Heande-projektinhallinta

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Heande-projektinhallinta on budjetointiin, työtehtävien jakamiseen ja seurantaan ja muuhun perusprojektinhallintaan kehitetty avoin työkalu, joka toimii saumattomana osana Opasnetiä.

Kysymys

Millainen on projektinhallintakäytäntö, joka

  • kytkeytyy saumattomaksi osaksi ja tukee projektityöntekijöiden omaa työtä ja sen hallintointia ja seurantaa,
  • sisältää helppokäyttöiset perustoiminnallisuudet,
  • on laajennettavissa kasvaviin tarpeisiin,
  • on mahdollista kehittää täyttämään juridiset työajanseurantavaatimukset,
  • on rajapinnoiltaan ja lähdekoodiltaan avoin?

Perustelut

Opasnet on kehitetty yhteistyönä tehtävän tietotyön tekemiseen. Siksi on luontevaa kytkeä projektinhallinta osaksi samaa järjestelmää sen sijaan, että rakennettaisiin jotain erillistä. Käyttökelpoisia toiminnallisuuksia Opasnetissä ovat mm.


Kehityskohteita:

  • Tehtävät-taulu pitäisi voida generoida suoraan Todo-mallinteista.
  • Muut taulut pitäisi voida kopioida suoraan wiki-taulukäyttöliittymään, josta ne päätyvät R-malliin laskettavaksi.
    • Jatkokehitysidea: Taulut pitäisi voida kirjoittaa esim. yksikön omalle wiki-sivulle, ja järjestelmä voisi ymmärtää sen suoraan ilman kopiointia.
  • Pitäisi kehittää Grindstonen kaltainen reaaliaikainen työajanseuranta, joka ehdottaa henkilölle listaa meneillään olevista (aktiivista) työtehtävistä. Henkilö valitsee listasta, ja tilanne tallentuu automaattisesti.

Tulos

Taulut ylläpidetään esim. yksikön omalla wiki-sivulla. Kun halutaan tehdä laskentaa, taulut kopioidaan laskentamalliin. Tulokset ladataan Opasnet-kantaan.

Projektinhallinnan laskenta toteutetaan ohjelmalla file:Heande-projektinhallinta.ana (Heandessa salasanan takana). Tästä tullaan tekemään serveriversio, johon ei tarvita Analyticaa.

Projektinhallintajärjestelmän yleiskuvaus. Katso tarkempi selitys tekstistä.
Projektit
Luettelo kaikista haetuista rahoituksista yleistietoineen. Yksi tieto on rahoituksen varmuus, joka saaduilla rahoituksilla on 1, hylätyillä 0 ja harkinnassa olevilla jotain siltä väliltä. Muista tiedoista mainittakoon alku- ja loppuaika, joiden ulkopuolella kyseisen rahoituksen arvo on 0.
Tulot
Sisään tulevat rahat eriteltynä projektin, ajan ja kululajin mukaan. Lisäksi on vapaamuotoinen kuvailukenttä. Tähän tauluun kirjatut tulot korvaavat sellaisen tulon, joka on laskettu Projektit-taulusta vastaavalle projektille, kululajille ja ajankohdalle.
Menot
Muut kuin henkilöstömenot eriteltynä projektin, ajan ja kululajin mukaan. Lisäksi on vapaamuotoinen kuvailukenttä. Henkilöstömenot lasketaan erikseen suunnitellun tai todellisen työajan käytön mukaan.
Saldot
Tietyn projektin tietyn ajanhetken todellinen saldo eli käytettävissä olevan rahan määrä kululajeittain. Jos saldo on annettu, se korvaa laskennassa tiedon, joka on laskettu kertyneiden tulojen ja satsausten perusteella.
Henkilöt
Henkilöluettelo ja vaativuusluokat.
Palkkaeskot
Kunkin henkilön kullekin kuukaudelle suunniteltu pääasiallinen projekti eli rahoituslähde. Tästä yleissuunnitelmasta poiketaan Tehtävät-tauluun lisättävillä tehtävillä.
Tehtävät
Tiettyyn projektiin (ja mahdollisesti työpakettiin) kuuluvat työtehtävät, jotka annetaan tietyn henkilön hoidettavaksi. Tietoihin kuuluvat tehtävän alku- ja loppuaika sekä arvioitu tai toteutunut työaika kuukausina.

Projektit-taulu kuvaa rahoitusprojektin kokonaisuutta.

TODO: {{#todo:Päivitä vastaamaan uusia tietokäytäntöjä.|Jouni|}}


Projektit YMAL
Projekti Rahoittaja Yksikkö Vastuuhenkilö Alkuaika Loppuaika Summa Rahoitustodennäköisyys Kuvaus
Bioher Academy of Finland YMAL Jouni Tuomisto 2008-01 2011-12 126000 1 Taajaman pienhiukkas- ja kasvihuonepäästöt
Claih Academy of Finland YMAL Jouni Tuomisto 2009-01 2012-12 149400 1 Ilmasto, energiantuotanto ja terveys
Eracedu EAKR YMAL Jouni Tuomisto 2010-02 2011-10 128600 1 Riskinarviointikoulutus Itä-Suomessa
Healthvent EU YMAL Matti Jantunen 2010-12 2012-12 51911 0.3 Ilmanvaihto, sisäilma ja terveys


Tulot, Menot ja Saldot ovat rakenteeltaan samanlaisia tauluja:

Projekti Aika Kululaji Summa Kuvaus
Bioher 2010-01 Palkat 20000 Vuoden 2010 palkkabudjetti
Claih 2010-01 Matkat 2000 Yksi ulkomaankokous ja pari kotimaanmatkaa.

Henkilöt-taulu sisältää henkilöiden nimet, vaativuusluokat ja tittelit.

Nimi Vaativuusluokka Kuvaus
Antti Apunen T8 väitöskirjantekijä
Pekka Virtanen T6 ohjelmistosuunnittelija
Seppo Miettinen T7 nuorempi tutkija


Palkkaeskot-taulu sisältää perusprojektit kuukausittain.

Aika
Nimi 2010-01 2010-02 2010-03 2010-04 2010-05
Antti Apunen Bioher Bioher Bioher Bioher Bioher
Pekka Virtanen Intarese Intarese Intarese Claih Claih
Seppo Miettinen IAIAQ IAIAQ IAIAQ IAIAQ IAIAQ


Tehtävät-tauluun kirjataan yksityiskohtaisemmat työtehtävät. Nämä korvaavat henkilön perusprojektille tekemää työaikaa, eli tänne kirjattu työ ei lisää henkilön kokonaistyöaikaa (ellei se ylitä 1 hlökk/kk).

Projekti Työpaketti Tehtävä Nimi Alkuaika Loppuaika Työaika Kuvaus
Intarese WP4.2 Toolbox Jouni Tuomisto 2010-06 2010-06 1 Metodikuvausten kirjoitus
Heimtsa WP4.3 Mega Case Study Virpi Kollanus 2010-07 2010-10 3 Lämpötilamallitus
Laitos
Sisältää laitostason tietoja, esim. sivukulu- ja yleiskuluprosentit.
Palkat
Sisältää tiedot keskimääräisestä palkasta kussakin vaativuusluokassa.
Tulotaso
Laskee yhteen tulot tauluista Projektit ja Tulot.
Tilirajat
Laskee kirjanpidon perusteella saatujen saldojen ja projektin loppumisaikojen perusteella todelliset tilien saldot (eli esim. leikkaa saldoa solmussa Tilanne, jos menoja on unohtunut kirjata Heande-projektinhallintaan).
Työaika
Laskee kunkin henkilön käyttämän työajan projekteittain ja kuukausittain.
Satsaukset
Laskee henkilöstökulut ja muut menot yhteen euroina ajalliseksi jatkumoksi projekteittain ja kululajeittain.
Tilanne
Laskee euromääräisen tilanteen projekteittain ja kuukausittain ajan kuluessa.


Tarkisteet

Jokaista syötetaulukkoa varten on tarkistelaskentasolmu. Se tarkistaa, että tiedot on oikein kirjoitettu eli että jokainen tauluissa esiintyvä projekti, aika, kululaji, henkilö ja vaativuusluokka löytyy vastaavasta indeksistä. Muussa tapauksessa tarkistesolmu ilmoittaa VIRHE!, ja on syytä tarkistaa vastaava taulukko.

Katso myös

Avainsanat

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>


Jouni T. Tuomisto: Heande-projektinhallinta. Projektinhallintajärjestelmän esittely. Opasnet 2010. Viitattu 22.05.2024.