Arvioinnin laatu

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Takaisin pääsivulle

Arvioinnin laadun varmistamiseksi tarkista, että:

  • säädöksen vaikutukset eri väestöryhmiin on tunnistettu
  • kuuleminen ja osallistuminen on ollut riittävää ja tasapuolista
  • mitattavat ja mittaamattomat asiat käsitellään erikseen
  • arvioinnin vaiheet kytkeytyvät toisiinsa loogisesti eli arviointi pohjautuu edellisiin vaiheisiin
  • todennäköiset vaikutusketjut tai vaikutusverkot kuvataan
  • lähtötietojen, -arvojen ja -oletusten aiheuttamaa epävarmuutta pohditaan
  • tarkistuskierrokset ja osallistuminen sekä eri tahojen mielipiteet ja mielipide-erot kirjataan riittävän selvästi
  • mallinnuksissa käytettyjen kerrointen ja priorisointien käyttö on läpinäkyvää ja perusteltua
  • älä tyydy esittämään vain keskimääräisiä vaikutuksia silloin kun vaikutukset kohdistuvat johonkin ihmisryhmään

Esimerkki väestöryhmittäisestä vaikutusten kuvaamisesta

”Terveydenhuollon ammattipätevyyden tunnustamista hakevien henkilöiden oikeusturva paranisi aikaisempaa yhtenäisemmän, avoimemman ja joustavamman ammattipätevyyksien ja opintojaksojen tunnustamisjärjestelmän myötä. Hakijan oikeusturva paranisi myös sitä kautta, että laissa säädettäisiin hakemuksessa tarvittavista liitteistä ja hakemuksen käsittelyn määräajoista.

Terveydenhuollon viranomaisten välinen tietojen vaihto paranisi IMI:n myötä. Tietojenvaihtojärjestelmä mahdollistaa terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutusta ja ammatinharjoittamista koskevien tietojen vaihdon terveydenhuollon viranomaisten välillä aikaisempaa tehokkaammin, mikä puolestaan edistää potilasturvallisuuden entistä parempaa toteutumista.

Potilasturvallisuutta parantaisi osaltaan myös selkeä vaatimus siitä, että terveydenhuollon ammattihenkilöllä on oltava hänen hoitamiensa tehtävien edellyttämä riittävä kielitaito.”

(Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta HE 22/2007 http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2007/20070022?search%5Ball%5D=&search%5Bany%5D=&sear ch%5Bphrase%5D=kansalaisryhmien%20asemaan&search%5Bwithout%5D=&search%5Btype%5D=tekstihaku#highlight1)

Takaisin pääsivulle