58 Ilmastonmuutoksen hillintä Perustetaan ilmastoverkosto hallinnon ja elinkeinoelämän välille edistämään energiatehokkuutta Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 21 Kaupunki Kulutussähkö, Kaukolämpö
22Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 2011 59 Ilmastonmuutoksen hillintä Julkisissa hankinnoissa suositaan energiatehokkaita vaihtoehtoja Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 456, Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 457 Kaupunki Asuntohankinnat, Terveys ja koulutus, Liikkumishankinnat, Infrastruktuuri
23Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 2011 62 Ilmastonmuutoksen hillintä Maankäytön suunnittelulla edistetään joukkoliikenteen käyttöä ja jalankulkua Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 350 Kaupunki Infrastruktuuri, Liikenne
24Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 2011 64 Ilmastonmuutoksen hillintä Kehitetään pyöräpysäköinnin mahdollisuuksia etenkin lisäämällä turvallisia pysäköintipaikkoja julkisen liikenteen solmukohtiin Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 341 Kaupunki Liikenne
25Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 2011 66 Ilmastonmuutoksen hillintä Perustetaan seudullinen liikkumiskeskus, jonka avulla henkilöautoliikennettä vähennetään liikenteen ohjauksen keinoin Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 340 Kaupunki Liikenne
26Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 2011 67 Ilmastonmuutoksen hillintä Tehdään mahdolliseksi joukkoliikenteen matkalipun maksaminen jälkikäteen joukoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 341 Yritys Liikenne
27Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 2011 68 Ilmastonmuutoksen hillintä Joukkoliikenteen lipputyyppeihin lisätään yhteislippu, jolla monen hengen porukka voi matkustaa halvemmalla Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 341 Yritys Liikenne
28Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 2011 69 Ilmastonmuutoksen hillintä Perustetaan logistiikkakeskus, jossa kuljetukset yhtenäistetään, ja siten kuljetusajoja vähennetään Sama kuin Toimenpide 105 Kaupunki Liikenne
29Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 2011 69 Ilmastonmuutoksen hillintä Kannustetaan kuljetusyrityksiä energiatehokkaaseen toimintaan mm. edellyttämällä energiatehokkuussopimusta Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 23 Kaupunki Liikenne, Liikkumishankinnat
30Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 2011 71 Ilmastonmuutoksen hillintä Kehitetään pyöräilyn pääväyliä tekemällä niistä turvallisempia, häiriöttömiä ja suoria yhteyksiä lähtöpaikan ja määränpään välillä Sama kuin Toimenpide 61 Kaupunki Liikenne
31Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 2011 72 Ilmastonmuutoksen hillintä Asennetaan keskustan alueelle sähköautojen latauspisteitä ja varataan vain niitä varten omia pysäköintipaikkoja Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 352, Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 342 Kaupunki Liikenne, Infrastruktuuri
32Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 2011 74 Ilmastonmuutoksen hillintä Luodaan keskustaan ympäristövyöhyke, jolle pääsee vain vähäpäästöisellä ajoneuvolla Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 352, Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 342 Kaupunki Liikenne, Infrastruktuuri
33Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 2011 75 Ilmastonmuutoksen hillintä Otetaan käyttöön ruuhkamaksut Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 23 Kaupunki Liikenne
34Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 2011 77 Ilmastonmuutoksen hillintä Edistestään taloudellista ajotapaa mm. kouluttamalla ammattiajajat siihen Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 23 Kaupunki Liikenne
35Helsingin 30 prosentin päästövähennysselvitys 18 Rakennusten energiatehokkuus Kaupunki ottaa kaikessa maankäytön suunnittelussa huomioon rakennusten sijoittelun, muodon ja suuntauksen vaikutukset energiankulutukseen. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 820, Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 81 Kaupunki Infrastruktuuri
36Helsingin 30 prosentin päästövähennysselvitys 18 Ilmastonmuutoksen hillintä Kaavoittaessa tehdään päästötarkastelut, jotka katsotaan energiaperäisiä päästöjä, rakentamisen materiaalivalintoja ja maankäytön muutoksista aiheutuvia päästöjä. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 825 Kaupunki, Yritys Infrastruktuuri
37Helsingin 30 prosentin päästövähennysselvitys 18 Ilmastonmuutoksen hillintä Edistetään vähäpäästöistä rakentamista ohjaamalla rakennusten sijoittelua, muotoa ja suuntausta kaavoituksella, rakentamistapaohjeilla ja tontinluovutusehdoilla. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 825 Kaupunki Infrastruktuuri
38Helsingin 30 prosentin päästövähennysselvitys 20 Rakennusten energiatehokkuus Käynnistetään peruskorjausten yhteydessä Energiarenessanssia toteuttava kehitysohjelma. Tunnistetaan lupaavimmat alueet energiatehokkuuden parantamiselle, aktivoidaan alueiden kiinteistöjen omistajia ja asukkaita energiatehokkuuden parantamiseen ja fasilitoidaan aluekohtaisia yhteisperuskorjaushankkeita. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 83 Kaupunki Infrastruktuuri, Kaukolämpö
39Helsingin 30 prosentin päästövähennysselvitys 20 Rakennusten energiatehokkuus Energiarenessanssi-toimenpide toteutetaan peruskorjaamalla lähiöitä ja kortteleita yhteisprojekteina, jolloin peruskorjausten kokonaiskustannukset alenevat. Kaupunki voi tukea peruskorjauksien investointeja omistustonttien lisärakentamisoikeuksien ja vuokratonttien täydennysrakentamiskorvauksien avulla. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 347 Kaupunki Infrastruktuuri, Kaukolämpö
40Helsingin 30 prosentin päästövähennysselvitys 21 Rakennusten energiatehokkuus Kaupunki perustaa kannattaville energiatehokkuuskorjaushankkeille tarkoitetun rahaston. Rahaston pääomalla rahoitetaan energiatehokkuusinvestointeja. Rahoitetut hankkeet maksavat pääomalle korkoa, joka rahoitetaan energiatehokkuuden avulla saavutetuista säästöistä. Korkotuloilla voidaan rahoittaa edelleen uusia hankkeita. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 347 Kaupunki Infrastruktuuri, Kaukolämpö
41Helsingin 30 prosentin päästövähennysselvitys 23 Rakennusten energiatehokkuus Suoritetaan loppuun käynnissä oleva rakennuskannan lämpökamerakuvaus ilmasta lämpöhukkarakennuksien tunnistamiseksi. Selvitetään asuinrakennuksiksi muutettavissa olevien toimitilojen määrä ja sijainnit. Julkaistaan tulokset eri tahojen hyödynnettäväksi. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 83 Kaupunki Kaukolämpö
42Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 21 Ilmastonmuutoksen hillintä Helsingin alueen energiantuotanto-, siirto- ja jakelujärjestelmää kehitetään yhtenä kokonaisuutena. Näin varmistetaan energian riittävä saatavuus ja häiriötön toimitus asiakkaille. Pääkaupunkiseudun energiaverkkoja tarkastellaan yhtenä laajana kokonaisuutena ja synnytetään yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Ei liity
43Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 21 Ilmastonmuutoksen hillintä Helsinki selvittää myös biopolttoaineiden lisääntyvää käyttöä kuitenkin energiantuotannon hyvän hyötysuhteen säilyttäen tulevissa voimalaitosratkaisuissa. Tämä edellyttää riittävien biopolttoaineiden varastotilojen varaamista ja liikennevaihtoehtojen selvittämistä ja huomioimista Helsingin Energian polttoainelogistiikan kannalta oleellisiin kohteisiin. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 17, Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 24 Kaupunki Kaukolämpö, Kulutussähkö
44Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 22 Ilmastonmuutoksen hillintä Helsingin kaupungin eri yksiköt kehittävät omaa energiankäyttöään tehokkaampaan ja säästävämpään suuntaan. Helsinkiläisille jaetaan energiansäästöinformaatiota, jonka tuottamiseen Helsingin Energia osaltaan myötävaikuttaa. Energiansäästödirektiivi ja sen toteutukseen tehtävät sopimukset tulevat määrittelemään käytännön toimenpiteet ja niiden vaikutusten seuraamisen. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 78 Kaupunki Kulutussähkö, Kaukolämpö
45Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 23 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Helsingin Energia varautuu päästöoikeuksien niukkenemiseen ja kallistumiseen lähivuosina ja panostaa riskien torjumiseen. Ei liity Yritys Sopeutuminen
46Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 31 Rakennusten energiatehokkuus Kaupungin omistamien rakennusten energiankäytön tehostaminen: 1. Panostetaan erityisesti olemassa olevan rakennuskantansa energiatehokkuuden parantamiseen korjausten sisällön ja ylläpidon tehokkuuden kautta. 2. Uudis- ja korjausrakennuskohteissa sovelletaan myös matalaenergiarakentamista tarjoten päätöksentekoon edellytykset arvioida elinkaarikustannuksia ja energiatehokkuutta perinteisten investointikustannusten lisäksi. 3. Kytketään investointikohteisiin pitkiä takuuaikoja ja energiankulutustavoitteita osana elinkaarikustannuksia. 4. Selvitetään edellytykset hankekohtaiseen erityisrahoitukseen tavoitteena, etteivät energian tehokkuusinvestoinnit vaikuta perittäviin pääomavuokriin. 5. Huolehditaan siitä, että EU-tason direktiiveihin suoraan liittyvät energiansäästösopimukset kaupungin ja valtion välillä toteutuvat. 6. Sähkön kulutukseen pyritään vaikuttamaan entistä tehokkaammin kaikin käytettävissä olevin keinoin mukaan lukien hankintojen arviointi myös elinkaarikustannusten kautta. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 83, Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Kulutussähkö, Kaukolämpö, Infrastruktuuri
47Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 32 Rakennusten energiatehokkuus Koko kaupunkialueen rakennusten energiankäytön tehostaminen: 1. Lisätään tiedottamista hyviksi todetuista suunnittelu-, rakentamis- ja hankintaratkaisuista. 2. Parannetaan yleisesti rakentamiseen ja ylläpitoon liittyviä tiedonsaantimahdollisuuksia nykyisissä asiointipisteissä: rakennusvalvontavirasto, kiinteistöviraston asuntoasiainosasto, Helsingin Energia, HKRRakennuttaja ja ympäristökeskus. 3. Selvitetään mahdollisuudet muuttaa tonttien luovutus- ja vuokrausehtoja energiatehokkuus huomioonottavaksi. 4. Suunnataan investointitukia yhteistoiminnassa valtiovallan kanssa. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 825, Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki, Yritys Energiatehokkuus
48Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 42 Ilmastonmuutoksen hillintä Bussiliikenteen energiatehokkuus, Dieselbussit: HKL jatkaa tutkimusta eri dieselmoottoreiden aiheuttamista todellisista päästöistä helsinkiläisissä liikenneolosuhteissa. HKL kannustaa bussiliikennöitsijöitä ympäristön kannalta puhtaampiin moottorivalintoihin bussiliikenteen kilpailuttamisessa käytettävän laatupisteytyksen avulla. Lisäksi HKL pyrkii osaltaan vaikuttamaan, että bussin moottorin energiankulutus lisätään EU-tasolla yhdeksi standardoidusti mitattavaksi aiheeksi myrkyllisten päästöjen rinnalle. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 343 Kaupunki, Yritys Liikenne
49Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 42 Ilmastonmuutoksen hillintä Bussiliikenteen energiatehokkuus, Biodiesel polttoaineena: HKL toimii aktiivisena osapuolena kolmivuotisessa toisen sukupolven biodieselin NExBTLhankkeessa. Myrkyllisiä päästöjä vähentävää biodieseliä pyritään käyttämään erityisesti niiden katukuilujen bussiliikenteessä, joissa EU:n ilmanlaadulle asettamat raja-arvot ylittyvät. Mikäli kokeilu vahvistaa myrkyllisten päästöjen vähenevän oleellisesti ja polttoaineen kustannukset ovat edulliset suhteessa saavutettaviin hyötyihin ja polttoaineen raaka-aineen tuotanto voidaan ratkaista kestävällä tavalla, HKL ryhtyy toimenpiteisiin toisen sukupolven biodieselin osuuden kasvattamiseksi olennaisesti fossiilisen dieselpolttoaineen kustannuksella. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 343 Kaupunki, Yritys Liikenne
50Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 42 Ilmastonmuutoksen hillintä Bussiliikenteen energiatehokkuus, Maakaasu ja biokaasu polttoaineena: HKL selvittää tutkimuksin maakaasubusseista todellisessa ajossa syntyvät päästöt dieselbusseihin verrattuna. Mikäli todelliset päästöt antavat perusteen, HKL hyvittää maakaasusta käyttövoimana bussiliikenteen kilpailuttamisessa käytettävässä laatupisteytyksessä. HKL yhteistyössä YTV:n, Gasumin ja bussiliikennöitsijöiden kanssa edistää maa- ja biokaasun uuden tankkausinfrastruktuurin syntymistä siten, että maaja biokaasun tankkauspiste on tarvittaessa saatavissa ainakin liikennöitsijöiden keskeisimmille varikoille kohtuullisin kustannuksin. HKL neuvottelee Gasumin, Helsingin Veden ja YTV:n kanssa biokaasun hyödyntämiseksi joukkoliikenteessä. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 343 Kaupunki, Yritys Liikenne
51Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 43 Ilmastonmuutoksen hillintä Bussiliikenteen energiatehokkuus, Bioetanoli polttoaineena: HKL seuraa bioetanolin käytöstä saatavia kokemuksia Ruotsissa. Mikäli bioetanoli osoittautuu ympäristön kannalta elinkaarivaikutustensa osalta muita biopolttoaineita (esim. biodiesel) paremmaksi ja bioetanolia käyttäviä moottoreita tulee markkinoille useilta valmistajilta, harkitaan bioetanolin soveltuvuutta Helsingin joukkoliikenteeseen. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 343 Kaupunki, Yritys Liikenne
52Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 43 Ilmastonmuutoksen hillintä Bussiliikenteen energiatehokkuus, Vety polttoaineena: HKL seuraa vetybussien teknologian kehitystä, vedyn valmistusteknologioiden kehitystä sekä Pekingin olympialaisten hytaanibussikokeilua. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 343 Kaupunki, Yritys Liikenne
53Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 43 Ilmastonmuutoksen hillintä Bussiliikenteen energiatehokkuus, Hybridibussit: HKL yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa käynnistää pilotin muutamien hybridibussien liikennöinnistä vuoden 2008 aikana. Pilotista saatavien päästöjä, kustannuksia ja käytettävyyttä koskevien kokemusten perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 343 Kaupunki, Yritys Liikenne
54Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 43 Ilmastonmuutoksen hillintä Bussiliikenteen energiatehokkuus, Johdinautot: HKL laatii esiselvityksen nykyaikaisen johdinautojärjestelmän toteuttavuudesta, hyödyistä ja kustannuksista Helsingissä. Selvityksen perusteella päätetään mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 343 Kaupunki, Yritys Liikenne
55Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 15 Ilmastonmuutoksen hillintä Rakennetaan kumppanuuksia elinkeinoelämän kanssa siten, että yritysten kilpailukyky ja ympäristövastuullisuus vahvistuvat ja syntyy uutta innovatiivista liiketoimintaa esimerkiksi älykkäiden teknologioiden, resurssitehokkuuden ja hiilineutraalien tuotteiden ympärille. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 205 Kaupunki Välilliset
56Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 15 Ilmastonmuutoksen hillintä Edistetään uudenlaisten ympäristö- ja energiateknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa yhteistyössä yritysten sekä tutkimus- ja kehittämistahojen kanssa. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 205 Kaupunki Välilliset
57Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 15 Ilmastonmuutoksen hillintä Itämerihaasteen toimenpideohjelma uudistetaan. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 205 Kaupunki Viherympäristö
58Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 19 Ilmastonmuutoksen hillintä Joukkoliikennettä kehitetään mm. HSL:n runkolinjastosuunnitelman ja poikittaisen joukkoliikenteen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 272 Kaupunki, Yritys Liikenne
59Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 19 Ilmastonmuutoksen hillintä Joukkoliikenteen liityntäpysäköintiä ja terminaalien toimivuutta parannetaan. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 272, Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 341 Kaupunki Liikenne
60Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 19 Ilmastonmuutoksen hillintä Helsingin kaupungin alueella tarvittavat joukkoliikenteen etuusjärjestelyt (mm. joukkoliikennekaistat ja liikennevaloetuudet) toteutetaan. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 272 Kaupunki Liikenne
61Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 19 Ilmastonmuutoksen hillintä Jalankulku- ja pyöräilyverkostojen jatkuvuutta ja turvallisuutta parannetaan. Kaupunkipyöräverkko rakennetaan joukkoliikenteen osaksi ja lisätään tietoisuutta kevyen liikenteen terveys- ja ympäristöhyödyistä. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 272, Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 350 Kaupunki Liikenne
62Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 19 Ilmastonmuutoksen hillintä Edistetään kattavan sähköautojen latausverkoston luomista. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 272, Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 352 Kaupunki Liikenne
63Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 19 Ilmastonmuutoksen hillintä Priorisoidaan joukkoliikenteen, kävelyn tai pyöräilyn osuutta nostavat liikennehankkeita. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 272, Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 352 Kaupunki Liikenne
64Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 19 Ilmastonmuutoksen hillintä Toteutetaan Pyöräilynedistämisohjelman suosituksia. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 272 Kaupunki Liikenne
65Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 19 Ilmastonmuutoksen hillintä Perustetaan poikkihallinnollinen ratikkaprojekti kehittämään raitioliikennettä ja valmistautumaan sen laajentamiseen. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 272, Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 341 Kaupunki Liikenne
66Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 19 Ilmastonmuutoksen hillintä Pyritään aikaistamaan raide-Jokerin toteutusta. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 272 Kaupunki Liikenne
67Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 21 Rakennusten energiatehokkuus Uuden yleiskaavan tavoitteeksi asetetaan energiatehokas kaupunkirakenne. Sama kuin Toimenpide 35 Kaupunki Liikenne, Kaukolämpö
68Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 21 Rakennusten energiatehokkuus Asemakaavoituksella turvataan energiatehokkaan rakentamisen toteuttamisedellytykset. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 304, Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 819 Kaupunki Liikenne, Kaukolämpö
69Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 21 Rakennusten energiatehokkuus Yleisten alueiden rakentamisen ja ylläpidon energia- ja materiaalitehokkuutta parannetaan mm. tehostamalla ylijäämämassojen hyödyntämistä ja purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 304, Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 819, Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 81 Kaupunki Infrastruktuuri
70Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 21 Ilmastonmuutoksen hillintä Elinkeinoelämän ja kaupungin kumppanuuksia edistetään siten, että ympäristövastuullisuus vahvistuu ja syntyy innovatiivista ja uutta liiketoimintaa älykkäiden teknologioiden, resurssitehokkaiden palveluiden ja hiilineutraalien tuotteiden ympärille. Sama kuin Toimenpide 55
71Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 21 Ilmastonmuutoksen hillintä Kaupunki edistää uudenlaisten ympäristö- ja energiateknologioiden käyttöönottoa rakentamisen kehittämishankkeissa. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 304, Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 819, Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 83 Kaupunki Infrastruktuuri
72Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 21 Ilmastonmuutoksen hillintä Kalasatamasta luodaan älykkään kaupunkirakentamisen mallialue. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 304, Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 819 Kaupunki Infrastruktuuri
73Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 21 Ilmastonmuutoksen hillintä Helsingin Energian sähkön ja lämmön tuotantorakennetta muutetaan siten, että uusiutuvien energialähteiden osuus on vuoteen 2020 mennessä noin 20 % Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 312, Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 17, Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 24 Kaupunki Kulutussähkö, Kaukolämpö
74Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 21 Ilmastonmuutoksen hillintä Kaupunginvaltuuston käsittelyyn tuodaan vuonna 2015 päätösehdotus siitä, rakennetaanko Vuosaareen uusi biopolttoainetta hyödyntävä voimalaitos vai toteutetaanko Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksilla muutosinvestoinnit biopolttoaineen osuuden kasvattamiseksi. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 312 Kaupunki Kulutussähkö, Kaukolämpö
75Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 21 Ilmastonmuutoksen hillintä Helsinki toteuttaa selvityksen päästöjen vähentämisen vaihtoehtoisista toteuttamistavoista kustannusarvioineen vuoden 2013 loppuun mennessä. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 312 Kaupunki Energiankulutus
76Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 21 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Parannetaan tulva- ja hulevesien sekä lumen hallintaa sekä sään ääri-ilmiöihin varautumista. Tarpeelliset tilavaraukset otetaan huomioon kaupunkisuunnittelussa. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 318 Kaupunki Infrarakentaminen
77Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 21 Ilmastonmuutoksen hillintä Monipuolisella kasvillisuudella kompensoidaan rakennettujen alueiden tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 318 Kaupunki Viherympäristö
78Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 21 Ilmastonmuutoksen hillintä Kaupunki laatii tavoitteet energiansäästön lisäämiseksi energiasäästöneuvottelukunnan suositusten pohjalta. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki Energiankulutus
79Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 23 Ilmastonmuutoksen hillintä Kaupungin luovuttamalle asuntotontille rakennettaessa edellytetään A-luokan energiatehokkuusvaatimusta. Pyritään kohti nollaenergiarakentamista. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 347 Kaupunki Kaukolämpö
80Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 23 Ilmastonmuutoksen hillintä Kaupungin oman asuntokannan peruskorjaustoiminnassa pyritään tavoitteellisesti C-energialuokkaan. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 347 Kaupunki Kaukolämpö
81Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 23 Ilmastonmuutoksen hillintä Esteettömiä asumisvaihtoehtoja lisätään täydennysrakentamisalueilla. Asunto-osakeyhtiöille tarjottavaa neuvontaa jatketaan hissiprojektin ja peruskorjausneuvonnan avulla. Ei liity
82Helsingin 30 prosentin päästövähennysselvitys 24 Rakennusten energiatehokkuus Lisätään investointeja päästöjä vähentäviin ratkaisuihin uudis- ja korjausrakentamisen hankkeissa. Kaikki päästöjä vähentävät hankkeet toteutetaan, kunhan ne ovat teknisen käyttöikänsä puitteissa kannattavia. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 83 Kaupunki Kaukolämpö
83Helsingin 30 prosentin päästövähennysselvitys 24 Ilmastonmuutoksen hillintä Kaupungin omalla rakentamisella tuetaan vähäpäästöisten ratkaisujen markkinan kehittymistä. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 820, Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 81 Kaupunki Kaukolämpö
84Helsingin 30 prosentin päästövähennysselvitys 24 Rakennusten energiatehokkuus Vaikutetaan rakennusten energiankulutukseen ylläpidon ja käytöin keinoin esim. kouluttamalla kiinteistöjen hoitohenkilökuntaa. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 83 Kaupunki Kaukolämpö
85Helsingin 30 prosentin päästövähennysselvitys 25 Ilmastonmuutoksen hillintä Vähäpäästöisten teknologioiden kokeilua ja kehitystä toteutetaan aiempaa enemmän kaupungin vetämänä tai tukemana. Sama kuin Toimenpide 12
86Helsingin 30 prosentin päästövähennysselvitys 25 Ilmastonmuutoksen hillintä Kaupunki hyödyntää olemassa olevia verkostoja uusien vähäpäästöisten teknologiaratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönotossa yhdessä verkostojen jäsenten kanssa. Sama kuin Toimenpide 56
87Helsingin 30 prosentin päästövähennysselvitys 25 Ilmastonmuutoksen hillintä Kaupunki osallistuu aktiivisesti verkoston toimijoiden kanssa sellaisiin vähäpäästöisten teknologiaratkaisujen konkreettisiin kokeiluihin, joista hyötyvät sekä kokeiltavien ratkaisujen kehittäjät ja tarjoajat liiketoiminnassaan että kaupunki ja yritykset ratkaisujen hyödyntäjinä. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 23 Kaupunki Energiankulutus
88Helsingin 30 prosentin päästövähennysselvitys 25 Rakennusten energiatehokkuus Kehitystoiminnan ohella järjestetään kilpailuita, joissa kaupungin asukkaita ja yrityksiä kannustetaan energiatehokkuuteen, yksitellen tai alueittain. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Energiankulutus
89Helsingin 30 prosentin päästövähennysselvitys 26 Rakennusten energiatehokkuus Tarjotaan entistä aktiivisemmin olemassa olevia vähäpäästöiseen yritystoimintaan suunniteltuja palveluja yrityksille ja taloyhtiöille. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25
90Helsingin 30 prosentin päästövähennysselvitys 26 Ilmastonmuutoksen hillintä Esitellään toteutettujen uusien teknologioiden kokeiluhankkeiden tuloksia. Sama kuin Toimenpide 12
91Helsingin 30 prosentin päästövähennysselvitys 26 Rakennusten energiatehokkuus Kuntalaisille kaupunki tarjoaa uuden palvelun, jossa energianeuvojiksi koulutetut henkilöt toteuttavat korttelikohtaisia energiankulutuksen peruskatselmointeja ja jakavat kotitalouksille vinkkejä päästövähennysmahdollisuuksista. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Kaukolämpö, Kulutussähkö
92Helsingin 30 prosentin päästövähennysselvitys 26 Ilmastonmuutoksen hillintä Varmistetaan, että vähäpäästöisyys on osana perusopetusta. Sama kuin Toimenpide 20 Kaupunki Välilliset
93Helsingin 30 prosentin päästövähennysselvitys 28 Ilmastonmuutoksen hillintä Kaupunki minimoi järjestelmällisesti omien laitehankintojensa päästövaikutukset laatimalla hankintaohjeet. Päästöt huomioidaan myös omassa rakentamisessa, julkisen liikenteen kilpailutuksissa ja energiantuotannossa. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 304, Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 819 Kaupunki Energiankulutus, Välilliset
94Helsingin 30 prosentin päästövähennysselvitys 28 Rakennusten energiatehokkuus Hyödynnetään TEM:in energiatehokkaat julkiset hankinnat -ohjeistusta kaupungin omien ohjeistusten laatimisessa. Ei liity Kaupunki Välilliset
95Helsingin 30 prosentin päästövähennysselvitys 28 Ilmastonmuutoksen hillintä Asetetaan vähäpäästöisyyden minimikriteerit hankinnoille silloin kun on mahdollista. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 456, Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 457, Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 847 Kaupunki Välilliset
96Helsingin 30 prosentin päästövähennysselvitys 28 Ilmastonmuutoksen hillintä Edetään kaupungin ympäristöpolitiikan tavoitteen mukaisesti siten, että vuonna 2020 kaikille hankinnoille asetetaan ympäristökriteerit. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 456, Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 457, Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 847 Kaupunki Välilliset
97Helsingin 30 prosentin päästövähennysselvitys 29 Ilmastonmuutoksen hillintä Maankäytön suunnittelu liikenteen päästöjen vähentämiseksi: Kaupunkirakennetta ja alakeskuksia hyvien joukkoliikenneyhteyksien varsilla tiivistetään ja varmistetaan hyvät joukkoliikennepalvelut uusilla asuinalueilla. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 820, Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 81 Kaupunki Liikenne
98Helsingin 30 prosentin päästövähennysselvitys 29 Ilmastonmuutoksen hillintä Maankäytön suunnittelu liikenteen päästöjen vähentämiseksi: Tiivistä kaupunkirakennetta lisätään myös muuttamalla pääsisääntuloväyliä kaupunkibulevardeiksi. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 820, Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 81 Kaupunki Liikenne
99Helsingin 30 prosentin päästövähennysselvitys 29 Ilmastonmuutoksen hillintä Maankäytön suunnittelu liikenteen päästöjen vähentämiseksi: Kaavasuunnittelussa huomioidaan alueellinen tasapuolisuus lähipalveluiden ja harrastusmahdollisuuksien sijoittamisessa ja pyritään takaamaan myös laajempi palvelutarjonta nopeiden joukkoliikenne- ja erityisesti raideyhteyksien päässä. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 341, Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 342 Kaupunki Liikenne
100Helsingin 30 prosentin päästövähennysselvitys 29 Ilmastonmuutoksen hillintä Maankäytön suunnittelu liikenteen päästöjen vähentämiseksi: Kantakaupungissa ja tehokkaan joukkoliikenteen alueilla autopaikkamäärän laskentaohjeet tarkistetaan ja uusissa rakennuskohteissa autopaikkoja osoitetaan nykyistä vähemmän. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 341 Kaupunki Liikenne
101Helsingin 30 prosentin päästövähennysselvitys 29 Ilmastonmuutoksen hillintä Maankäytön suunnittelu liikenteen päästöjen vähentämiseksi: Sopivia alueita keskuksista rajataan autottomiksi alueiksi. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 341 Kaupunki Liikenne
102Helsingin 30 prosentin päästövähennysselvitys 31 Ilmastonmuutoksen hillintä Liikenteen päästöjä vähennetään parantamalla pyöräilymahdollisuuksia mm. rakentamalla pyöräilyn pääväyliä ja huolehtimalla suorista reiteistä asemille ja palvelukeskuksille. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 350 Kaupunki Liikenne
103Helsingin 30 prosentin päästövähennysselvitys 32 Ilmastonmuutoksen hillintä Lisätään joukkoliikenteen käyttöä kehittämällä joukkoliikenteen lippujärjestelmää (uusi hinnoittelumalli, verkkokauppa, lastenlipun ikärajan nosto 17-vuotiasiin), parantamalla liityntäpysäköintiä, lisäämällä julkista poikittaisliikennettä ja parantamalla runkolinjastoa. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 341, Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 272 Kaupunki, Yritys Liikenne
104Helsingin 30 prosentin päästövähennysselvitys 34 Ilmastonmuutoksen hillintä Vähennetään matkustamisen tarvetta ja kannustetaan valitsemaan joukkoliikenne henkilöauton sijasta perustamalla Helsinkiin liikkumiskeskus. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 272 Kaupunki Liikenne
105Helsingin 30 prosentin päästövähennysselvitys 35 Ilmastonmuutoksen hillintä Kehitetään kaupunkilogistiikkaa keskittämällä logistiikan suunnittelu ja ohjaus logistiikkakeskuksen kautta. Ohjataan logistiikassa käytettävää ajoneuvokantaa kohti vähäpäästöisempiä vaihtoehtoja. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 340 Kaupunki Liikenne
106Helsingin 30 prosentin päästövähennysselvitys 36 Ilmastonmuutoksen hillintä Lisätään vähäpäästöisten ajoneuvojen osuutta kehitettämällä sähkö-, kaasu-ja LNG-infrastruktuuria lisäämällä lataus-ja tankkauspisteitä ja varaamalla erillisiä edullisempia pysäköintipaikkoja sähköautoille. Kaupunki toimii esimerkkinä ja tukee infrastruktuurin kehittymistä hankkimalla nolla-ja vähäpäästöisiä autoja sekä tilaamalla erityisesti vähäpäästöisiä kuljetuspalveluja. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 352 Kaupunki Liikenne
107Helsingin 30 prosentin päästövähennysselvitys 38 Ilmastonmuutoksen hillintä Vähennetään henkilöliikennettä keräämällä keskustassa ajamiseen liittyviä maksuja sekä laajentamalla ja kasvattamalla pysäköintimaksuja. Ei liity Kaupunki Liikenne
108Helsingin 30 prosentin päästövähennysselvitys 39 Ilmastonmuutoksen hillintä Vähennetään kaupungien omien työntekijöiden autoilua: kehitetään työntekijöiden työmatkasuunnitelmia ja parannetaan etätyö-ja videoneuvottelumahdollisuuksia. Luovutaan maksuttomista autopaikoista. Edistetään taloudellisen ajotavan kehittymistä koulutuksilla, polttoaineenkulutuksen seurannalla ja palkitsemisella. Ei liity Kaupunki Liikenne
109Helsingin 30 prosentin päästövähennysselvitys 41 Ilmastonmuutoksen hillintä Toteutetaan Helsingin Energian kehitysohjelman mukaiset toimet kaukolämmön päästöjen vähentämiseksi. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 214 Kaupunki Kaukolämpö
110Helsingin 30 prosentin päästövähennysselvitys 42 Ilmastonmuutoksen hillintä Hyödynnetään päästöttömiä lämmönlähteitä: Kartoitetaan ylijäämälämmön, maalämmön ja aurinkolämmön hyödyntämiseen soveltuvat kohteet. Mahdollistetaan vähäpäästöisten energialähteiden liittäminen kaukolämpö-verkkoon kaupallisin ehdoin. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 214, Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 221, Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 17, Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 24, Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 221 Kaupunki Kaukolämpö
111SEAP Helsinki työversio 11 D12-13 Rakennusten energiatehokkuus Selvitetään uusien tilatarpeiden yhteydessä mahdollisuudet käyttää olemassa olevia tiloja ja tehostaa tilojen käyttöä. Ei liity Kaupunki Kaukolämpö, Infrastruktuuri
112SEAP Helsinki työversio 11 D18-19 Rakennusten energiatehokkuus Toteutetaan palvelurakennuksissa matala- ja lähes nollaenergiarakentamista uudisrakentamis- ja peruskorjauskohteissa. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 83 Kaupunki Kaukolämpö
113SEAP Helsinki työversio 11 D23 Rakennusten energiatehokkuus 2010-luvulla toteutetaan kaikki kaupungin omistaman asuinrakennuskannan uudis- ja peruskorjauskohteet matalaenergiarakennuksina ja 2020-luvulla. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 83 Kaupunki Kaukolämpö
114SEAP Helsinki työversio 11 C28, D28-34 Rakennusten energiatehokkuus Kehitetään suunnittelun ohjausta julkisessa rakentamisessa ottamaan huomioon ympäristönäkökohdat. Suunnitteluratkaisujen energiatehokkuuden ja ekologisuuden arviointityökalut otetaan käyttöön hankkeiden ympäristövaikutusten arvioimiseksi, laaditaan matala- ja passiivienergiarakentamisen suunnittelun ja rakentamisen ohjeet ja ekologiset suunnittelu- ja rakennusohjeet. Koulutetaan matala- ja passiivienergiarakentamiseen. Konkretisoidaan yli 1000 br-m2:n hankkeissa elinkaarivertailulla tutkittavat perusratkaisut. Ei liity Kaupunki Infrastruktuuri
115SEAP Helsinki työversio 11 C-D35 Rakennusten energiatehokkuus Kehitetään rakentamisen taloudellisia ohjauskeinoja energiatehokkuuden parantamiseksi luomalla uusia toimintatapoja rakentamisen taloudellisessa ohjauksessa, rahoitusjärjestelyissä, ym Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 83 Kaupunki Kaukolämpö
116SEAP Helsinki työversio 11 C41, D42-43 Rakennusten energiatehokkuus Luodaan uusia käytäntöjä uuden ja peruskorjattavan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseksi. Määritellään energia- ja ympäristötavoitteet tarveselvityksiin, hankesuunnitelmiin ja urakkaohjelmiin. Ekologisen rakentamisen kokeiluhankkeet. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 83 Kaupunki Kaukolämpö
117SEAP Helsinki työversio 11 D46-47 Rakennusten energiatehokkuus Korjataan olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkaalla tavalla ja osallistutaan korjausrakentamiseen kohdennettuihin uuden teknologian kehittämishankkeisiin ja käynnistetään koerakentamishankkeita. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 83 Kaupunki Kaukolämpö
118SEAP Helsinki työversio 11 C50, D52, 56 Rakennusten energiatehokkuus Optimoidaan suunnitteluratkaisut energiatehokkuuden parantamiseksi julkisessa rakentamisessa, esim. lämmitys- ja jäähdytysenergian kulutuksen optimointi suunnitteluvaiheessa (talotekniset ja rakennustekniset ratkaisut) ja rakenteellisten keinojen käyttö jäähdytystarpeen vähentämiseksi Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Kaukolämpö
119SEAP Helsinki työversio 11 C62, D63-64 Ilmastonmuutoksen hillintä Vähennetään rakentamisen energiankulutusta esim. asettamalla työmaan ympäristösuunnitelmille vaatimukset rakentamisen energiankäytön tehostamistoimista ja vältetään infran ja tontin rakentamisessa kiviainesten ym maamassojen kuljetuksia Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 304 Kaupunki Teollisuus ja työkoneet
120SEAP Helsinki työversio 11 D66 Rakennusten energiatehokkuus Ilmatiiviyden tarkastaminen rakennusaikana mittauksin ja lämpökamerakuvauksin, kiinteistön energiankulutus- ja olosuhdetavoitteiden todentaminen osana vastaanottomenettelyä Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 347 Yritys Kaukolämpö
121SEAP Helsinki työversio 11 C70-D77 Rakennusten energiatehokkuus Varmistetaan energiatehokkuus rakennusten käyttöönottovaiheessa ja tehdään rakennuksen käyttöohjeet sen käyttäjälle Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki, Yritys Kaukolämpö, Infrastruktuuri
122SEAP Helsinki työversio 11 D83-85 Ilmastonmuutoksen hillintä Toteutetaan nykykäytännön mukaisesti kuukausitasoista energiankulutuksen seurantaa kaupungin omistamissa palvelurakennuksissa. Energiankulutuksen seuranta ja tunnuslukujen kehitys tehdään nykyistä tarkemmiksi sekä tiedon hyödyntäminen energiatehokkuuden parantamiseksi palvelurakennuksissa ja asuinrakennuksissa Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki Kaukolämpö
123SEAP Helsinki työversio 11 D90-91 Ilmastonmuutoksen hillintä Kohdennetaan sähköenergiankulutus ja sen kustannukset kulutuksen aiheuttajaan, laskutetaan kustannukset käyttäjältä ja informoidaan käyttäjää kulutuksista. Kiinteistöjen vuokrat määritellään siten, että kulutuksen kustannukset kohdistetaan käyttäjälle. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki Kulutussähkö
124SEAP Helsinki työversio 11 D94-95 Ilmastonmuutoksen hillintä Sähköenergian tuntipohjaista ja reaaliaikaista mittausvalmiutta ja seurantaa kehitetään kaupungin omassa rakennuskannassa. Kehitetään mahdollisuutta sähkön korkeampaan hinnoitteluun korkean kulutuksen aikana (koskien kaikkia kuluttajia). Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki Kulutussähkö
125SEAP Helsinki työversio 11 D99-100 Rakennusten energiatehokkuus Energiakatselmusten teettäminen palvelutaloissa, tavoitteiden asettaminen energiakatselmustoiminnalle. Energiakatselmuksissa ehdotettujen toimenpiteiden toteutus Ei liity Kaupunki Kulutussähkö, Kaukolämpö
126SEAP Helsinki työversio 11 C102 Rakennusten energiatehokkuus Toteutetaan kaupungin omistamissa asuntokiinteistöyhtiöissä energiakatselmuksia ja toteutetaan katselmuksissa ehdotetut säästötoimenpiteet. Ei liity Kaupunki Kaukolämpö
127SEAP Helsinki työversio 11 C107-D114 Rakennusten energiatehokkuus Parannetaan rakennusten energiatehokkuutta käyttövaiheessa. LVI-tekniikan ja valaistuksen sekä talotekniikan energiatehokas ohjaus ja säätö normaalin käyttöajan ulkopuolella, hyödynnetään energiakatselmuksista saatuja tyyppisäästötoimenpiteitä koko rakennuskannassa. Selvitetään puolilämpimien tilojen ja tyhjänä olevien tilojen lämpötilan ja lämmitystehon alentamismahdollisuus. Ylläpitomenettelyjä parannetaan, tietoa lisäätään, kiinteistönhoitohenkilökunta koulutetaan, toimintaa seurataan. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 83 Kaupunki Kaukolämpö, Kulutussähkö
128SEAP Helsinki työversio 11 C117-D122 Rakennusten energiatehokkuus Jatketaan ja kehitetään henkilökunnan koulutusta. Edistetään ympäristön energiatehokkuutta, positiivista viestintää ja energiatehokkuuskoulutusten jatkuvuutta. Koulutetaan suurkeittiöiden työntekijöitä energiatehokkuudesta. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Viestintä
129SEAP Helsinki työversio 11 C125, D126 Rakennusten energiatehokkuus Huomioidaan energiataloudellisuus toteutettaessa kunnossapitokorjauksia soveltamalla matalaenergiarakentamisen ohjeita ja hyödyntämällä energiakatselmuksista saatuja tyyppisäästötoimenpiteitä. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 83 Kaupunki Kaukolämpö
130SEAP Helsinki työversio 11 C131-D133 Rakennusten energiatehokkuus Parannetaan kunnallisen katuvalaistuksen energiatehokkuutta uusimalla valaisimia ja lamppuja, kunnossapidon tehostaminen. Uusissa asennuksissa valitaan energiatehokkaat valaisimet ja lamput. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Kulutussähkö
131SEAP Helsinki työversio 11 C140 Rakennusten energiatehokkuus Kaupunki valitsee vuokrattavaksi mahdollisimman energiatehokkaita tiloja. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Kaukolämpö
132SEAP Helsinki työversio 11 D144-146, 152 Rakennusten energiatehokkuus Toteutetaan yksityisellä sektorilla matalaenergiarakentamista uudisrakentamis- ja peruskorjauskohteissa noudattaen Helsingin kaupungin esimerkkiä Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 347 Yritys, Asukas Kaukolämpö
133SEAP Helsinki työversio 11 D155 Rakennusten energiatehokkuus Ohjataan pientalorakentajien ja asunto-osakeyhtiöiden lämmitys- , jäähdytys ja sähköratkaisuja tiedottamalla hyvistä esimerkeistä käyttäen koetestattuja tuloksia. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 347 Kaupunki Kaukolämpö
134SEAP Helsinki työversio 11 D161-162 Rakennusten energiatehokkuus Palvelusektorin toimijat liittyvät energiatehokkuussopimuksiin. Tehdään energiakatselmukset yksityisissä palvelurakennuksissa, asuinrakennuksissa ja teollisuudessa. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Yritys Kaukolämpö
135SEAP Helsinki työversio 11 D166-168 Rakennusten energiatehokkuus Energiankulutuksen mittarointia, kulutusseurantaa ja raportointia tehostetaan yksityisissä palvelu- ja asuinrakennuksissa. Sähköenergian tuntipohjaista ja reaaliaikaista mittausvalmiutta ja seurantaa kehitetään yksityisessä rakennuskannassa. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki, Yritys, Asukas Kulutussähkö
136SEAP Helsinki työversio 11 D172-174 Rakennusten energiatehokkuus Talotekniikan energiatehokas ohjaus ja säätö normaalin käyttöajan ulkopuolella, hyödynnetään energiakatselmuksista saatuja tyyppisäästötoimenpiteitä ja huoltokirjaa koko rakennuskannassa. Parannetaan ylläpitomenettelyjä, lisätään tietoa, koulutetaan kiinteistöhenkilökuntaa ja seurataan toimintaa. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Kaukolämpö
137SEAP Helsinki työversio 11 C186, D189-190 Rakennusten energiatehokkuus Jatketaan ja kehitetään energiatehokkuusneuvontaa ja koulutusta rakentamiseen ja rakennusten energiankäyttöön liittyen. Perustetaan ekotehokkuuden palvelukeskus, jossa mm. neuvontapalvelu asiakkaille. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Viestintä
138SEAP Helsinki työversio 11 C195-D198 Ilmastonmuutoksen hillintä Lisätään kestävän liikkumisen neuvontaa perustamalla pysyvä kevyttä liikennettä, joukkoliikennettä ja ekotehokasta autoilua edistävä liikkumispalvelukeskus. Tehdään ehdotus, kuinka Helsinki voi tarjota yrityksille kestävän liikkumisen palvelua. Joutokäyntiä rajoitetaan tiedottamalla, tehostamalla valvontaa ja valistustilaisuuksilla HKL:n tilaamille linja-autokuljettajille. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 272 Kaupunki Liikenne
139SEAP Helsinki työversio 11 C202-D206 Ilmastonmuutoksen hillintä Jatketaan ja kehitetään energiansäästöstä ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä tiedottamista sidosryhmille (kaupunkilaiset ja yritykset) esim. energiapäivä-tapahtumien avulla. Tehdään yhteistyötä median kanssa. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki Viestintä
140SEAP Helsinki työversio 11 C207-209 Ilmastonmuutoksen hillintä Kehitetään verkottumista ja yhteistyötä kaupunkilaisten, viranomaisten ja muiden kaupunkien kanssa yhteisillä energiansäästöpyrkimyksillä ja -määräyksillä. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 23 Kaupunki Energiankulutus
141SEAP Helsinki työversio 11 D216-217 Ilmastonmuutoksen hillintä Yhteistyössä valtiovallan kanssa suunnataan investointitukia mm. uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoon ja energiataloutta parantaviin toimenpiteisiin. Kehitetään ja ylläpidetään erilaisia energiatehokkuusinvestointeihin motivoivia rahoitus- (esim. säästötakuut) ja avustusmenettelyjä sekä tiedotetaan niistä tehokkaasti. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 17, Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 24 Kaupunki Energiankulutus
142SEAP Helsinki työversio 11 D223 Ilmastonmuutoksen hillintä Laaditaan kuntakohtaiset ja yliseudullinen potentiaalikartoitus alueen uusiutuvista energialähteistä ja hyödyntämismahdollisuuksista yhteistyössä kaupunkien kanssa. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 17, Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 24 Kaupunki Kaukolämpö, Kulutussähkö
143SEAP Helsinki työversio 11 D226-227 Ilmastonmuutoksen hillintä Kaikki kaukojäähdytyksen piirissä olevat jäähdytystä tarvitsevat rakennukset liitetään kaukojäähdytykseen ja uusiutuvien energialähteiden käyttö lämmitykseen, jos kaukolämpöä ei ole käytettävissä. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 23 Kaupunki Kaukolämpö
144SEAP Helsinki työversio 11 D230-233 Ilmastonmuutoksen hillintä Selvitys kalliojäähdytyksen ja pienten tuulivoimaloiden käyttömahdollisuuksista kaupungin omassa rakennuskannassa. Tehdään myös aurinkoenergian kokeiluhankkeita ja otetaan käyttöön aurinkolämpöjärjestelmiä soveltuvissa kohteissa kaupungin omassa rakennuskannassa. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 23 Kaupunki Kulutussähkö
145SEAP Helsinki työversio 11 D235-238 Ilmastonmuutoksen hillintä Hajautetun energiantuotannon ekotehokkuutta edistetään ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä lisätään kaukolämpöverkon ulkopuolella. Öljylämmityskiinteistöissä pelletteihin ja muihin puupohjaisiin polttoaineisiin siirtyminen ja käyttöön maa- ja ilmalämpöpumput sekä aurinkolämpö. Sähkölämmityskiinteistöissä käyttöön ilmalämpöpumput, aurinkolämpö, maalämpöpumput ja puupohjaiset polttoaineet. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 312 Kaupunki, Yritys, Asukas Öljylämmitys, Sähkölämmitys
146SEAP Helsinki työversio 11 D245-246 Ilmastonmuutoksen hillintä Energiatehokkuus otetaan yhdeksi hankintakriteeriksi yhteis- ja erillishankinnoissa. Hankintamalli kehitetään työkaluksi (sisältää myös laskentamallin, jonka tuloksia tilastoidaan ja seurataan, mittari ja tavoite). Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 456, Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 457, Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 847 Kaupunki Välilliset
147SEAP Helsinki työversio 11 D249 Ilmastonmuutoksen hillintä Laitehankinnoissa pyritään vähän jätettä tuottaviin ja mahdollisimman energiatehokkaisiin valintoihin. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 456, Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 457, Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 847 Kaupunki Välilliset
148SEAP Helsinki työversio 11 D255-258 Ilmastonmuutoksen hillintä Energiaosaaminen huomioidaan suunnittelu-, urakointi- ja ylläpito-organisaatioiden kilpailutuksessa kuljetus-, hoito- ja ateriapalveluista. Ei liity Kaupunki Terveys ja koulutus, Liikenne
149SEAP Helsinki työversio 11 D259 Ilmastonmuutoksen hillintä Hankintoja suorittaville annetaan koulutusta energiatehokkuusnäkökulmasta oikeiden hankintojen tekemiseksi. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 456, Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 457, Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 847 Kaupunki Välilliset
150SEAP Helsinki työversio 11 C266, D268 Ilmastonmuutoksen hillintä Eheytetään kaupunkirakennetta tehostamalla kunnallistekniikan piirissä olevien rakentamattomien tonttien käyttöönottoa (mm. omistajatietojen helppo saatavuus, kiinteistöveron korotus) Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 820, Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 81 Kaupunki Liikenne, Kaukolämpö
151SEAP Helsinki työversio 11 C270, D273-278 Ilmastonmuutoksen hillintä Energiatehokkuus otetaan keskeiseksi tavoitteeksi uusien alueiden suunnittelussa. Poistetaan lupakäytännöissä ja suojelu- ja kaavamääräyksissä olevat energiatehokkaan rakentamisen esteet ja sisällytetään energiatehokkuusvaatimukset rakennusjärjestykseen ja kaavamääräyksiin. Sisällytetään ekologista kestävyyttä edistävät kuvaukset kaavaselostuksiin ja energiatehokkuussuositukset kaavan rakentamistapaohjeisiin. Vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoitetaan kaupunkikeskuksiin tai julkisella liikenteellä helposti saavutettaviin paikkoihin. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 820, Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 81 Kaupunki Kaukolämpö, Liikenne
152SEAP Helsinki työversio 11 D271-271 Ilmastonmuutoksen hillintä Energiatehokkuus- ja energiamuotovaatimusten lisääminen tontinluovutusehtoihin asuinalueilla ja rakennusoikeuksien ja tonttien vuokrauksen hinnoittelua kehitetään energiatehokkuus huomioonottavaksi. Ei liity Kaupunki Kaukolämpö
153SEAP Helsinki työversio 11 C279-D282 Ilmastonmuutoksen hillintä Edistetään uusiutuvien energialähteiden käyttöä kaavoituksen avulla. Helsingin yleiskaavaa varten tehty tuulivoimaselvitys, jota jatketaan asemakaavoituksessa, kun tuulipuistohankkeet konkretisoituvat. Kaavoituksessa tulee rakennusten suuntauksella ja massoittelulla parantaa edellytyksiä kiinteistökohtaiseen aurinkoenergian hyödyntämiseen. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 17, Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 24 Kaupunki Kulutussähkö
154SEAP Helsinki työversio 11 C286-D294 Ilmastonmuutoksen hillintä Vähennetään yksityisautoilua liikennesuunnittelun keinoilla. Raideliikenneverkkoa tehostetaan raitioteiden tai metron rakentamisella uusille asuinalueille: raideliikenne laajennetaan Sipooseen ja merto Pasilaan. Tehdään selvitys pikaraitioiden rakentamisesta. Rakennetaan pisara-rata ja suora lentoasemarata. Painotetaan raideliikennetta uusilla asuinalueilla. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 341 Kaupunki Liikenne
155SEAP Helsinki työversio 11 C286, D299-301 Ilmastonmuutoksen hillintä Vähennetään yksityisautoilua varaamalla suoria kevyen liikenteen reittejä alueiden välillä ja kortteleiden sisällä ja parantamalla olemassa olevaa pyörätieverkostoa. Polkupyörien pysäköintipaikkojen mitoitusnormit huomioidaan asemakaavoituksessa. Pyörien pysäköintipaikat voivat korvata autojen pysäköintipaikkoja. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 350 Kaupunki Liikenne
156SEAP Helsinki työversio 11 C286, D302 Ilmastonmuutoksen hillintä Vähennetään yksityisautoilua sijoittamalla palvelurakennukset siten, että niille on hyvät julkisen ja kevyen liikenteen yhteydet, ja keskitetään palvelurakennukset samalle alueelle. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 350 Kaupunki Liikenne
157SEAP Helsinki työversio 11 C312-D319 Ilmastonmuutoksen hillintä Vähennetään kaupungin omien toimien aiheuttamia liikenteen päästöjä ottamalla käyttöön polttoainevaihtoehdot, ajoneuvotekniikat, jne kalustoa uusittaessa. Määritellään työkoneille ympäristökriteerit, joissa määritellään polttoaineenkulutus ja hiilidioksidipäästöt ja otetaan käyttöön vähäpäästöisyyden kriteerit kaupungin hankkimissa ajoneuvoissa. Laajennetaan kulkuneuvojen polttoaineen kulutuksen seuranta kaikille hallinnon aloille ja toteutetaan taloudellisen ajotavan koulutusta kaupungin autoja käyttäville. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 23, Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 312 Kaupunki Teollisuus ja työkoneet, Liikenne
158SEAP Helsinki työversio 11 D331, 329 Ilmastonmuutoksen hillintä Lisätään joukkoliikenteen houkuttelevuutta nopeuttamalla joukkoliikennettä, kehittämällä joukkoliikennelinjoja, liityntäpysäköintiä, työsuhdematkalippuetuutta, aikatauluinformaatiota, kutsuohjattua liikennettä sekä pitämällä lippujen hinnat kilpailukykyisinä ja parantamalla pysäkkiolosuhteita. Vapaa-ajan liikkuminen huomioidaan joukkoliikennevuorojen ja -linjojen suunnittelussa. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 341, Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 272 Kaupunki, Yritys Liikenne
159SEAP Helsinki työversio 11 C332, D334-335 Ilmastonmuutoksen hillintä Vähennetään joukkoliikenteen polttoaineen kulutusta asettamalla vähäpäästöisyys bussien hankinta-/kilpailuvaatimukseksi, selvittämällä ja kokeilemalla biodieselin, hybridibussien ja johdinautojen käytöä sekä edistämällä maa- ja biokaasun tankkausinfrastruktuuria. Perusteteaan ympäristövyöhyke, jonka alueella on tiukemmat kriteerit. Tuotetaan joukkoliikenteen paikkakilometrituotannosta 70 % sähkö- ja kaasukäyttöisellä kalustolla (2003: 50%) Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 343 Kaupunki, Yritys Liikenne
160SEAP Helsinki työversio 11 C343-D345 Ilmastonmuutoksen hillintä Vähennetään muun joukkoliikenteen energiankulutusta. Raideliikenteen kalustohankinnoissa sähköenergian kulutus hankintakriteerinä. Satama tarjoaa laivoille maasähkön liityntämahdollisuuden. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 340 Kaupunki, Yritys Liikenne
161SEAP Helsinki työversio 11 D352 Ilmastonmuutoksen hillintä Tehdään selvitys pyöräpysäköinnin kehittämiseksi. Parannetaan pyöräpysäköintiä lupaprosessissa, kehitetäään kävelykeskustaa, pyöräteiden laatua ja viitoitusta sekä kaupunkipyöräkonseptia. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 350 Kaupunki Liikenne
162SEAP Helsinki työversio 11 D354-355 Ilmastonmuutoksen hillintä Kaupungin ja yhteiskäyttöautoja tarjoavien yritysten yhteistyön kehittäminen tavoitteena vähentää yksityisautoilua. Nostetaan pysäköintimaksuja ja lisätään pysäköintirajoituksia. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 351 Kaupunki Liikenne
163SEAP Helsinki työversio 11 D358 Ilmastonmuutoksen hillintä Määritellään viralliset kriteerit vähäpäästöisille autoille, selvitetään ja otetaan käyttöön kannustinmahdollisuudet (mm. pysäköintietu) Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 352 Kaupunki Liikenne
164SEAP Helsinki työversio 11 C359-D361 Ilmastonmuutoksen hillintä Pyritään vähentämään raskasta liikennettä kaupunkialueella rajoittamalla vanhimpien ja saastuttavimpien raskaiden ajoneuvojen liikennöintiä keskusta-alueella. Kehitetään logistiikkaa, ja lisätään ja kehitetään sähköisiä palveluita. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 23 Kaupunki Liikenne
165SEAP Helsinki työversio 11 C362-D369 Ilmastonmuutoksen hillintä Vaikutetaan kaupungin työntekijöiden työmatkoihin yksityisautoilun vähentämiseksi. Hallintokunnat järjestävät taloudellisen ajotavan koulutusta henkilöstölleen. HKL edellyttää, että liikennöitsijät käyvät koulutuksen. Kaupungin hallintokunnat laativat oman liikkumissuunnitelmansa. Kaupunki tarjoaa kaikille työntekijöilleen joukkoliikenteen työsuhdelippuetuuden. Selvitetään päästövaikutukset henkilökunnan omien ja työsuhdeautojen käytöstä sekä päästöjen vähentämismahdollisuudet. Lisätään yhteiskäyttöautoja ja luovutaan kaupungin työntekijöiden maksuttomista autopaikoista. Luodaan edellytykset työmatkapyöräilylle (pyöräpaikat, sosiaalitilat), tiedotetaan kevyttä liikennettä koskevista parannuksista ja palkitaan pyöräilijät Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 23 Kaupunki Liikenne
166SEAP Helsinki työversio 11 D371-375 Ilmastonmuutoksen hillintä Vaikutetaan liikenteen määrään ja kulkutapoihin parantamalla joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn asemaa ja palvelutasoa. Pyöräily sisällytetään paremmin erityisesti seudulliseen liikennepolitiikkaan, turvallisuutta parannetaan, tiedotusta ja valistusta terveys- ja ympäristöhyödyistä lisätään. Pyöräverkosto parannetaan yhtenäiseksi ja selkeäksi, väylien ylläpitoa ja kuntoa parannetaan ja viitoitusta kehitetään. Selvitetään mahdollisuuksia pyöräpysäköinnin kehittämiseksi. Kehitetään kävelykeskustaa. Edistetään pyörällä liikkumista huolehtimalla pyöräteiden hoidosta ja talvikunnossapidosta, uudistamalla kaupunkipyörät. Kootaan Euroopan pyöräilykaupungeista parhaita käytäntöjä ja sovelletaan niitä. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 350 Kaupunki Liikenne
167SEAP Helsinki työversio 11 D383-384 Ilmastonmuutoksen hillintä Tehdään ympäristökeskuksen ym yhteishankkeita elinkeinoelämän kanssa energiatehokkuuden parantamiseksi. Viedään kokeiluhankkeista kertyneet hyvät kokemukset laajasti käytäntöön. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 21 Kaupunki Energiankulutus
168SEAP Helsinki työversio 11 D389-391 Rakennusten energiatehokkuus Uudisrakentamishankkeissa otetaan käyttöön energiatavoitetakuu-käytännöt, hankekohtaiset erityisrahoitukset energiatehokkuusinvestoinneille. Osallistutaan hankkeeseen, jossa kehitetään rahoituskonsepti ja ESCO-käytäntö pk-yrityksille ja kotitalouksille. Ilmastorahastosta rahoitetaan hyviä yksityissektorin energiatehokkuushankkeita. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Kaukolämpö
169SEAP Helsinki työversio 11 C-D398 Rakennusten energiatehokkuus Kannustetaan yksityisiä toimijoita toteuttamaan energiatehokkuutta edistäviä toimintamalleja ja erilaisten ympäristöluokitusten ym toteuttamiseen. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Energiankulutus
170Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 73 Rakennusten energiatehokkuus Laaditaan alueelliset energiatehokkuutta koskevat vähimmäisvaatimukset rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä annettujen ohjeiden mukaisesti. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Kaukolämpö
171Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 73 Rakennusten energiatehokkuus Uusien rakennusten on täytettävä energiatehokkuutta koskevat vähimmäisvaatimukset. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki, Yritys Kaukolämpö
172Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 73 Rakennusten energiatehokkuus Yli 1000 neliömetrin rakennuksiin laajamittaisia korjauksia tehtäessä niiden energiatehokkuutta parannetaan vähimmäisvaatimukset täyttäen edellyttäen, että tämä on teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 83 Yritys Kaukolämpö
173Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 73 Rakennusten energiatehokkuus Energiatehokkuustodistus on asetettava omistajan saataville tai omistajan toimesta mahdollisen ostajan tai vuokralaisen saataville rakennuksia rakennettaessa, myytäessä tai vuokrattaessa. Todistuksessa on esitettävä vertailuarvoja sekä liitettävä suosituksia energiatehokkuuden parantamiseksi kustannustehokkaasti. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Yritys, Asukas Kaukolämpö
174Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 73 Rakennusten energiatehokkuus Koko lämmityslaitteistolle on suoritettava kertatarkastus niiden lämmityslaitteiden osalta, joissa on yli 15 vuotta vanhat ja yli 20 kW:n nimellistehon lämmityskattilat tai on varmistettava, että käyttäjät saavat neuvoja lämmityskattilan vaihtamisesta. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 83 Yritys, Asukas Öljylämmitys
175Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 73 Rakennusten energiatehokkuus Ilmastointijärjestelmät on tarkastettava, kun nimellisteho on yli 12 kW Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 83 Yritys, Asukas Kaukolämpö
176Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 75 Rakennusten energiatehokkuus Uusi rakennettava rakennuskanta tulee sijoittaa niin, että se tukeutuu olemassa oleviin palvelu-, liikenne- ja energiajärjestelmiin. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 820, Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 81 Kaupunki Liikenne, Kaukolämpö
177Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 75 Rakennusten energiatehokkuus Matalaenergiarakentamista edistetään informaatio-ohjauksella sekä tukemalla tutkimus- ja kehitystyötä. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 347 Kaupunki Kaukolämpö
178Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 75 Rakennusten energiatehokkuus Kehitetään maankäytöltään tehokkaita mutta houkuttelevia pientaloyhdyskuntia. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 825 Kaupunki Kaukolämpö, Asuntohankinnat
179Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 76 Rakennusten energiatehokkuus Energiansäästöä edistäetään kehittämällä kiinteistönpidon työvälineitä ja energiankulutuksen seurantaa. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki Kulutussähkö
180Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 76 Rakennusten energiatehokkuus Vauhditetaan vähäpäästöisten lämmitystapojen käyttöönottoa pientaloissa. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki, Asukas Maalämpö, Sähkölämmitys, Öljylämmitys, Kaukolämpö
181Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 76 Ilmastonmuutoksen hillintä Tuetaan joukkoliikenneinvestointeja joukkoliikenteen kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja siten henkilöliikenteen energiatehokkuuden parantamiseksi. Otetaan käyttöön työsuhdematkaliput ja kehitetään informaatiopalveluja ja matkakeskuksia. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 341 Kaupunki Liikenne
182Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 76 Ilmastonmuutoksen hillintä Kuljetuslogistiikkaa kehitetään ja rautatie- ja merikujetuksien kilpailukuykyä parannetaan tavaraliikenteen energiatehokkuuden parantamiseksi. Kuljetusalan ja julkisen liikenteen energiansäästöohjelmia jatketaan. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 23 Kaupunki Liikenne
183Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 76 Ilmastonmuutoksen hillintä Edistetään hallinnon ja yhdyskuntasuunnittelun keinoin energiataloudellisen, vähän liikennettä aiheuttavan, ehjän yhdyskuntarakenteen syntymistä Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 820, Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 81 Kaupunki Liikenne, Kaukolämpö
184Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 76 Ilmastonmuutoksen hillintä Kehitetään kaupunkiseutujen yhteistyötä energiatehokkaiden ratkaisujen luomiseksi suunnittelussa ja palveluiden järjestämisessä Ei liity Kaupunki Energiankulutus
185Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 76 Ilmastonmuutoksen hillintä Lisätään uusiutuvien energialähteiden käyttöä Sama kuin Toimenpide 73
186Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 76 Ilmastonmuutoksen hillintä Edistetään energiansäästöä kannustamalla energiatehokkaisiin ratkaisuihin kuntien tavara- ja palveluhankinnoissa sekä sisällyttämällä energiansäästö paikalliseen elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kehittämiseen ja kuntien eri hallintokuntien toimintaan Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 456, Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 457, Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 847 Kaupunki Välilliset, Energiankulutus
187Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 76 Ilmastonmuutoksen hillintä Kehitetään alue- ja kuntatason ilmastopoliittisten toimien koordinointia siten, että toimet edistävät kansallisen energia- ja ilmastostrategian tavoitteita. Ei liity Kaupunki Energiankulutus
188Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 76 Ilmastonmuutoksen hillintä Tuetaan erityisesti energia- ja ilmastokysymyksiin liittyvän paikallisen asiantuntemuksen ja osaamisen vahvistamista Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 78 Kaupunki Energiankulutus
189Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 48, 61 Ilmastonmuutoksen hillintä Vaikutetaan valtakunnan ja kansainvälisen tason päätöksentekoon esim. edunvalvontajärjestöjen ja verkostojen kautta. Vaikutetaan lainsäädäntöön (esim. MRL, rakentamista koskevat määräykset, hankintalainsäädäntö, uusiutuvan energian ja polttoaineiden verotus, työmatkojen verotus). Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen otetaan mukaan uusiin valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Ei liity Kaupunki Energiankulutus
190Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 48, 61 Ilmastonmuutoksen hillintä Luodaan eri hallinnonalojen yhteinen tahtotila kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja kehitetään seudun kaupunkien yhteistyötä. Ilmastostrategia käsitellään ja sisällytetän kaupunkien ja sen hallintokuntien omiin strategioihin ja ohjelmiin sekä johtamisjärjestelmiin. Ilmastostrategiaa edistetään pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan työn kautta. Ei liity Kaupunki Energiankulutus
191Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 49, 61 Ilmastonmuutoksen hillintä Kaupunkien energiatehokkuustyötä ohjaavat energiatehokkuussopimukset kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa. Kaupungit toimeenpanevat energiatehokkuussopimuksissa mainitut velvoitteet ja edistävät alueellaan toimivien yritysten ja yhteisöjen liittymistä oman alansa energiatehokkuussopimukseen. Sopimuksissa asetetaan määrällinen yhdeksän prosentin energiansäästötavoite yhdeksän vuoden aikana sekä toiminnallisia tavoitteita. Tavoitteet koskevat paitsi kiinteistöjä myös mm. hankintoja, ulkovalaistusta, avoneuvoja, kuljetuksia sekä vesi- ja jätehuoltoa. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 205 Kaupunki Energiankulutus, Jätehuolto, Liikenne
192Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 61 Ilmastonmuutoksen hillintä Kaupungit toimivat esimerkkeinä aktiivisista toimijoista kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi ja tiedottavat esimerkillisestä toiminnasta. Kaikkien julkisten toimitilojen käytön energiatehokkuus lasketaan, seurataan ja kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 23 Kaupunki Kaukolämpö
193Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 61 Ilmastonmuutoksen hillintä Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävien kokonaan uusien toimintamallien ja hankkeiden pilotointi ja niiden arvionti. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 23 Kaupunki Energiankulutus
194Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 61 Ilmastonmuutoksen hillintä Strategian toimeenpanohankkeiden palkitsevuutta arvioidaan ja lisätään. Ei liity
195Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 61 Ilmastonmuutoksen hillintä Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen arviointi otetaan osaksi hankesuunnittelua ja -seurantaa. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 23 Kaupunki Energiankulutus
196Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 61 Ilmastonmuutoksen hillintä Jokaiseen pääkaupunkiseudun kuntaan perustetaan/nimetään oma energian säästöön perehtynyt toimielin. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki Energiankulutus
197Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 49, 61 Ilmastonmuutoksen hillintä Perustetaan alueellinen materiaali- ja energiatehokkuusneuvontakeskus. Ilmastonmuutos ja sen hillintä sisällytetään opetukseen kaikilla koulutustasoilla, varhaiskasvatuksesta kaupunkien työntekijöiden koulutukseen ja asukkaiden valistukseen. Yhteistyötä tehdään yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Aurinko- ja tuulienergian asentaminen koulutalojen yhteyteen lähivuosina osana asennekasvatusta. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 78 Kaupunki Viestintä
198Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 50, 62 Ilmastonmuutoksen hillintä Kävelyn ja pyöräilyn suorat ja miellyttävät yhteydet asemille, pysäkeille ja palveluihin ensisijalle kaavoituksessa. Reitit osoitetaan asemakaavoissa myös alueiden ja kortteleiden sisälle. Kevyen liikenteen reittien rakentaminen, hoito ja myös talvikunnossapito korkeatasoista. Joukkoliikenteen asemien yhteyteen määrätään toteutettavaksi riittävä määrä turvallista pyörien pysäköintitilaa. Otetaan käyttöön mitoitusnormit pyörien pysäköintiin liike-ja palvelu- ja työpaikkarakennusten kaavoituksessa ja asemien yhteyteen toteutetaan riittävä määrä turvallista pyörien pysäköintitilaa. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 350 Kaupunki Liikenne
199Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 50, 62 Ilmastonmuutoksen hillintä Joukkoliikenneasemien viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä reaaliaikaisen liikenneinformaation saantia parannetaan. Aikataulujen täsmällisyyttä ja vaihtojen sujuvuutta parannetaan. Joukkoliikenteen kustannuksia autoiluun verrattuna alennetaan ja joukkoliikenneyhteyksiä parannetaan erityisesti poikittaisessa liikenteessä. Toimivat joukkoliikennepalvelut sisällytetään alueiden suunnitteluun ja järjestelmien toimivuus taataan heti, kun alueelle tulee asukkaita. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 341 Kaupunki, Yritys Liikenne
200Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 62 Ilmastonmuutoksen hillintä Luodaan edellytyksiä viihtyisien kävelyalueiden lisäämiseksi kaupunkien keskustoissa. Sama kuin Toimenpide 161
201Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 62 Ilmastonmuutoksen hillintä Työntekijöiden työmatkasuunnitelmien laatiminen ja etätyön edistäminen. Kaupunkien työntekijöiden maksuttomista autopaikoista luopuminen. Sama kuin Toimenpide 108
202Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 62 Ilmastonmuutoksen hillintä Vähennetään kaupungin omista toiminnoista aiheutuvia liikenteen päästöjä määrittelemällä hankinnoissa vähäpäästöisys ja asettamalla se hankintakriteeriksi sekä ottamalla työsuhdelippuetuus laajaan käyttöön. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 456, Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 457, Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 847 Kaupunki Liikenne
203Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 51, 62 Ilmastonmuutoksen hillintä Vähäpäästöisten ajoneuvojen käyttöä edistetään taloudellisella ohjauksella. Ajoneuvojen päästöihin perustuvat ympäristövyöhykkeet määritellään ja tiedotetaan niistä. Vähäpäästöisten ajoneuvojen pysäköintimaksujen poisto ja muut etuudet. Kaupungit voivat omassa toiminnassaan toimia esimerkkinä biopolttoaineen suosimisessa. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 352 Kaupunki Liikenne
204Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 62 Ilmastonmuutoksen hillintä Kaupungin tavara- ja jakeluliikenteen logistiikkaa kehitetään ja tehostetaan (esim. RFID-tunnisteteknologian käyttöönotto kuljetusreittien optimoinnissa ja logistiikassa). Sama kuin Toimenpide 182 Kaupunki Liikenne
205Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 62 Ilmastonmuutoksen hillintä Yhteisautoilua edistetään näille varattuja pysäköintimahdollisuuksia parantamalla. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 351 Kaupunki Liikenne
206Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 63 Rakennusten energiatehokkuus Yhdyskuntarakennetta eheytetään. Seudun maankäytön ja liikenteen (PLJ) yhteinen aiesopimus. Arvioidaan kasvihuonekaasuvaikutuksia yleis- ja maakuntakaavatasolla. Laaditaan pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteinen yleiskaava. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä tukeva seudullinen maankäytön ja liikenteen yhteinen toteuttamisohjelma. Kunnallistekniikan piirissä olevien rakentamattomien tonttien käyttöönoton tehostaminen (mm. omistajatietojen helppo saatavuus, kiinteistöveron korotus). Kasvihuonekaasupäästöjen laskeminen osana yleiskaavojen, merkittävien asemakaavojen sekä suurten rakennushankkeiden vaihtoehtojen valintaa ja vaikutusten arviointia. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 820, Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 81 Kaupunki Liikenne, Kaukolämpö
207Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 63 Ilmastonmuutoksen hillintä Joukkoliikennepalveluiden kannalta riittävä aluetehokkuus maankäytön suunnittelussa. Raideliikenneasemien lähialueiden tehostettu kaavoitus ja toteuttaminen. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 341 Kaupunki Liikenne
208Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 63 Ilmastonmuutoksen hillintä Rakentamismahdollisuuksien parantamiseksi kantakaupungissa ja muilla tehokkaan joukkoliikenteen alueilla autopaikkoja osoitetaan vähemmän kuin muilla alueilla. Uudet kauppakeskukset sijoitetaan olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja tehokkaan joukkoliikenteen piiriin. Lähipalvelujen edellytyksiä parannetaan. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 340 Kaupunki Liikenne
209Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 52, 63 Rakennusten energiatehokkuus Luodaan edellytykset uusiutuvan energian tuotannon ja energiansäästön lisäämiselle. Uusiutuvan energiantuotannon huomioon ottaminen kaikilla kaavatasoilla ja rakennusjärjestyksissä. Tulevia uusia aluekohteita toteutettaessa tulee tontinluovutusehdoilla edellyttää energiatehokasta rakentamista. Kaavoituksessa tulee rakennusten suuntauksella ja massoittelulla parantaa edellytyksiä kiinteistökohtaiseen aurinkoenergian hyödyntämiseen. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 825 Kaupunki Kaukolämpö, Energiankulutus
210Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 53, 64 Ilmastonmuutoksen hillintä Kehitetään kaupunkien hankintamenettelyä energiatehokkuuden paranemista tukevaksi. Laaditaan yhtenäiset energiatehokkuuden huomioivat hankinta- ja kilpailuttamisohjeet. Sisä- ja ulkovalaistuksessa ja niiden ohjauksessa otetaan käyttöön uusinta, energiatehokkainta teknologiaa. Toimistokoneiden ja atk-laitteiden energiankulutusta vähennetään. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 456, Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 457, Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 847 Kaupunki Kulutussähkö
211Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 53, 64 Ilmastonmuutoksen hillintä Kohdistetaan energiakustannuksia kulutuksen aiheuttajaan ja parannetaan tiedonsaantia tähän liityen. Energiankulutuksen reaaliaikaista mittausta kehitetään ja laajennetaan. Vuokramenettelyjä kehitetään siten, että energialaskutus perustuu todelliseen kulutukseen ja laskutuksen yhteydessä tiedotetaan säästömahdollisuuksista. Sama kuin Toimenpide 123
212Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 64 Ilmastonmuutoksen hillintä Valistuskampanjoita käynnistetään oman henkilöstön tietoisuuden lisäämiseksi sekä hankinnoissa että laitteiden käytössä. Laaditaan ohjeet sähkön säästämiseksi eri toiminnoissa. Koulujen ja päiväkotien valistuskampanjoita jatketaan ja parannetaan. Käynnistetään yhteistyössä muiden kaupunkien ja valtion kanssa suurelle yleisölle järjestettäviä energiansäästökampanjoita. Informaatioteknologiaa hyödynnetään tiedottamisessa. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 78 Kaupunki Viestintä, Kulutussähkö
213Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 54, 65 Rakennusten energiatehokkuus Parannetaan uudisrakennusten energiatehokkuutta. Hankinta- ja päätösprosesseja kehitetään niin, että elinkaarikustannukset ohjaavat suunnittelua ja rakentamista kaupungin omassa rakentamisessa. Laaditaan energiatehokkuuden huomioonottavia suunnittelu- ja toteuttamisohjeita tilahankkeille. Käynnistetään uuden teknologian hankkeita (mm. matalaenergiarakennukset). Kysynnän käynnistäminen. Suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja ylläpito-organisaatioiden yhdeksi valintakriteeriksi otetaan energiatehokkuus. Kehitetään rakennusoikeuksien ja tonttien vuokrauksen hinnoittelua energiatehokkuus huomioonottavaksi. Matalaenergiarakentamisen taloudellinen kannustaminen. Asuntorakentamissa siirrytään matalaenergiatalotuotantoon jo 2010-luvulla ja minimienergiatalotuotantoon 2020-luvulla. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Kaukolämpö
214Pääkaupunkiseudun ilmastostategia 2030 54, 65 Rakennusten energiatehokkuus Parannetaan olemassa olevien rakennusten energiatehokkuutta. Laaditaan suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet peruskorjaushankkeille. Osallistutaan korjausrakentamiseen kohdennettuihin uuden teknologian kehittämishankkeisiin ja käynnistetään koerakentamishankkeita. Jatketaan ja kehitetään kaupunkien omien rakennusten energiakatselmuksia ja säästöinvestointien toteuttamista. Kehitetään ja ylläpidetään erilaisia energiatehokkuusinvestointeihin motivoivia rahoitus- (esim. säästötakuut) ja avustusmenettelyjä sekä tiedotetaan niistä tehokkaasti. Hyötyä energiansäästäjälle (revolving funds). Tiedotetaan aktiivisesti energiansäästömahdollisuuksista, laaditaan ohjeita/esitteitä ja jatketaan energiansäästökampanjoita. Annetaan kaupunkilaisille ja kaupungin työntekijöille tietoa rakennusten energiankulutuksesta ja energiansäästötoimien vaikutuksesta siihen (energiatodistukset esim. Display). Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Kaukolämpö, Viestintä
215Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 54, 65 Rakennusten energiatehokkuus Lämmitys- ja jäähdytystapavalintojen ohjaaminen. Laaditaan ohjeita/esitteitä sekä tiedotetaan eri lämmitys- ja jäähdytystapojen vaikutuksista elinkaarikustannuksiin rakennusluvan ym. yhteydessä. Ylläpidetään ja kehitetään erilaisia energiatehokkuusinvestointeihin motivoivia rahoitus- ja avustusmenettelyjä (säästötakuut) ja tiedotetaan niistä tehokkaasti. Kaukojäähdytystä edistetään korvaamaan kiinteistökohtaisia laitteita. Lämpöpumppujen käyttöönoton edistäminen kaukolämpöalueen ulkopuolella. Suositaan asuinrakennuksiin aurinkosähköjärjestelmiä. Aurinkolämpöjärjestelmiä otetaan käyttöön soveltuvissa kohteissa. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 347 Kaupunki Kaukolämpö
216Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 55, 66 Rakennusten energiatehokkuus Ylläpidon ja tilantarpeen arvioinnin kehittäminen ja parantaminen. Kiinteistöjen hoitohenkilökuntaa koulutetaan jatkuvasti ja tuetaan heidän ammattitaidon ylläpitoa ja kehittämistä. Huoltokirja otetaan entistä aktiivisempaan käyttöön ja hyödynnetään sen tuomia mahdollisuuksia energiatehokkuuden parantamisessa. Parannetaan huoltokirjojen käyttöönottoa ja huolehtimalla ylläpitohenkilöstön kouluttamisesta uudisrakennushankkeiden luovutusvaiheessa. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Energiankulutus
217Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 55, 66 Rakennusten energiatehokkuus Kulutusmittarointia kehitetään siten, että energiakustannukset voidaan kohdistaa todellisina kulutuksen aiheuttajalle. Energiakustannukset tulee eritellä kiinteistöjen vuokrissa. Uutta informaatio- ja kiinteistön valvonta- ja ohjausteknologiaa kehitetään, otetaan käyttöön ja hyödynnetään ylläpidossa ja energiankulutuksen analysoinnissa. Rakennuksien ja tonttien vuokrauksen hinnoittelussa huomioidaan energiatehokkuus. Huolehditaan siitä, että energiasäästöinvestoinneista ei aiheudu sisäisen vuokran nousua. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki, Yritys, Asukas Kaukolämpö, Kulutussähkö
218Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 66 Rakennusten energiatehokkuus Tilankäytön tehostaminen ja tilojen saatavuus olemassa olevilta tilamarkkinoilta selvitettävä tarkoin ennen lisärakentamista. Ei liity Kaupunki Kaukolämpö
219Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 56, 67 Ilmastonmuutoksen hillintä Kaupunkien hankinnoissa edistetään materiaali- ja energiatehokkuutta sekä vähäpäästöisyyttä. Hankintojen koko elinkaaren aikaisten ympäristöpäästöjen ja materiaalitehokkuuden huomioiminen valintaprosessissa. Hankintamallin kehittäminen työkaluksi kunnille (sisältää myös laskentamallin, jonka tuloksia tilastoidaan ja seurataan, mittari ja tavoite). Vähäpäästöisten ajoneuvojen hankinta ja käytön edistäminen. Luodaan yhteiset ympäristökriteerit hankinnoille. Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön hankinta kiinteistöissä. Hankittaville elintarvikkeille ympäristökriteerit. Kertakäyttötuotteiden korvaaminen kestokäyttöisillä elinkaariselvitysten perusteella. Työkoneille ympäristökriteerit, joissa määritellään polttoaineenkulutus ja hiilidioksidipäästöt. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 456, Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 457, Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 847 Kaupunki Välilliset, Liikenne, Elintarvikkeet
220Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 67 Valistetaan asukkaita jätteen synnyn ehkäisystä ja liitetään teema osaksi päiväkotien ja koulujen suunnitelmia. Toimitaan yhteistyössä viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja asiantuntijoiden kesken. Ei liity Kaupunki Jätehuolto
221Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 67 Teollisuuden ja palvelutoiminnan jätteiden synnyn ehkäisyä jatketaan. Velvoitteita jätteen synnyn ehkäisylle teollisuuden ympäristölupiin. Jätteen synnyn ehkäisyn ja materiaalitehokkuuden edistäminen PK-yritysten toiminnassa. Julkiset yritysten jätemäärävertailut vuosittain (Petra-jätevertailu.). Tilastoidaan lajittelu- ja hyötykäyttöaste. Jätepolitiikan taloudellinen ohjaus, johon voidaan vaikuttaa jätemaksujen hinnoittelulla. Vuosittainen Luonnonvarojen säästäjä -palkinnon jako. Ei liity Kaupunki Jätehuolto
222Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 67 Tehostetaan materiaalikierrätystä. Kehitetään hyötykäyttöjakeiden keräystä ja lisätään tarvittaessa uusia lajitteluvelvoitteita jätehuoltomääräyksiin. Jäteneuvonta syntypaikkalajittelun tehostamiseksi. Jätteen keräyksen logistiikan optimointi ja vähäpäästöisten liikennepolttoaineiden käyttö jäteautoissa. Ei liity Kaupunki Jätehuolto
223Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 67 Jätteen käsittelyratkaisuissa huomioidaan kaikki elinkaaren aikana syntyvät päästöt. Jätteiden energiasisällön hyödyntäminen. Elinkaarivertailut jätteenkäsittelyratkaisuissa. Ei liity Kaupunki Jätehuolto
224Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 57, 68 Ilmastonmuutoksen hillintä Tiivistyvän kaupunkirakenteen mahdollisuuksia käytetään hyväksi entistä tehokkaammassa energiantuotannossa ja -jakelussa. Energiayritykset parantavat edelleen energiatehokkuuttaan tehostamalla toimintaansa EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukaisesti. Energia-alan energiantuotannon, kaukolämmön, sähkönsiirron ja -jakelun energiansäästösopimusten mukaiset mm. auditoinnit, energiakatselmukset ja aloitepalkkiot toteutetaan. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 23 Yritys Kaukolämpö, Kulutussähkö
225Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 68 Ilmastonmuutoksen hillintä Yhteistuotantoa hyödynnetään pääkaupunkiseudulla mahdollisimman tehokkaasti. Käytetään parasta mahdollista käyttökelpoista tekniikkaa sekä mahdollisuuksien mukaan optimoidaan kaukolämmön ja sähkön tuotantosuhde ja voimaloiden polttoaineet hyötysuhteen parantamiseksi. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 194 Yritys Kaukolämpö, Kulutussähkö
226Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 68 Ilmastonmuutoksen hillintä Energiayritykset osallistuvat yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa selvityshankkeisiin, joissa selvitetään kaukolämmön paluuvesien hyödyntämistä soveltuvissa kohteissa (esim. jätevesilietteen lämmitys, jäähdytys) ja hukkalämpökohteita ja lämmön talteenottomahdollisuuksia pienissä (esim. jäähallien jäähdytyksen lauhdelämpö) ja suurissa (esim. jätevedenpuhdistamot) kohteissa. Ei liity Yritys Kaukolämpö
227Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 68 Ilmastonmuutoksen hillintä Kaukojäähdytysverkostoa laajennetaan ja korvataan kiinteistöjen erillisiä jäähdytyslaitteita. Selvitetään ja pilotoidaan kaukojäähdytysmahdollisuuksia uusimmilla tekniikoilla myös kantakaupungin ulkopuolella (kerrostaloissa, ostoskeskuksissa ja suurissa liikekiinteistöissä). Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Kaukolämpö
228Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 58, 68 Ilmastonmuutoksen hillintä Keskitetty energiantuotanto kuuluu kokonaisuudessaan tiukentuvan päästökaupan ohjauksen piiriin. EU:n päästökauppajärjestelmä ohjaa keskitettyä energiantuotantoa niukkenevien päästöoikeuksien myötä vähäpäästöisempään suuntaan. Energiayritykset edistävät uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä ja ovat mukana uusiutuvien energialähteiden seudullisissa tutkimus- ja hyödyntämishankkeissa. Uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä tarjotaan asiakkaille. Kivihiilen ja maakaasun puhtaan teknologian käyttöä edistetään ja niiden käyttöä korvataan pääkaupunkiseudun alueella osittain jäteperäisillä polttoaineella ja uusiutuvilla energialähteillä tuotetulla sähköllä (esim. tuulivoima, biovoima, aurinkosähkö). Tuulisähkön tuotannolle etsitään sopivia kohteita (esim.off-shore tuulipuisto, teollisuus- ja varastoalueet). Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 214, Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 17, Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 24 Yritys Kaukolämpö, Kulutussähkö
229Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 58, 68 Ilmastonmuutoksen hillintä Hajautetun energiantuotannon ekotehokkuutta edistetään ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä lisätään. Kaukolämpöverkon ulkopuolella edistetään uusiutuvien energialähteiden ja muiden vähäpäästöisten lämmitystekniikoiden käyttöönottoa, esim. maalämpöä. Laaditaan kuntakohtaiset ja yliseudullinen potentiaalikartoitus alueen uusiutuvista energialähteistä ja hyödyntämismahdollisuuksista yhteistyössä kaupunkien kanssa. Aurinkosähkön ja -lämmön hyödyntämistä edistetään. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 17, Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 24, Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 225 Kaupunki Maalämpö, Sähkölämmitys, Öljylämmitys
230Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 58, 69 Ilmastonmuutoksen hillintä Kaukolämpöverkolle epäedullisia reunaehtoja selvitetään ja poistetaan kaupunkien ja valtiovallan toimin. Yhteistuotantoon perustuvan keskitetyn kaukolämmityksen toimintaedellytyksiin ja laajenemiseen vaikuttaa voimakkaasti päästökauppa. Hajautettu lämmöntuotanto taajamissa voi saada päästökaupan ulkopuolisena muotona kilpailuetua, vaikka se ei ole suotavaa ilmaston ja ilmansuojelun kannalta. Energiayritykset markkinoivat aktiivisesti kaukolämpöverkon laajentamista potentiaalisten alueiden kiinteistöille. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 194 Kaupunki Kaukolämpö
231Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 58, 69 Ilmastonmuutoksen hillintä Lisätään energiansäästöneuvontaa ja -tutkimusta. Jatketaan energiansäästökoulutusta ja viestintää kouluissa ja osallistutaan valistuskampanjoihin (Energiansäästöviikko yms.) ja korostetaan energiansäästön ensisijaista merkitystä asiakkaille. Edistetään kaukolämmön ja sähkön reaaliaikaista kulutustiedon kehittämistä ja hyödyntämistä kaikissa kiinteistöissä. Sisälämpötilojen mitoitusohjeistusta ja neuvontaa erityyppisiin käyttökohteisiin. Energian kuluttajahinnoittelun kehittäminen. Selvitetään esim. hinnoittelun sitominen käyttöön eli energiaruuhkamaksu. Energiayritykset kehittävät yhteistyössä tietopankkeja, tutkimusta (esim. TEKES) sekä energiayritysten välistä tiedonsiirtoyhteistyötä. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 78 Kaupunki Viestintä, Energiankulutus
232Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 48 Ilmastonmuutoksen hillintä Päästövähennyksiä koskevat kasvihuonekaasupäästöt nostetaan tärkeimpien päätöksentekoon vaikuttavien tekijöiden joukkoon. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 23 Kaupunki Energiankulutus
233Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 50 Ilmastonmuutoksen hillintä Pääkaupunkiseudulle perustetaan pysyvä kevyttä liikennettä, joukkoliikennettä ja ekotehokasta autoilua edistävä liikkumispalvelukeskus. Se tarjoaa kaupungeille, työnantajille ja yksittäisille asukkaille liikkumisen suunnittelupalveluita ja neuvoja. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 272 Kaupunki Liikenne
234Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 51 Ilmastonmuutoksen hillintä Kaupungit selvittävät tavaraliikenteen logistiikan tehostamisen mahdollisuudet ja ryhtyvät niiden edellyttämiin toimenpiteisiin. Energiatehokkuus ja päästöjen alhainen taso otetaan kilpailutuskriteeriksi joukkoliikenteen ja kaupunkien kuljetusten hankinnassa. Kaupungit ottavat ajoneuvojen kasvihuonekaasupäästöt kriteeriksi sekä kuljetuspalvelujen että ajoneuvojen ja työkoneiden hankintojen kilpailuttamisessa. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 23, Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 456, Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 457, Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 847 Kaupunki Liikenne
235Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 52 Ilmastonmuutoksen hillintä Suurin osa uusista asunnoista, työpaikoista ja palveluista rakennetaan kävelyetäisyydelle nykyisistä ja uusista raideliikenneasemista. Näin nykyistä suurempi osa liikenteestä voidaan hoitaa kevyellä liikenteellä ja raideliikenteellä. Kaavoituksessa huolehditaan erityisesti hyvien ja suorien kevyen liikenteen reittien tilavarauksista ja suunnittelussa sekä alueiden välillä että kortteleiden sisällä. Yhteydet asemille ja joukkoliikenteen pysäkeille on järjestettävä erityisen hyvin. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 350 Kaupunki Liikenne
236Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 36 Rakennusten energiatehokkuus Suunnittelun ohjaus (LCC, tavoitteet, päätösprosessi): Omissa uudis- ja korjausrakennuskohteissa sovelletaan mahd.mukaan matalaenergiarakentamista Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 83 Kaupunki Kaukolämpö
237Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 36 Rakennusten energiatehokkuus Suunnittelun ohjaus (LCC, tavoitteet, päätösprosessi): Hankkeen kustannukset eritellään suunnitteluvaiheessa rakennuspaikka-, rakennuksen ja käytön kustannuksiin, joita ohjataan kokonaisuutena Ei liity Kaupunki
238Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 36 Rakennusten energiatehokkuus Suunnittelun ohjaus (LCC, tavoitteet, päätösprosessi): Hankesuunnitteluvaiheen enimmäiskustannusmallin laajennus, rinnalle kustannusohjausinstrumentti Ei liity Kaupunki
239Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 36 Rakennusten energiatehokkuus Suunnittelun ohjaus (LCC, tavoitteet, päätösprosessi): Kilpailuttamismenettelyjen kehittäminen -> kokonaisratkaisujen huomioinnin mahdollistaminen Ei liity Kaupunki
240Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 36 Rakennusten energiatehokkuus Systemaattinen ympäristönäkökohtien ohjaaminen hankkeessa hyödyntäen esim. Hanke-Promisea Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 820 Kaupunki Kaukolämpö
241Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 36 Rakennusten energiatehokkuus Suunnittelun ohjaus (LCC, tavoitteet, päätösprosessi): Palvelurakennuksille yleinen energian kulutuksen/kustannusten tavoitetaso suhteessa referenssirakennukseen - edellytetään alittavan tavoitetason Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Kaukolämpö
242Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 36 Rakennusten energiatehokkuus Suunnittelun ohjaus (LCC, tavoitteet, päätösprosessi): Kehitetään hankkeiden energiankulutuksen laskentaa Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Kaukolämpö, Teollisuus ja työkoneet
243Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 36 Rakennusten energiatehokkuus Suunnittelun ohjaus (LCC, tavoitteet, päätösprosessi): Konkretisoidaan kaikissa yli 1000 br-m2 hankkeissa elinkaarivertailulla tutkittavat perusratkaisut Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 347 Kaupunki Kaukolämpö
244Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 36 Rakennusten energiatehokkuus Suunnittelun ohjaus (LCC, tavoitteet, päätösprosessi): Laaditaan energiatehokkuuden huomioiva suunnittelu- ja toteuttamisohje tilahankkeelle Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Kaukolämpö
245Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 36 Rakennusten energiatehokkuus Suunnittelun ohjaus (LCC, tavoitteet, päätösprosessi): Selvitetään edellytykset hankekohtaiseen erityisrahoitukseen tavoitteena, etteivät energiatehokkuutta parantavat investoinnit vaikuta perittäviin pääomavuokriin Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Kaukolämpö
246Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 36 Rakennusten energiatehokkuus Suunnittelun ohjaus (LCC, tavoitteet, päätösprosessi): Kytketään investointikohteisiin pitkiä takuuaikoja ja energiankulutustavoitteita osana elinkaarikustannuksia Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 347 Kaupunki Kaukolämpö
247Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 36 Rakennusten energiatehokkuus Suunnittelun ohjaus (LCC, tavoitteet, päätösprosessi): Panostetaan nykyisen rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseen korjausten sisällöllä Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 347 Kaupunki Kaukolämpö
248Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 36 Rakennusten energiatehokkuus Suunnittelun ohjaus (LCC, tavoitteet, päätösprosessi): Taloteknisten suunnittelukilpailujen ja kilpailevien teknisten ratkaisujen tukeminen Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 347 Kaupunki Kaukolämpö
249Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 31 Rakennusten energiatehokkuus Hyödynnetään keinot ekologisen kestävyyden edistämisessä kaavoituksessa: Energiatehokkuusvaatimukset rakennusjärjestykseen, kaavamääräyksiin Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Kaukolämpö
250Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 31 Rakennusten energiatehokkuus Hyödynnetään keinot ekologisen kestävyyden edistämisessä kaavoituksessa: Ekologista kestävyyttä edistävät kuvaukset kaavaselostuksiin Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 820, Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 81 Kaupunki Kaukolämpö
251Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 31 Rakennusten energiatehokkuus Hyödynnetään keinot ekologisen kestävyyden edistämisessä kaavoituksessa: Energiatehokkuussuositukset kaavaa täydentäviin rakentamistapaohjeisiin Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Kaukolämpö
252Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 31 Rakennusten energiatehokkuus Hyödynnetään keinot ekologisen kestävyyden edistämisessä kaavoituksessa: Ympäristöystävällisyyteen perustuvan kaavoituksen edelleen kehittäminen Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 820, Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 81 Kaupunki Kaukolämpö, Liikenne
253Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 31 Rakennusten energiatehokkuus Hyödynnetään keinot ekologisen kestävyyden edistämisessä kaavoituksessa: Kaava mahdollistaa tehokkaan jätehuollon toteuttamisen, riittävästi tilaa Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 820, Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 81 Kaupunki Jätehuolto
254Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 31 Rakennusten energiatehokkuus Hyödynnetään keinot ekologisen kestävyyden edistämisessä kaavoituksessa: Maanalainen jätteiden imukeräysjärjestelmä Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 820, Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 81 Kaupunki Jätehuolto
255Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 31 Rakennusten energiatehokkuus Hyödynnetään keinot ekologisen kestävyyden edistämisessä kaavoituksessa: Uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen kaavoituksen avulla Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 820, Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 81 Kaupunki Kaukolämpö, Kulutussähkö
256Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 31 Rakennusten energiatehokkuus Hyödynnetään keinot ekologisen kestävyyden edistämisessä kaavoituksessa: Määräykset ja suositukset takaavat rakennuksen energiataloudellisen, terveellisen ja kosteusteknisen toiminnan Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 83 Kaupunki Kaukolämpö
257Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 31 Rakennusten energiatehokkuus Hyödynnetään keinot ekologisen kestävyyden edistämisessä kaavoituksessa: Kaavoituksen yhteydessä tuodaan esiin tarve pilaantuneiden maiden käsittelyyn ja poistamiseen Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 820, Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 81
258Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 38 Rakennusten energiatehokkuus Kiinteistöjen sähköenergian kulutuksen vähentäminen: Kielletään sähkölämmitys kaukolämpöalueella mukavuuslämmityksenä+luiskasulatuksissa omassa ja tukemissa rakennuksissa Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Sähkölämmitys
259Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 38 Rakennusten energiatehokkuus Kiinteistöjen sähköenergian kulutuksen vähentäminen: Uudisrakentamisen ja peruskorjaushankkeiden tavoitteeksi kiinteistösähkön kulutuksessa väh. -40% Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Kulutussähkö
260Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 38 Rakennusten energiatehokkuus Kiinteistöjen sähköenergian kulutuksen vähentäminen: Mahdollistetaan sähkönkulutuksen käyttäjäkohtainen seuranta Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 23 Kaupunki, Yritys Kulutussähkö
261Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 38 Rakennusten energiatehokkuus Kiinteistöjen sähköenergian kulutuksen vähentäminen: Valaistus suunnitellaan ja toteutetaan energiatehokkaasti ja sen ohjauksessa otetaan käyttöön uusinta energiataloutta parantavaa tekniikkaa Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Yritys Kulutussähkö
262Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 38 Rakennusten energiatehokkuus Kiinteistöjen sähköenergian kulutuksen vähentäminen: Taloteknisten ratkaisujen tulee olla energiatehokkaita Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki, Yritys Kulutussähkö
263Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 38 Rakennusten energiatehokkuus Kiinteistöjen sähköenergian kulutuksen vähentäminen: Selvitetään hankekohtaisesti rakenteelliset keinot jäähdytystarpeen pienentämiseksi Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki, Yritys Kulutussähkö
264Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 38 Rakennusten energiatehokkuus Kiinteistöjen sähköenergian kulutuksen vähentäminen: Sähkön kulutukseen pyritään vaikuttamaan entistä tehokkaammin kaikin käytettävissä olevin keinoin mm. hankintojen arviointi myös elinkaarikustannusten kautta Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 23 Yritys Kulutussähkö
265Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 39, 41 Rakennusten energiatehokkuus Edistetään vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöä, varmistetaan rakennusten energiatehokas käyttöönotto: Keskustan rakennusten peruskorjauksissa suositaan kaukojäähdytyksen käyttöä Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Yritys Kaukolämpö
266Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 39, 41 Rakennusten energiatehokkuus Edistetään vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöä, varmistetaan rakennusten energiatehokas käyttöönotto: Uusissa rakennuksissa uusia innovatiivisiä lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Yritys Kaukolämpö, Kulutussähkö
267Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 39, 41 Rakennusten energiatehokkuus Edistetään vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöä, varmistetaan rakennusten energiatehokas käyttöönotto: Energiantuotannossa uusiutuvat energianlähteet jos käukolämpöä ei käytettävissä Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 17, Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 24 Yritys Sähkölämmitys, Öljylämmitys
268Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 39, 41 Rakennusten energiatehokkuus Edistetään vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöä, varmistetaan rakennusten energiatehokas käyttöönotto: Todentamismenettely, jolla varmistetaan kohteelle asetettujen järjestelmävaatimusten toteutuminen Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Kaukolämpö
269Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 39, 41 Rakennusten energiatehokkuus Edistetään vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöä, varmistetaan rakennusten energiatehokas käyttöönotto: Rakennuksen käyttöönottovaiheen energiakatselmus kaikissa uusissa kohteissa Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki, Yritys Kaukolämpö
270Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 39, 41 Rakennusten energiatehokkuus Edistetään vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöä, varmistetaan rakennusten energiatehokas käyttöönotto: Edellytetään lämpökuvausten ja tiiviyskokeiden suorittamista rakennusvaiheessa Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Kaukolämpö
271Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 39, 41 Rakennusten energiatehokkuus Edistetään vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöä, varmistetaan rakennusten energiatehokas käyttöönotto: Takuuaikana päivitetään hankkeen energiakulutuslaskelma ja selvitetään poikkeamien syyt ja vaikutukset Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Yritys Teollisuus ja työkoneet, Kaukolämpö
272Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 39, 41 Rakennusten energiatehokkuus Edistetään vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöä, varmistetaan rakennusten energiatehokas käyttöönotto: Varaudutaan taloudellisesti kannattaviin ja energiataloutta parantaviin lisäinvestointeihin Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Energiankulutus
273Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 39, 41 Rakennusten energiatehokkuus Edistetään vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöä, varmistetaan rakennusten energiatehokas käyttöönotto: Kehitetään ja käyttöönotetaan rakentamisen palautejärjestelmä Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Öljylämmitys, Maalämpö
274Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 32 Rakennusten energiatehokkuus Kaavat mahdollistavat julkisten palvelurakennusten ja tilojen monikäyttöisyyden: Vaihtoehtoisen (palvelurakennus) käyttötarkoituksen mahdollistaminen kaavoituksessa. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 820, Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 81 Kaupunki Infrastruktuuri
275Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 35 Rakennusten energiatehokkuus Edistetään vaihtoehtoisten käyttötarkoitusten huomiointia suunnittelussa: Hankesuunnittelussa selvitetään realistiset vaihtoehtoiset käyttötarkoitukset Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 820, Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 81 Kaupunki Infrastruktuuri
276Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 35 Rakennusten energiatehokkuus Edistetään vaihtoehtoisten käyttötarkoitusten huomiointia suunnittelussa: Huomioidaan vaihtoehtoiset käyttötarkoitukset päätason ratkaisuissa+laatimalla joustaville tiloille karkeat pohjaratkaisuvaihtoehdot Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 820, Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 81 Kaupunki Infrastruktuuri
277Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 35 Rakennusten energiatehokkuus Edistetään vaihtoehtoisten käyttötarkoitusten huomiointia suunnittelussa: Asetetaan rakennusosien käyttöikätavoitteet, suunnitellaan huollettavuus ja uusittavuus Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 83 Kaupunki Infrastruktuuri
278Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 35 Rakennusten energiatehokkuus Edistetään vaihtoehtoisten käyttötarkoitusten huomiointia suunnittelussa: Kiinteistön monikäyttöisyys suunnitellaan käyttöikäarvion perusteella Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 820, Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 81 Kaupunki Infrastruktuuri
279Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 42 Rakennusten energiatehokkuus Pienennetään työmaan energiankulutusta: Työmaan ympäristösuunnitelmassa keinot energiankäytön hallitsemiseksi ja vähentämiseksi Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 820, Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 81 Yritys Teollisuus ja työkoneet
280Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 44 Rakennusten energiatehokkuus Rakennuksen energiankulutuksen seuranta ja kulutustietojen hyödyntäminen on tehokasta: Kehitetään kulutusmittarointia -> energiakustannukset voidaan kohdentaa aiheuttajalle Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Yritys Energiankulutus
281Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 44 Rakennusten energiatehokkuus Rakennuksen energiankulutuksen seuranta ja kulutustietojen hyödyntäminen on tehokasta: Rakennusten energiankulutusten vertailuarvot olemassa oleviin rakennuksiin Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 347 Yritys, Kaupunki Kaukolämpö, Energiankulutus
282Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 44 Rakennusten energiatehokkuus Rakennuksen energiankulutuksen seuranta ja kulutustietojen hyödyntäminen on tehokasta: Kuukausittaisen kulutusseurannan jatkuvuus ja kattavuus julkisissa palvelukiinteistöissä Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki Energiankulutus
283Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 44 Rakennusten energiatehokkuus Rakennuksen energiankulutuksen seuranta ja kulutustietojen hyödyntäminen on tehokasta: Hyödynnetään sähköisen huoltokirjan mahdollisuuksia energiatehokkuuden parantamisessa Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Energiankulutus
284Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 44 Rakennusten energiatehokkuus Rakennuksen energiankulutuksen seuranta ja kulutustietojen hyödyntäminen on tehokasta: Varmistetaan suurikulutuksellisten ja/tai tekniikaltaan monimutkaisten kohteiden energiataloudellinen toiminta Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Yritys, Kaupunki Energiankulutus, Kaukolämpö
285Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 44 Rakennusten energiatehokkuus Rakennuksen energiankulutuksen seuranta ja kulutustietojen hyödyntäminen on tehokasta: Kiinteistön käyttäjille tieto rakennuksen käytön aiheuttamista luonnonvarojen kulutuksesta ja päästöistä Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 312 Kaupunki, Yritys Energiankulutus
286Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 45 Rakennusten energiatehokkuus Energiansäästötoimenpiteet käytön aikana (olemassaoleva rakennuskanta): Jatketaan energia- tai seurantakatselmuksien tekemistä kaupungin rakennuskannassa Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 347 Kaupunki Energiankulutus
287Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 45 Rakennusten energiatehokkuus Energiansäästötoimenpiteet käytön aikana (olemassaoleva rakennuskanta): Toteutetaan energiakatselmuksissa havaitut tarkoituksenmukaiset toimenpiteet Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 347 Kaupunki Energiankulutus
288Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 45 Rakennusten energiatehokkuus Energiansäästötoimenpiteet käytön aikana (olemassaoleva rakennuskanta): Edelleen kehitetään säästötakuumenettelyä kaupungin tarpeita vastaavaksi Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki Energiankulutus
289Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 45 Rakennusten energiatehokkuus Energiansäästötoimenpiteet käytön aikana (olemassaoleva rakennuskanta): LVI-tekniikan ja valaistuksen ohjausta tehostetaan erit. rakennusten varsinaisten käyttöaikojen ulkopuolella Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki Kulutussähkö
290Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 45 Rakennusten energiatehokkuus Energiansäästötoimenpiteet käytön aikana (olemassaoleva rakennuskanta): Ohjeet huoltomiehille ja käyttäjille -> energiatehokas valaistus, ilmanvaihdon ohjaus ja muu sähkökäyttö ilta- ja vkonloppukäytössä Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki Kulutussähkö
291Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 45 Rakennusten energiatehokkuus Energiansäästötoimenpiteet käytön aikana (olemassaoleva rakennuskanta): Selvitetään puolilämpimien ja tyhjänä olevien tilojen lämmitystehon laskumahdollisuus Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki, Yritys Kaukolämpö
292Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 46 Rakennusten energiatehokkuus Sitoutetaan huoltohenkilökunta energiatehokkuuteen: Hyödynnetään huoltokirjaa ympäristöjohtamisessa ja energiatehokkuuden parantamisessa Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Energiankulutus
293Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 46 Rakennusten energiatehokkuus Sitoutetaan huoltohenkilökunta energiatehokkuuteen: Energiankulutuksen vähentäminen osaksi henk.koht. ja palveluntarjoajien sopimuksia ja tulospalkkioita Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki Energiankulutus
294Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 46 Rakennusten energiatehokkuus Sitoutetaan huoltohenkilökunta energiatehokkuuteen: Varmistetaan energiansäästön kannustavuus käyttäjälle Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki Energiankulutus
295Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 46 Rakennusten energiatehokkuus Kohdistetaan ja laskutetaan energiakustannukset kulutuksen mukaan: Kiinteistöjen vuokrat energiatehokkuuteen motivoivia: sähkön ja veden kustannukset vuokrasta erillisiä Sama kuin Toimenpide 211
296Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 46 Rakennusten energiatehokkuus Kohdistetaan ja laskutetaan energiakustannukset kulutuksen mukaan: Uutta informaation- ja kiinteistöjen valvonta- ja ohjausteknologiaa kehitetään, otetaan käyttöön ja hyödynnetään ylläpidossa ja energiankulutuksen analysoinnissa Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki Energiankulutus
297Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 46 Rakennusten energiatehokkuus Kohdistetaan ja laskutetaan energiakustannukset kulutuksen mukaan: Menettely, jossa tilan käyttäjä pystyy tosiasiallisesti hyödyntämään säästöt energiakustannuksissa Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Yritys Energiankulutus
298Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 48 Rakennusten energiatehokkuus Tuetaan ja kannustetaan Helsingin kaupungin henkilöstöä kevyen liikenteen käyttöön: Rakennusten yhteydessä oltava asianmukaiset ja riittävät polkupyörien säilytysmahdollisuudet Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 350 Kaupunki Liikenne
299Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 48 Rakennusten energiatehokkuus Tuetaan ja kannustetaan Helsingin kaupungin henkilöstöä kevyen liikenteen käyttöön: Varmistetaan, että rakennusten sosiaalitilat ovat toimivia Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 350 Kaupunki Liikenne
300Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 13 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Viheralueverkoston säilyttäminen Ei liity Kaupunki Viherympäristö
301Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 13 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Luonnonhoidon kehittäminen Ei liity Kaupunki Viherympäristö
302Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 13 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Vesistöjen ravinnekuorman vähentäminen Ei liity Kaupunki Viherympäristö
303Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 13, 24 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Viherrakenteiden lisääminen kaupunkiympäristöön Ei liity Kaupunki Viherympäristö
304Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 13 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Metsien kestävyydestä huolehtiminen metsänhoidollisin keinoin (virkistys, ulkoilu) Ei liity Kaupunki Viherympäristö, Virkistys ja kulttuuri
305Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 13 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Viheralueiden hyödyntäminen hulevesien hallinnassa Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 821 Kaupunki Viherympäristö, Terveys ja turvallisuus, Infrarakentaminen
306Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 13 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Luonnonsuojelualueiden lisääminen Ei liity Kaupunki Viherympäristö
307Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 13 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Kaupunkipuiden lisääminen/säilyttäminen Ei liity Kaupunki Viherympäristö
308Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 13 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Ilmastonkestävien lajien käyttö (lajiston monipuolisuus) Ei liity Kaupunki Viherympäristö
309Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 13 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Maaperän hyvästä laadusta huolehtiminen Ei liity Kaupunki Viherympäristö
310Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 13 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Haitallisten vieraslajien torjuminen Ei liity Kaupunki Viherympäristö
311Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 13 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Eroosio ja sortumisriskien huomioiminen ympäristö-rakentamisessa Ei liity Kaupunki Viherympäristö, Infrastruktuuri
312Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 16 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Vesistöjen saastumisen ehkäisy hulevesitulvien aikaan (jätevesipuhdistamot) Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 821 Kaupunki Viherympäristö, Terveys ja turvallisuus
313Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 16 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Globaaleihin ilmastovaikutuksiin varautuminen suunnittelussa (pakolaisuus, eriarvoistuminen ym.) Ei liity Kaupunki Terveys ja turvallisuus
314Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 16 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Varautuminen uusien tautien leviämiseen Ei liity Kaupunki Terveys ja turvallisuus
315Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 16 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Säähän liittyviin tapaturmiin varautuminen (liukastuminen, myrskyvahingot ym.) Ei liity Kaupunki Terveys ja turvallisuus
316Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 16 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Ilmastonkestävyyden tarkastelun vieminen osaksi valmiussuunnittelua (kaupunki ja hallintokunnat) Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 26 Kaupunki Sopeutuminen
317Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 16 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Ilmanlaadun ongelmiin varautuminen Ei liity Kaupunki Terveys ja turvallisuus
318Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 16 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Helteiden aiheuttamiin terveysriskeihin varautuminen Ei liity Kaupunki Terveys ja turvallisuus
319Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 16 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Kaupungin ylläpitämä varoitusjärjestelmä ääri-ilmiöiden varalle Ei liity Kaupunki Terveys ja turvallisuus
320Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 16 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Puhtaan käyttöveden turvaaminen (myös kaivot) Ei liity Kaupunki Terveys ja turvallisuus
321Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 16 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Energiaverkoston toimivuuden varmistaminen ääriolosuhteissa Ei liity Kaupunki, Yritys Infrarakentaminen
322Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 16 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Ilmastonmuutoksen huomioivat (tie)liikennesuunnittelu Ei liity Kaupunki Infrarakentaminen
323Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 16 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Tunnelien tulvasuojelu (yhteiskäyttötunnelit, metro, liikenne, parkkihallit) Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 821 Kaupunki Infrarakentaminen, Terveys ja turvallisuus
324Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 20 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Hulevesien luonnonmukainen hallinta ensisijainen hallintamenetelmä tontilla Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 821 Kaupunki Infrarakentaminen
325Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 20 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Tulvariskialueiden ja tulvaherkkien alueiden rakentamatta jättäminen Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 821 Kaupunki Infrarakentaminen, Talonrakentaminen
326Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 20 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Tonttikoon optimointi Ei liity Kaupunki Infrarakentaminen, Talonrakentaminen
327Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 20 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Ilmastonkestävien rakennusmateriaalien hyödyntäminen Ei liity Kaupunki Infrarakentaminen
328Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 20 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Yksityisten tonttien viherrakentaminen Ei liity Asukas, Yritys Viherympäristö
329Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 20 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Kadunvarsipuiden säilyttäminen/ lisääminen Ei liity Kaupunki Viherympäristö
330Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 20, 24 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Rakennettujen alueiden tulvasuojelu Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 821 Kaupunki Infrarakentaminen, Terveys ja turvallisuus
331Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 20 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Viherkattojen lisääminen Ei liity Kaupunki, Yritys Viherympäristö
332Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 20 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Energiatehokkaat jäähdytysratkaisut Ei liity Kaupunki, Yritys Infrarakentaminen
333Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 20 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Rakennuksien suuntaaminen Ei liity Kaupunki Talonrakentaminen
334Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 20 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Rakennustekniset ratkaisut, jotka mahdollistavat rakentamisen tulvaherkille alueille Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 821 Kaupunki Infrarakentaminen
335Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 20 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Ilmastonmuutoksen vaikutukset kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin (kohteiden kartoitus, vaikutuksien selvittäminen ja suojelutoimenpiteet) Ei liity Kaupunki Infrarakentaminen
336Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 24 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Tilavarauksen huomioiminen hulevesille ja lumelle kaavoituksessa Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 821 Kaupunki Infrarakentaminen
337Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 24 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Ilmastonkestävän energiaverkoston rakentaminen ja ylläpito (kaukolämpö, sähkö, jäähdytys) Ei liity Kaupunki Infrarakentaminen
338Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 24 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Hulevesien luonnonmukainen hallinta ensisijainen hallintamenetelmä (yleisillä alueilla) Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 821 Kaupunki Infrarakentaminen, Terveys ja turvallisuus
339Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 24 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Vettä läpäisevien pintojen lisääminen julkisilla alueilla Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 821 Kaupunki Infrarakentaminen
340Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 24 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Sekaviemäröinnin vähentäminen Ei liity Kaupunki Infrarakentaminen
341Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 24 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Maanalaisten rakenteiden tulvasuojelu Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 821 Kaupunki Infrarakentaminen, Terveys ja turvallisuus
342Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 24 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Tieinfran tekniset ratkaisut (sis. Sillat ym.) Ei liity Kaupunki Infrarakentaminen
343Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden priorisointi 24 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Pohjavedenpinnan tason suojelu Ei liity Kaupunki Terveys ja turvallisuus
344Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 21 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Ilmastonmuutokseen sopeutumisen integrointi kaikkien hallintokuntien toimintaan Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 79 Kaupunki Sopeutuminen
345Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 21 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyvien asioiden säännöllinen käsittely kaupungin sisäisessä verkostossa. Kaupungin sisäiset koulutus- ja tiedonvaihtotilaisuudet ilmastonmuutokseen sopeutumisesta. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 78 Kaupunki Viestintä
346Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 21 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Ilmastonmuutoksen sopeutumisviestintä kaupunkilaisille osana ilmastonmuutoksen hillintäviestintää. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 78 Kaupunki Viestintä
347Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 22 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Vihreän infrastruktuurin hyödyntäminen ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Vihreällä infrastruktuurilla tarkoitetaan viheralueverkostoa, kaupunkipuita, viherkattoja ja -seiniä, vihreitä väyliä rakennetussa ympäristössä, tarvittavia meri- ja vesistötulva-alueita ja hulevesien hallintaan varattuja alueita. Ei liity Kaupunki Viherympäristö
348Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 24 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Energiakaavan täydentäminen käsittämään myös ilmastonmuutokseen sopeutuminen (Ilmastokaava). Alueidenkäytön suunnittelu, lähiympäristön suunnitteluohjeet, rakennusvalvontaviraston ohjeet. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 820 Kaupunki Sopeutuminen
349Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 24 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Hulevesien hallinnan ja viheralueiden merkityksen lisääminen kaavoissa. HEKO-työkalun kehittäminen, esimerkiksi viherfaktorimenetelmän hyödyntäminen. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 821 Kaupunki Infrarakentaminen, Viherympäristö
350Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 24 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Sopeutumisneuvonnan vahvistaminen (Rakennusvalvonnasta rakennusneuvonnaksi PEK-toimenpiteen toteuttaminen koskemaan ilmastonmuutokseen sopeutumista). Rakennusvalvontaviraston ohjeet, neuvonta. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 78 Kaupunki Viestintä
351Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 25 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Viilennystarpeen huomioiminen rakentamisessa ja korjausrakentamisessa, esimerkiksi luukut, säleiköt, ikkunoiden suuntaaminen, viherkatot sekä kaupunkipuut ja muut ympäröivän alueen mikroilmaston viilentämismenetelmät ja kaukojäähdytys. Asemakaavoitus, asemakaavamääräykset, rakentamis- ja korjaustapaohjeet ja rakennusvalvontaviraston ohjeet Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 347 Kaupunki, Yritys Maalämpö, Viherympäristö
352Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 25 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Julkisten tilojen, kuten sosiaali- ja terveyshuollon laitosten jäähdytystarpeen kartoitus. Selvitys energiakatselmuksen/kuntoarvion yhteydessä Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 347 Kaupunki Maalämpö
353Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 25 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Pienten puistojen tai kaupunkipuiden lisääminen. Ilmakäytävien lisääminen kuumille kaupunkialueille. Viheraluesuunnittelu, asemakaavoitus ja lähiympäristön suunnitteluohjeet Ei liity Kaupunki Viherympäristö
354Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 25 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Lisääntynyt työmaiden pölyntorjunta ilmanlaadun heikkenemisen estämiseksi. Ohjeet, pölyntorjuntamäärykset, ympäristönsuojelumääräykset: rakennusvalvontavirasto, rakennusvirasto, ympäristökeskus Ei liity Kaupunki Terveys ja turvallisuus
355Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 25 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Jonkun tulevan Helsingin keskustan liikennetunnelin toteuttaminen siten, että sitä voidaan käyttää myös tulvien hallintaan Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 821 Kaupunki Infrarakentaminen
356Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 25 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Hulevesien hallinta tontinluovutusehtoihin Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 821 Kaupunki Infrarakentaminen
357Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 26 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Rakentamiskorkeuden arvioiminen kaavojen valmistelussa uusien tulvaskenaarioiden mukaan Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 821 Kaupunki Talonrakentaminen
358Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 26 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Rakennustekniset ratkaisut, jotka mahdollistaisivat tulva-alueille rakentamisen. Muutos- ja korjaustyöt vanhassa rakennuskannassa. Pilottihankkeet, rakentamistapaohjeet, rantarakentamisen neuvonta (Tulvastrategia) Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 821 Kaupunki Talonrakentaminen, Infrarakentaminen
359Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 26 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Kiinteistöveron porrastus, jossa kiinteistökohtainen hulevesien hallinta on erityisen hyvin huomioitu. Kriteereiden määrittely erillisessä hankkeessa. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 821 Kaupunki Sopeutuminen
360Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 26 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Tarve arvioida nykyisten tulvasuojausrakenteiden kustannuksia ja hyötyjä Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 821 Kaupunki Infrarakentaminen
361Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 26 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Pienten purojen (esim Mätäjoen) tulvamallinnus Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 821 Kaupunki Sopeutuminen
362Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 26 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Rakennusmateriaalien kestävyyden huomioinen suunnitteluohjeissa ja rakennusmateriaaleissa Ei liity Kaupunki, Yritys Talonrakentaminen
363Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 26 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Lumisuuden huomioiminen suunnittelussa, alueellisten lumenvastaanottopaikkojen lisääminen Ei liity Kaupunki Infrarakentaminen
364Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 26 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Riskit alavien paikkojen historiallisille arvokohteille kasvavat. Tarve arvioida nykyisten arvokohteiden tulvasuojausrakenteita. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 821 Kaupunki Sopeutuminen
365Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 26 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Kortteleiden ja katutilojen tuulisuuden vähentäminen rakennusten ja kasvillisuuden oikealla sijoittelulla Ei liity Kaupunki Terveys ja turvallisuus, Infrarakentaminen
366Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 26 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Rantarakentamisen neuvonta sijoittelun ja rakennusmateriaalien kestävyyden osalta erityisesti korkeisiin taloihin viistosateen ja tuulen takia. Ei liity Kaupunki Talonrakentaminen, Infrarakentaminen
367Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 26 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Yleisötapahtumissa rakenteiden, katosten ym. kaatumisen riski kasvaa. Kirjoitetaan ohjeet tapahtumien järjestäjille Ei liity Kaupunki Terveys ja turvallisuus
368Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 27 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Ilmastonmuutoksen vaikutusten huomioiminen tienpidon erityisolojen varautumissuunnitelmassa Ei liity Kaupunki Sopeutuminen
369Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 27 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Varautuminen teiden peruskunnossapidon (kelirikko, suolaus, hiekoitus, pölynsidonta) kustannusten nousuun Ei liity Kaupunki Infrarakentaminen
370Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 27 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Liukkauden torjunnan ja pölyhaittojen sidonnan parantaminen selvityksillä ja uusilla työtavoilla: kaivojen sakkapesien mitoitusmuutokset, suolauksen ympäristöhaittojen torjunta, kevät- ja syysaikaisen pölynsidonnan kehittäminen Ei liity Kaupunki Infrarakentaminen, Terveys ja turvallisuus
371Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 27 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Nastarenkaiden käytön vähentäminen Ei liity Kaupunki Sopeutuminen
372Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 27 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Liikennevälineiden ja varikkojen/satamien huoltotarve ja kunnossapidon sekä koneistojen viilennyksen tarve kasvaa. Uusi kalusto, kunnostus, työohjeet työntekijöille. Ei liity Kaupunki, Sopeutuminen
373Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 28 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Varautuminen peruskunnossapidon kustannusten nousuun maanalaisissa rakenteissa tulvien takia. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 821 Kaupunki Sopeutuminen
374Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 28 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Parannetaan tulva-alttiiden metroasemien varautumista hulevesitulviin Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 821 Kaupunki Infrarakentaminen
375Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 28 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Valmiussuunnitelmien ylläpitäminen ja viranomaisyhteistyön tehostaminen. Varautuminen peruskunnossapidon kustannusten nousuun Ei liity Kaupunki Sopeutuminen
376Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 28 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Eroosioriskit kasvavat: tiet, penkereet, rantarakenteet ja ympäristörakentaminen. Eroosio ym. riskien huomioiminen ympäristörakentamisessa Ei liity Kaupunki Viherympäristö
377Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 28 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Meritulvien riskin kasvaminen on uhka matalalle rakennetuille satamille. Valmiussuunnitelmien ylläpitäminen ja viranomaisyhteistyön tehostaminen. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 821 Kaupunki Infrarakentaminen
378Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 28 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Tunneleiden ja maanalaisten rakenteiden suiden tulvankestävyyden kartoittaminen muiden kuin metron ja yhteiskäyttötunneleiden osalta Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 821 Kaupunki Infrarakentaminen
379Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 28 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Muuntajien sijoittaminen tarpeeksi korkealle tulvavaara-alueilla Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 821 Kaupunki Infrarakentaminen
380Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 28 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Puiden kaatuminen teiden päälle vaikeuttaa liikennettä, viivästyksiä ja katkoja joukkoliikenteessä ja kuljetuksissa sekä lisää korjaus- ja huoltotarvetta. Varautuminen peruskunnossapidon kustannusten nousuun Ei liity Kaupunki Sopeutuminen, Terveys ja turvallisuus
381Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 28 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Sähkönjakelun ja tietoliikenneyhteyksien häiriöiden ja katkojen riskit kasvavat. Valmiussuunnitelmien ylläpitäminen Ei liity Kaupunki, Yritys Infrarakentaminen
382Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 29 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Viheralueverkoston suunnittelussa viheralueiden keskinäisen kytkeytyvyyden huomioiminen, paikkatietoavusteista viheraluesuunnittelua hyödynnetään maksimaalisesti kaupunkisuunnittelussa Ei liity Kaupunki Viherympäristö
383Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 29 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Istutuskauden pitenemisen hyödyntäminen puistojen hoidossa. Kasvukauden pitenemisen myötä mahdollisuus istuttaa uusia lajeja viheralueille. Kuivuuskausina puistot ja viheralueet sekä puista erityisesti kuuset voivat kärsiä. Lehtipuiden suosiminen niille sopivilla kasvupaikoilla Ei liity Kaupunki Viherympäristö
384Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 29 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Kasvintuholaisten- ja tautien ml. vieraslajien esiintymisriski kasvaa. Haitallisten vieraslajien leviämisen estäminen, tuhoja ja tauteja kestävien lajien käyttäminen Ei liity Kaupunki Viherympäristö
385Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 29 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Vesistöjen ja meren vedenlaatu voi heikentyä lämpenemisen vuoksi. Rehevöitymisen estäminen Ei liity Kaupunki Viherympäristö, Terveys ja turvallisuus
386Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 29 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Kuivuuskausien aikana pohjaveden ja vesistöjen pinnan taso laskee, veden laatu voi heikentyä. Pohjaveden pinnan tason suojelu Ei liity Kaupunki Terveys ja turvallisuus
387Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 29 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Tulvien aiheuttamien ohijuoksutusten vaikutusten minimointi vähentämällä sekaviemäröintiä ja lisäämällä hulevesien maanpäällistä käsittelyä Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 821 Kaupunki Infrarakentaminen
388Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 30 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Hulevesien hyödyntäminen vesielementeissä ja imeyttäminen ravinteiden ja epäpuhtauksien vesistöihin pääsyn estämiseksi. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 821 Kaupunki Infrarakentaminen
389Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 30 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Murtoveden sekoittumisen riski pohjaveteen kasvaa alavilla rannikkoalueilla. Kaivojen ja vedenottamoiden sijoittelu, pohjavedentilan seuranta Ei liity Kaupunki Terveys ja turvallisuus
390Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 30 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Myrskytuhojen riski kasvaa viheralueilla, kaupunkimetsissä ja puistoissa. Varautuminen kustannusten nousuun. Ei liity Kaupunki Viherympäristö, Sopeutuminen
391Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 30 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Kovissa myrskyissä vaarallisten puiden poisto yleisiltä alueilta ja tonteilta sekä asukkaiden neuvonta. Ei liity Kaupunki Terveys ja turvallisuus
392Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 31 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Häiriötilanteiden pelastus- ja valmiussuunnittelussa otetaan ilmastonmuutoksen riskitekijät huomioon Ei liity Kaupunki Terveys ja turvallisuus
393Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 31 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Pelastustoimen tehtävät lisääntyvät, myös henkilövahinkojen riskit lisääntyvät. Pelastustoimi, sairaankuljetukset, kotihoito ja laitosten tavaratoimitukset voivat häiriintyä, mikäli väylät tulvivat. Lisäksi suuronnettomuuksien aikana välilliset vaikutukset terveydenhoitoon: normaali toiminta häiriintyy päivystysten kuormittuessa. Koti- ja avohoidon riskitekijöiden kartoittaminen. Ei liity Kaupunki Terveys ja turvallisuus
394Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 31 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Maasto- ja metsäpalot lisääntyvät kuumina ja kuivina kesinä. Ne voivat myös heikentää paikallisesti ilmanlaatua. Ilmanlaadun varautumissuunnitelman mukainen tiedotus riskiryhmille. Ei liity Kaupunki Terveys ja turvallisuus, Viestintä
395Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 31 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Viilentämistarpeen huomioiminen viher- ja katurakentamisessa ja muussa rakentamisessa ja suunnittelussa, esimerkiksi viherkatot. Lisääntyvän viilentämistarpeen huomioiminen laitoksissa. Ei liity Kaupunki Infrarakentaminen, Viherympäristö
396Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 32 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Ilmansaasteiden/pienhiukkasten ja lämmön yhteisvaikutukset riskiryhmille. Neuvonta yhteisvaikutustilanteessa Ei liity Kaupunki Terveys ja turvallisuus, Viestintä
397Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 32 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Kuumuus liikennevälineissä riski etenkin kuljettajille. Kuljettajien ohjeistaminen, vaatetus, tauot, kuljetuskaluston uusiminen Ei liity Kaupunki Terveys ja turvallisuus, Viestintä
398Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 32 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Tiedotus tulvatilanteen aikaisista vaihtoehtoreteistä (tulvaväylinä toimivien teiden huomioiminen) Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 821 Kaupunki Viestintä, Terveys ja turvallisuus
399Keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi Helsingin kaupungissa 32 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Saastuneen veden aiheuttamien riskien huomioon ottaminen valmiussuunnittelussa Ei liity Kaupunki Terveys ja turvallisuus
400Ympäristöystävällisen kaupunkiliikenteen kehittäminen Helsingissä (HKL) 6 Ilmastonmuutoksen hillintä Ympäristöystävällinen käyttövoima liikenteessä: Sähkökäyttöinen raideliikenne. Joukkoliikenteen seudullista palvelutasoa ja kilpailukykyä parannetaan erit.laajentamalla metro- ja raitioliikenneverkkoa+ kaupunkiratoja (liityntälinjaston ja -pysäköintimahdollisuuksien parantaminen) + erityishuomio poikittaisen joukkoliikenteen kehittämiseen -> hlöautosidonnaisuuden vähentäminen, liikenteen kasvun ohjaaminen joukkoliikenteeseen, joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattaminen -> toimiva liikennejärjestelmä, kokonaisenergian kulutus mahd.pieni. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 341 Kaupunki, Yritys Liikenne
401Ympäristöystävällisen kaupunkiliikenteen kehittäminen Helsingissä (HKL) 10 Ilmastonmuutoksen hillintä Ympäristöystävällinen käyttövoima liikenteessä: Dieselmoottorien tekniikan kehitys. HKL+YTV jatkaa tutkimusta eri moottoreiden aiheuttamista tod.päästöistä Hkin liikenneolosuhteissa. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 343 Kaupunki, Yritys Liikenne
402Ympäristöystävällisen kaupunkiliikenteen kehittäminen Helsingissä (HKL) 10 Ilmastonmuutoksen hillintä Ympäristöystävällinen käyttövoima liikenteessä: Dieselmoottorien tekniikan kehitys. HKL kannustaa bussiliikennöitsijöitä puhtaampiin moottorivalintoihin bussiliikenteen kilapiluttamisen laatupisteytyksellä. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 343 Kaupunki, Yritys Liikenne
403Ympäristöystävällisen kaupunkiliikenteen kehittäminen Helsingissä (HKL) 10 Ilmastonmuutoksen hillintä Ympäristöystävällinen käyttövoima liikenteessä: Dieselmoottorien tekniikan kehitys. HKL pyrkii vaikuttamaan, että bussin moottorin energiankulutus lisätään EU:ssa standardoidusti mitattavaksi aiheeksi lähipäästöjen rinnalle. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 343 Kaupunki, Yritys Liikenne
404Ympäristöystävällisen kaupunkiliikenteen kehittäminen Helsingissä (HKL) 14 Ilmastonmuutoksen hillintä Ympäristöystävällinen käyttövoima liikenteessä: Biodiesel. HKL aktiivinen osapuoli NExBTL-hankkeessa - mikäli kokeilu vahvistaa lähipäästöjen ja khk-päästöjen vähenevän olennaisesti+ polttoaineen kustannukset edulliset+ raaka-aineen tuotanto ratkaistavissa kestävällä tavalla -> HKL ryhtyy toimenpiteisiin 2.sukupolven biodieselin osuuden kasvattamiseksi olennaisesti fossiilisen kustannuksella. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 343 Kaupunki, Yritys Liikenne
405Ympäristöystävällisen kaupunkiliikenteen kehittäminen Helsingissä (HKL) 16 Ilmastonmuutoksen hillintä Ympäristöystävällinen käyttövoima liikenteessä: Maa- ja biokaasu. HKL tutkii maakaasubusseista syntyvät tod.päästöt - mikäli ne antavat perusteet -> HKL hyvittää sen kilpailuttamisessa. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 343 Kaupunki, Yritys Liikenne
406Ympäristöystävällisen kaupunkiliikenteen kehittäminen Helsingissä (HKL) 16 Ilmastonmuutoksen hillintä Ympäristöystävällinen käyttövoima liikenteessä: Maa- ja biokaasu. HKL edistää yhteistyössä muiden kanssa maa- ja biokaasun uuden tankkausinfran syntymistä tankkauspisteiden saatavuudeksi kohtuullisin kustannuksin. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 343 Kaupunki, Yritys Liikenne
407Ympäristöystävällisen kaupunkiliikenteen kehittäminen Helsingissä (HKL) 16 Ilmastonmuutoksen hillintä Ympäristöystävällinen käyttövoima liikenteessä: Maa- ja biokaasu. HKL neuvottelee ja selvittää yhteistyössä biokaasun hyödyntämismahdollisuudet joukkoliikenteessä. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 343 Kaupunki, Yritys Liikenne
408Ympäristöystävällisen kaupunkiliikenteen kehittäminen Helsingissä (HKL) 16 Ilmastonmuutoksen hillintä Ympäristöystävällinen käyttövoima liikenteessä: Maa- ja biokaasu. HKL vaikuttaa aktiivisesti viranomaisiin, jotta maakaasuajoneuvojen käyttökielto Kampin terminaalissa voitaisiin poistaa. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 343 Kaupunki, Yritys Liikenne
409Ympäristöystävällisen kaupunkiliikenteen kehittäminen Helsingissä (HKL) 20 Ilmastonmuutoksen hillintä Ympäristöystävällinen käyttövoima liikenteessä: Bioetanoli. HKL seuraa kokemuksia Ruotsista - mikäli bioetanoli osoittautuu y:n kannalta muita biopolttoaineita paremmaksi + moottoreita tulisi markkinoille useilta valmistajilta -> harkitaan soveltuvuutta Hkin joukkoliikenteeseen. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 343 Kaupunki, Yritys Liikenne
410Ympäristöystävällisen kaupunkiliikenteen kehittäminen Helsingissä (HKL) 22 Ilmastonmuutoksen hillintä Ympäristöystävällinen käyttövoima liikenteessä: Vety ja hytaani. HKL seuraa vetybussien teknologian kehitystä, valmistusteknologioiden kehitystä, Pekingin olympialaisten hytaanibussikokeilua sekä EU:n vetyajoneuvoja koskevan asetuksen valmistelua. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 343 Kaupunki, Yritys Liikenne
411Ympäristöystävällisen kaupunkiliikenteen kehittäminen Helsingissä (HKL) 24 Ilmastonmuutoksen hillintä Ympäristöystävällinen käyttövoima liikenteessä: Hybridibussit. HKL + liikennöitsijät käynnistää pilotin hybridibusseilla 2008 -> kokemusten perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 343 Kaupunki, Yritys Liikenne
412Ympäristöystävällisen kaupunkiliikenteen kehittäminen Helsingissä (HKL) 26 Ilmastonmuutoksen hillintä Ympäristöystävällinen käyttövoima liikenteessä: Johdinautot. HKL laatii esiselvityksen nykyaikaisen johdinautojärjestelmän toteutettavuudesta, hyödyistä ja kustannuksista Hkissä -> mahdolliset jatkotoimenpiteet. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 343 Kaupunki, Yritys Liikenne
413Ympäristöystävällisen kaupunkiliikenteen kehittäminen Helsingissä (HKL) 28 Ilmastonmuutoksen hillintä Ympäristövyöhykkeet. Ympäristökeskus jatkaa selvityksiä katukuilumallinnusten terveysvaikutusarvioinnista - jos täydentävillä selvityksillä osoitetaan sen olevan perusteltua, kaupungin tulisi asettaa työryhmä käyttöönottoa valmistelemaan. Kaupunki Asuntohankinnat
414Ympäristöystävällisen kaupunkiliikenteen kehittäminen Helsingissä (HKL) 30 Ilmastonmuutoksen hillintä Kaupunkipyöräkonseptin kehittäminen (yhteiskäyttöpyörät). Kaupunkipyöräkonseptia kehitetään osana ympäristöystävällistä liikennejärjestelmää, mahdollistaa joukkoliikenteen ja kaupunkipyörän matkaketjut. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 350 Kaupunki Liikenne
415Ympäristöystävällisen kaupunkiliikenteen kehittäminen Helsingissä (HKL) 30 Ilmastonmuutoksen hillintä Kaupunkipyöräkonseptin kehittäminen (yhteiskäyttöpyörät). Nykyisen järjestelmän tilalle nykyaikainen, luotettava ja asiakasystävällinen järjestelmä (käyttöönottotavoite 2009), 2008 suunnitelma järjestelmän tarkoituksenmukaisista ominaisuuksista Hkissä, hankintamallista&toteutuspolusta. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 350 Kaupunki Liikenne
416Ympäristöystävällisen kaupunkiliikenteen kehittäminen Helsingissä (HKL) 34 Ilmastonmuutoksen hillintä Yhteiskäyttöautoilun kehittäminen. Yhteiskäyttöä lisätään, kaupungin ja tätä tarjoavien yritysten yhteistyötä kehitetään, tavoitteena vähentää tarvetta yksityisauton hankintaan - nykyisen yhteistuotteen hankintaa helpotetaan, käytettävyyttä parannetaan ja markkinointia lisätään. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 351 Kaupunki Liikenne
417Ympäristöystävällisen kaupunkiliikenteen kehittäminen Helsingissä (HKL) 36 Ilmastonmuutoksen hillintä Liityntäpysäköinnin kehittäminen. HKL yhteistyössä huolehtii liityntäpysäköinnin riittävyydestä kysyntää vastaavasti. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 341 Kaupunki, Yritys Liikenne
418Ympäristöystävällisen kaupunkiliikenteen kehittäminen Helsingissä (HKL) 36 Ilmastonmuutoksen hillintä Liityntäpysäköinnin kehittäminen. Liityntäpysäköintiä lisättäessä pyritään ensisijaisesti yhteistyöhankkeisiin yksityisen sektorin kanssa. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 341 Kaupunki Liikenne
419Ympäristöystävällisen kaupunkiliikenteen kehittäminen Helsingissä (HKL) 36 Ilmastonmuutoksen hillintä Liityntäpysäköinnin kehittäminen. HKL:n kannalta on jatkossa tärkeää selvittää hyötyjen ja kustannusten jakoa hallintokuntien välillä ja seudullisesti. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 341 Kaupunki, Yritys Liikenne
420Ympäristöystävällisen kaupunkiliikenteen kehittäminen Helsingissä (HKL) 38 Ilmastonmuutoksen hillintä Laajamittaisen kutsuohjatun liikennemuodon kehittäminen. HKL jatkaa kutsuohjatun joukkoliikenteen kehittämistä Hkissä. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 341 Kaupunki, Yritys Liikenne
421Ympäristöystävällisen kaupunkiliikenteen kehittäminen Helsingissä (HKL) 38 Ilmastonmuutoksen hillintä Laajamittaisen kutsuohjatun liikennemuodon kehittäminen. HKL osallistuu metropolialueen hankkeeseen ja sen tuloksista riippuen valmistautuu laajamittaiseen pilotointiin Hkissä. Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 341 Kaupunki, Yritys Liikenne
422Ympäristöystävällisen kaupunkiliikenteen kehittäminen Helsingissä (HKL) 40 Ilmastonmuutoksen hillintä Liikkumisen ohjauksen tehostaminen. HKL+YTV perustaa 2009 seudullisen Liikenneinfokeskuksen Liikenneneuvonnan päälle ja kehittää palvelua. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 272 Kaupunki, Yritys Liikenne
423Ympäristöystävällisen kaupunkiliikenteen kehittäminen Helsingissä (HKL) 40 Ilmastonmuutoksen hillintä Liikkumisen ohjauksen tehostaminen. Resursseja lisätään joukkoliikenteen suoramarkkinointiin suurille työpaikoille ja asuntoa vaihtaville henkilöille. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 272 Kaupunki Liikenne
424Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 7 Ilmastonmuutoksen hillintä Keskeinen tavoite: 9 % laskennallinen energiansäästö 2008-2016. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki Energiankulutus
425Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 7 Ilmastonmuutoksen hillintä Keskeinen tavoite: Energiansäästön kokonaistavoite kiinteä 133,05 GWh:n energiamäärä, joka pyritään saavuttamaan 2016 loppuun mennessä. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki Energiankulutus
426Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 9 Ilmastonmuutoksen hillintä Energiatehokkuussopimuksen mukaisen toiminnan organisointi ja sisällyttäminen kaupungin johtamisjärjestelmiin: Energiansäästö ja uusiutuvien energianlähteiden käytön edistäminen sisällytetään osaksi Hkin käytössä olevia tai tulevia johtamisjärjestelmiä. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 23 Kaupunki Energiankulutus
427Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 9 Ilmastonmuutoksen hillintä Energiatehokkuussopimuksen mukaisen toiminnan organisointi ja sisällyttäminen kaupungin johtamisjärjestelmiin: Energiatehokkuussopimuksen mukaista toimintaa pyritään jatkuvasti kehittämään->palvelee energiankäytön tehostamista kaikissa tilanteissa. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 23 Kaupunki Energiankulutus
428Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 9 Ilmastonmuutoksen hillintä Energiatehokkuussopimuksen mukaisen toiminnan organisointi ja sisällyttäminen kaupungin johtamisjärjestelmiin: Ilmastostrategian johtoryhmällä merkittävä vaikutus kehitettäessä. Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 23 Kaupunki Energiankulutus
429Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 14 Ilmastonmuutoksen hillintä Energiansäästön välitavoitteet ja varhaistoimet. Energiansäästön välitavoitteet: 44 350 MWh (2010), 88 700 MWh (2013). Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki Energiankulutus
430Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 14 Ilmastonmuutoksen hillintä Energiansäästön välitavoitteet ja varhaistoimet: Varhaiset säästötoimenpiteet, joilla on saavutettu laskennallinen 97 GWh energiansäästö. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki Energiankulutus
431Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 15 Ilmastonmuutoksen hillintä Julkisten hankintojen energiatehokkuusohjeet: Energiatehokkuus kriteeri kaikissa julkisissa hankinnoissa, joissa energiatehokkaampi valinta johtaa kokonaistaloudellisesti edullisempaan lopputulokseen. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 456 Kaupunki Energiankulutus, Välilliset
432Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 15 Ilmastonmuutoksen hillintä Julkisten hankintojen energiatehokkuusohjeet: Tavoite: kaupungin hankintaohjeet+ energiatehokkuuden huomioiva hankintaprosessin kuvaus valmis 5/2009. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 457 Kaupunki Energiankulutus
433Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 16 Rakennusten energiatehokkuus Energiatehokkuuden huomioon ottava suunnittelun ohjaus: Rakentamisen, maankäytön ja liikennejärjestelyjen päätöksenteossa huomioidaan toteutusvaihtoehtojen energiatehokkuus ja elinkaarikustannukset Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 820, Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 81 Kaupunki Kaukolämpö, Liikenne
434Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 16 Rakennusten energiatehokkuus Energiatehokkuuden huomioon ottava suunnittelun ohjaus: Kehitetään suunnittelun ohjausta->uudis- ja korjausrakentamisen laite-, rakennusosa- ja järjestelmävalinnoissa huomioidaan rakennuksen tulevat energia- ja muut käyttökustannukset Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 83 Kaupunki Kaukolämpö, Kulutussähkö
435Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 16 Rakennusten energiatehokkuus Energiatehokkuuden huomioon ottava suunnittelun ohjaus: Sitoudutaan ohjeistamaan uudisrakennus- ja korjauskohteiden suunnittelun ja rakentamisen valvonta niin, että tekniset valinnat perustuvat elinkaariedullisuuteen ja energiatehokkuuteen Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 83 Kaupunki Kaukolämpö
436Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 16 Rakennusten energiatehokkuus Energiatehokkuuden huomioon ottava suunnittelun ohjaus: Pyritään vaikuttamaan kaavoitus- ja liikennesuunnittelulla yhdyskuntarakenteen energiatehokkuuteen Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 820, Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 81 Kaupunki Kaukolämpö, Liikenne
437Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 16 Ilmastonmuutoksen hillintä Energiatehokkuuden huomioon ottava suunnittelun ohjaus: Kaupungin energiapolitiikan linjausten toteuttaminen Ei liity Kaupunki Energiankulutus
438Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 16 Rakennusten energiatehokkuus Energiatehokkuuden huomioon ottava suunnittelun ohjaus: Jotta matalaenergiarakentamisen yleistymistä voitaisiin vauhdittaa, Hkille laaditaan matala- ja passiivienergiarakentamista koskevat menettelytapaohjeet 2008 loppuun mennessä Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 347 Kaupunki Kaukolämpö
439Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 22 Rakennusten energiatehokkuus Energiakatselmusten ja niissä havaittujen energiansäästötoimien toteuttaminen: Sitoudutaan energiakatselmuksen suunnitelmalliseen toteuttamiseen rakennusten ja muun toiminnan taloudellisesti kannattavien energiansäästömahdollisuuksien selvittämiseksi Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Kaukolämpö, Energiankulutus
440Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 22 Rakennusten energiatehokkuus Energiakatselmusten ja niissä havaittujen energiansäästötoimien toteuttaminen: 80 %:ssa kaupungin rakennuksista tehdään energiakatselmus 2010 loppuun mennessä Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Kaukolämpö, Kulutussähkö
441Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 22 Rakennusten energiatehokkuus Energiakatselmusten ja niissä havaittujen energiansäästötoimien toteuttaminen: Seurantakatselmus tehdään rakennukseen jossa normaalista poikkeava, selittämätön energian kulutuksen muutos Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Kaukolämpö, Kulutussähkö
442Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 22 Ilmastonmuutoksen hillintä Energiakatselmusten ja niissä havaittujen energiansäästötoimien toteuttaminen: Käyttöönottokatselmus tehdään 2008-> väh.1000m2 uusissa rakennuksissa+sellaisissa, joissa tehty laaja peruskorjaus tai käyttötarkoitus muuttunut Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki, Yritys Kaukolämpö, Kulutussähkö
443Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 22 Rakennusten energiatehokkuus Energiakatselmusten ja niissä havaittujen energiansäästötoimien toteuttaminen: Julkisten rakennusten katselmusten yhteydessä huomioidaan mahdollisuus laatia energiatodistus Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Kaukolämpö
444Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 22 Rakennusten energiatehokkuus Energiakatselmusten ja niissä havaittujen energiansäästötoimien toteuttaminen: Toteutetaan energiakatselmuksissa havaitut tarkoituksenmukaiset toimenpiteet Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki, Yritys, Asukas Kaukolämpö, Kulutussähkö
445Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 22 Rakennusten energiatehokkuus Energiakatselmusten ja niissä havaittujen energiansäästötoimien toteuttaminen: Jatketaan palvelurakennusten energiakatselmustoimintaa energiatehokkuussopimuksen hengessä niin, että kaikki katselmoitaisiin voimassaoloaikana Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Kaukolämpö
446Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 22 Rakennusten energiatehokkuus Energiakatselmusten ja niissä havaittujen energiansäästötoimien toteuttaminen: Laaditaan menettelytavat ja -ohjelma seurantakatselmuksia varten Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Kaukolämpö
447Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 22 Rakennusten energiatehokkuus Energiakatselmusten ja niissä havaittujen energiansäästötoimien toteuttaminen: Käyttöönottovaiheen katselmus liitetään rakennuttamisprosessiin 2/2009 loppuun mennessä Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Kaukolämpö
448Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 22 Rakennusten energiatehokkuus Energiakatselmusten ja niissä havaittujen energiansäästötoimien toteuttaminen: N.50 %:ssa kaupungin omistamista asuinrakennuksista tehdään energiakatselmus 2011 loppuun mennessä Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 83 Kaupunki Kaukolämpö
449Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 22 Rakennusten energiatehokkuus Energiakatselmusten ja niissä havaittujen energiansäästötoimien toteuttaminen: Vastaanottokatselmus tehdään kaikissa uusissa väh.1000m2 rakennuksissa ja sellaisissa, joissa tehty laaja peruskorjaus tai käyttötarkoitus muuttunut + rakennuksen käyttökoulutusta käyttäjälle Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 83 Kaupunki Kaukolämpö, Kulutussähkö
450Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 22 Rakennusten energiatehokkuus Energiakatselmusten ja niissä havaittujen energiansäästötoimien toteuttaminen: Ensivaiheessa keskitytään kaupungin asuinrakennusten kiinteistösähkön ja erityisesti ostolämmön kulutuksen vähentämisen energiakatselmuspotentiaaliin Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Kulutussähkö, Kaukolämpö
451Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 22 Rakennusten energiatehokkuus Energiakatselmusten ja niissä havaittujen energiansäästötoimien toteuttaminen: Katselmoitavaksi otetaan suurimpia <-1993 rakennettuja asuinkiinteistöjä, joissa ei laajaa peruskorjausta ->uudempaan rakennuskantaan, ja omana ryhmänä uudet kiinteistöt, joille katselmointi takuuaikana Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 83 Kaupunki Kaukolämpö
452Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 28 Rakennusten energiatehokkuus Uusien sähkötakuu- ja/tai rahoitusmenettelyjen käyttö investointien toteutuksessa: Varmistetaan, että Hki osaa ja voi käyttää investointien toteuttamisessa uusia menettelyjä, joilla energiatehokkaiden järjestelmien ym.hankinta voidaan uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeissa tarvittaessa tehdä kokonaan tai osittain muusta investointibudjetista riippumattomaksi Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 83 Kaupunki Energiankulutus
453Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 28 Ilmastonmuutoksen hillintä Uusien sähkötakuu- ja/tai rahoitusmenettelyjen käyttö investointien toteutuksessa: Laaditaan uusien säästötakuu- ja/tai rahoitusmenettelyjen käyttöä koskeva toimintamalli+kilpailumenettelyt 2009 loppuun mennessä Kaupunki Energiankulutus
454Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 28 Rakennusten energiatehokkuus Kulutusseurannat ja energiatehokkuutta kuvaavat tunnusluvut: Väh.80 % rakennusten energiankäytöstä kk-tasoisessa seurannassa+väh.90 % vuositason seurannassa koko energiankäytöstä 2013 mennessä - hyödynnetään aktiivisesti toimenpidetarpeiden tunnistamiseksi ja korjaaviin toimenpiteisiin ryhtymiseksi Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Energiankulutus
455Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 28 Rakennusten energiatehokkuus Kulutusseurannat ja energiatehokkuutta kuvaavat tunnusluvut: Organisoidaan energiankäytön seuranta-> seurantatietoja hyödynnetään suunnitelmallisesti energiatehokkuuden hyvän tason pitämiseksi ja tarpeettoman energiankulutuksen välttämiseksi Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Energiankulutus
456Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 28 Rakennusten energiatehokkuus Kulutusseurannat ja energiatehokkuutta kuvaavat tunnusluvut: Osallistutaan edelleen hankkeisiin, joissa kehitetään tunnuslukuja ->voidaan kulutusseurantaa hyödyntäen arvioida energiankäytön tehokkuuden muutoksia, jotka seurausta kaupungin muiden toimintojen tehostamisesta Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Energiankulutus
457Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 28 Rakennusten energiatehokkuus Kulutusseurannat ja energiatehokkuutta kuvaavat tunnusluvut: Tulevaisuudessa polttoaineseurantaa kaupungin konsernitasolla tulee kehittää Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 20 Kaupunki Liikenne
458Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 29 Ilmastonmuutoksen hillintä Uudet toimintamallit: Hki sitoutuu energiansäästöä edistävien uusien toimintamallien kehittämiseen ja käyttöönottoon Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki Energiankulutus
459Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 29 Ilmastonmuutoksen hillintä Uudet toimintamallit: Käynnistetään energiansäästöä edistäviä kokoiluhankkeita, osallistustaan kaupunkien yhteisiin kehityshankkeisiin, toimitaan jatkuvasti, ja laaditaan kehityshankkeen ohjelma yhdessä TEMin ja kulloinkin mukana olevien kaupunkien kanssa Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki Energiankulutus
460Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 29 Ilmastonmuutoksen hillintä Uudet toimintamallit: Otetaan käyttöön kustannustehokkaita toimintamalleja energiankäytön tehostamiseksi, toteutusohjelma valmis 6/2009 mennessä Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 23 Kaupunki Energiankulutus
461Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 29 Ilmastonmuutoksen hillintä Uudet toimintamallit: Kehitetään ulkovalaistusta energiatehokkaammaksi Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki Kulutussähkö
462Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 29 Ilmastonmuutoksen hillintä Uudet toimintamallit: Tutkitaan jatkuvasti ajoneuvoalan tekniikoita ja menetelmiä, jotka tähtäävät energiansäästöön ja päästöjen pienenemiseen Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki Liikenne
463Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 29 Ilmastonmuutoksen hillintä Uudet toimintamallit: Uusia ajoneuvoalan tekniikoita otetaan käyttöön kun teknisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaista, toistaiseksi lupaavinta maakaasu pakettiautoissa Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 352 Kaupunki Liikenne
464Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 29 Rakennusten energiatehokkuus Uudet toimintamallit: Käynnistetään projekti/projekteja, joissa selvitetään kiinteistöjen ylläpitomenettelyjen kehittämistä Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 83 Kaupunki Kaukolämpö
465Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 29 Ilmastonmuutoksen hillintä Uudet toimintamallit: Otetaan käyttöön sähkönsäästön ns.käytönaikaisia keinoja Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki Kulutussähkö
466Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 29 Ilmastonmuutoksen hillintä Uudet toimintamallit: Seurataan valaistustekniikan kehitystä ja huomioidaan uudet tekniikat sekä toimintatavat suunnitteluohjeissa Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki Kulutussähkö
467Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 37 Ilmastonmuutoksen hillintä Uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto: Hki sitoutuu edistämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä, erit. omassa toiminnassaan Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 17, Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 24 Kaupunki Kaukolämpö, Kulutussähkö
468Helsingin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimus - toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016 37 Rakennusten energiatehokkuus Uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto: Selvityksiä ja koerakennushankkeita jatketaan ja tieto hyödynnetään uusissa rakennuskohteissa Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 347 Kaupunki Kaukolämpö
469Globaalin vastuun strategia 4 Ilmastonmuutoksen hillintä Ilmastonmuutos ja ympäristönsuojelu: Hki on eturivin toimija ilmastonmuutoksen hillinnässä Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 21 Kaupunki Energiankulutus, Välilliset
470Globaalin vastuun strategia 4 Ilmastonmuutoksen hillintä Ilmastonmuutos ja ympäristönsuojelu: Hki vähentää khk-päästöjä väh.20 % 1990 tasosta 2020 mennessä, pitkällä aikavälillä tätäkin suurempi leikkaaminen Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 23 Kaupunki Energiankulutus
471Globaalin vastuun strategia 4 Ilmastonmuutoksen hillintä Ilmastonmuutos ja ympäristönsuojelu: Uusiutuvien energialähteiden osuus energiantuotannossa nostetaan 20 %:iin 2020 mennessä Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 17, Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 24 Kaupunki Kaukolämpö, Kulutussähkö
472Globaalin vastuun strategia 4 Ilmastonmuutoksen hillintä Ilmastonmuutos ja ympäristönsuojelu: Pyritään pienentämään julkisen ruokapalvelun+helsinkiläisten ruokaketjun ekol.jalanjälkeä&torjumaan ilmastonmuutosta Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 304 Kaupunki, Yritys Elintarvikkeet
473Globaalin vastuun strategia 4 Ilmastonmuutoksen hillintä Ilmastonmuutos ja ympäristönsuojelu: Hki on eturivin toimija ympäristönsuojelussa ja lumon turvaamisessa, ympäristöpoliittiset tavoitteet ajan tasalla jatkuvalla päivittämisellä, valtuusto käsittelee ympäristöraportin vuosittain Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 304 Kaupunki
474Globaalin vastuun strategia 4 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Ilmastonmuutos ja ympäristönsuojelu: Tehostetaan Itämeren suojelua mm.kv-yhteistyöllä, tavoitteena vaikuttaa vesien tilaan paikallisesti ja koko Itämeren piirissä Ei liity Kaupunki Terveys ja turvallisuus
475Helsingin Sataman ympäristöohjelma 2012 2 Ilmastonmuutoksen hillintä Energian kulutus: Noudatetaan kaupungin sopimuksia. Kokonaisenergiankulutus -2% edelliseen vuoteen verrattuna, toimenpideohjelman tekeminen Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki Energiankulutus
476Nuorisoasiainkeskuksen kestävän kehityksen ohjelma 11 Ilmastonmuutoksen hillintä Energian säästö: 38 toimintaohjetta nuorisotaloille Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki Kulutussähkö, Kaukolämpö
477Rakennusviraston ympäristöohjelma vuosille 2009 - 2012 2 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Edistetään ilmastonmuutokseen varautumista: Laaditaan selvitys toiminnan aiheuttamista vaikutuksista ilmastonmuutokseen + selvitetään keinoja joilla yleisten alueiden hoidossa tulee varautua ilmastonmuutokseen Ei liity Kaupunki Sopeutuminen
478Rakennusviraston ympäristöohjelma vuosille 2009 - 2012 2 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Edistetään ilmastonmuutoksen hillintää: Ulkoilu-, virkistysalue- ja suojavyöhykemetsien sekä puistojen tila hoidettuina ja elinvoimaisina siten, että sitovat mahd.tehokkaasti CO2:ta + lumo huomioidaan toimenpiteissä luonnonhoidon linjausten mukaisesti Ei liity Kaupunki Viherympäristö
479Rakennusviraston ympäristöohjelma vuosille 2009 - 2012 2 Ilmastonmuutoksen hillintä Edistetään ilmastonmuutoksen hillintää: Edistetään hlöstön ekol.liikkumismuotoja tekemällä Kasarmikadun toimipisteen hlöstölle kysely liikkumisesta->raportti + tiedotteita työsuhdematkalipuista ja muista ekol.liikkumisen muodoista Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 78 Kaupunki Liikenne
480Rakennusviraston ympäristöohjelma vuosille 2009 - 2012 3 Rakennusten energiatehokkuus Edistetään energiatehokkuuden toimintamalleja: laaditaan energiatehokkuutta käsittelevä viestintästrategia Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 78 Kaupunki Viestintä
481Rakennusviraston ympäristöohjelma vuosille 2009 - 2012 3 Rakennusten energiatehokkuus Edistetään energiatehokkuuden toimintamalleja: passiivienergiarakentamista koskevat menettelytapaohjeet kaupungille. Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 347 Kaupunki Kaukolämpö
482Rakennusviraston ympäristöohjelma vuosille 2009 - 2012 3 Rakennusten energiatehokkuus Edistetään energiatehokkuuden toimintamalleja: Laaditaan uusien energiansäästöhakkeiden säästötakuu ja/tai rahoitusmenettelyohjeistus sekä kilpailuttamismenettelyohje Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Energiankulutus
483Rakennusviraston ympäristöohjelma vuosille 2009 - 2012 3 Rakennusten energiatehokkuus Edistetään energiatehokkuuden toimintamalleja: Laaditaan ohje energiansäästöstä hlöstölle, järjestetään energiansäästöön liittyvää koulutusta Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 78 Kaupunki Energiankulutus, Viestintä
484Rakennusviraston ympäristöohjelma vuosille 2009 - 2012 3 Rakennusten energiatehokkuus Edistetään energiatehokkuuden toimintamalleja: Rakennusten energian seurantakatselmuksille ohjelma, sis. mm. Display-merkki + käyttöönottovaiheen katselmus prosessiin Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Energiankulutus
485Rakennusviraston ympäristöohjelma vuosille 2009 - 2012 4 Rakennusten energiatehokkuus Parannetaan energiatehokkuutta ja energiankulutuksen seurantaa sekä tutkitaan uusiutuvien energiamuotojen käyttöä omissa rakennuskohteissa: Ohjelma ulkovalaisinlaitteiden uusimiseksi 2015 mennessä ->ulkovalaistuksen energiatehokkuus paranee+täytetään EU-komission asetuksen mukaiset vaatimukset Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Kulutussähkö
486Rakennusviraston ympäristöohjelma vuosille 2009 - 2012 4 Rakennusten energiatehokkuus Parannetaan energiatehokkuutta ja energiankulutuksen seurantaa sekä tutkitaan uusiutuvien energiamuotojen käyttöä omissa rakennuskohteissa: Energiankulutuksen reaaliaikaista mittausta ja sen raportointia koskeva ohjelma Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Energiankulutus
487Rakennusviraston ympäristöohjelma vuosille 2009 - 2012 4 Rakennusten energiatehokkuus Parannetaan energiatehokkuutta ja energiankulutuksen seurantaa sekä tutkitaan uusiutuvien energiamuotojen käyttöä omissa rakennuskohteissa: Projekti jossa selvitetään kiinteistöjen ylläpitomenettelyjen kehittämistä Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 83 Kaupunki Energiankulutus
488Rakennusviraston ympäristöohjelma vuosille 2009 - 2012 4 Rakennusten energiatehokkuus Parannetaan energiatehokkuutta ja energiankulutuksen seurantaa sekä tutkitaan uusiutuvien energiamuotojen käyttöä omissa rakennuskohteissa: Hkin uudis- ja korjausrakennuskohteissa sovelletaan mahd.mukaan matalaenergiarakentamista Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 83 Kaupunki Kaukolämpö
489Rakennusviraston ympäristöohjelma vuosille 2009 - 2012 4 Rakennusten energiatehokkuus Parannetaan energiatehokkuutta ja energiankulutuksen seurantaa sekä tutkitaan uusiutuvien energiamuotojen käyttöä omissa rakennuskohteissa: Käynnistetään koerakennushankkeita, joissa käytetään uusiutuvia energialähteitä Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 83 Kaupunki Energiankulutus
490Helsingin Taidemuseon ympäristöohjelma 2011 43 Ilmastonmuutoksen hillintä Yksi toimitila: Selvitystyö käynnissä, sidoksissa selvitykseen Guggenheimista Kaupunki Virkistys ja kulttuuri
491Helsingin Taidemuseon ympäristöohjelma 2011 43 Ilmastonmuutoksen hillintä Ympäristökatselmoinnit: Yhteistyö vuokranantajien kanssa Kaupunki Virkistys ja kulttuuri
492Helsingin Taidemuseon ympäristöohjelma 2011 43 Ilmastonmuutoksen hillintä Sähkönkulutuksen vähentäminen (2% 2010 tasoon nähden): Käytännössä pelkkä seuranta Kaupunki Virkistys ja kulttuuri
493Helsingin Taidemuseon ympäristöohjelma 2011 43 Ilmastonmuutoksen hillintä Vedenkulutuksen seuranta: Selvitetään mahdollisuudet yhteistyössä vuokranantajien kanssa Kaupunki Virkistys ja kulttuuri
494Helsingin Taidemuseon ympäristöohjelma 2011 43 Ilmastonmuutoksen hillintä Kaukolämmön seuranta: Selvitetään mahdollisuudet yhteistyössä vuokranantajien kanssa Kaupunki Virkistys ja kulttuuri, Kaukolämpö
495Helsingin Taidemuseon ympäristöohjelma 2011 43 Ilmastonmuutoksen hillintä Energiankulutuksen vähentäminen laitehankintojen avulla: Ympäristömerkin edellyttäminen laitevalinnoissa Kaupunki Virkistys ja kulttuuri
496Helsingin Taidemuseon ympäristöohjelma 2011 43 Ilmastonmuutoksen hillintä Omien kuljetusten vähentäminen: Toteutuu vain uuden toimitilan kautta Kaupunki Virkistys ja kulttuuri
497Terveyskeskuksen ympäristöohjelma 2012-2014 1 Ilmastonmuutoksen hillintä Energiankulutus vähenee: Sitova säästötavoite 2011 lähtien 2% vuosittain, vertailuvuosi aina 2010, kokonaistavoite 20% 2020 mennessä Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki Energiankulutus
498Terveyskeskuksen ympäristöohjelma 2012-2014 1 Ilmastonmuutoksen hillintä Energiankulutus vähenee: Terveyskeskuksella on oma energiansäästösuunnitelma Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki Energiankulutus
499Terveyskeskuksen ympäristöohjelma 2012-2014 1 Ilmastonmuutoksen hillintä Energiankulutus vähenee: Hlöstö huomioi työssään+vaikuttaa esimerkillään asiakkaiden energiansäästöön tuomalla esille siihen liittyviä asioita erityisesti koteihin suuntautuvissa tehtävissä Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 79 Kaupunki Energiankulutus
500Terveyskeskuksen ympäristöohjelma 2012-2014 1 Ilmastonmuutoksen hillintä Energiankulutus vähenee: Muutokset toimintatavoissa, esim. valojen sammuttaminen, kopioinnin vähentäminen Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 79 Kaupunki Energiankulutus
501Terveyskeskuksen ympäristöohjelma 2012-2014 1 Ilmastonmuutoksen hillintä Energiankulutus vähenee: Sisäilman lämmössä+muissa energiankulutukseen liittyvissä ongelmissa viivytyksetön yhteydenotto isännöitsijään Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki Energiankulutus
502Terveyskeskuksen ympäristöohjelma 2012-2014 1 Ilmastonmuutoksen hillintä Energiankulutus vähenee: Energiatehokkaat ratkaisut koneiden ja laitteiden hankinnassa Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 456 Kaupunki Energiankulutus, Terveys ja koulutus
503Terveyskeskuksen ympäristöohjelma 2012-2014 3 Ilmastonmuutoksen hillintä Autojen polttoainekulutus vähenee: Autojen hankinnassa huomioidaan polttoainekulutus Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 457 Kaupunki Liikenne
504Terveyskeskuksen ympäristöohjelma 2012-2014 3 Ilmastonmuutoksen hillintä Autojen polttoainekulutus vähenee: Kuljetusyksikön ajoreittien suunnittelussa käytetään paikannusjärjestelmää Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 340 Kaupunki Liikenne
505Terveyskeskuksen ympäristöohjelma 2012-2014 3 Ilmastonmuutoksen hillintä Autojen polttoainekulutus vähenee: Erilaisia ajoja pystytään mahdollisuuksien mukaan yhdistämään Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 340 Kaupunki Liikenne
506Terveyskeskuksen ympäristöohjelma 2012-2014 3 Ilmastonmuutoksen hillintä Autojen polttoainekulutus vähenee: Ajotapakoulutus Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 340 Kaupunki Liikenne
507Helsingin työväenopiston ympäristöohjelma 2011-2013 2 Ilmastonmuutoksen hillintä Sähkönkulutuksen vähentäminen: Hlökunta sammuttaa työasemansa kaikki laitteet työpäivän päätteeksi+tietokoneiden virrankatkaisuohjelmat käytössä Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 79, Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki Kulutussähkö
508Helsingin työväenopiston ympäristöohjelma 2011-2013 2 Ilmastonmuutoksen hillintä Sähkönkulutuksen vähentäminen: Asiakkaiden käytössä olevat työasemat sammutetaan opiston sulkeutuessa+tietokoneiden virrankatkaisuohjelmat käytössä Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 79, Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki Kulutussähkö
509Helsingin työväenopiston ympäristöohjelma 2011-2013 2 Ilmastonmuutoksen hillintä Sähkönkulutuksen vähentäminen: Hlökunta sammuttaa työhuoneensa ja luokkien valot, kun tila tyhjillään yli 10min+päivän päätteeksi Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 79, Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki Kulutussähkö
510Helsingin työväenopiston ympäristöohjelma 2011-2013 2 Ilmastonmuutoksen hillintä Sähkönkulutuksen vähentäminen: Valaistuksen ohjaamiseen esim. auloissa ja käytävillä käytetään liiketunnistimia Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki Kulutussähkö
511Helsingin työväenopiston ympäristöohjelma 2011-2013 2 Ilmastonmuutoksen hillintä Sähkönkulutuksen vähentäminen: Vaihdetaan lamput energiansäästölampuiksi tai led-lampuiksi Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki Kulutussähkö
512Helsingin työväenopiston ympäristöohjelma 2011-2013 2 Ilmastonmuutoksen hillintä Lämpöenergiankulutuksen vähentäminen: Mitataan huonelämpötilat säännöllisesti ja asetetaan huonelämpö +20-21C kohdalle Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki Kaukolämpö
513Helsingin työväenopiston ympäristöohjelma 2011-2013 2 Ilmastonmuutoksen hillintä Lämpöenergiankulutuksen vähentäminen: Tiedotetaan hlökuntaa huonekohtaisesta lämpötilan säätämisestä aika ajoin Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 78 Kaupunki Kaukolämpö
514Helsingin työväenopiston ympäristöohjelma 2011-2013 2 Ilmastonmuutoksen hillintä Lämpöenergiankulutuksen vähentäminen: Osallistutaan energiansäästöviikolle Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki Kaukolämpö
515Helsingin työväenopiston ympäristöohjelma 2011-2013 2 Ilmastonmuutoksen hillintä Lämpöenergiankulutuksen vähentäminen: Huolehditaan siitä, että ilmastointi on oikein säädetty, ja että ohjaussäädöt tarkistetaan säännöllisesti Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki Kaukolämpö, Kulutussähkö
516Helsingin työväenopiston ympäristöohjelma 2011-2013 2 Ilmastonmuutoksen hillintä Energiaa säästävä toiminta: Kehitetään energiankulutuksen ja siitä aiheutuvien kustannusten säännöllistä seurantaa raportoimalla vuosittain energiankulutuksesta y-raportissa Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki Energiankulutus
517Helsingin työväenopiston ympäristöohjelma 2011-2013 2 Ilmastonmuutoksen hillintä Seuranta: Pakki - sähköinen huoltokirja on käytössä kaikissa pääopetuspaikoissa Ei liity
518Helsingin työväenopiston ympäristöohjelma 2011-2013 7 Ilmastonmuutoksen hillintä Käytetään kuljetuksia järkevästi: Ohjeistetaan hlöstöä käyttämään hankintakuljetuksia ja kuljetuspalveluita mahd.vähän tai mahd.keskitetysti Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 78 Kaupunki Liikenne
519Helsingin työväenopiston ympäristöohjelma 2011-2013 7 Ilmastonmuutoksen hillintä Kannustetaan henkilökuntaa käyttämään joukkoliikennettä: Joukkoliikenteen aikatauluja esille sosiaalitiloihin ja/tai ilmoitustauluille Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 272 Asukas Liikenne
520Helsingin työväenopiston ympäristöohjelma 2011-2013 7 Ilmastonmuutoksen hillintä Kannustetaan henkilökuntaa käyttämään joukkoliikennettä: Tiedotetaan perehdytyksessä ja jälkeen sännöllisesti mahdollisuudesta saada kaupungin työmatkaseteleitä Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 272 Asukas Liikenne
521Helsingin työväenopiston ympäristöohjelma 2011-2013 7 Ilmastonmuutoksen hillintä Lisätään työmatkaliikuntaa: Lisätään pyörätelineitä tarvittaviin paikkoihin Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 350 Asukas Liikenne
522Helsingin työväenopiston ympäristöohjelma 2011-2013 7 Ilmastonmuutoksen hillintä Lisätään työmatkaliikuntaa: Kannustetaan hlökuntaa työmatkaliikuntaan kokoamalla joukkue kilometrikisaan Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 350 Asukas Liikenne
523Helsingin työväenopiston ympäristöohjelma 2011-2013 7 Ilmastonmuutoksen hillintä Opiskelijat käyttävät joukkoliikennettä: Tiedotetaan opetuspaikkojen helposta saavutettavuudesta joukkoliikennevälinein Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 341 Asukas Liikenne
524Helsingin työväenopiston ympäristöohjelma 2011-2013 7 Ilmastonmuutoksen hillintä Vähennetään yksityisautoilua: Pidetään vähemmän kokouksia + enemmän etäkokouksia ja etätyöpäiviä Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 23 Asukas Liikenne
525Tilakeskuksen ympäristöohjelma 2009-2012 3 Rakennusten energiatehokkuus Edellytysten luominen ekologiselle rakentamiselle: Selvitetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä, mm. aurinkoenergian, lämpöpumppujen, tuulivoimaloiden käyttöä Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 17 Kaupunki Asuntohankinnat
526Tilakeskuksen ympäristöohjelma 2009-2012 3 Rakennusten energiatehokkuus Edellytysten luominen ekologiselle rakentamiselle: Määritellään energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi uudis- ja peruskorjaushankkeiden tavoitetasot Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 347 Kaupunki Asuntohankinnat
527Tilakeskuksen ympäristöohjelma 2009-2012 3 Rakennusten energiatehokkuus Edellytysten luominen ekologiselle rakentamiselle: Selvitykset matalaenergiarakentamisesta ja passiivitalokonseptista Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 83 Kaupunki Asuntohankinnat
528Tilakeskuksen ympäristöohjelma 2009-2012 4 Rakennusten energiatehokkuus Energiatehokkuuden varmentaminen rakennushankkeen aikana: Suunnitteluvaihetta varten ohjeita ja tarkastuasiakirjoja koskien mm. rakennuksen ilmatiiveyttä ja lämmöneristämistä Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 347 Kaupunki Asuntohankinnat
529Tilakeskuksen ympäristöohjelma 2009-2012 4 Rakennusten energiatehokkuus Energiatehokkuuden varmentaminen rakennushankkeen aikana: Päivitetään taloteknisten osajärjestelmien viitearvot Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 347 Kaupunki Asuntohankinnat
530Tilakeskuksen ympäristöohjelma 2009-2012 4 Rakennusten energiatehokkuus Energiatehokkuuden varmentaminen rakennushankkeen aikana: Edistetään valaistuksen ja ilmanvaihdon tarpeenmukaista käyttöä Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 820 Kaupunki Asuntohankinnat
531Tilakeskuksen ympäristöohjelma 2009-2012 4 Rakennusten energiatehokkuus Energiatehokkuuden varmentaminen rakennushankkeen aikana: Osallistutaan useisiin uutta energian säästävää teknologiaa kehittäviin hankkeisiin Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 820 Kaupunki Asuntohankinnat
532Tilakeskuksen ympäristöohjelma 2009-2012 4 Rakennusten energiatehokkuus Energiatehokkuuden varmentaminen rakennushankkeen aikana: Pyritään varmentamaan energiansäätön toteutuminen edistämällä kulutuksen reaaliaikaista mittausta+seurantakatselmuksin Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 820 Kaupunki Asuntohankinnat
533Tilakeskuksen ympäristöohjelma 2009-2012 4 Rakennusten energiatehokkuus Energiatehokkuuden varmentaminen rakennushankkeen aikana: Valmistumisvaiheessa pyritään siirtämään suunnittelu- ja rakennusvaiheen osaamista käyttäjälle ja huoltohlöstölle Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 347 Kaupunki Asuntohankinnat
534Tilakeskuksen ympäristöohjelma 2009-2012 4 Rakennusten energiatehokkuus Energiatehokkuuden varmentaminen rakennushankkeen aikana: Energiankulutus- ja olosuhdetavoitteiden toteutumista seurataan verraten hankkeen aikana asetettuihin tavoitteisiin Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 820 Kaupunki Asuntohankinnat
535Tilakeskuksen ympäristöohjelma 2009-2012 4 Rakennusten energiatehokkuus Kestävät energian kulutus- ja käyttötavat: Rakennusten käyttötottumusten muuttaminen energiatietoisemmaksi useilla kehityshankkeilla Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 347 Kaupunki Kulutussähkö
536Tilakeskuksen ympäristöohjelma 2009-2012 4 Rakennusten energiatehokkuus Kestävät energian kulutus- ja käyttötavat: Panostetaan uudistuviin tekniikoihin mm.valaistuksessa,haetaan energiansäästömahdollisuuksia uusista tiedonsiirtotekniikoista Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 347 Kaupunki Kulutussähkö
537Tilakeskuksen ympäristöohjelma 2009-2012 4 Rakennusten energiatehokkuus Kestävät energian kulutus- ja käyttötavat: Kiinteistöhuoltohlöstön ammattitaidon parantaminen+työvälineiden kehittäminen seurantaan ja käytön ohjaukseen Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 78 Kaupunki Energiankulutus
538HKL tavoitteet vuodelle 2015 ja tärkeimmät kehittämisvalinnat 2010-2015 16 Ilmastonmuutoksen hillintä HKL:n raideliikenne säilyttää asemansa seudun ympäristöystävällisimpänä liikemuotona: Liikenteen kasvu Hkissä on kanavoitunut raideliikenteeseen (metron automatisointi, Länsimetro, raitioliikenteen laajennus, nopeutuminen ja luotettavuuden parantuminen) Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 341 Kaupunki Liikenne
539HKL tavoitteet vuodelle 2015 ja tärkeimmät kehittämisvalinnat 2010-2015 16 Ilmastonmuutoksen hillintä HKL:n raideliikenne säilyttää asemansa seudun ympäristöystävällisimpänä liikemuotona: HKL:n liikennetuotannon ja kiinteistöjen energiatehokkuus on parantunut (metron automatisointi, kiinteistöjen energiatehokkuustoimenpiteet, raitioliikennekaluston energiankulutusmittaukset+energiatehokkaan ajamisen koulutus) Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 341 Kaupunki Liikenne
540Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta 17 Ilmastonmuutoksen hillintä Ilmastoperusteiset toimenpiteet yhteistuotannossa: Voimalaitoksille ja lämpökeskuksille IE-direktiivin edellyttämät päästöjenvähentämisinvestoinnit 2016 mennessä Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 17, Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 24 Kaupunki Kaukolämpö
541Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta 17 Ilmastonmuutoksen hillintä Ilmastoperusteiset toimenpiteet yhteistuotannossa: Hana-ja Salmisaaren kivihiilivoimalaitoksille biopolttoainelaitteistot 2014-2018->40% biopolttoaineosuus (biomassan kaasuttimet) Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 17, Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 24 Kaupunki Kaukolämpö
542Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta 17 Ilmastonmuutoksen hillintä Ilmastoperusteiset toimenpiteet yhteistuotannossa: Organisoidaan biomassan hankinta ja toimituslogistiikka + etsitään kumppani->biomassan saatavuus varmistuu Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 17, Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 24 Kaupunki Kaukolämpö
543Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta 17 Ilmastonmuutoksen hillintä Ilmastoperusteiset toimenpiteet yhteistuotannossa: Osallistutaan tarvittavalla pääomapanoksella biomassan hankintaketjuun Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 17, Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 24 Kaupunki Kaukolämpö
544Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta 17 Ilmastonmuutoksen hillintä Ilmastoperusteiset toimenpiteet yhteistuotannossa: Näillä toimenpiteillä Helenin CO2-vähenemä 20% 1990 tasosta Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 17, Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 24 Kaupunki Kaukolämpö
545Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta 17 Ilmastonmuutoksen hillintä Ilmastoperusteiset toimenpiteet yhteistuotannossa: Näillä toimenpiteillä uusiutuvien osuudeksi energianhankinnasta 18 % Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 17, Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 24 Kaupunki Kaukolämpö
546Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta 18 Ilmastonmuutoksen hillintä Maankäyttöperusteiset toimenpiteet: Järjestetään Hanasaaren polttoainelogistiikka ->voimalaitosalueen kivihiilen varastointi minimoituu Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 17, Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 24 Kaupunki Kaukolämpö
547Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta 18 Ilmastonmuutoksen hillintä Maankäyttöperusteiset toimenpiteet: Kivihiilisiiloja ei rakenneta Hanasaareen Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 17, Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 24 Kaupunki Kaukolämpö
548Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta 18 Ilmastonmuutoksen hillintä Maankäyttöperusteiset toimenpiteet: Järjestetään polttoaineiden välivarastointi mahd.lähellä Hkiä, esim. Porvoon Tolkkisissa Ei liity
549Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta 18 Ilmastonmuutoksen hillintä Maankäyttöperusteiset toimenpiteet: Valmistaudutaan lopettamaan Hanasaaren B-voimalaitoksen toiminta 2025, kun korvaava otettu käyttöön Vuosaaressa Ei liity
550Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta 19 Ilmastonmuutoksen hillintä Hankinnan muutokset: Vaikutetaan omistajana siten, että Hyötytuuli Oy ja Merituuli Oy investoivat voimakkaasti tuulivoiman tuotantoon Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 17, Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 24 Yritys Kulutussähkö
551Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta 19 Ilmastonmuutoksen hillintä Hankinnan muutokset: Merituuli Oy:n tavoite: varatuilla alueilla tuulivoiman tuotanto 2012-2014 Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 17, Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 24 Yritys Kulutussähkö
552Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta 19 Ilmastonmuutoksen hillintä Hankinnan muutokset: Tavoite lisätä tuulivoiman tuotantoa 600 GWh -> uusiutuvien osuus Helenin energianhankinnassa 21% Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 17, Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 24 Yritys Kulutussähkö
553Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta 20 Ilmastonmuutoksen hillintä Rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantaminen: Osallistutaan vanhojen alueiden energiatehokkuuden parantamiseen Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 83 Kaupunki Energiankulutus
554Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta 20 Ilmastonmuutoksen hillintä Rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantaminen: Laajennetaan kaukolämpöverkkoa uusilla ratkaisuilla ja varmistetaan yhteistuotannon edellytysten säilyminen Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 194 Kaupunki Kaukolämpö
555Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta 20 Ilmastonmuutoksen hillintä Rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantaminen: Kehitetään palvelukonsepteja, jotka tukevat uusia energiatehokkaita ratkaisuja, esim. IT-palvelinkeskusten perustamista Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Energiankulutus
556Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta 20 Ilmastonmuutoksen hillintä Rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantaminen: Etäluennan avulla rakennetaan palveluja ja keinoja->mahdollistavat asiakkaiden energiatehokkuuden paranemisen Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Energiankulutus
557Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta 20 Ilmastonmuutoksen hillintä Rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantaminen: Laajennetaan kaukojäähdytyksen käyttöä, investoidaan siihen voimakkaasti Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Energiankulutus
558Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta 20 Ilmastonmuutoksen hillintä Rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantaminen: Edistetään sähköautojen yleistymistä, myös omassa käytössä+latauspaikkojen toimintaedellytyksiä ja rakentamista + kehitetään ns. älykästä sähköverkkoa-> mahdollistaa paremman tehotasapainon ylläpidon sähköverkossa Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 352 Asukas Liikenne
559Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta 20 Ilmastonmuutoksen hillintä Rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantaminen: Kehitetään ulkovalaistuksen energiatehokkuutta uudella valaisintekniikalla+valaisinkohtaisesti säädettävä ohjausjärjestelmä Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki Kulutussähkö
560Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta 20 Ilmastonmuutoksen hillintä Rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantaminen: Parannetaan sisäistä energiatehokkuutta energiatehokkuussopimusten velvoitteet ylittäen Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 25 Kaupunki Energiankulutus
561Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta 21 Ilmastonmuutoksen hillintä Pidemmällä aikavälillä (2030) toteutetaan seuraavat tuotannon muutokset: Toteutetaan yhteistyökumppanien kanssa metsätähteen kaasutus maakaasuputken varrella, osallistutaan hankekehitykseen ja varmistetaan biokaasun saanti omistusosuudella kaasutuslaitoksesta Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 17, Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 24 Kaupunki Välilliset
562Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta 21 Ilmastonmuutoksen hillintä Pidemmällä aikavälillä (2030) toteutetaan seuraavat tuotannon muutokset: Käytetään metsäpohjaisia bioöljyjä Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 17, Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 24 Kaupunki Kulutussähkö
563Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta 21 Ilmastonmuutoksen hillintä Pidemmällä aikavälillä (2030) toteutetaan seuraavat tuotannon muutokset: Rakennetaan Vuosaareen monipolttoainevoimalaitos ja energiatunneli Vuosaaresta kantakaupunkiin Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 17, Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 24 Kaupunki Infrastruktuuri
564Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta 21 Ilmastonmuutoksen hillintä Pidemmällä aikavälillä (2030) toteutetaan seuraavat tuotannon muutokset: Toteutetaan CO2:n talteenotto ja varastointiratkaisu Vuosaaren ja Salmisaaren voimalaitoksiin noin 2030 Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 17, Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 24 Kaupunki Välilliset
565Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta 21 Ilmastonmuutoksen hillintä Pidemmällä aikavälillä (2030) toteutetaan seuraavat hankintarakenteen muutokset: Helen osallistuu osuuksiensa mukaisesti ydinvoiman uus- ja tehonkorotusinvestointeihin Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 17, Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 24 Kaupunki Välilliset
566Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta 21 Ilmastonmuutoksen hillintä Pidemmällä aikavälillä (2030) toteutetaan seuraavat hankintarakenteen muutokset: Helen osallistuu osuuksiensa mukaisesti vesivoiman uus- ja tehonkorotusinvestointeihin+edistetään toteutushankkeita Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 17, Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 24 Kaupunki Välilliset
567Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta 21 Ilmastonmuutoksen hillintä Pidemmällä aikavälillä (2030) toteutetaan seuraavat hankintarakenteen muutokset: Helen toteuttaa edelleen tuulivoimahankkeita Merituuli Oy:n ja Hyötytuuli Oy:n kautta, kun rakennuksen edellytykset täyttyvät Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 17, Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 24 Kaupunki Välilliset
568Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta 21 Ilmastonmuutoksen hillintä Pidemmällä aikavälillä (2030) toteutetaan seuraavat hankintarakenteen muutokset: Helen toteuttaa yhteistuotantoalueen ulkopuolella uusiutuviin perustuvia erillislämpöratkaisuja Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 17, Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 24 Kaupunki Välilliset
569Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta 21 Ilmastonmuutoksen hillintä Pidemmällä aikavälillä (2030) toteutetaan seuraavat hankintarakenteen muutokset: Helen hyödyntää täysmääräisesti päästökauppaa+ sen mekanismeja Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 17, Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 24 Kaupunki Välilliset
570Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta 21 Ilmastonmuutoksen hillintä Pidemmällä aikavälillä (2030) toteutetaan seuraavat hankintarakenteen muutokset: Helen kehittää voimajärjestelmää sähkömarkkinalain mukaisesti niin, ettei se estä tuotantotoiminnan kehittämistä ja turvaa pk-seudun edellyttämän korkean toimitus- ja käyttövarmuuden Ei liity
571Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristöohjelma kaudelle 2012-2014 2 Ilmastonmuutoksen hillintä Energiansäästö (2% vuosittain) ja uusiutuvan energian lisääminen: Harakkaan hankitaan vihreää sähköä Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 17, Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 24 Kaupunki Kulutussähkö
572Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristöohjelma kaudelle 2012-2014 2 Ilmastonmuutoksen hillintä Energiansäästö (2% vuosittain) ja uusiutuvan energian lisääminen: Y-taloon hankitaan vihreää kaukolämpöä Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 17, Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 24 Kaupunki Kaukolämpö
573Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristöohjelma kaudelle 2012-2014 2 Ilmastonmuutoksen hillintä Energiansäästö (2% vuosittain) ja uusiutuvan energian lisääminen: Selvitetään kannattaako hankkia y-talolle standardoitu y-luokitus Ei liity
574Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristöohjelma kaudelle 2012-2014 2 Ilmastonmuutoksen hillintä Energiansäästö (2% vuosittain) ja uusiutuvan energian lisääminen: Selvitetään voidaanko kaupungin toimitilojen päästöjä kompensoida Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 23 Kaupunki Energiankulutus
575Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristöohjelma kaudelle 2012-2014 5 Ilmastonmuutoksen hillintä Työ- ja työasiointimatkojen kestävöittäminen: Näyttötauluihin, Helmeen ja internetiin reaaliaikainen energiankulutus ja uusiutuvien tuotanto+joukkoliikenteen aikataulut Ei liity
576Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristöohjelma kaudelle 2012-2014 5 Ilmastonmuutoksen hillintä Työ- ja työasiointimatkojen kestävöittäminen: Kestävän liikkumisen asiat Viikin käyttöoppaaseen (Ymk:n Helmessä) Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 272 Kaupunki Energiankulutus
577Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristöohjelma kaudelle 2012-2014 5 Ilmastonmuutoksen hillintä Työ- ja työasiointimatkojen kestävöittäminen: Opastetaan ja kannustetaan videoneuvotteluihin Ei liity
578Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristöohjelma kaudelle 2012-2014 5 Ilmastonmuutoksen hillintä Työ- ja työasiointimatkojen kestävöittäminen: Selvitetään Heken kanssa, onko Ymk:n mahdollista kompensoida omat lentopäästönsä Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 340 Asukas Liikenne
579Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristöohjelma kaudelle 2012-2014 5 Ilmastonmuutoksen hillintä Työ- ja työasiointimatkojen kestävöittäminen: Selvitetään Heken kanssa mahdollisuus palkita kevyen liikenteen käytöstä työasiointiliikkumisessa jos käytännöt sen sallivat Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 272 Asukas Liikenne
580Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristöohjelma kaudelle 2012-2014 5 Ilmastonmuutoksen hillintä Työ- ja työasiointimatkojen kestävöittäminen: Ymk:n pysäköintipaikat muutetaan maksullisiksi Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 272 Asukas Liikenne
581Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristöohjelma kaudelle 2012-2014 5 Ilmastonmuutoksen hillintä Työ- ja työasiointimatkojen kestävöittäminen: Järjestetään taloudellisen ajotavan koulutus+varmistetaan että kaikki joilla on auton käyttöoikeus, ovat käyneet koulutuksen Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 340 Asukas Liikenne
582Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristöohjelma kaudelle 2012-2014 5 Ilmastonmuutoksen hillintä Työ- ja työasiointimatkojen kestävöittäminen: Hankitaan sähköauto, luovutaan kolmesta nykyisestä autosta Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 23 Kaupunki Liikenne
583Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristöohjelma kaudelle 2012-2014 5 Ilmastonmuutoksen hillintä Työ- ja työasiointimatkojen kestävöittäminen: Edistetään etätyösopimusten laatimista Ei liity
584Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristöohjelma kaudelle 2012-2014 5 Ilmastonmuutoksen hillintä Työ- ja työasiointimatkojen kestävöittäminen: Seurataan virastopyörien käyttöastetta, kerätään kokemuksia uudesta sähköavusteisesta virastopyörästä, tarvittaessa lisää Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 350 Asukas Liikenne
585Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristöohjelma kaudelle 2012-2014 5 Ilmastonmuutoksen hillintä Työ- ja työasiointimatkojen kestävöittäminen: Hankitaan pyörien perushuoltovälineistöä, jota hlökunta voi lainata+ järjestetään pyörien huoltokoulutusta Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 350 Asukas Liikenne
586Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristöohjelma kaudelle 2012-2014 5 Ilmastonmuutoksen hillintä Työ- ja työasiointimatkojen kestävöittäminen: Selvitetään työsuhdepolkupyörien mahdollisuutta + selvitetään kuinka Helsingin Satama on asian järjestänyt Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 350 Asukas Liikenne
587Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristöohjelma kaudelle 2012-2014 5 Ilmastonmuutoksen hillintä Työ- ja työasiointimatkojen kestävöittäminen: Järjestetään koko talon TYHY-päivä aiheella kestävä liikkuminen Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 78 Asukas Liikenne
588Opetusviraston ilmastolinjaukset 13 Ilmastonmuutoksen hillintä Laitteiden ominaiskulutus pienenee yhä: Lisätään koulutusta ja opastusta siitä, mikä vaikuttaa ja miten voi vaikuttaa Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 78 Kaupunki Kulutussähkö
589Opetusviraston ilmastolinjaukset 13 Ilmastonmuutoksen hillintä Laitteiden ominaiskulutus pienenee yhä: Testataan, säädetään ja kokeillaan erilaisia laitteita ja teknologioita + mitataan ja lasketaan energiankulutuksi + selvitetään kokonaiskustannuksia – elinkaarikuluja Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 456 Kaupunki Kulutussähkö
590Opetusviraston ilmastolinjaukset 13 Ilmastonmuutoksen hillintä Laitteiden ominaiskulutus pienenee yhä: Hankitaan käyttöön soveltuvia, kokonaiskustannuksiltaan edullisia, laadukkaita pitkän elinkaaren laitteita, joiden kokonaisenergiakulutus ja -säästöominaisuudet ovat mahdollisimman taloudellisia Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 457 Kaupunki Kulutussähkö
591Opetusviraston ilmastolinjaukset 14 Ilmastonmuutoksen hillintä Kokonaisenergiankulutus vähenee kouluissa, oppilaitoksissa ja opetustoimen hallinnossa yhteensä 20% 2020 mennessä: Energiankulutusta seurataan ja hankitaan vähemmän energiaa kuluttavia laitteita Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 456 Kaupunki Energiankulutus
592Opetusviraston ilmastolinjaukset 14 Ilmastonmuutoksen hillintä Kokonaisenergiankulutus vähenee kouluissa, oppilaitoksissa ja opetustoimen hallinnossa yhteensä 20% 2020 mennessä: Energiankulutuksen seuraamiseen laaditaan joustavat ja selkeät toimintatavat Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki Energiankulutus
593Opetusviraston ilmastolinjaukset 14 Ilmastonmuutoksen hillintä Kokonaisenergiankulutus vähenee kouluissa, oppilaitoksissa ja opetustoimen hallinnossa yhteensä 20% 2020 mennessä: Tehdään yhteisiä tavoitteita hallintokuntien kesken ja määritellään energiankulutukseen vaikuttavien tahojen toimenpiteet ja vastuut tavoitteiden saavuttamiseksi Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki Energiankulutus
594Opetusviraston ilmastolinjaukset 14 Ilmastonmuutoksen hillintä Kokonaisenergiankulutus vähenee kouluissa, oppilaitoksissa ja opetustoimen hallinnossa yhteensä 20% 2020 mennessä: Save Energy–projektissa muotoutuvia hyviä käytänteitä hyödynnetään energian säästämiseksi opetustoimessa Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 322 Kaupunki Energiankulutus
595Kaupunkisuunnitteluviraston ympäristöohjelma vuosille 2012 - 2014 2 Rakennusten energiatehokkuus Energia-asioiden mukaan ottaminen kaavoituksessa: Otetaan energia-asioiden tarkastelu teemaksi yleiskaavaprosessissa Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 820 Kaupunki Välilliset
596Kaupunkisuunnitteluviraston ympäristöohjelma vuosille 2012 - 2014 2 Rakennusten energiatehokkuus Esikaupunkialueiden energiarenessanssi: Tuetaan esikaupunkialueiden laajamittaista energiasaneerausta Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 820 Kaupunki Välilliset
597Kaupunkisuunnitteluviraston ympäristöohjelma vuosille 2012 - 2014 2 Ilmastonmuutoksen hillintä Uudet energiajärjestelmät: Tuetaan kaupungin energiajärjestelmän muutosta vähähiilisemmäksi Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 312 Kaupunki Välilliset
598Kaupunkisuunnitteluviraston ympäristöohjelma vuosille 2012 - 2014 3 Rakennusten energiatehokkuus Kestävän rakentamisen edistäminen kaavoituksen keinoin: Ekotehokkuutta lisäävien kaavamääräysten ja rakentamistapaohjeiden kehittäminen sekä lisääminen kaavapankkiin Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 820 Kaupunki Välilliset
599Kaupunkisuunnitteluviraston ympäristöohjelma vuosille 2012 - 2014 3 Ilmastonmuutoksen hillintä Suunnitelmien ekotehokkuuden selostaminen: Suunnitelmien ekotehokkuuden arviointi, arviointityökalun kehittäminen
600Kaupunkisuunnitteluviraston ympäristöohjelma vuosille 2012 - 2014 3 Ilmastonmuutoksen hillintä Suunnitelmien ekotehokkuuden selostaminen: Ekologinen kestävyys ja ilmastovaikutukset -otsikon lisääminen kaavaselostuksiin
601Kaupunkisuunnitteluviraston ympäristöohjelma vuosille 2012 - 2014 3 Ilmastonmuutoksen hillintä Kestävien kulkutapaedellytysten parantaminen suunnittelun keinoin: Joukkoliikenteen nopeuttaminen ja luotettavuuden parantaminen Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 341 Asukas Liikenne
602Kaupunkisuunnitteluviraston ympäristöohjelma vuosille 2012 - 2014 3 Ilmastonmuutoksen hillintä Kestävien kulkutapaedellytysten parantaminen suunnittelun keinoin: Joukkoliikenteen kulkutapaosuuden nostaminen Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 272 Asukas Liikenne
603Kaupunkisuunnitteluviraston ympäristöohjelma vuosille 2012 - 2014 3 Ilmastonmuutoksen hillintä Kestävien kulkutapaedellytysten parantaminen suunnittelun keinoin: Pyöräilyn edistäminen Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 350 Asukas Liikenne
604Kaupunkisuunnitteluviraston ympäristöohjelma vuosille 2012 - 2014 3 Ilmastonmuutoksen hillintä Kestävien kulkutapaedellytysten parantaminen suunnittelun keinoin: Kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuden nostaminen Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 272 Asukas Liikenne
605Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 33 Ilmastonmuutoksen hillintä Uudet palvelurakennukset ovat helposti saavutettavissa: Uusien palvelurakennusten sijoittelu siten, että hyvät kevyen ja julkisen liikenteen yhteydet Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 342 Asukas Liikenne
606Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 33 Ilmastonmuutoksen hillintä Uudet palvelurakennukset ovat helposti saavutettavissa: Hyvät kävely- ja pyöräilyreitit asemakaavoissa myös kortteleiden sisällä, hoidetaan korkealaatuisina Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 350 Asukas Liikenne
607Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 33 Ilmastonmuutoksen hillintä Uudet palvelurakennukset ovat helposti saavutettavissa: Uudet palvelurakennukset tavaomaisten kulkuväylien varrelle, palvelurakennusten keskittäminen lisää saavutettavuutta Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 81, Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 820 Asukas Liikenne
608Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 33 Ilmastonmuutoksen hillintä Uudet palvelurakennukset ovat helposti saavutettavissa: Asemakaavoituksessa mitoitusnormit pyörien pysäköintipaikkojen varaamiseksi (julkisten palvelu-) rakennusten kaavoituksessa Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 350 Asukas Liikenne
609Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma 2008 - 2016 47 Ilmastonmuutoksen hillintä Maankäytön suunnittelu ja liikenne/Liikenteen ja liikkumisen hallinta: Lisätään joukkoliikenteen houkuttelevuutta Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 341 Asukas Liikenne
610Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma 2008 - 2016 47 Ilmastonmuutoksen hillintä Maankäytön suunnittelu ja liikenne/Liikenteen ja liikkumisen hallinta: Kehitetään joukkoliikenteen poikittaislinjoja Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 341 Asukas Liikenne
611Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma 2008 - 2016 47 Ilmastonmuutoksen hillintä Maankäytön suunnittelu ja liikenne/Liikenteen ja liikkumisen hallinta: Edistetään vähäpäästöisyyttä Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 352 Asukas Liikenne
612Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma 2008 - 2016 47 Ilmastonmuutoksen hillintä Maankäytön suunnittelu ja liikenne/Liikenteen ja liikkumisen hallinta: Edistetään kevyttä liikennettä Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 350 Asukas Liikenne
613Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma 2008 - 2016 47 Ilmastonmuutoksen hillintä Maankäytön suunnittelu ja liikenne/Liikenteen ja liikkumisen hallinta: Selvitetään ympäristövyöhykkeen perustamismahdollisuudet Sama kuin Toimenpide 32 Kaupunki Välilliset
614Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma 2008 - 2016 47 Ilmastonmuutoksen hillintä Maankäytön suunnittelu ja liikenne/Liikenteen ja liikkumisen hallinta: Selvitetään ja otetaan käyttöön Hkiin soveltuvat liikenteen hallinta- ja hinnoittelukeinot Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 23 Kaupunki Välilliset
615Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma 2008 - 2016 47 Ilmastonmuutoksen hillintä Maankäytön suunnittelu ja liikenne/Liikenteen ja liikkumisen hallinta: Kehitetään mahdollisuutta kulkea vapaa-ajanmatkat joukkoliikenteellä Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 272 Asukas Liikenne
616Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma 2008 - 2016 47 Ilmastonmuutoksen hillintä Maankäytön suunnittelu ja liikenne/Liikenteen ja liikkumisen hallinta: Tarjotaan yrityksille kestävän liikkuminen neuvontaa Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 272 Kaupunki Liikenne
617Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma 2008 - 2016 47 Ilmastonmuutoksen hillintä Maankäytön suunnittelu ja liikenne/Liikenteen ja liikkumisen hallinta: Laaditaan liikkumissuunnitelma Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 727 Kaupunki Välilliset
618Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma 2008 - 2016 47 Ilmastonmuutoksen hillintä Maankäytön suunnittelu ja liikenne/Liikenteen ja liikkumisen hallinta: Kerätään tietoa pienimuotoisen vesiliikenteen sekä työkoneiden päästöistä ilmaan Ei liity
619Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma 2008 - 2016 56 Ilmastonmuutoksen hillintä Maankäytön suunnittelu ja liikenne/Satamaliikenne: Laivaliikenteen päästöjen hallinta Ei liity
620Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma 2008 - 2016 56 Ilmastonmuutoksen hillintä Maankäytön suunnittelu ja liikenne/Satamaliikenne: Asetetaan ympäristöperusteiset satama- ja väylämaksut Ei liity
621Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma 2008 - 2016 56 Ilmastonmuutoksen hillintä Maankäytön suunnittelu ja liikenne/Satamaliikenne: Kehitetään sataman päästö- ja ilmanlaatuarviointia Ei liity
622Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma 2008 - 2016 75 Ilmastonmuutoksen hillintä Pienhiukkaset: Ohjataan vähäpäästöisten lämmitysjärjestelmien käyttöön Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 194 Asukas Energiankulutus
623Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma 2008 - 2016 75 Ilmastonmuutoksen hillintä Pienhiukkaset: Annetaan pienpolttoa koskevia määräyksiä kaupungin y-suojelu- ja jätehuoltomääräyksissä + varautumissuunnitelmassa Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 17, Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 24 Asukas Energiankulutus
624Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma 2008 - 2016 75 Ilmastonmuutoksen hillintä Pienhiukkaset: Osallistutaan pienhiukkasiin liittyviin tutkimushankkeisiin Ei liity
625Rakennusviraston ympäristöohjelma vuosille 2009 - 2012 7 Ilmastonmuutoksen hillintä Edistetään liikenteen sujuvuutta, vähäpäästöisten autojen ja koneiden käyttöä sekä edistetään kevyttä liikennettä: Laaditaan suunnitteluvaiheessa hankekohtaisesti investointikohteisiin liikenteelle aiheutuvien häiriöiden arviointi+suunnitelmat tilapäisistä liikennejärjestelyistä sekä tehostetaan hankkeiden etenemisen asiantuntijavalvontaa Ei liity
626Rakennusviraston ympäristöohjelma vuosille 2009 - 2012 7 Ilmastonmuutoksen hillintä Edistetään liikenteen sujuvuutta, vähäpäästöisten autojen ja koneiden käyttöä sekä edistetään kevyttä liikennettä: Selvitetään mahdollisuudet hankinnoissa huomioida vähäpäästöiset työkoneet + kriteerit koneiden valinnalle Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 345, Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 346 Kaupunki Energiankulutus
627Rakennusviraston ympäristöohjelma vuosille 2009 - 2012 7 Ilmastonmuutoksen hillintä Edistetään liikenteen sujuvuutta, vähäpäästöisten autojen ja koneiden käyttöä sekä edistetään kevyttä liikennettä: Edistetään kevyttä liikennettä laajentamalla kevyen liikenteen väylien talvihoidon ylläpitoluokituksen Kaarelan mallin mukaisesti Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 350 Asukas Liikenne
628Kaupunkisuunnitteluviraston ympäristöohjelma vuosille 2012 - 2014 4 Ilmastonmuutoksen hillintä Ilmanlaadun parantaminen ja huomioiminen suunnittelussa: Ilmanlaatuun liittyvien suunnitteluohjeiden, kaavamääräysten ja käytäntöjen yhtenäistäminen Ksv:ssä Ei liity
629Kaupunkisuunnitteluviraston ympäristöohjelma vuosille 2012 - 2014 4 Ilmastonmuutoksen hillintä Ilmanlaadun parantaminen ja huomioiminen suunnittelussa: Viraston sisäinen ilmanlaatukoulutus Ei liity
630Kaupunkisuunnitteluviraston ympäristöohjelma vuosille 2012 - 2014 4 Ilmastonmuutoksen hillintä Ilmanlaadun parantaminen ja huomioiminen suunnittelussa: Vähäpäästöisten autojen käytön edistäminen ja huomioiminen suunnittelussa Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 352 Asukas Liikenne
631Kaupunkisuunnitteluviraston ympäristöohjelma vuosille 2012 - 2014 4 Ilmastonmuutoksen hillintä Ilmanlaadun parantaminen ja huomioiminen suunnittelussa: Raideliikenneverkon laajentaminen Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 341 Asukas Liikenne
632Kaupunkisuunnitteluviraston ympäristöohjelma vuosille 2012 - 2014 4 Ilmastonmuutoksen hillintä Ilmanlaadun parantaminen ja huomioiminen suunnittelussa: Kasvillisuuden käytön edistäminen ilman laadun parantamisessa Ei liity
633Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008 59 Ilmastonmuutoksen hillintä Kaupungin meluntorjuntatavoitteita tukevat toimintalinjat/Liikennesuunnittelun toimintalinjat: Liikennesuunnittelussa arvioidaan meluvaikutukset Ei liity
634Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008 59 Ilmastonmuutoksen hillintä Kaupungin meluntorjuntatavoitteita tukevat toimintalinjat/Liikennesuunnittelun toimintalinjat: Joukkoliikenteen käytön lisääminen Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 341 Asukas Liikenne
635Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008 59 Ilmastonmuutoksen hillintä Kaupungin meluntorjuntatavoitteita tukevat toimintalinjat/Liikennesuunnittelun toimintalinjat: Kevyen liikenteen edistäminen Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 350 Asukas Liikenne
636Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008 59 Ilmastonmuutoksen hillintä Kaupungin meluntorjuntatavoitteita tukevat toimintalinjat/Liikennesuunnittelun toimintalinjat: Helsinkiin soveltuvien liikenteen hallinta- ja hinnoittelukeinojen selvittäminen ja käyttöönotto
637Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008 59 Ilmastonmuutoksen hillintä Kaupungin meluntorjuntatavoitteita tukevat toimintalinjat/Liikennesuunnittelun toimintalinjat: Ympäristövyöhykkeen perustamismahdollisuuksien selvittäminen Sama kuin Toimenpide 32 Kaupunki Välilliset
638Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008 63 Ilmastonmuutoksen hillintä Melualtistusta vähentävät toimenpiteet/Melupäästöjä pienentävät toimenpiteet: Hiljaisten päällysteiden ottaminen laajamittaiseen käyttöön Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 272 Kaupunki Välilliset
639Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008 63 Ilmastonmuutoksen hillintä Melualtistusta vähentävät toimenpiteet/Melupäästöjä pienentävät toimenpiteet: Nopeusvalvonnan tehostaminen Ei liity
640Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008 63 Ilmastonmuutoksen hillintä Melualtistusta vähentävät toimenpiteet/Melupäästöjä pienentävät toimenpiteet: Joukkoliikenteen melun vähentäminen Ei liity
641Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008 63 Ilmastonmuutoksen hillintä Melualtistusta vähentävät toimenpiteet/Melupäästöjä pienentävät toimenpiteet: Hybridibussien kokeilu ja käyttöönotto Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 343 Kaupunki Liikenne
642Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008 63 Ilmastonmuutoksen hillintä Melualtistusta vähentävät toimenpiteet/Melupäästöjä pienentävät toimenpiteet: Raideliikenteen ratojen tekniset parannukset Tukee Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 341 Kaupunki Liikenne
643Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008 63 Ilmastonmuutoksen hillintä Melualtistusta vähentävät toimenpiteet/Melupäästöjä pienentävät toimenpiteet: Selvitetään ja otetaan käyttöön nastarenkaiden käytön vähentämiskeinot Ei liity
644Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008 63 Ilmastonmuutoksen hillintä Melualtistusta vähentävät toimenpiteet/Melupäästöjä pienentävät toimenpiteet: Laivojen maasähkön käytön lisääminen Ei liity
645Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 34 Ilmastonmuutoksen hillintä Rakennukset suunnitellaan käyttötarkoituksen ja käyttöiän mukaan ja vältetään turhaa rakentamista: Selvitetään mahdollisuudet käyttää olemassa olevia tiloja Ei liity
646Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 34 Ilmastonmuutoksen hillintä Rakennukset suunnitellaan käyttötarkoituksen ja käyttöiän mukaan ja vältetään turhaa rakentamista: Energiatehokkuusvaatimukset+ekologisuuslinjaukset rakennusohjelmaan Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 820, Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 81 Kaupunki Välilliset
647Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 34 Ilmastonmuutoksen hillintä Rakennukset suunnitellaan käyttötarkoituksen ja käyttöiän mukaan ja vältetään turhaa rakentamista: Ekologista kekeä tukevat vaatimukset tilahankkeiden käsittelyohjeisiin
648Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma LUMO 2008 - 2017 8 Ilmastonmuutoksen hillintä Pääkaupunkiseuden kunnat seuraavat yhteistyössä ilmastonmuutoksen luonnon monimuotoisuudelle aiheuttamia vaikutuksia: Perustetaan pääkaupunkiseudun kuntien työryhmä, joka koordinoi ilmastonmuutoksen lumolle aiheuttamien haitallisten vaikutusten seurantaa ja ehkäisyä Ei liity
649Nuorisoasiainkeskuksen kestävän kehityksen ohjelma 15 Ilmastonmuutoksen hillintä Ekotoimistot nuorisotaloilla: 22 toimistojätteisiin, energiankulutukseen, hankintoihin ja huoneilmaan liittyvää toimintaohjetta nuorisotaloille Tukee Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 78 Kaupunki Energiankulutus
650Helsingin kaupunginkirjaston ympäristöohjelma 2012-2013 1 Ilmastonmuutoksen hillintä Ympäristövaikutusten arviointi: Paperin kulutuksen seuranta: seuranta ja raportointi, toimistopaperin hiilijalanjäljen laskeminen / Pasila Ei liity
651Helsingin kaupunginkirjaston ympäristöohjelma 2012-2013 1 Ilmastonmuutoksen hillintä Ympäristövaikutusten arviointi: Ympäristöasioiden huomioon ottaminen kilpailutuksissa ja tuotteiden valinnassa Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 456, Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 457 Kaupunki Välilliset
652Helsingin kaupunginkirjaston ympäristöohjelma 2012-2013 1 Ilmastonmuutoksen hillintä Ympäristövaikutusten arviointi: Asiakkaiden liikkumisen hiilijalanjälki Tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 312 Kaupunki Liikenne
653Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma 2008 - 2016 36 Ilmastonmuutoksen hillintä Yleiset: Vaikutetaan verotukseen ja lainsäädäntöön
654Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma 2008 - 2016 36 Ilmastonmuutoksen hillintä Yleiset: Vaikutetaan kv-päätöksentekoon edunvalvontajärjestöjen ja verkostojen kautta
655Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma 2008 - 2016 36 Ilmastonmuutoksen hillintä Yleiset: Kannustetaan muita maita kaukokulkeutuvien pienhiukkasten vähentämiseen
656Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma 2008 - 2016 36 Ilmastonmuutoksen hillintä Yleiset: Kaupunki toimii esimerkkinä
657Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma 2008 - 2016 36 Ilmastonmuutoksen hillintä Yleiset: Edistetään joukkoliikennehankkeiden toteutumista ja kehittämistä
658Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma 2008 - 2016 84 Ilmastonmuutoksen hillintä Viestintä, koulutus ja kasvatus: Vähennetään joutokäyntiä
659Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma 2008 - 2016 84 Ilmastonmuutoksen hillintä Viestintä, koulutus ja kasvatus: Järjestetään taloudellisen ajotavan koulutusta
660Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma 2008 - 2016 84 Ilmastonmuutoksen hillintä Viestintä, koulutus ja kasvatus: Kehitetään kaupunkien välistä yhteistyötä y-kasvatuksessa
661Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma 2008 - 2016 84 Ilmastonmuutoksen hillintä Viestintä, koulutus ja kasvatus: Lisätään kaupunkilaisten ilmanlaatutietoutta ja edistetään kestäviä liikkumistapoja
662Helsingin Sataman ympäristöohjelma 2012 2 Ilmastonmuutoksen hillintä Laivojen pakokaasupäästöjen hallinta/Laivojen pakokaasupäästöt eivät aiheuta haittaa asukkaille: Maasähköliityntä Katajanokalle-käyttöönotto, viestintä ja hinnoittelu

Laskenta

+ Näytä koodi

Tässä vaiheessa kysymyksen tarkastelu rajataan valikoidusta aineistosta (kts. Helsingin ilmastonmuutos -tiekartta) löytyviin tavoitteenmäärittelyihin.

←--#: . Työtä pitäisi jatkaa kohti kvantitatiivista mallia, joka kuvaisi tärkeimmät määrälliset indikaattorit. Näitä lievevät

 • Hiilidioksidipäästöt sektoreittain ja päästölähteittäin esim viiden vuoden välein arvioituna 1990-2050. Tiedot tällä tarkkuudella löytynevät helposti Helsingin kaupungilta.
 • Sektorien kustannukset samoin jaoteltuna (ei kuitenkaan päästölähteittäin).
 • Toimenpiteiden määrälliset vaikutukset päästöihin ja kustannuksiin samoin jaoteltuna.
 • eri osa-alueiden riippuvuudet toisistaan op_en:Energy balance-mallin mukaisina yhtälöryhminä. --Jouni Tuomisto (keskustelu) 3. lokakuuta 2014 kello 02.16 (UTC) (type: truth; paradigms: science: defence)


Aiemmin tehty osa-aineiston laskenta ja koodi löytyvät arkistosta.

Katso myös

Helsingin ilmastonmuutos -tiekartta

Viitteet


Kommentoi