Aloittava ja muutettava toiminta

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Laajennus- ja muutoshankkeet

Mikäli olemassa oleva kaivoshanketta laajennetaan myöhemmin, tulee YVA menettely sovellettavaksi uudelleen laajennushankkeen yhteydessä, jos laajennus vastaa kooltaa YVA-asetuksen kaivoshankkeille säätämää kokorajaa (YVA-asetuksen 6 § kohta 12):

  • Metallimalmien tai muiden kaivoskivennäisten louhinta, rikastaminen ja käsittely, kun irrotettavan aineksen kokonaismäärä on vähintään 550 000 tonnia vuodessa tai avokaivokset, joiden pinta-ala on vähintään 25 hehtaaria; tai jos kaivoksessa ryhdytään harjoittamaan
  • uraanin louhintaa, rikastamista ja käsittely lukuun ottamatta koelouhintaa, koerikastamista ja muuta vastaavaa käsittelyä.

YVA-menettelyä voidaan yksittäistapauksessa soveltaa myös muihin kuin edellä mainittuihin kaivoshankekiden laajennuksiin. Arviointimenettelyä sovelletaan YVA-asetuksen hankeluettelon hankkeiden lisäksi yksittäistapauksessa sellaiseen jo toteutetun hankkeen muuhunkin kuin hankeluettelon kokorajan ylittävään muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, hankeluettelon hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia (YVAL 4.2 §). Tällöin tulee siis ottaa huomioon myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset sekä hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä vaikutuksen luonne. Hankkeiden yhteisvaikutuksia arvioitaessa otetaan huomioon sekä jo käynnissä olevat että näköpiirissä olevat hankkeet. (Katso tarkemmin xx)

Kansalaisten tiedonsaannin kannalta ja yleisemminkin kokonaiskuvan saamiseksi hankkeen ympäristövaikutuksista, on toivottavaa että arvioitavat vaihtoehdot on realistisia ja kattavat nähtävissä olevat toimintamahdollisuudet. Mikäli kaivostahankkeesta tehdään myöhemmin laajennus- tai muutossuunnitelmien uusi YVA-menettely, on käytävä tarkoin läpi, minkälaisia muutoksia laajennus- tai muutososasta aiheutuu ympäristöön. Kaivoksen toiminta-aika voi pidentyä aiheuttaen haittojen jatkumisesen aiemmin esitettyä pidempään, kaivopksen kapasiteetti voi nousta aiheuttaen lisää päästöjä ja luonnonalueiden tuhoutumista tai muutos voi tuoda kokonaan uusia ympäristövaikutuksia tarkasteluun. Arvioinnin rajaus on tällöin käydä huolella läpi yhteysviranomaisen kanssa. Laajennukset ja muutokset aiheuttavat tarpeita lupien muutoksiin, jatkamiseen tai uusiin lupiin, muutokset voivat myös edellyttää kaavojen muuttamista.