Asbesti altistus Suomi

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Altistuminen

Altisteen mittasuure ja yksikkö kuvaus

kuitua/cm3 (työpaikkailman kuituja kuutiosenttimetrissä)

Altistumisreitit ja rajaukset kuvaus

Hengitys

Altistuneen väestön kuvaus ja arvio altistuvien lukumäärästä. Mukana kuvaus siitä miksi ja miten tämä ryhmä muodostettiin

Asbestin käyttö on Suomessa kielletty vuodesta 1993 alkaen. Vanhojen asbestia sisältävien materiaalien purkutyö on luvanvaraista ja edellyttää erikoismenetelmiä ja asbestipurkutyöhön koulutettuja työntekijöitä. Suojautumisesta huolimatta tällainen työ voi altistaa asbestille. Altistuneiden työntekijöiden määrä perustuu Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden arvioon (FINJEM-altitumistietojärjestelmä, ajanjakso 2001-2003). Em. lähestymistapa olettaa, että muut kuin asbestipurkutyötä tekevät eivät enää altistu asbestille. Maksimiarviota tehtäessä tehtiin lisäksi oletus, että Suomen noin 64 000 talonrakennustyöntekijästä puolet (32 000, vuoden 2006 työvoima) tekisi pääasiassa korjausrakentamista, jossa ajoittainen lievä asbestialtistuminen olisi mahdollista (maanrakennus ja talonrakenuksen viimeistelytyöt oletettiin kokonaan altistumattomiksi tässäkin skenaariossa)

Best guess = 4000

Min = 4000

Max = 36 000

Altistuvien keskimääräinen altistus kuvaus

Asbestia koskeva työilman raja-arvo on 0.1 kuitua/cm3. FINJEM altistumistietojärjestelmän mukaan 2000-luvulla altistuvista pääaosan arvioidaan altistuvan pitoisuudelle, joka on 10-50% em. raja-arvosta. Nyt esitettävissä laskelmissa on arvioitu altistumistason olevan 50% raja-arvosta. Luottamuslaskelmissa on käytetty minimitasoa 10% raja-arvosta ja raja-arvon suuruista maksimitasoa. Maksimiarviota laskettaessa oletettiin, että myös 32 000 korjausrakennustyötä altistuisi. Koska heidän altistumisensa ei kuitenkaan ole jatkuvaa, oletettiin sen vastaavan jatkuvan altistumisen tasoa 0.02 kuitua/cm3 eli olevan 5 kertaa vähäisempää kuin asbestipurkajille maksimilaskelmissa käytetty asbestin nykyinen raja-arvo.

Best guess = 0.05

Min = 0.01

Max = 0.1

Tausta- tai kynnysaltistus kuvaus

Toistaiseksi ei ole havaittu mitään kynnyspitoisuutta, jonka alla syöpäriskiä ei olisi.

Best guess = 0

Min = 0

Max = 0

Annos-vaste

Tärkeimpien vaikutusten valinta kuvaus Esim. mitä outcomeja ei arvioitu kuolleisuus/sairastavuus Lukuarvo ja yksikkö

Keuhkosyövän ja mesoteliooman ilmaantuvuus (tapauksia vuodessa). Nykyisillä altsitumistasoilla ei oleteta syntyvän asbestoosia. Keuhkopussin paksuuntumille (pleuraplakit) laskelmia ei tehty.

Riskinarviointimenetelmä kuvaus Epidemiologinen, eläin tai rekisteri

Epidemiologinen

RR per altistusyksikkö kuvaus

Annosvastesuhteena on käytetty EPA:n (Enivironmental Protection Agency) useista kansainvälisistä tutkimuksista johtamaa kaavaa. EPA:n malli perustuu keuhkosyövän osalta suhteellisen riskin ja mesoteliooman osalta absoluuttisen riskin käyttöön ja ilmoittaa tietyllä altistumistasolla työuran aikaisen altistumisen aiheuttaman elinikäisen syöpäriskin.

www.epa.gov/iris/subst/0371.htm

Inhalation Unit Risk = 0.23 * kuitupitoisuus (kuitua/cm3).

Laskettaessa vuosittaista ilmaantuvutta on laskelmissa oletettu elinaikana syntyvien tapausten jakautuvan aikuisikävuosille (50 vuotta).

Arvioidut vuotuiset tapausmäärät:

Best guess = 4000*0.23*0.05/50v = 0.9 tapausta / vuosi

Minimum = 4000*0.23*0.01/50v = 0.2 tapausta / vuosi

Maximum = 4000*0.23*0.1/50v + 32000*0.23*0.02/50v = 4.7 tapausta / vuosi

Altistumisen prevalenssi kohdeväestössä kuvaus

Käytetty yksikköriksiin perustuvaa laskentakaavaa, jossa tapausmäärä saadaan suoraan altistumistasosta ja altistuneiden määrästä.


Kausaliteetti

Kansainvälinen syöväntutkimuskeskus (IARC) on luokitellut asbestin ihmiselle syöpävaaralliseksi aineeksi (ryhmä 1) ja keuhkosyövän, mesoteliooman, kurkunpään syövän ja munasarjasyövän sellaisiksi syöpämuodoiksi, joiden osalta on riittävää ihmistutkimuksiin perustuvaa näyttöä (Lancet Oncology 2009;10:453-4).

Keskeiset epävarmuudet kuvaus

Epävarmuuksia syntyy mm. altistuksen tason ja keston arvioinista. Lisäksi EPA:n käyttämän annos-vastesuhteen käyttöön 0.04 kuitua/cm3 ylittäville pitoisuuksille liittyy EPA:n mukaan epävarmuutta.


Takaisin pääsivulle