Asumisterveys ja rakennusten terveellisyys

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Asumisterveys ja rakennusten terveellisyys

Asumisterveyteen ja rakennusten terveellisyyteen liittyviä projekteja Ympäristöterveyden osastolla ovat:


Asuinympäristön laatu, terveys ja turvallisuus - Internet-pohjainen tiedonkeruu ja palautejärjestelmä - ALTTI

ALTTI-hankkeessa kehitettiin kattava tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, jonka tavoitteena on hyvän, terveellisen ja turvallisen asumisen edistäminen. Järjestelmää testattiin 3000 asuntokunnan satunnaisotoksessa vuonna 2007, jonka jälkeen järjestelmä on ollut avoinna kaikille suomalaisille. Uusi satunnaisotantaan perustuva tiedonkeruu tullaan toteuttamaan vuonna 2011. Järjestelmään kuuluu kaksi osiota: kysely- sekä palauteosiot. Kyselyn avulla saatavien tulosten perusteella voidaan arvioida asuinympäristön laadun yhteyttä asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkimusryhmään kuuluvat: tutkija Mari Turunen, apulaistutkija Ari Paanala, ohjelmistosuunnittelija Juha Villman, prof. Aino Nevalainen sekä erikoistutkija Ulla Haverinen-Shaughnessy.


Lähiöiden asumisterveys ja -turvallisuus - palvelututkimuskonseptin kehittäminen kiinteistöjen omistajille ja kunnille - LAURI

Hankkeen tavoitteena on kehittää asumisterveyden ja -turvallisuuden tilan arvioimista tukevaa palvelua vuokratalo- ja asunto-osakeyhtiöille, lähiöille ja kunnille. Hanke kuuluu valtakunnalliseen Lähiöohjelmaan ( www.ara.fi/elavalahio). Hankkeessa sovelletaan aikaisemmin kehitettyä tiedonkeruu- ja palautejärjestelmää. Nyt kehitettävän palvelun avulla voidaan kartoittaa asumisterveyden ja -turvallisuuden tilaa sekä ryhmätasolla että yksilö- ja asuntokuntatasolla. Ryhmätason tarkastelu antaa päättäville tahoille (taloyhtiöt, kunnat) tietoa sekä kiinteistön että alueen asumisterveyden ja -turvallisuuden tilasta ja ehdotuksia parannustoimenpiteistä. Yksilötasoisen arvion ja siihen liittyvän palautteen tarkoituksena on auttaa asuntokuntia tunnistamaan asumisterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä riskitekijöitä, ja parantaa asukkaiden valmiuksia tehdä toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi. Tutkimusryhmään kuuluvat: tutkija Mari Turunen, apulaistutkija Ari Paanala, tutkija Maria Pekkonen, prof. Aino Nevalainen sekä erikoistutkija Ulla Haverinen-Shaughnessy.


Asuinrakennusten perusparannusten vaikutukset asumisterveyteen ja viihtyisyyteen - PERTTI

Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä, joiden avulla voidaan selvittää asuinrakennusten perusparannusten vaikutuksia asumisterveyteen ja viihtyisyyteen. Tutkimusta rahoittaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Hanke kuuluu valtakunnalliseen Lähiöohjelmaan. Tutkimus käsittelee keskeisiä asuinympäristön laatuongelmia, ml. sisäilman laatu, lämpö-, melu- ja ääniolot, ilmanvaihdon riittävyys, sekä asukkaiden kokemat terveys- ja viihtyvyyshaitat. Toimenpiteisiin sisältyvät sekä lähtötilanteen kartoitus että seuranta valituissa tutkimuskohteissa. Hanke toteutetaan 1.6.2010 – 31.12.2011 välisenä aikana. Tutkimusryhmään kuuluvat: tutkija Maria Pekkonen, tutkija Mari Turunen, prof. Aino Nevalainen sekä erikoistutkija Ulla Haverinen-Shaughnessy.


Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen Itä-Suomessa - INSULAVO

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Ympäristöterveyden osasto ja Itä-Suomen yliopisto selvittävät yhteishankkeessaan rakennusten energiatehokkuuden parantamisen vaikutuksia sisäympäristön laatuun ja terveellisyyteen Itä-Suomessa. Hanke toteutetaan Tekesin tuella, joka on myöntänyt hankkeelle rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Tutkimuksen tavoitteena on arvioida energiaparannusten kokonaisvaikutuksia. Lisäksi tavoitteena on itäsuomalaisten tutkimuslaitosten sekä yksityisen ja julkisen sektorin välisen vuorovaikutuksen lisääminen sekä menetelmien (tuotteiden, toimenpiteiden ja palvelujen) kehittäminen ja testaaminen. Tutkimuksen pilottikohteiksi valitaan noin 15 asuinkerrostaloa ja 10 koulurakennusta Kuopiosta ja lähialueilta.

  • Tutkimusryhmä / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Tutkija Maria Pekkonen, tutkija Mari Turunen, prof. Aino Nevalainen, erikoistutkija Ulla Haverinen-Shaughnessy.
  • Tutkimusryhmä / Itä-Suomen ylipisto, Ympäristötieteen laitos, Ympäristöinformatiikan tutkimusryhmä: Projektipäällikkö Jukka-Pekka Skön, projektipäällikkö Mika Raatikainen, tutkija Taneli Laavola, prof. Mikko Kolehmainen
  • Tutkimusryhmä / Itä-Suomen ylipisto, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto: Prof. Pertti Väisänen, prof. Tuula Keinonen, yliassistentti Mikko Vesisenaho


Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen vaikutukset Euroopassa - INSULATE

Rakennusten energiatehokkuuden parantamisella voidaan vaikuttaa lähes kaikkiin sisäympäristön laatutekijöihin (mm. ilmanvaihto, lämpö- ja kosteusolosuhteet, sisäilman epäpuhtaudet kuten hiukkaset, mikrobit, kemialliset epäpuhtaudet ja radon, sekä melu ja valaistus). Rakennusten käyttäjien terveyden ja hyvinvoinnin kannalta mahdollisimman positiiviset vaikutukset tukevat rakennetun ympäristön kehittämistä kestävien periaatteiden mukaisesti. Edellytyksenä on kokonaisvaltainen arviointi, johon tarvittavaa mallia kehitetään ja testataan 2-3 Euroopan maassa. EU:n Life+ -ohjelma maksaa puolet viisivuotisen hankkeen noin 1,85 miljoonan euron kustannuksista. Hanketta koordinoi THL, ja muita hankekumppaneita ovat Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) sekä Kaunasin teknillinen yliopisto. Lisätietoja hankkeesta: tutkija Mari Turunen (THL), tutkija Virpi Leivo (TTY), erikoistutkija Ulla Haverinen-Shaughnessy (THL).

PÄÄTTYNEET PROJEKTIT

Sisäympäristön laatu ja lasten oppiminen - KOULUPROJEKTI

Yhteistyössä Teknillisen korkeakoulun ja Opetushallituksen kanssa on tehty tutkimusta liittyen koulujen sisäympäristön laatuun ja lasten oppimiseen. Osana tutkimusta toteutettiin oirekysely valittujen koulujen 6. luokkalaisille kevätlukukaudella 2007, sekä koulurakennusten kuntoon liittyvä kysely Suomen kaikkien alakoulujen rehtoreille vuosien 2007-2008 aikana. THL:n tutkimusryhmään kuuluvat: Dos., TkT Ulla Haverinen-Shaughnessy; FM tutkija Mari Turunen; apulaistutkija Ari Paanala; Prof. Aino Nevalainen sekä Prof. Richard Shaughnessy.

Katso myös

Avainsanat

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>